0111-KDIB4.4014.304.2018.2.LB | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Czy w związku z planowanym działem spadku dokonanym w ww. sposób, w którym Wnioskodawczyni przypadnie majątek przekraczający udział w spadku, przy jednoczesnym braku spłat i dopłat dla pozostałych spadkobierców, po stronie Wnioskodawczyni wystąpi obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2018 r., poz. 800, ze zm.) – Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z 22 sierpnia 2018 r. (data wpływu – 28 sierpnia 2018 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych działu spadku – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 sierpnia 2018 r. wpłynął do Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej m.in. podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych działu spadku.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

W styczniu 2018 r. zmarł ojciec Wnioskodawczyni. Zmarły nie pozostawił testamentu. Na mocy wydanego w maju 2018 r. postanowienia sądu, spadek po zmarłym nabyli na mocy ustawy: Wnioskodawczyni, jej matka, siostra i brat – każdy po 1/4 części spadku. Postanowienie to uprawomocniło się w czerwcu 2018 r. W skład spadku wchodzą następujące przedmioty:

  • własność działki budowlanej o wartości 80.000 zł (majątek odrębny spadkodawcy),
  • udział 1/2 w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego o wartości 90.000 zł (które to prawo o łącznej wartości 180.000 zł objęte było wspólnością majątkową małżeńską spadkodawcy i matki Wnioskodawczyni i po jego śmierci 1/2 wchodzi w skład spadku),
  • udział 1/4 we własności samochodu osobowego o wartości 800 zł (jako że udział 1/2 we własności samochodu o wartości auta 3200 zł objęty był wspólnością majątkową małżeńską spadkodawcy i matki Wnioskodawczyni i po jego śmierci połowa tego udziału, a więc 1/4 we własności samochodu wchodzi do spadku).

Wnioskodawczyni i pozostali spadkobiercy złożyli – przed upływem 6 miesięcy od prawomocnego stwierdzenia nabycia spadku – zgłoszenie do właściwego urzędu skarbowego w przedmiocie nabycia spadku (formularz SD-Z2), zgodnie z art. 4a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn, celem uzyskania zwolnienia w zakresie tego podatku. Na zgłoszeniach każdy ze spadkobierców wskazał następujące elementy nabywanego spadku: udział 1/4 we własności działki budowlanej o wartości 20.000 zł (łączna wartość działki wynosi 80.000 zł), udział 1/8 w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu o wartości 22.500 zł, co do którego spadkodawcy przypadała 1/2 własności o wartości 90.000 zł, udział 1/16 we własności samochodu osobowego o wartości 200 zł (łączna wartość przypadającego spadkodawcy udziału 1/4 we własności samochodu wynosi 800 zł).

Jednocześnie Wnioskodawczyni i pozostali spadkobiercy planują dokonać zgodnego sądowego działu spadku i zniesienia współwłasności w odniesieniu do poszczególnych składników majątku, przy czym na mocy tej czynności niektórzy spadkobiercy otrzymają taką część majątku, która nie odpowiada ich udziałowi (będzie wyższa) i nie jest planowane nałożenie żadnych spłat czy dopłat dla pozostałych spadkobierców. W ramach tego „nierównego” działu spadku Wnioskodawczyni i jej rodzina planują:

  • przyznać na wyłączną własność dla Wnioskodawczyni wchodzącą w skład spadku działkę budowlaną, bez spłat i dopłat dla pozostałych spadkobierców,
  • przyznać wyłącznie dla matki Wnioskodawczyni wchodzący w skład spadku udział w 1/2 w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego, bez spłat i dopłat dla pozostałych spadkobierców,
  • przyznać wyłącznie dla matki Wnioskodawczyni wchodzący w skład spadku udział w 1/4 we własności samochodu osobowego, bez spłat i dopłat dla pozostałych spadkobierców.

W wyniku takiego podziału Wnioskodawczyni i jej matka nabędą spadek ponad udział przypadający im i wynikający z dziedziczenia ustawowego.

W związku z powyższym opisem zadano m.in. następujące pytanie:

Czy w związku z planowanym działem spadku dokonanym w ww. sposób, w którym Wnioskodawczyni przypadnie majątek przekraczający udział w spadku, przy jednoczesnym braku spłat i dopłat dla pozostałych spadkobierców, po stronie Wnioskodawczyni wystąpi obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych?

Zdaniem Wnioskodawczyni, zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt f) (winno być: pkt 1 lit. f)) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych podatkowi temu podlegają umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności – w części dotyczącej spłat lub dopłat. Obowiązek podatkowy ciąży przy umowie o dział spadku lub o zniesienie współwłasności – na podmiocie nabywającym rzeczy lub prawa majątkowe ponad udział w spadku lub we współwłasności (art. 4 pkt 5 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych). Podstawę zaś opodatkowania stanowi przy umowie o zniesienie współwłasności lub o dział spadku – wartość rynkowa rzeczy lub prawa majątkowego nabytego ponad wartość udziału we współwłasności lub spadku (art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych).

Wnioskodawczyni stwierdziła, że dział spadku (bez znaczenia czy jest sądowy czy umowny), podobnie jak w przypadku zniesienia współwłasności, podlega opodatkowaniu pod warunkiem, że w jego ramach ustalono spłatę lub dopłatę. W braku dopłaty lub spłaty zniesienie współwłasności nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

W związku z powyższym, Wnioskodawczyni uważa, że w jej sytuacji w przypadku gdy dział spadku zostanie dokonany nieodpłatnie, tzn. Wnioskodawczyni nie będzie zobowiązana do żadnych spłat i dopłat na rzecz pozostałych spadkobierców, których udziały w przedmiotach należących do spadku de facto zostaną na nią przeniesione, takie nabycie nie podlega opodatkowaniu podatkiem w podatku od czynności cywilnoprawnych.

Z uwagi na zakres niniejszej interpretacji przywołano powyżej tę część stanowiska Wnioskodawczyni, która objęta jest zakresem niniejszej interpretacji.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Na wstępie należy wskazać, że niniejsza interpretacja stanowi ocenę stanowiska Wnioskodawczyni tylko i wyłącznie w zakresie przepisów ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. W zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych wydane zostanie odrębne rozstrzygnięcie.

Na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. f) ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1150), podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności – w części dotyczącej spłat lub dopłat.

Podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają też zmiany ww. umów, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych oraz orzeczenia sądów, w tym również polubownych, oraz ugody, jeżeli wywołują one takie same skutki prawne (art. 1 ust. 1 pkt 2 i 3 cytowanej ustawy).

Z treści wniosku wynika, że w maju 2018 r. Wnioskodawczyni wraz z matką, siostrą i bratem na mocy postanowienia sądu nabyli spadek po zmarłym ojcu Wnioskodawczyni – każdy po 1/4 części spadku. Wnioskodawczyni i pozostali spadkobiercy planują dokonać zgodnego sądowego działu spadku w odniesieniu do poszczególnych składników majątku, przy czym na mocy tej czynności niektórzy spadkobiercy otrzymają taką część majątku, która nie odpowiada ich udziałowi (będzie wyższa). Wnioskodawczyni i jej rodzina planują przyznać na wyłączną własność Wnioskodawczyni wchodzącą w skład spadku działkę budowlaną, bez spłat i dopłat dla pozostałych spadkobierców.

W wyniku takiego podziału Wnioskodawczyni nabędzie majątek ponad udział jej przypadający i wynikający z dziedziczenia ustawowego; przy czym nie jest planowane nałożenie żadnych spłat czy dopłat dla pozostałych spadkobierców.

Jak już powyżej wskazano w art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. f) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych przewidziano, iż opodatkowaniu tym podatkiem podlega dział spadku – w części dotyczącej spłat lub dopłat.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego jasno wynika, iż planowany dział spadku nastąpi bez spłat i dopłat. Zatem czynność ta, jako niewymieniona w ustawowym katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, nie będzie podlegać opodatkowaniu tym podatkiem.

Stanowisko Wnioskodawczyni należało więc uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem zdarzenia przyszłego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, ul. Sienkiewicza 84, 15-950 Białystok, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2018 r., poz. 1302) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.