0111-KDIB4.4014.393.2018.4.AD | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Czy prawidłowe jest stanowisko, iż w świetle przepisów art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k) i pkt 2 w zw. z art. 1 ust. 3 pkt 2 w zw. z art. 2 pkt 6 lit. c) tiret pierwsze ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych planowany Podział nie będzie powodował powstania obowiązku podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych, a tym samym Spółka Przejmująca nie będzie zobowiązana do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych na gruncie art. 4 pkt 9 cyt. ustawy?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 oraz art. 14r ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2018 r., poz. 800, ze zm.) – Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Zainteresowanych przedstawione we wniosku wspólnym z 5 października 2018 r. (data wpływu – 8 października 2018 r.), uzupełnionym 22 listopada 2018 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych podziału spółki przez wydzielenie – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 października 2018 r. wpłynął do Organu ww. wniosek wspólny o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej m.in. podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych podziału spółki przez wydzielenie.

Z uwagi na fakt, iż wniosek nie spełniał wymogów formalnych, w piśmie z 20 listopada 2018 r. znak: 0114-KDIP2-1.4010.412.2018.1.MR, znak: 0114-KDIP3-2.4011.528.2018.3.AK oraz znak: 0114-KDIB4.4014.393.2018.3.AD wezwano Zainteresowanych o jego uzupełnienie. Wniosek uzupełniono 22 listopada 2018 r.

We wniosku złożonym przez:

 • Zainteresowanego będącego stroną postępowania: W. C. (Zainteresowany 1);
 • Zainteresowanego niebędącego stroną postępowania: J. M. (Zainteresowany 2)

przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Zainteresowany 1 wraz z Zainteresowanym 2 i funduszem inwestycyjnym zamkniętym aktywów niepublicznych („Fundusz”) są akcjonariuszami spółki C. S.A., specjalizującej się w usługach w zakresie cyberbezpieczeństwa („Spółka”). Zainteresowani są polskimi rezydentami podatkowymi.

Spółka prowadzi obecnie działalność w zakresie bezpieczeństwa w sieci. W jej ramach świadczy swoim klientom dwa rodzaje usług. Jedną z nich są oferowane przez Spółkę klientom indywidualnym (tj. osobom fizycznym – konsumentom, bądź osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą) kompleksowe usługi wsparcia, świadczone w przypadku zidentyfikowania przez użytkownika sieci internetowej nieautoryzowanej aktywności, takiej jak w szczególności:

 1. utrata dostępu do konta na portalach społecznościowych;
 2. wycieki danych;
 3. atak hakerski;
 4. przejęcie tożsamości internetowej bądź kradzież środków zgromadzonych w portfelu wirtualnym

(„Działalność Wydzielana” albo „Usługa CR”).

W ramach Działalności Wydzielanej Spółka oferuje swoim klientom dostępny przez całą dobę serwis techniczny, który następnie prowadzi klientów przez wszystkie techniczne i formalne procesy związane z rozwiązaniem zgłoszonego przez nich problemu. Jedną z kluczowych wartości dla klienta z tytułu usług świadczonych przez Spółkę jest pozostawanie Spółki w gotowości do reprezentowania go w procedurach reklamacyjnych w sytuacjach takich jak wymienione powyżej, w szczególności utrata dostępu do konta w serwisach internetowych zabezpieczonych loginem i hasłem, w tym w serwisach społecznościowych.

Ponadto, należy podkreślić, iż Działalność Wydzielana nie polega wyłącznie na pomocy klientom, którzy już padli ofiarą ataku hakerskiego. Strategią Spółki jest też informowanie o aktualnych zagrożeniach, które mogą dotknąć każdego użytkownika Internetu w sposób maksymalnie przystępny, czytelny i ciekawy (infograficzny) w celu antycypowania zagrożeń pojawiających się w cyberprzestrzeni oraz ich unikania w przyszłości. Innymi słowy, Spółka kieruje się w ramach Działalności Wydzielanej również szeroko rozumianą misją edukacyjną skierowaną do swoich klientów.

Co ważne, oferta skorzystania z Usługi CR jest dedykowana klientom banków. Spółka dotychczas nawiązała współpracę z jednym bankiem na gruncie umowy o współpracę („Umowa o współpracę”), która umożliwiła dostęp do bazy klientów banku. Dzięki udostępnieniu infrastruktury informatycznej przez bank, klient ma możliwość zawarcia umowy ze Spółką za pośrednictwem systemu transakcyjnego banku bądź w jego placówkach. Docelowo, Spółka zamierza sukcesywnie rozszerzać świadczenie Usługi CR w ramach Działalności Wydzielanej również na rzecz klientów innych instytucji finansowych.

Cechą charakterystyczną Działalności Wydzielanej jest zatem nie tylko zakres Usługi CR dedykowany bezpieczeństwu w sieci osób fizycznych, ale też podstawowy kanał dystrybucji, którym jest instytucja finansowa (bank) dająca Spółce dostęp do klientów.

Działalność Wydzielana oparta jest przede wszystkim na wspomnianej powyżej Umowie o współpracę, w której Spółka zobowiązuje się w szczególności do przestrzegania zasad i właściwego korzystania z systemów informatycznych banku, a bank udostępnia Spółce m.in. dane osobowe i dane biometryczne klientów oraz umożliwia klientowi złożenie wniosku o zawarcie umowy ze Spółką za pośrednictwem placówki, infolinii bądź systemu transakcyjnego banku.

Jeżeli klient banku wyrazi wolę zawarcia umowy ze Spółką na świadczenie Usług, akceptuje Regulamin Świadczenia Usługi CR („Regulamin”), na podstawie którego Spółka zobowiązuje się na rzecz klienta do nieodpłatnego:

 1. udzielenia klientowi pomocy i wsparcia w zebraniu, zabezpieczeniu informacji dotyczących okoliczności związanych wystąpieniem zdarzenia skutkującego zagrożeniem bezpieczeństwa sieciowego klienta;
 2. pozostawania w gotowości do udzielenia klientowi pomocy i wsparcia oraz reprezentowania go w procedurach reklamacyjnych, w sytuacji utraty przez klienta dostępu do konta w serwisach, do których dostęp wymaga dodatkowego uwierzytelnienia, w tym w serwisach społecznościowych;
 3. prowadzenia bieżącej działalności edukacyjnej w zakresie bezpieczeństwa poprzez zdalne informowanie klientów, w tym za pomocą e-maila lub komunikatora m.in. o aktualnych zagrożeniach dotyczących urządzeń końcowych oraz o możliwych sposobach zabezpieczenia się przed tymi zagrożeniami.

Drugim rodzajem usług świadczonych przez Spółkę jest innowacyjna usługa DF („Usługa DF”) dedykowana instytucjom finansowym, która opiera się na biometrii behawioralnej, tj. technologii analizującej zachowania użytkowników strony internetowej („Działalność Pozostająca”). Na podstawie weryfikowanych w ramach usługi zachowań użytkownika sieci, tworzony jest jego unikatowy profil biometryczny, który pozwala następnie potwierdzić jego tożsamość. Działalność Pozostająca głównie koncentruje się na usprawnieniu procesów uwierzytelniania klientów przez instytucję finansową w sposób zapewniający maksymalny poziom bezpieczeństwa i chroniący przed cyberprzestępcami wykorzystującymi tradycyjny sposób uwierzytelniania do popełniania czynów zabronionych ze szkodą dla instytucji finansowych i ich klientów. W efekcie, Spółka rozwija nowoczesne narzędzia, takie jak m.in.:

 1. profilowanie kontekstowe – polega na wykorzystywaniu danych osobowych klientów i badaniu częstości korzystania z systemu informatycznego (np. systemu transakcyjnego banku) w danym kontekście np. pora dnia, adres IP, za pomocą którego uzyskano dostęp do systemu, środowisko uruchomieniowe klienta oraz wiele innych. To podejście pozwala na zmniejszenie ryzyka korzystania z systemu poprzez reagowanie w sytuacjach nietypowych;
 2. uwierzytelnianie ciągłe – oznacza, iż uwierzytelnianie nie jest wykonywane tylko w jednym punkcie w czasie (na przykład podczas logowania), a podczas całego trwania sesji. Jedną z metod uwierzytelniania jest pasywna biometria behawioralna, która opiera się na analizie zachowania użytkownika w celu uwierzytelnienia.

Należy podkreślić, iż podstawową cechą odróżniającą Działalność Wydzielaną od Działalności Pozostającej jest grupa docelowa klientów Spółki, gdyż w przypadku Działalności Wydzielanej jest to klient indywidualny, a Usługi DF w ramach Działalności Pozostającej są skierowane do klienta korporacyjnego, przede wszystkim instytucji finansowych. Kolejnym czynnikiem mającym istotne znaczenie przy porównywaniu obu rodzajów działalności Spółki jest faza rozwoju. Działalność Wydzielana została już wdrożona przez Spółkę na gruncie Umowy o współpracę z jednym z banków i jest świadczona na rzecz klientów na podstawie Regulaminu.

Z drugiej strony, Działalność Pozostająca znajduje się na etapie rozwoju wewnątrz Spółki i w dalszym ciągu trwają prace nad przygotowaniem najbardziej optymalnych rozwiązań w celu rozpoczęcia oferowania Usługi DF podmiotom zewnętrznym. Ponadto, Spółka pragnie nadmienić, że zamierza wystąpić o dofinansowanie projektu dot. Usługi DF ze środków publicznych i wniosek dotyczył będzie jedynie usług wchodzących w zakres Działalności Pozostającej. Obecnie Zainteresowani, Fundusz oraz Spółka planują reorganizację działalności Spółki w celu usprawnienia zarządzania i wyodrębnienia ze swojej struktury usług będących na innym etapie rozwoju i świadczonych na rzecz innego typu klientów („Podział”). Reorganizacja ma polegać na przeniesieniu części majątku Spółki w postaci Działalności Wydzielanej do majątku CR sp. z o.o., która zostanie utworzona wraz z rejestracją Podziału („Spółka Przejmująca”).

Przeniesienie majątku odbędzie się w trybie podziału przez wydzielenie, o którym mowa w art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych.

Zgodnie z planem Podziału, na Spółkę Przejmującą zostaną przeniesione m.in. Umowa o współpracę oraz umowy zawarte z klientami Zainteresowanego 1 na podstawie Regulaminu. W konsekwencji, w ramach tzw. sukcesji generalnej stroną tych umów w miejsce Spółki stanie się Spółka Przejmująca bez konieczności otrzymywania zgód kontrahentów (klientów) Spółki (art. 531 Kodeksu spółek handlowych). W oparciu o ww. umowy, Działalność Wydzielana będzie w pełnym zakresie kontynuowana przez Spółkę Przejmującą. Wszystkie czynności przygotowawcze do transakcji będą zatem dokonane w taki sposób, by na dzień rejestracji Podziału Spółka Przejmująca była w pełni gotowa z perspektywy prawnej i biznesowej do natychmiastowego podjęcia Działalności Wydzielanej, a także by zachowana została ciągłość między funkcjonowaniem zorganizowanej części przedsiębiorstwa w Spółce i Spółce Przejmowanej.

Przed Podziałem, Spółka zamierza dokonać reorganizacji obecnej działalności w zakresie CR poprzez wyodrębnienie Działalności Wydzielanej, tj. w szczególności Umowy o współpracę i Regulaminu.

Wspomniane wyodrębnienie będzie miało swoje odzwierciedlenie m.in. w strukturze organizacyjnej Spółki. W celu dokonania wyodrębnienia organizacyjnego działalności powiązanej z Usługą CR, Spółka dokona zmiany struktury organizacyjnej poprzez uchwałę zarządu Spółki tworzącą regulamin organizacyjny („Regulamin Organizacyjny”) i wydzielenie Usługi CR oraz utworzenie dwóch departamentów: Departamentu Usługi CR oraz Departamentu DF.

W świetle nowej struktury organizacyjnej Spółki, Departament Usługi CR będzie miał przypisane kompetencje w zakresie pełnej obsługi świadczonej Usługi CR oraz wsparcie księgowe, prawne i rozliczenia. Należy podkreślić, iż zadania Departamentu Usługi CR obejmować będą działalność podstawową sensu stricto, tj. świadczenie Usługi CR na rzecz klientów Spółki. Natomiast, funkcje uzupełniające np. w zakresie obsługi administracyjnej, kadrowej czy logistyki będą realizowane na rzecz Departamentu przez inne jednostki Spółki, gdyż są to tzw. funkcje wsparcia, a zatem dotyczą Spółki jako całości.

Ponadto, w ramach nowej struktury organizacyjnej Działalność Pozostająca Spółki będzie świadczona przez Departament Usługi DF.

W celu dokonania wyodrębnienia finansowego, Spółka będzie prowadzić ewidencję, z której wynikać będzie przypisanie do Departamentu Usługi CR konkretnych składników majątkowych i pracowników. Ponadto, przyporządkowane będą mu odrębny budżet oraz plan finansowy. W systemie księgowym przychody i koszty ewidencjonowane będą zgodnie z miejscem ich powstawania (w ramach Departamentu Usługi CR będzie można wyróżnić Miejsca Powstawania Kosztów – „MPK” – dzięki którym możliwe będzie przypisanie kosztów bezpośrednich Departamentu). Ponadto, do Departamentu Usługi CR możliwe będzie przyporządkowanie kosztów pośrednich (np. koszty prowizji bankowych; koszty biura rachunkowego; koszty prawników) według klucza 50/50.

Tak zaewidencjonowane koszty i przychody pozwolą wyodrębnić finansowo oraz ocenić efektywność ekonomiczną oddzielnie w odniesieniu do Departamentu Usługi CR oraz Departamentu Usługi DF (Działalności Pozostającej).

Na dzień Podziału, wyodrębnione i przenoszone na rzecz Spółki Przejmującej składniki materialne i niematerialne będą składać się m.in. z następujących elementów („Przedmiot Transakcji”):

 1. kapitał ludzki, tj. pracowników operacyjnych (merytorycznych) posiadających odpowiednie kompetencje i doświadczenie do świadczenia Usługi CR;
 2. Umowę o współpracę oraz Regulamin;
 3. dedykowany system informatyczny wraz z aplikacjami i niezbędnym sprzętem (komputery, drukarki itp.);
 4. prawa i obowiązki z innych odpowiednich umów zawartych przez Spółkę (Spółka Przejmująca przejmie prawa i obowiązki z ww. umów ex lege na zasadach sukcesji uniwersalnej o czym było wspomniane powyżej);
 5. aktywa materialne, w postaci sprzętu biurowego i wyposażenia biura (komputery, monitory, telefony, meble biurowe), przypisane do Departamentu Usługi CR;
 6. rozrachunki z kontrahentami w zakresie związanym z prowadzeniem Działalności Wydzielanej, w tym przede wszystkim należności Spółki w stosunku do kontrahentów (co do zasady, obejmujące zobowiązania finansowe powstałe przed dniem Podziału oraz określone co do wartości i terminu, a jeszcze niezapłacone);
 7. zobowiązania Spółki wobec innych podmiotów, z którymi łączą Spółkę relacje gospodarcze – przykładowo, z tytułu korzystania z systemów informatycznych, usług telekomunikacyjnych – o ile takie wystąpią na moment Podziału – w odpowiedniej części przypisanej do Departamentu Usługi CR.

Zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, wyceny majątku Działalności Wydzielanej i Działalności Pozostającej zostaną dokonane na dowolny dzień miesiąca poprzedzający ogłoszenie planu Podziału. W praktyce wyceny te zostaną dokonane na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc ogłoszenia planu Podziału. Od dnia dokonania wycen do dnia wydzielenia Spółka będzie prowadziła swoją działalność w taki sposób, aby nie doszło do zmian struktury bilansu i wartości ekonomicznej oraz profilu prowadzenia działalności innych niż wynikające z normalnej działalności.

Na skutek Podziału akcjonariusze Spółki, tj. Zainteresowani i Fundusz obejmą udziały Spółki Przejmującej (objęcie udziałów nastąpi wraz z rejestracją Podziału w sądzie rejestrowym, które będzie równoznaczne z powstaniem nowego podmiotu prawnego – Spółki Przejmowanej). Łączna wartość udziałów (wartość emisyjna zgodnie z definicją art. 5a pkt 29a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), które obejmą Zainteresowani i Fundusz, odpowiadać będzie wartości majątku Działalności Wydzielanej. Udział kapitałowy każdego z Zainteresowanych i Funduszu w Spółce Przejmującej wyrażony procentowo będzie odpowiadał udziałowi każdego z tych wspólników w Spółce, a wartość emisyjna udziałów każdego ze wspólników w Spółce Przejmującej zależeć będzie od wartości rynkowej Działalności Wydzielanej. W związku z Podziałem nie jest przewidziana wypłata dopłat w gotówce na rzecz wspólników Spółki.

Ponadto, jak wspomniano powyżej, do Przedmiotu Transakcji zostaną przypisani pracownicy Zainteresowanego 1 odpowiedzialni za prowadzenie Działalności Wydzielanej na rzecz Spółki Przejmującej, przypisani do Departamentu Usługi CR. Podział będzie stanowił tzw. przejście zakładu pracy zgodnie z art. 231 ustawy Kodeks pracy.

Zasadniczym celem dokonywanej restrukturyzacji jest podniesienie efektywności zarówno Działalności Wydzielanej, jak i Działalności Pozostającej poprzez ich wykonywanie przez odrębne podmioty prawa, co jest uzasadnione w szczególności innym rodzajem klienta oraz fazą rozwoju. Zainteresowani, Fundusz oraz Spółka doszli do wniosku, iż z punktu widzenia ładu korporacyjnego, koordynacji różnorodnych projektów w ramach Działalności Wydzielanej i Działalności Pozostającej oraz odpowiedniego podziału ryzyka (którego poziom jest inny w obu przypadkach) taka struktura będzie najbardziej optymalna.

W skład Przedmiotu Transakcji nie będą wchodziły nieruchomości.

W piśmie z 22 listopada 2018 r. (data wpływu – 22 listopada 2018 r.), stanowiącym uzupełnienie wniosku, Zainteresowani wskazali, że Zainteresowany 2 jest jednym z akcjonariuszy spółki C. S.A., tj. Spółki Dzielonej. W ramach planowego procesu podziału przez wydzielenie zgodnie z art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, Zainteresowany 2 jest jedną z osób planujących utworzenie nowej spółki CR sp. z o.o., tj. Spółki Przejmującej. Na skutek Podziału akcjonariusze Spółki Dzielonej, tj. Zainteresowany 1, Zainteresowany 2 i Fundusz obejmą udziały Spółki Przejmującej (objęcie udziałów nastąpi wraz z rejestracją Podziału w sądzie rejestrowym, które będzie równoznaczne z powstaniem nowego podmiotu prawnego – Spółki Przejmującej). W rezultacie, Zainteresowani i Fundusz będą podmiotami tworzącymi Spółkę Przejmującą. Wobec powyższego, Zainteresowany 2 niewątpliwe będzie uczestniczył w tym samym zdarzeniu przyszłym zgodnie z art. 14r § 1 Ordynacji podatkowej,

Zainteresowany 2 będzie wspólnikiem Spółki Przejmującej już w momencie jej powstania/rejestracji w sądzie rejestrowym.

Podmiotem będącym stroną Umowy o współpracę, umów zawartych z klientami oraz pracownikami przypisanymi do Przedmiotu Transakcji jest spółka C. S.A., tj. Spółka Dzielona.

W związku z powyższym opisem zadano m.in. następujące pytanie:

Czy prawidłowe jest stanowisko, iż w świetle przepisów art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k) i pkt 2 w zw. z art. 1 ust. 3 pkt 2 w zw. z art. 2 pkt 6 lit. c) tiret pierwsze ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych planowany Podział nie będzie powodował powstania obowiązku podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych, a tym samym Spółka Przejmująca nie będzie zobowiązana do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych na gruncie art. 4 pkt 9 cyt. ustawy?

Zdaniem Zainteresowanych, w okolicznościach przedstawionych w opisie zdarzenia przyszłego, w świetle przepisów art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k) i pkt 2 w zw. z art. 1 ust. 3 pkt 2 w zw. z art. 2 pkt 6 lit. c) tiret pierwsze ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, planowany Podział nie będzie powodował powstania obowiązku podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych, tym samym zawarcie umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (tj. Spółki Przejmującej, która będzie spółką nowozawiązaną w procesie Podziału) nie będzie podlegać podatkowi od czynności cywilnoprawnych. Zatem Spółka Przejmująca nie będzie zobowiązana do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych na gruncie art. 4 pkt 9 cyt. ustawy.

Zainteresowani wskazali, że zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k) i pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, podatkowi temu podlegają umowy spółki i jej zmiany, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych. W przypadku umowy spółki ustawodawca w art. 1 ust. 3 ww. ustawy nie wymienił zdarzenia w postaci podziału spółki kapitałowej, jako zdarzenia, które należy uznać dla potrzeb ustawy za zmianę umowy spółki.

W ocenie Zainteresowanych, uwzględniając powyższe, podkreślić należy, iż ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych zawiera zamknięty katalog czynności objętych tym podatkiem. Oznacza to, że opodatkowaniu podlegają jedynie czynności wymienione w art. 1 ust. 1 ustawy.

Biorąc pod uwagę przepisy cyt. ustawy znajdujące zastosowanie w przedmiotowej sprawie wskazać należy, że podział spółki kapitałowej nie mieści się w katalogu czynności objętych podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Powyższe wynika z obowiązującej od dnia 1 stycznia 2009 r. nowelizacji art. 1 ust. 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych – dokonanej na mocy ustawy z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych – skutkiem czego było zniesienie opodatkowania podziału spółek jako czynności restrukturyzacyjnych w świetle Dyrektywy Rady Nr 2008/7/WE z dnia 12 lutego 2008 r. dotyczącej podatków pośrednich od gromadzenia kapitału (Dz.Urz. UE L 46 z dnia 21 lutego 2008 r., s. 11). Takie stanowisko znalazło odzwierciedlenie w uzasadnieniu do projektu przytoczonej ustawy zmieniającej.

W opinii Zainteresowanych, nawet gdyby uznać, że podział spółki kapitałowej jest czynnością wymienioną w art. 1 ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, to należałoby podnieść, iż w świetle art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k) i pkt 2 w zw. z art. 1 ust. 3 pkt 2 w zw. z art. 2 pkt 6 lit c) tiret pierwsze ww. ustawy, Podział nie skutkowałby w niniejszej sprawie opodatkowaniem podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Od 22 kwietnia 2010 r. zmieniono art. 2 pkt 6 lit. c) tiret pierwsze ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, wskazując wprost, iż jeżeli majątek wnoszony do spółki kapitałowej, w zamian za jej udziały lub akcje będzie stanowił „przedsiębiorstwo” lub „zorganizowaną część przedsiębiorstwa”, wówczas taka czynność nie podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych. Zdaniem Zainteresowanych, Działalność Wydzielana spełnia przesłanki do uznania za zorganizowaną część przedsiębiorstwa.

Tym samym, w ocenie Zainteresowanych, czynność cywilnoprawna mająca za przedmiot zawarcie umowy nowopowstającej w wyniku Podziału spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (tj. Spółki Przejmującej) nie będzie podlegać podatkowi od czynności cywilnoprawnych, a na Spółce Przejmującej nie będzie ciążył obowiązek podatkowy w tym zakresie.

Na potwierdzenie swojego stanowiska Zainteresowani powołali się na interpretacje indywidualne.

Z uwagi na zakres niniejszej interpretacji przywołano powyżej tylko tę część stanowiska Zainteresowanych, która odnosi się do zagadnienia dotyczącego podatku od czynności cywilnoprawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Zainteresowanych w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k) i pkt 2 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1150) podatkowi temu podlegają umowy spółki oraz ich zmiany, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Stosownie do art. 1 ust. 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych w przypadku umowy spółki za zmianę umowy uważa się:

 1. przy spółce osobowej – wniesienie lub podwyższenie wkładu, którego wartość powoduje zwiększenie majątku spółki, pożyczkę udzieloną spółce przez wspólnika, dopłaty oraz oddanie przez wspólnika spółce rzeczy lub praw majątkowych do nieodpłatnego używania;
 2. przy spółce kapitałowej – podwyższenie kapitału zakładowego z wkładów lub ze środków spółki oraz dopłaty;
 3. przekształcenie lub łączenie spółek, jeżeli ich wynikiem jest zwiększenie majątku spółki osobowej lub podwyższenie kapitału zakładowego spółki kapitałowej;
 4. przeniesienie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim:
  1. rzeczywistego ośrodka zarządzania spółki kapitałowej, jeżeli jej siedziba nie znajduje się na terytorium państwa członkowskiego,
  2. siedziby spółki kapitałowej, jeżeli jej rzeczywisty ośrodek zarządzania nie znajduje się na terytorium państwa członkowskiego
  • także wtedy, gdy czynność ta nie powoduje podwyższenia kapitału zakładowego.

Stosownie do art. 529 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1577, ze zm.) podział może być dokonany przez przeniesienie części majątku spółki dzielonej na istniejącą spółkę lub spółkę nowo zawiązaną (podział przez wydzielenie).

Z powyżej zacytowanych przepisów wynika, że opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych podlegają umowy spółki oraz zmiany tych umów wyłącznie wymienione w art. 1 ust. 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Do zakresu zmian umowy spółki podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie kwalifikują się zatem podziały spółek.

Ze zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku wynika, że Zainteresowani, Fundusz oraz Spółka planują reorganizację działalności Spółki w celu usprawnienia zarządzania i wyodrębnienia ze swojej struktury usług będących na innym etapie rozwoju i świadczonych na rzecz innego typu klientów („Podział”). Reorganizacja ma polegać na przeniesieniu części majątku Spółki w postaci Działalności Wydzielanej do majątku CR sp. z o.o., która zostanie utworzona wraz z rejestracją Podziału („Spółka Przejmująca”). Przeniesienie majątku odbędzie się w trybie podziału przez wydzielenie, o którym mowa w art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych.

W ramach planowego procesu podziału przez wydzielenie zgodnie z art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, Zainteresowani są osobami planującymi utworzenie nowej spółki CR sp. z o.o., tj. Spółki Przejmującej.

Mając na uwadze powołane powyżej przepisy, stwierdzić należy, że wskazany we wniosku podział spółki kapitałowej przez wydzielenie, przeprowadzony w ramach procedury przewidzianej przepisem art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, nie będzie czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, a tym samym Spółka Przejmująca nie będzie zobowiązana do zapłaty ww. podatku.

Z uwagi na powyższe, Organ odstąpił od analizy przedstawionego zdarzenia w zakresie możliwości zastosowania postanowień art. w art. 2 pkt 6 lit. c) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Wobec powyższego, stanowisko Zainteresowanych należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Zainteresowanych i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem zdarzenia przyszłego podanym przez Zainteresowanych w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Zainteresowanemu będącemu stroną postępowania (art. 14r § 2 Ordynacji podatkowej) przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302, ze zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.