2461.IBPB-2-1.4514.478.2016.3.DP | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
- Czy przeniesienie własności udziałów w spółce kapitałowej w ramach wypłaty zysku w formie rzeczowej będzie podlegać podatkowi od czynności cywilnoprawnych?
- Jeżeli ww. czynność będzie podlegać podatkowi od czynności cywilnoprawnych, na którym podmiocie ciążyć będzie obowiązek zapłaty podatku?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 oraz art. 14r ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613, ze zm.) oraz § 7 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U., poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Zainteresowanych przedstawione we wniosku wspólnym z 23 sierpnia 2016 r. (data wpływu do Biura – 29 sierpnia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych wypłaty zysku w formie przeniesienia własności udziałów w spółce kapitałowej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 sierpnia 2016 r. wpłynął do Biura ww. wniosek wspólny o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych wypłaty zysku w formie przeniesienia własności udziałów w spółce kapitałowej.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Zainteresowany jest wspólnikiem w dwuosobowej spółce jawnej. Udział w zyskach i stratach poszczególnych wspólników wynosi 50%.

Wspólnicy (Zainteresowani) rozważają wypłatę osiągniętego przez nich w spółce jawnej zysku w formie rzeczowej poprzez przeniesienie własności udziałów – które spółka jawna posiada w spółce kapitałowej – na rzecz jej wspólników.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:
 1. Czy przeniesienie własności udziałów w spółce kapitałowej w ramach wypłaty zysku w formie rzeczowej będzie podlegać podatkowi od czynności cywilnoprawnych?
 2. Jeżeli ww. czynność będzie podlegać podatkowi od czynności cywilnoprawnych, na którym podmiocie ciążyć będzie obowiązek zapłaty podatku?

Zdaniem Zainteresowanych, przeniesienie własności udziałów w spółce kapitałowej w ramach wypłaty zysku osiągniętego w spółce jawnej nie zostało wymienione w katalogu transakcji opodatkowanych podatkiem od czynności cywilnoprawnych i tym samym nie wywołuje żadnych skutków na gruncie tego podatku.

Zainteresowani stoją na stanowisku, iż jeżeli ww. czynność podlegałaby podatkowi od czynności cywilnoprawnych, to podmiotem zobowiązanym do zapłaty tego podatku będą wspólnicy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Zainteresowanych w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Przepis art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 223, ze zm.) zawiera zamknięty katalog czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, podatkowi temu podlegają następujące czynności cywilnoprawne:

 • umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych,
 • umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku,
 • umowy darowizny – w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy,
 • umowy dożywocia,
 • umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności – w części dotyczącej spłat lub dopłat,
 • ustanowienie hipoteki,
 • ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności,
 • umowy depozytu nieprawidłowego,
 • umowy spółki.

Podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają też zmiany ww. umów, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych oraz orzeczenia sądów, w tym również polubownych, oraz ugody, jeżeli wywołują one takie same skutki prawne (art. 1 ust. 1 pkt 2 i 3 cyt. ustawy).

Zawarty w zacytowanym przepisie katalog czynności podlegających opodatkowaniu jest katalogiem zamkniętym, co oznacza, że tylko czynności enumeratywnie w nim wskazane mogą powodować powstanie obowiązku podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych. Pamiętać przy tym należy, że o kwalifikacji określonej czynności prawnej, a w konsekwencji o jej podleganiu opodatkowaniu tym podatkiem decyduje jej treść (elementy przedmiotowo istotne), a nie nazwa. Tym samym, jeżeli strony zawierają umowę i układają stosunki w jej ramach w określony sposób to dla oceny, czy powstanie obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych, w związku z dokonaniem wskazanej w ustawie czynności, miarodajne będą rzeczywiste prawa i obowiązki stron tej umowy pozwalające na ich kwalifikację pod względem prawnym.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Zainteresowani są wspólnikami w dwuosobowej spółce jawnej. Udział w zyskach i stratach poszczególnych wspólników wynosi 50%. Wspólnicy (Zainteresowani) rozważają wypłatę osiągniętego przez nich w spółce jawnej zysku w formie rzeczowej poprzez przeniesienie własności udziałów, które spółka jawna posiada w spółce kapitałowej na rzecz jej wspólników.

W związku z powyższym, należy stwierdzić, że skoro przeniesienie własności udziałów w ramach wypłaty zysku nie zostało wymienione w ustawowym katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, to tym samym – z powyższej przyczyny – czynność przeniesienia własności udziałów w spółce kapitałowej w ramach wypłaty zysku na rzecz Zainteresowanych w formie rzeczowej, nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych; nie mieści się bowiem w katalogu czynności ściśle wymienionych jako podlegające opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Tym samym, skoro wskazana we wniosku czynność przeniesienia własności udziałów w spółce kapitałowej w ramach wypłaty zysku w formie rzeczowej, nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, bezprzedmiotowym stała się analiza zagadnienia dotyczącego ustalenia podmiotu zobowiązanego do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych w związku z wypłatą zysku w formie rzeczowej (zagadnienia poruszonego w pytaniu oznaczonym nr 2). W tym zakresie zatem odstąpiono od oceny stanowiska.

W świetle powyższego stanowisko Zainteresowanych należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Zainteresowanych i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zainteresowanym przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2016 r., poz. 718, ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.