1462-IPPB2.4514.548.2016.1.AF | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
W zakresie skutków podatkowych zamiany części nowo wydzielonych nieruchomości (wzajemne przeniesienie przez Podatnika 1 i Podatnika 2 praw do części opisanych nieruchomości, które weszły w skład nowo wydzielonych działek gruntu, bez spłat i dopłat) dokonanej w trybie art. 98b ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz z związanych z tym obowiązków płatnika

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 7 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 18 listopada 2016 r. (data wpływu 18 listopada 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych zamiany części nowo wydzielonych nieruchomości (wzajemne przeniesienie przez Podatnika 1 i Podatnika 2 praw do części opisanych nieruchomości, które weszły w skład nowo wydzielonych działek gruntu, bez spłat i dopłat) dokonanej w trybie art. 98b ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz z związanych z tym obowiązków płatnika - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 listopada 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych zamiany części nowo wydzielonych nieruchomości (wzajemne przeniesienie przez Podatnika 1 i Podatnika 2 praw do części opisanych nieruchomości, które weszły w skład nowo wydzielonych działek gruntu, bez spłat i dopłat) dokonanej w trybie art. 98b ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz związanych z tym obowiązków płatnika.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Przed Wnioskodawczynią – Pauliną S., Notariuszem, Podatnik 1 i Podatnik 2 zawarli w formie aktu notarialnego przedwstępną umowę zamiany. Strony umowy oświadczyły do aktu między innymi, że: Podatnik 1 jest właścicielem nieruchomości stanowiącej działkę Nr 1 o powierzchni 3,87 ha położoną w miejscowości A objętą księgą wieczystą, natomiast Podatnik 2 jest właścicielem sąsiedniej nieruchomości stanowiącej działkę Nr 2 o powierzchni 2,82 ha położoną w miejscowości A objętą księgą wieczystą.

Podatnicy prowadzą postępowanie o podział tych sąsiadujących ze sobą nieruchomości zgodnie z okazanym wstępnym projektem podziału, w celu ich racjonalnego zagospodarowania i zgodnie z kryteriami wynikającymi z obowiązującego w gminie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W wyniku podziału z przedmiotowych działek Nr 1 i 2 mają zostać wydzielone działki budowlane oraz działki o projektowanym numerze 3 i projektowanym numerze 4 przeznaczone pod drogę wewnętrzną zapewniającą dostęp każdej z nowo wydzielonych działek do drogi publicznej. Podatnicy zamierzają złożyć do burmistrza gminy wniosek o podział przedmiotowych nieruchomości według wstępnego projektu oraz połączenie w trybie przepisu art. 98b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, to jest połączenie wydzielonych z części nieruchomości stanowiącej działkę Nr 1 i nieruchomości stanowiącej działkę Nr 2 działek nr 3 i nr 4 przeznaczonych pod drogę wewnętrzną w jedną działkę gruntu – w działkę o projektowanym numerze 5 celem ich racjonalnego zagospodarowania. Warunkiem dokonania opisanego podziału i połączenia jest dokonanie przez podatników, w drodze zamiany, wzajemnego przeniesienia praw do części projektowanej działki nr 3 i projektowanej działki nr 4, to jest przeniesienia przez Podatnika 1 na rzecz Podatnika 2 udziału wynoszącego 1/2 część we współwłasności projektowanej działki Nr 3 oraz przeniesienia przez Podatnika 2 na rzecz Podatnika 1 udziału wynoszącego 1/2 część we współwłasności projektowanej działki Nr 4.

W związku z opisanym powyżej postępowaniem podatnicy zobowiązali się przed notariuszem do zawarcia umowy zamiany w trybie art. 98b ustawy o gospodarce nieruchomościami, mocą której bez spłat i dopłat:

  • Podatnik 1 przeniesie na rzecz Podatnika 2 udział wynoszący 1/2 część we współwłasności projektowanej działki Nr 3, o której mowa powyżej, a Podatnik 2 na przeniesienie wyrazi zgodę i udział w działce nabędzie,
  • Podatnik 2 przeniesie na rzecz Podatnika 1 udział wynoszący 1/2 część we współwłasności projektowanej działki Nr 4, o której mowa powyżej, a Podatnik 1 na przeniesienie wyrazi zgodę i udział w działce nabędzie do majątku osobistego.

Do powołanego wniosku o podział i połączenie załączony zostanie wypis aktu notarialnego obejmującego opisaną przedwstępną umowę zamiany.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy umowa zamiany części nowo wydzielonych nieruchomości (wzajemne przeniesienie przez Podatnika 1 i Podatnika 2 praw do części opisanych nieruchomości, które weszły w skład nowo wydzielonych działek gruntu, bez spłat i dopłat) dokonana w trybie art. 98b ustawy o gospodarce nieruchomościami podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych?

Zdaniem Wnioskodawcy, jeżeli umowa zamiany następuje na podstawie art. 98b ustawy o gospodarce nieruchomościami to czynność ta nie podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych w związku z brzmieniem przepisu art. 2 ust. 1 lit. g) ustawy o tym podatku. Właściciele powołanych nieruchomości rozpoczęli postępowanie o podział nieruchomości, a celem tego podziału jest między innymi ich racjonalne zagospodarowanie, w zgodzie z obowiązującym w gminie miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zasady i tryb podziału nieruchomości reguluje ustawa o gospodarce nieruchomościami. Jednocześnie warunkiem dokonania projektowanego podziału, to jest zatwierdzenia przez Burmistrza Gminy podziału jest zawarcie przez właścicieli nieruchomości to jest Podatnika 1 i Podatnika 2 umowy zamiany – wzajemnego przeniesienia praw do części nieruchomości, które weszły w skład nowo wydzielonych działek gruntu. Planowana przez właścicieli opisanych nieruchomości umowa zamiany jest warunkiem wynikającym z ustawy, koniecznym elementem toczącego się w trybie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami postępowania o podział nieruchomości i zawarta zostanie na podstawie art. 98b tej ustawy. Wobec powyższego, zgodnie z art. 2 ust. 1 lit. g) umowa ta nie będzie podlegała podatkowi od czynności cywilnoprawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 223 z późn. zm.) podatkowi temu podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych.

O powstaniu obowiązku uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnej decyduje, w myśl art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, moment dokonania czynności cywilnoprawnej. Na podstawie art. 4 pkt 2 ww. ustawy obowiązek podatkowy przy umowie zamiany ciąży na stronach czynności.

W myśl art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych podstawę opodatkowania przy umowie zamiany:

  1. lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego na taki lokal lub prawo do lokalu – stanowi różnica wartości rynkowych zamienianych lokali lub praw do lokali,
  2. w pozostałych przypadkach – stanowi wartość rynkowa rzeczy lub prawa majątkowego, od którego przypada wyższy podatek.

Przepis art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych określa stawki podatku, które wynoszą m.in. od umowy zamiany przy przeniesieniu własności nieruchomości – 2%.

Zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych notariusze są płatnikami podatku od czynności cywilnoprawnych dokonywanych w formie aktu notarialnego.

W związku z powyższym, należy stwierdzić, że zamiana nieruchomości podlega generalnie opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych i obowiązek uiszczenia tegoż podatku ciąży na stronach czynności.

Niezależnie od powyższego, w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych przewidziano sytuacje, w których czynność mieszcząca się w zakresie przedmiotowym ustawy jest wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Zgodnie z art. 2 pkt 1 lit. g) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne w sprawach podlegających przepisom o gospodarce nieruchomościami lub przepisom o autostradach płatnych.

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774, z późn. zm.) określa zasady scalania i podziału nieruchomości (art. 1 ust. 1 pkt 3).

W myśl art. 98b ust. 1 ww. ustawy, właściciele albo użytkownicy wieczyści nieruchomości ukształtowanych w sposób uniemożliwiający ich racjonalne zagospodarowanie mogą złożyć zgodny wniosek o ich połączenie i ponowny podział na działki gruntu, jeżeli przysługują im jednorodne prawa do tych nieruchomości. Do wniosku należy dołączyć, złożone w formie aktu notarialnego, zobowiązanie do dokonania zamiany, o której mowa w ust. 3.

Zgodnie z treścią art. 98b ust. 2 ustawy, w sprawach, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio art. 93, art. 94, art. 96, art. 97 ust. 1-2, art. 98, art. 98a oraz art. 99.

Stosownie do art. 98b ust. 3 cyt. ustawy, podziału nieruchomości, o którym mowa w ust. 1, dokonuje się pod warunkiem, że właściciele albo użytkownicy wieczyści dokonają, w drodze zamiany, wzajemnego przeniesienia praw do części ich nieruchomości, które weszły w skład nowo wydzielonych działek gruntu. W razie nierównej wartości zamienianych części nieruchomości stosuje się art. 15.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Podatnik 1 jest właścicielem nieruchomości stanowiącej działkę Nr 1 o powierzchni 3,87 ha położoną w miejscowości A objętą księgą wieczystą, natomiast Podatnik 2 jest właścicielem sąsiedniej nieruchomości stanowiącej działkę Nr 2 o powierzchni 2,82 ha położoną w miejscowości A objętą księgą wieczystą. Podatnicy prowadzą postępowanie o podział tych sąsiadujących ze sobą nieruchomości zgodnie z okazanym wstępnym projektem podziału, w celu ich racjonalnego zagospodarowania i zgodnie z kryteriami wynikającymi z obowiązującego w gminie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W wyniku podziału z przedmiotowych działek Nr 1 i 2 mają zostać wydzielone działki budowlane oraz działki o projektowanym numerze 3 i projektowanym numerze 4 przeznaczone pod drogę wewnętrzną zapewniającą dostęp każdej z nowo wydzielonych działek do drogi publicznej. Podatnicy zamierzają złożyć do burmistrza gminy wniosek o podział przedmiotowych nieruchomości według wstępnego projektu oraz połączenie w trybie przepisu art. 98b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, to jest połączenie wydzielonych z części nieruchomości stanowiącej działkę Nr 1 i nieruchomości stanowiącej działkę Nr 2 działek nr 3 i nr 4 przeznaczonych pod drogę wewnętrzną w jedną działkę gruntu – w działkę o projektowanym numerze 5 celem ich racjonalnego zagospodarowania. Warunkiem dokonania opisanego podziału i połączenia jest dokonanie przez podatników, w drodze zamiany, wzajemnego przeniesienia praw do części projektowanej działki nr 3 i projektowanej działki nr 4, to jest przeniesienia przez Podatnika 1 na rzecz Podatnika 2 udziału wynoszącego 1/2 część we współwłasności projektowanej działki Nr 3 oraz przeniesienia przez Podatnika 2 na rzecz Podatnika 1 udziału wynoszącego 1/2 część we współwłasności projektowanej działki Nr 4. W związku z opisanym powyżej postępowaniem podatnicy zobowiązali się przed notariuszem do zawarcia umowy zamiany w trybie art. 98b ustawy o gospodarce nieruchomościami, mocą której bez spłat i dopłat: Podatnik 1 przeniesie na rzecz Podatnika 2 udział wynoszący 1/2 część we współwłasności projektowanej działki Nr 3, o której mowa powyżej, a Podatnik 2 na przeniesienie wyrazi zgodę i udział w działce nabędzie; Podatnik 2 przeniesie na rzecz Podatnika 1 udział wynoszący 1/2 części we współwłasności projektowanej działki Nr 4, o której mowa powyżej, a Podatnik 1 na przeniesienie wyrazi zgodę i udział w działce nabędzie do majątku osobistego. Do powołanego wniosku o podział i połączenie załączony zostanie wypis aktu notarialnego obejmującego opisaną przedwstępną umowę zamiany.

Biorąc powyższe pod uwagę, należy wskazać, że skoro czynność zamiany części nowo wydzielonych nieruchomości (wzajemne przeniesienie przez Podatnika 1 i Podatnika 2 praw do części opisanych nieruchomości, które weszły w skład nowo wydzielonych działek gruntu, bez spłat i dopłat), zostanie dokonana na podstawie art. 98b ustawy o gospodarce nieruchomościami to w przedmiotowej sprawie znajdzie zastosowanie art. 2 pkt 1 lit. g) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, a w konsekwencji przedmiotowa czynność zamiany nie będzie podlegała opodatkowaniu tym podatkiem.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Administracji Skarbowej w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.