0111-KDIB4.4014.42.2018.4.PM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Czy w przypadku uznania, że przedmiotowe nieruchomości (czyli zgodnie z pytaniem nr 1 dotyczącym podatku od towarów i usług: działki o numerach ewidencyjnych 284/17, 284/33, 284/35, 284/40, 284/58, 284/68, 284/69, 284/71, 284/99, 289/104) nie stanowią zorganizowanej części przedsiębiorstwa, a strony wybiorą opodatkowanie podatkiem od towarów i usług, do transakcji nabycia nieruchomości będzie miało zastosowanie zwolnienie (winno być: wyłączenie) od podatku od czynności cywilnoprawnych przewidziane w art. 2 ust. 4 pkt a) (winno być: art. 2 pkt 4 lit. a)) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (pytanie oznaczone we wniosku nr 4)?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2017 r., poz. 201, ze zm.) – Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 20 stycznia 2018 r. (data wpływu – 1 lutego 2018 r.), uzupełnionym 20 i 21 marca 2018 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 lutego 2018 r. wpłynął do Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej m.in. podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości. Z uwagi na fakt, że wniosek nie spełniał wymogów formalnych, w piśmie z 6 marca 2018 r. znak: 0111-KDIB3-2.4012.71.2018.1.EJ oraz 0111-KDIB4.4014.42.2018.3.PM wezwano Wnioskodawcę o jego uzupełnienie. Wniosek uzupełniono 20 i 21 marca 2018 r. (wniesienie opłaty i pisma uzupełniającego).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Pan Dariusz Ż. prowadzący działalność gospodarczą w O. jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Pan Dariusz Ż. jest właścicielem nieruchomości położonych w miejscowości Ł., składających się z działek o numerach geodezyjnych: 284/17, 284/33, 284/35, 284/40, 284/58, 284/68, 284/69, 284/71, 284/99, 289/104 (jak wynika z uzupełnienia wniosku, winno być: 284/104), o łącznej powierzchni 1,0592 ha, zabudowanej budynkami magazynowymi o łącznej powierzchni 3.677,58 m2. Powyższe nieruchomości zabudowane Pan Dariusz Ż. nabył umową kupna – aktem notarialnym z 14 czerwca 2013 r. Transakcja nabycia tej nieruchomości była opodatkowana podatkiem od towarów i usług w oparciu o prawidłowo wystawioną fakturę VAT. Po nabyciu tej nieruchomości niezabudowanej nie dokonywał ulepszeń przewyższających 30% wartości początkowej. Dla wyżej wymienionych działek prowadzone są trzy księgi wieczyste.

Dla przedmiotowych działek obowiązujący jest plan przestrzennego zagospodarowania ustalony Uchwałą Rady Gminy R. z 29 grudnia 2006 r. Zgodnie z planem przestrzennego zagospodarowania działki te są przeznaczone pod tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów (10 PBS).

Pan Dariusz Ż. prowadzi działalność gospodarczą, której przeważającą formą jest wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – PKD 68.20.Z. Obecnie wszystkie magazyny są wynajęte innym podmiotom gospodarczym. Przedmiotowe nieruchomości zabudowane stanowią jeden ze składników przedsiębiorstwa Pana Dariusza Ż., nie są organizacyjnie i finansowo wyodrębnioną częścią przedsiębiorstwa.

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą, której formą przeważającą jest sprzedaż hurtowa owoców i warzyw – PKD 46.31.Z. Jest właścicielem magazynu o pow. 601,34 m2 położonego w O., w którym prowadzi działalność handlową. Równocześnie wynajmuje magazyn o pow. ok. 300 m2 położony w O., w którym magazynuje część towarów handlowych. Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Wnioskodawca zamierza nabyć od Dariusza Ż. opisane wyżej nieruchomości zabudowane. Strony uzgodniły warunki transakcji. Zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości planują do 28 lutego 2018 r.

Wnioskodawca nabędzie wyłącznie opisaną wyżej nieruchomość wraz z położonymi na niej budynkami. Nie przejmuje natomiast wartości niematerialnych związanych z nieruchomością, nie przejmuje wierzytelności i zobowiązań finansowych; nie przejmuje solidarnej odpowiedzialności za zobowiązania zbywcy; nie przejmuje pracowników związanych z obsługą nabywanej nieruchomości; nieruchomość wejdzie w skład przedsiębiorstwa nabywcy jako jeden ze składników materialnych.

Do czasu wygaśnięcia dotychczasowych umów najmu Wnioskodawca przyjmuje warunki tych umów tzn. dotychczasowi najemcy będą mogli korzystać z wynajmowanych magazynów na dotychczasowych warunkach. Z chwilą wygaśnięcia umów najmu zwolnione części magazynów będą wykorzystywane do działalności w zakresie handlu hurtowego owocami i warzywami.

W dniu 29 grudnia 2017 r. Dariusz Ż. i Wnioskodawca złożyli w Urzędzie Skarbowym w O. oświadczenie o wyborze opodatkowania dostawy wyżej opisanych budynków, oświadczając, że w oparciu o przepis art. 43 ust. 10 ustawy o podatku od towarów i usług wybierają opodatkowanie podatkiem od towarów i usług.

Z uzupełnienia wniosku, które wpłynęło do Organu 21 marca 2018 r. wynika m.in., że przedmiotem transakcji kupna-sprzedaży są nieruchomości o numerach ewidencyjnych: 284/17, 284/33, 284/35, 284/40, 284/58, 284/68, 284/69, 284/71, 284/99, 284/104 (wcześniej, we wniosku wskazana pod nr: 289/104) oraz udział w wysokości 1/10 w działce o numerze ewidencyjnym 284/100. Częściowo lub w całości zabudowane budynkami magazynowymi są działki nr: 284/40, 284/58, 284/68, 284/69, 284/71, 284/99, natomiast działki nr: 284/17, 284/33, 284/35, 284/104 nie są zabudowane.

Organ podkreśla, że kompletny opis zdarzenia przyszłego, który został przedstawiony przez Wnioskodawcę w treści uzupełnienia wniosku z 20 marca 2018 r. (data wpływu do Organu – 21 marca 2018 r.) jako, że dotyczy zagadnienia objętego podatkiem od towarów i usług przedstawiony został w interpretacji znak: 0111-KDIB3-2.4012.71.2018.3.EJ obejmującej swym zakresem ocenę stanowiska Wnioskodawcy w zakresie podatku od towarów i usług.

W związku z powyższym opisem sformułowano m.in. następujące pytanie:

Czy w przypadku uznania, że przedmiotowe nieruchomości (czyli zgodnie z pytaniem nr 1 dotyczącym podatku od towarów i usług: działki o numerach ewidencyjnych 284/17, 284/33, 284/35, 284/40, 284/58, 284/68, 284/69, 284/71, 284/99, 289/104) nie stanowią zorganizowanej części przedsiębiorstwa, a strony wybiorą opodatkowanie podatkiem od towarów i usług, do transakcji nabycia nieruchomości będzie miało zastosowanie zwolnienie (winno być: wyłączenie) od podatku od czynności cywilnoprawnych przewidziane w art. 2 ust. 4 pkt a) (winno być: art. 2 pkt 4 lit. a)) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (pytanie oznaczone we wniosku nr 4)?

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku uznania, że przedmiotowa nieruchomość nie stanowi zorganizowanej części przedsiębiorstwa, a strony wybiorą opodatkowanie podatkiem od towarów i usług, do transakcji nabycia nieruchomości będzie miało zastosowanie zwolnienie (winno być: wyłączenie) od podatku od czynności cywilnoprawnych przewidziane w art. 2 ust. 4 pkt a) (winno być: art. 2 pkt 4 lit. a)) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Takie zwolnienie (winno być: wyłączenie) wynika wprost z przepisu art. 2 ust. 4 lit. a) (winno być: art. 2 pkt 4 lit. a)) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Przepis ten stanowi, że nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne inne niż umowa spółki i jej zmiany, w zakresie w jakim są opodatkowane podatkiem od towarów i usług. Skoro strony przyszłej transakcji wybrały opodatkowanie podatkiem od towarów i usług, to zgodnie z przytoczonym wyżej przepisem planowana czynność cywilnoprawna nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Z uwagi na zakres niniejszej interpretacji przywołano powyżej tylko tę część stanowiska Wnioskodawcy, która odnosi się do zagadnienia dotyczącego ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Na wstępie zaznacza się, iż przedmiotem niniejszej interpretacji jest ocena stanowiska Wnioskodawcy tylko w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych, dotyczącego sprzedaży nieruchomości – działek – o numerach ewidencyjnych: 284/17, 284/33, 284/35, 284/40, 284/58, 284/68, 284/69, 284/71, 284/99 oraz 284/104 (pierwotnie wskazanej we wniosku jako działki nr: 289/104). Tym samym, z uwagi na sformułowane we wniosku pytanie, Organ nie dokonał analizy skutków podatkowych sprzedaży wskazanego w uzupełnieniu wniosku udziału w wysokości 1/10 w działce o numerze ewidencyjnym 284/100.

W pozostałym zakresie wniosku, dotyczącym podatku od towarów i usług, zostało wydane odrębne rozstrzygnięcie – interpretacja indywidualna z 13 kwietnia 2018 r., znak: 0111-KDIB3-2.4012.71.2018.3.EJ.

Przepis art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1150) zawiera zamknięty katalog czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem. Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ww. ustawy – podatkowi temu podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych.

Stosownie do zapisu art. 3 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej. W myśl art. 4 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych obowiązek podatkowy przy umowie sprzedaży ciąży na kupującym.

Zgodnie z brzmieniem art. 6 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy podstawę opodatkowania przy umowie sprzedaży stanowi wartość rynkowa rzeczy lub prawa majątkowego.

W myśl art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych stawki podatku od umowy sprzedaży wynoszą:

 1. nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym – 2%,
 2. innych praw majątkowych – 1%.

Jak wynika z powołanych przepisów – umowa sprzedaży podlega generalnie opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych i obowiązek uiszczenia tegoż podatku ciąży na kupującym.

W ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych przewidziano jednak sytuacje, w których czynność mieszcząca się w zakresie przedmiotowym ustawy jest wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Stosownie do art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany:

 1. w zakresie, w jakim są opodatkowane podatkiem od towarów i usług,
 2. jeżeli przynajmniej jedna ze stron jest zwolniona od podatku od towarów i usług z tytułu dokonania tej czynności, z wyjątkiem:
  • umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część, albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych prawach,
  • umów sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych.

Z treści art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wynika, że o wyłączeniu z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie decyduje okoliczność, że strony tej umowy posiadają generalnie status podatnika podatku od towarów i usług, lecz wyłącznie fakt, że dana czynność (ta konkretna) jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług lub przynajmniej jedna ze stron tej czynności jest z tego podatku zwolniona. Przy czym, mimo zwolnienia z podatku od towarów i usług, wyłączenie z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie będzie miało miejsca wówczas, gdy czynność będzie dotyczyć m.in. umowy sprzedaży a jej przedmiotem będzie m.in. nieruchomość.

Zgodnie z art. 1a pkt 7 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, użyte w ustawie określenie podatek od towarów i usług oznacza podatek od towarów i usług w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2016 r., poz. 710, z późn. zm.) lub podatek od wartości dodanej pobierany na podstawie przepisów obowiązujących w państwach członkowskich.

Ze zdarzenia przedstawionego we wniosku wynika, że Pan Dariusz Ż. jest właścicielem nieruchomości położonych w miejscowości Ł., składających się z działek o numerach geodezyjnych: 284/17, 284/33, 284/35, 284/40, 284/58, 284/68, 284/69, 284/71, 284/99, 289/104 (jak wynika z uzupełnienia wniosku, winno być: 284/104), o łącznej powierzchni 1,0592 ha, zabudowanej budynkami magazynowymi o łącznej powierzchni 3.677,58 m2. Wnioskodawca zamierza nabyć od Dariusza Ż. opisane wyżej nieruchomości. Wnioskodawca nabędzie wyłącznie opisaną wyżej nieruchomość wraz z położonymi na niej budynkami. Nie przejmuje natomiast wartości niematerialnych związanych z nieruchomością, nie przejmuje wierzytelności i zobowiązań finansowych; nie przejmuje solidarnej odpowiedzialności za zobowiązania zbywcy; nie przejmuje pracowników związanych z obsługą nabywanej nieruchomości; nieruchomość wejdzie w skład przedsiębiorstwa nabywcy jako jeden ze składników materialnych. W dniu 29 grudnia 2017 r. Dariusz Ż. i Wnioskodawca złożyli w Urzędzie Skarbowym w O. oświadczenie o wyborze opodatkowania dostawy wyżej opisanych budynków, oświadczając, że w oparciu o przepis art. 43 ust. 10 ustawy o podatku od towarów i usług wybierają opodatkowanie podatkiem od towarów i usług.

Z opisu wynika więc, że przedmiotem umowy sprzedaży – której dotyczy sformułowane w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych pytanie – będzie nieruchomość (działki).

W związku z tym należy podkreślić, że jakkolwiek powyższe zapytanie Wnioskodawcy dotyczy opodatkowania umowy sprzedaży podatkiem od czynności cywilnoprawnych, to jednak w pierwszej kolejności rozstrzygnięcia wymaga kwestia czy powyższa transakcja – dokonana pomiędzy wskazanymi we wniosku Stronami – podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, bowiem ocena ta ma zasadnicze znaczenie dla ewentualnego objęcia umowy sprzedaży podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Objęcie tej czynności opodatkowaniem w podatku od towarów i usług skutkuje bowiem wyłączeniem obowiązku podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Opisana we wniosku umowa sprzedaży nieruchomości podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług i nie będzie z tego podatku zwolniona – co zostało potwierdzone interpretacją indywidualną wydaną 13 kwietnia 2018 r., znak: 0111-KDIB3-2.4012.71.2018.3.EJ, w której wskazano, że:

 • dostawa nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkami magazynowymi (działek o numerach ewidencyjnych: 284/40, 284/58, 284/68, 284/69, 284/71, 284/99) będzie korzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 29a ust. 8 ustawy o podatku od towarów i usług, przy czym skoro Strony wybiorą opcję opodatkowania na zasadach ogólnych budynków magazynowych (stosownie do art. 43 ust. 10 ustawy o podatku od towarów i usług), również sprzedaż działek, na których posadowione są budynki – zgodnie z art. 29a ust. 8 ustawy o podatku od towarów i usług – będzie opodatkowana na zasadach ogólnych według stawki 23%;
 • z uwagi na przeznaczenie terenu działek o numerach 284/17, 284/33, 284/35, 284/104 (dla przedmiotowych działek obowiązujący jest plan przestrzennego zagospodarowania), przedmiotowe nieruchomości gruntowe stanowią teren budowlany w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy o podatku od towarów i usług, tym samym dostawa tych działek nie będzie korzystała ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług.

A zatem, skoro omawiana transakcja sprzedaży nieruchomości – działek o numerach ewidencyjnych: 284/17, 284/33, 284/35, 284/40, 284/58, 284/68, 284/69, 284/71, 284/99 oraz 284/104 będzie faktycznie opodatkowana podatkiem od towarów i usług (i nie będzie z tego podatku zwolniona) to w powyższej sprawie znajdzie zastosowanie wyłączenie zawarte w art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. W takim przypadku na Wnioskodawcy nie będzie ciążył obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu zawarcia ww. umowy.

Wobec powyższego – mimo błędnego uzasadnienia – stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Końcowo zaznaczyć należy, iż w przywołanym stanowisku, Wnioskodawca błędnie powołał przepisy mające zastosowanie w sprawie tj. art. 2 ust. 4 pkt a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych – ww. ustawa nie zawiera ww. jednostki redakcyjnej, której prawidłowe brzmienie winno być: art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Powyższy przepis określa wyłączenie z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych na zasadach w nim określonym. Przepis ten nie stanowi zatem zwolnienia z opodatkowani podatkiem od czynności cywilnoprawnych, na które to nieprawidłowo powołał się Wnioskodawca we własnej ocenie prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego. Z uwagi natomiast na prawidłowe przywołanie w uzasadnieniu własnego stanowiska przez Wnioskodawcę treści omawianego przepisu w odniesieniu do przedstawionego zdarzenia przyszłego, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze zdarzeniem podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej, przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, ze zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.