0111-KDIB4.4014.348.2018.2.LB | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Zatem, mając na uwadze przywołane przepisy, skoro w ich świetle to wspólnicy spółki cywilnej są stroną umowy sprzedaży, to w analizowanej sprawie obowiązek podatkowy z tytułu dokonanej czynności (umowy sprzedaży) ciążyć będzie solidarnie na wspólnikach spółki cywilnej, a nie – jak twierdzi Wnioskodawca – na spółce cywilnej.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2018 r., poz. 800, ze zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 12 września 2018 r. (data wpływu – 26 września 2018 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 września 2018 r. wpłynął do Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Firma B.P. s.c. w grudniu 2018 r. zamierza zakupić spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego (wraz z piwnicą).

Właścicielem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu jest małżeństwo M. i H. K.

Dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu prowadzona jest księga wieczysta.

W listopadzie 2000 r. M. K. – jako osoba fizyczna nabyła do majątku prywatnego od spółdzielni mieszkaniowej lokal użytkowy – typu własnościowego spółdzielczego prawa.

Do lokalu założona została księga wieczysta, w której w dziale II – jako właściciele wpisani zostali M. K. i jej mąż H. K. – na zasadzie wspólności ustawowej.

W kwietniu 2002 r. lokal przekazany został do firmy M. K. do majątku – jako środek trwały i był amortyzowany.

Firmę M. K. prowadzi od 08 sierpnia 1990 r. – jako osoba fizyczna – jednoosobowo.

Lokal wykorzystywany był i nadal jest na prowadzenie apteki.

Od wartości zakupionego lokalu nie był odliczony podatek od towarów i usług. Zarówno przed oddaniem lokalu do użytkowania, jak i w trakcie użytkowania lokal nie był modernizowany.

W związku z powyższym opisem zadano m.in. następujące pytanie:

Czy firma będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych przy zakupie ww. lokalu?

Zdaniem Wnioskodawcy, obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych powstanie – ciąży on na kupującym, a więc na firmie B.P. s.c. Podatek w wysokości 2% zostanie naliczony przy sporządzaniu aktu notarialnego – umowy sprzedaży.

Z uwagi na zakres niniejszej interpretacji przywołano powyżej tylko tę część stanowiska Wnioskodawcy, która odnosi się do zagadnienia dotyczącego podatku od czynności cywilnoprawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Na wstępie zaznacza się, iż przedmiotem niniejszej interpretacji jest ocena stanowiska Wnioskodawcy tylko w zakresie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. W pozostałym zakresie wniosku, dotyczącym podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowego od osób fizycznych, zostały wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1150) – podatkowi temu podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych.

Podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają również zmiany ww. umów, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych oraz orzeczenia sądów, w tym również polubownych, oraz ugody, jeżeli wywołują one takie same skutki prawne (art. 1 ust. 1 pkt 2 i 3 ww. ustawy).

Stosownie do zapisu art. 3 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej. W myśl art. 4 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych obowiązek podatkowy przy umowie sprzedaży ciąży na kupującym.

Natomiast zgodnie z art. 5 ust. 2 cyt. ustawy jeżeli obowiązek podatkowy ciąży na kilku podmiotach albo na stronach umowy zamiany, albo wspólnikach spółki cywilnej, zobowiązanymi solidarnie do zapłaty podatku są odpowiednio te podmioty, strony umowy zamiany albo wspólnicy spółki cywilnej.

Zgodnie z brzmieniem art. 6 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy podstawę opodatkowania przy umowie sprzedaży stanowi wartość rynkowa rzeczy lub prawa majątkowego.

W myśl art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych stawka podatku od umowy sprzedaży wynosi – w przypadku nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym – 2%.

Zgodnie z art. 10 ust. 2 notariusze są płatnikami podatku od czynności cywilnoprawnych dokonywanych w formie aktu notarialnego.

Jak wynika z powołanych przepisów – umowa sprzedaży podlega generalnie opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych i obowiązek uiszczenia tegoż podatku ciąży na kupującym.

W ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych przewidziano jednak sytuacje, w których czynność mieszcząca się w zakresie przedmiotowym ustawy jest wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Stosownie do art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany:

  1. w zakresie, w jakim są opodatkowane podatkiem od towarów i usług,
  2. jeżeli przynajmniej jedna ze stron jest zwolniona od podatku od towarów i usług z tytułu dokonania tej czynności, z wyjątkiem:
    • umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część, albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych prawach,
    • umów sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych.

Z treści art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wynika, że o wyłączeniu z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie decyduje okoliczność, że strony tej umowy posiadają generalnie status podatnika podatku od towarów i usług, lecz wyłącznie fakt, że dana czynność (ta konkretna) jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług lub przynajmniej jedna ze stron tej czynności jest z tego podatku zwolniona. Przy czym, mimo zwolnienia z podatku od towarów i usług, wyłączenie z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie będzie miało miejsca wówczas, gdy czynność będzie dotyczyć m.in. umowy sprzedaży a jej przedmiotem będzie m.in. nieruchomość czy też spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego.

Zgodnie z art. 1a pkt 7 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, użyte w ustawie określenie podatek od towarów i usług oznacza podatek od towarów i usług w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2016 r., poz. 710, z późn. zm.) lub podatek od wartości dodanej pobierany na podstawie przepisów obowiązujących w państwach członkowskich.

Ze zdarzenia przedstawionego we wniosku wynika, że Wnioskodawca – spółka cywilna – zamierza nabyć spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego.

Jak wynika z treści cyt. art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, aby rozstrzygnąć czy opisana umowa sprzedaży podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych najpierw koniecznym jest ustalenie czy podlega ona regulacjom ustawy o podatku od towarów i usług.

Opisana we wniosku umowa sprzedaży podlegać będzie uregulowaniom zawartym w ustawie o podatku od towarów i usług. Jak wynika z interpretacji indywidualnej z 20 listopada 2018 r., znak: 0114-KDIP1-3.4012.558.2018.1.SM umowa sprzedaży będzie na mocy tejże ustawy, zwolniona z opodatkowania podatkiem od towarów i usług, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy.

Zatem, opisana umowa sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego będzie objęta zakresem przedmiotowym ustawy o podatku od towarów i usług i jednocześnie będzie korzystać ze zwolnienia od tego podatku. Skoro więc analizowana umowa sprzedaży będzie zwolniona z podatku od towarów i usług, to czynność ta nie zostanie wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 2 pkt 4 lit. b) ustawy. To oznacza, że będzie ona podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych według stawki 2%, a poboru podatku – zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych – powinien dokonać notariusz.

Przedmiotem zagadnienia w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych jest czy Wnioskodawca – spółka cywilna będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

W swoim stanowisku Wnioskodawca wskazał, że obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu zawartej umowy sprzedaży powstanie i ciąży na kupującym, a więc na firmie – spółce cywilnej.

Z takim stanowiskiem nie można się zgodzić.

W myśl art. 860 § 1 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2018 r., poz. 1025, ze zm.) przez umowę spółki wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez działanie w sposób oznaczony, w szczególności przez wniesienie wkładów.

Zgodnie z art. 863 § 1 Kodeksu cywilnego, wspólnik nie może rozporządzać udziałem we wspólnym majątku wspólników ani udziałem w poszczególnych składnikach tego majątku. W czasie trwania spółki wspólnik nie może domagać się podziału wspólnego majątku wspólników (§ 2). W czasie trwania spółki wierzyciel wspólnika nie może żądać zaspokojenia z jego udziału we wspólnym majątku wspólników ani z udziału w poszczególnych składnikach tego majątku (§ 3).

Stosownie do art. 864 Kodeksu cywilnego za zobowiązania spółki wspólnicy odpowiedzialni są solidarnie.

Na gruncie prawa cywilnego spółka cywilna nie posiada zdolności prawnej i zdolności do czynności prawnych – jest traktowana tylko i wyłącznie jako umowa między wspólnikami. Spółka cywilna nie może być stroną umowy sprzedaży. Stroną czynności faktycznie dokonywanych przez spółkę, pozostają działający wspólnie i solidarnie jej wspólnicy.

Takie stanowisko co do istoty spółki cywilnej potwierdza również ustawodawca, który w art. 4 pkt 9 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wskazał, że obowiązek podatkowy przy umowie spółki cywilnej ciąży na wspólnikach, a przy pozostałych umowach spółki, np. jawnej, partnerskiej czy komandytowej na spółce.

Zatem, mając na uwadze przywołane przepisy, skoro w ich świetle to wspólnicy spółki cywilnej są stroną umowy sprzedaży, to w analizowanej sprawie obowiązek podatkowy z tytułu dokonanej czynności (umowy sprzedaży) ciążyć będzie solidarnie na wspólnikach spółki cywilnej, a nie – jak twierdzi Wnioskodawca – na spółce cywilnej.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem zdarzenia przyszłego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w ..., w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2018 r., poz. 1302 ze zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.