0111-KDIB4.4014.278.2018.2.PM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Czy powinien być zapłacony podatek od czynności cywilnoprawnych jeżeli na zakup gruntu została wystawiona faktura VAT?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2018 r., poz. 800, ze zm.) – Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 29 lipca 2018 r. (data wpływu – 13 sierpnia 2018 r.), uzupełnionym 19 września 2018 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości (gruntu) – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 sierpnia 2018 r. wpłynął do Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości (gruntu).

Z uwagi na fakt, że wniosek nie spełniał wymogów formalnych, w piśmie z 27 sierpnia 2018 r. znak: 0111-KDIB4.4014.278.2018.1.PM wezwano Wnioskodawcę o jego uzupełnienie.

Wniosek uzupełniono 19 września 2018 r.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

W dniu 5 stycznia 2018 r. Wnioskodawca (spółka komandytowa) zakupił grunt o pow. 2060 m2 od Firmy T. Na zakup gruntu został sporządzony akt notarialny oraz wystawiona została faktura VAT z 5 stycznia 2018 r. na kwotę 456.000 zł przez Firmę T. Wnioskodawca od zakupu gruntu opłacił podatek od czynności cywilnoprawnych.

Z uzupełnienia wniosku z 14 września 2018 r. (data wpływu – 19 września 2018 r.) wynika, że umowa sprzedaży gruntu, na podstawie której wystawiona została faktura VAT, nie jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług oraz z tytułu zawarcia tejże umowy (umowy sprzedaży) nie został zapłacony podatek od towarów i usług. Strona sprzedająca tej transakcji jest zwolniona z podatku od towarów i usług z tytułu jej dokonania, ponieważ na zakupionym gruncie znajdowały się budynki mieszkalne.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w wyżej zaistniałej sytuacji podatek od czynności cywilnoprawnych powinien być zapłacony jeżeli na zakup gruntu została wystawiona faktura VAT?

Zdaniem Wnioskodawcy, podatek od czynności cywilnoprawnych nie powinien być zapłacony.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1150) podatkowi temu podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych.

Stosownie do zapisu art. 3 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej. W myśl art. 4 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych obowiązek podatkowy przy umowie sprzedaży ciąży na kupującym.

Zgodnie z brzmieniem art. 6 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy podstawę opodatkowania przy umowie sprzedaży stanowi wartość rynkowa rzeczy lub prawa majątkowego.

W myśl art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych stawki podatku od umowy sprzedaży nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym – wynoszą 2%.

Jak wynika z powołanych przepisów – umowa sprzedaży podlega generalnie opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych i obowiązek uiszczenia tego podatku ciąży na kupującym.

W ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych przewidziano również sytuacje, w których czynność mieszcząca się w zakresie przedmiotowym ustawy jest wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Na podstawie art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany:

  1. w zakresie w jakim są opodatkowane podatkiem od towarów i usług,
  2. jeżeli przynajmniej jedna ze stron jest zwolniona od podatku od towarów i usług z tytułu dokonania tej czynności, z wyjątkiem:
    • umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część, albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych prawach,
    • umów sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych.

Z treści art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wynika, że o wyłączeniu z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie decyduje okoliczność, że strony tej umowy posiadają generalnie status podatnika podatku od towarów i usług, lecz wyłącznie fakt, że dana czynność (ta konkretna) jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług lub przynajmniej jedna ze stron tej czynności jest z tego podatku zwolniona. Przy czym, mimo zwolnienia z podatku od towarów i usług, wyłączenie z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie będzie miało miejsca wówczas, gdy czynność będzie dotyczyć m.in. umowy sprzedaży a jej przedmiotem będzie m.in. nieruchomość. Jednocześnie podkreślić należy, że z treści cytowanego przepisu (lit. a) wynika, że wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych jest czynność tylko w tym zakresie, w jakim jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług.

Zgodnie z art. 1a pkt 7 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, użyte w ustawie określenie podatek od towarów i usług oznacza podatek od towarów i usług w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2016 r., poz. 710, z późn. zm.) lub podatek od wartości dodanej pobierany na podstawie przepisów obowiązujących w państwach członkowskich.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca (spółka komandytowa) zakupił grunt o pow. 2060 m2 od Firmy T. Na zakup gruntu został sporządzony akt notarialny oraz wystawiona faktura VAT. Wnioskodawca od zakupu gruntu opłacił podatek od czynności cywilnoprawnych. Z tytułu zawarcia umowy sprzedaży nie został zapłacony podatek od towarów i usług. Strona sprzedająca tej transakcji jest zwolniona z podatku od towarów i usług z tytułu jej dokonania, ponieważ na zakupionym gruncie znajdowały się budynki mieszkalne.

W związku z tym należy podkreślić, że jakkolwiek powyższe zapytanie Wnioskodawcy dotyczy opodatkowania umowy sprzedaży nieruchomości podatkiem od czynności cywilnoprawnych, to jednak w pierwszej kolejności rozstrzygnięcia wymaga kwestia czy powyższa transakcja – dokonana pomiędzy wskazanymi we wniosku Stronami – podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, bowiem ocena ta ma zasadnicze znaczenie dla ewentualnego objęcia umowy sprzedaży podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Objęcie tej czynności opodatkowaniem w podatku od towarów i usług skutkuje bowiem wyłączeniem obowiązku podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Jak wynika z uzupełnienia wniosku z 19 września 2018 r. – opisana we wniosku umowa sprzedaży nieruchomości (gruntu) jest zwolniona z opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Skoro zatem – jak wskazał Wnioskodawca w uzupełnieniu wniosku − opisana we wniosku sprzedaż nieruchomości (gruntu) nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, gdyż korzysta ze zwolnienia z opodatkowania tym podatkiem, to w analizowanej sprawie nie znajdzie zastosowania wyłączenie z opodatkowania określone w art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Z treści tego przepisu (art. 2 pkt 4 lit. b) tiret pierwsze ww. ustawy) wynika bowiem m.in., że nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany jeżeli przynajmniej jedna ze stron jest zwolniona od podatku od towarów i usług z tytułu dokonania tej czynności, z wyjątkiem umów sprzedaży, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część.

Zauważyć należy, iż samo wystawienie faktury VAT na zakup nieruchomości nie przesądza o efektywnym opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług umowy sprzedaży, a tym samym o wyłączeniu z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Aby z tytułu dokonanej czynności – w przypadku sprzedaży nieruchomości – mogło mieć miejsce wyłączenie z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, to podatek od towarów i usług musi być z tego tytułu faktycznie zapłacony.

Z uwagi na powyższe, z tytułu zawarcia opisanej we wniosku umowy sprzedaży nieruchomości (gruntu), na Wnioskodawcy ciążył obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych, w związku z czym zapłacony przez Wnioskodawcę podatek z tego tytułu uiszczony został należnie.

Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji będzie pokrywał się z opisem zdarzenia podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej, przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2018 r., poz. 1302) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.