0111-KDIB4.4014.272.2018.4.DK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Czy umowa cash poolingu oraz czynności wykonywane w jej ramach będą podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 oraz art. 14r ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2018 r., poz. 800, ze zm.) – Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Zainteresowanych przedstawione we wniosku wspólnym z 3 sierpnia 2018 r. (data wpływu – 9 sierpnia 2018 r.), uzupełnionym 18 i 21 września o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie opodatkowania umowy cash poolingu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 sierpnia 2018 r. wpłynął do Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej m.in. podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie opodatkowania umowy cash poolingu.

Wniosek uzupełniono 18 września 2018 r. (wpłata brakującej opłaty) i 24 września 2018 r. (wpływ pisma).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Spółki, które występują ze wspólnym wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej to: Spółka A. Sp. z o.o. z siedzibą w W., mająca nieograniczony obowiązek podatkowy w Polsce, będąca czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, wskazana na podstawie art. 14r § 2 Ordynacji podatkowej jako strona postępowania w sprawie interpretacji, Zakład B. S.A. z siedzibą w K. spółka mająca nieograniczony obowiązek podatkowy w Polsce, będąca czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, spółka w 100% zależna od spółki A., Spółka C. Sp. z o.o. z siedzibą w Ł. spółka mająca nieograniczony obowiązek podatkowy w Polsce, będąca czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, spółka w 100% zależna od spółki A., Spółka D. Sp. z o.o. z siedzibą w W, mająca nieograniczony obowiązek podatkowy w Polsce, niebędąca czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Wszystkie podmioty wskazane powyżej, poza spółką C. Sp. z o.o., tworzą podatkową grupę kapitałową w rozumieniu art. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, będącą podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Obecnie planuje się jej rozwiązanie.

Wskazane powyżej spółki: A. Sp. z o.o., B. S.A., C Sp. z o.o., D Sp. z o.o. występujące ze wspólnym wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej będą określane łącznie jako „Zainteresowani”, „Uczestnicy” lub „Uczestnicy Systemu”.

Zainteresowani zamierzają wspólnie wejść w strukturę cash poolingu rzeczywistego (dalej: „cash pooling” lub „System”). W związku z tym, spośród Zainteresowanych wytypowany zostanie pool leader – spółka A. Sp. z o.o. (dalej: „Lider”). W gestii Lidera będzie zawarcie umów bilateralnych z każdym z Uczestników lub też umowy wielostronnej z wszystkimi Uczestnikami. Uczestnicy z kolei umocują Lidera do działania w ich imieniu wobec banku, wybranego do obsługi technicznej struktury cash poolingu (dalej: „Bank”). Lider działając w imieniu własnym oraz pozostałych Uczestników, zawrze z Bankiem umowę o techniczną obsługę Systemu.

Rola Banku będzie polegała na zapewnieniu infrastruktury umożliwiającej techniczne funkcjonowanie Systemu, co będzie sprowadzało się do wykonywania księgowań na rachunkach bankowych Lidera i Uczestników w każdym dniu roboczym. Księgowania te będą wynikać z postanowień zawartych w umowie/umowach o zarządzanie środkami finansowymi.

Bank nie jest podmiotem powiązanym wobec Zainteresowanych w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Cash pooling jest kompleksowym produktem oferowanym przez Bank służącym zarządzaniu płynnością finansową jego uczestników poprzez rzeczywistą konsolidację sald z ich poszczególnych rachunków bankowych. System ma na celu zwiększenie efektywności działalności gospodarczej prowadzonej przez jej uczestników poprzez odpowiednie wykorzystanie sumy dziennych sald (zarówno dodatnich, jak i ujemnych) na ich rachunkach bankowych, w celu efektywnego wykorzystania nadwyżek środków pieniężnych w grupie i tym samym obniżenie kosztów finansowania.

Przedmiotowy System zarządzania płynnością finansową będzie oparty na następującej strukturze:

 • W Systemie będą brały udział rachunki bankowe Zainteresowanych (zwane dalej: „Rachunkami Bieżącymi” lub „Rachunkami Operacyjnymi”) tworzące tzw. Grupę Rachunków (zwane dalej: „Grupą Rachunków”), w ramach których dokonuje się zarządzanie wspólną płynnością finansową. W celu umożliwienia konsolidacji sald rachunków na koniec każdego dnia roboczego, Lider oraz Uczestnicy będą prowadzić rachunki bankowe w jednym wybranym banku.
 • Zadania Lidera, konieczne dla efektywnego wykonania usługi cash poolingu, będą miały charakter pomocniczy/koordynujący. Rola Lidera nie wiąże się więc ze świadczeniem jakichkolwiek usług na rzecz któregokolwiek z Uczestników Systemu, stąd nie będzie on uprawiony do uzyskiwania jakiegokolwiek wynagrodzenia.
 • Dla Lidera Bank będzie prowadził dwa rachunki bieżące: Rachunek Główny (zwany również: „Rachunkiem Wiodącym”) oraz Rachunek Rozliczeniowy. Rachunek Rozliczeniowy Lidera służyć będzie wyłącznie dla przeprowadzenia transferów cash poolingu, a zatem będzie pełnił rolę techniczną. Wnioskodawcy rozważają również scenariusz, w którym Lider będzie używał do celów bilansowania sald swojego obecnego rachunku operacyjnego, wobec czego nie zostanie dla niego otwarty odrębny rachunek. Zadania rachunku Głównego oraz Rachunku Rozliczeniowego zostaną wówczas połączone na jednym rachunku.
 • Rozliczenia wynikające z cash poolingu będą dokonywane w złotych polskich.
 • Na koniec każdego dnia roboczego Bank będzie dokonywał faktycznego „zerowania” (bilansowania) sald wszystkich rachunków operacyjnych poprzez:
  • faktyczny transfer środków z rachunków Bieżących wykazujących w danym dniu saldo dodatnie na rachunek wiodący oraz
  • faktyczny transfer środków z rachunku Głównego na Rachunki Bieżące wykazujące w danym dniu saldo ujemne.
 • Po dokonaniu operacji, o których mowa powyżej, saldo Rachunku Głównego będzie odpowiadało wartości netto środków finansowych Uczestników i Lidera, natomiast salda Rachunków Bieżących będą równe zero. Na początku każdego kolejnego dnia roboczego nie będzie dochodziło do automatycznego zwrotu środków (sald dodatnich/ujemnych) na Rachunki Bieżące poszczególnych Uczestników z Rachunku Głównego. W konsekwencji powyższego dzienne salda każdego Uczestnika będą podlegać kumulacji w czasie na Rachunku Głównym. Uczestnicy i Lider będą rozpoczynać dzień od salda zerowego na Rachunkach Bieżących. W konsekwencji, na koniec dnia saldo netto na Rachunku Głównym, dodatnie lub ujemne, będzie odzwierciedlało globalną pozycję finansową wszystkich Uczestników Systemu biorących udział w przedmiotowym cash poolingu.
 • Wszystkie transfery środków pomiędzy rachunkami będą odbywać się za pośrednictwem Rachunku Wiodącego. Salda dodatnie transferowane są na Rachunek Wiodący, a salda ujemne pokrywane są ze środków zgromadzonych na Rachunku Wiodącym. Transfery środków w ramach cash poolingu rzeczywistego odbywać się będą w wariancie bezpośrednim (transfery środków odbywają się bezpośrednio pomiędzy rachunkami operacyjnymi a rachunkiem wiodącym, bez wykorzystania innych rachunków pośrednich). Nie jest również wykluczone połączenie rzeczywistego cash poolingu z już istniejącymi instrumentami kredytowymi, których stroną są Uczestnicy lub Lider, dzięki którym zwiększeniu ulegnie suma środków, do której dostęp będą mieli Uczestnicy Systemu.
 • Uczestnicy będą mieli możliwość korzystania ze środków finansowych do wysokości tzw. „salda netto”, czyli sumy sald dodatnich wszystkich rachunków biorących udział w strukturze cash poolingu, powiększonej o kwoty ewentualnych indywidualnych limitów kredytowych (w tym kredytu udzielonego w Rachunku Wiodącym, dalej: Limity Indywidualne), pomniejszonej o sumę ewentualnych sald ujemnych. Każdy Uczestnik lub Lider będzie mógł dokonywać z rachunku operacyjnego transakcji płatniczych do wysokości środków zgromadzonych łącznie na wszystkich rachunkach objętych Systemem w momencie dokonywania transakcji (tj. do wysokości zdefiniowanego powyżej „salda netto”). W przypadku zlecenia przez Uczestnika przelewu skutkującego powstaniem/zwiększeniem na którymkolwiek z rachunków operacyjnych salda debetowego, kwota odpowiadająca wysokości tego salda debetowego zablokowana zostanie przez Bank na jednym lub kilku rachunkach operacyjnych innego Uczestnika/Uczestników posiadających saldo dodatnie w chwili dokonywania przelewu lub do wysokości sald dodatnich powiększonych o ewentualne techniczne limity dla poszczególnych Uczestników, dostępnych do wykorzystania w danym dniu roboczym.
 • Operacje opisane powyżej wykonywane będą przez Bank bezwarunkowo, tj. bez względu na wysokość salda rachunku Głównego. Księgowania środków pieniężnych będą zatem odbywały się automatycznie i nie będą wymagały składania odrębnych dyspozycji przez Uczestników Systemu.
 • Transakcje rejestrowane na rachunkach operacyjnych będą odzwierciedlane w historii tych rachunków. Dodatkowo transakcje związane z zerowaniem sald rachunków operacyjnych będą widoczne w wyciągach sporządzonych przez Bank, dzięki czemu Lider będzie miał możliwość ujęcia na każdy moment rzeczywistej sytuacji finansowej każdego z Uczestników.
 • Bank jest upoważniony do traktowania w ciągu dnia wszystkich środków zgromadzonych na rachunkach w Grupie Rachunków jako zabezpieczenia spłaty Limitów Indywidualnych udostępnianych Uczestnikom Systemu w Umowie. Jakiekolwiek wykorzystanie Limitu Indywidualnego musi mieć w tym samym czasie pokrycie w środkach zdeponowanych w ramach Grupy Rachunków, na rachunkach innych Uczestników Systemu. Każdorazowy wpływ środków pieniężnych na dany rachunek powoduje spłatę przez danego Uczestnika całości lub części wykorzystanego Limitu Indywidualnego i odpowiednio dalszą możliwość wykorzystania całości lub niewykorzystanej części tego limitu w ciągu dnia roboczego.
 • W przypadku, gdy któryś z Uczestników zechce opuścić strukturę cash poolingu, dojedzie do fizycznego transferu środków tego Uczestnika zakumulowanych na Rachunku Wiodącym na rachunek bankowy wskazany przez tego Uczestnika (w przypadku jeśli zakumulowana pozycja finansowa tego Uczestnika na Rachunku Wiodącym będzie dodatnia) lub też Uczestnik ten będzie zobowiązany przekazać na Rachunek Wiodący odpowiednią kwotę środków (w przypadku jeśli zakumulowana na Rachunku Wiodącym pozycja finansowa tego Uczestnika będzie ujemna).
 • Na rachunkach Uczestników Bank nie będzie naliczał żadnych odsetek, ponieważ każdy dzień kończy się wyzerowaniem rachunku. Bank nalicza odsetki jedynie na rachunku Wiodącym:
  • debetowe – jeśli saldo końca dnia rachunku wiodącego jest ujemne i następuje wykorzystanie kredytu w rachunku wiodącym lub
  • kredytowe – jeśli rachunek wiodący zamyka się saldem dodatnim i jest oprocentowany.
 • Odsetki debetowe/kredytowe księgowane są na Rachunku Głównym na koniec miesiąca i widoczne są na wyciągu z rachunku wiodącego. Lider rozliczy się z Uczestnikami za faktyczne odsetki debetowe/kredytowe.
 • Ponadto, Bank będzie pobierać bezpośrednio od Lidera i Uczestników opłaty za wdrożenie oraz miesięczne opłaty za świadczenie technicznych usług cash poolingu.

W związku z powyższym opisem sformułowano m.in. następujące pytanie:

Czy usługa kompleksowego zarządzania płynnością finansową (cash pooling) jako niemieszcząca się w zamkniętym katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych zawartym w art. 1 ust 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych jest wyłączona spod opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych ?

Zdaniem Zainteresowanych, usługa zarządzania płynnością finansową grupy spółek oraz transakcje związane z jej funkcjonowaniem nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. W ocenie Zainteresowanych na żadnym etapie funkcjonowania umowy cash poolingu nie dochodzi do opodatkowania rozliczeń podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Zainteresowani przywołując art. 1 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych stwierdzili, iż ustawodawca wprowadził zamknięty katalog czynności opodatkowanych podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Świadczona przez bank usługa cash poolingu nie doczekała się kompleksowego uregulowania prawnego. Zważając na to, że ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, nie zawiera przepisów odnoszących się do tego typu umowy, w oparciu o zasadę swobody kontraktowania wynikającą z art. 3531 Kodeksu cywilnego należy stwierdzić, że stanowi umowę nienazwaną. Według tej zasady strony mogą ukształtować treść umowy według swego uznania byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego.

Zainteresowani stoją na stanowisku, że usługa cash poolingu nie jest tożsama z umową pożyczki w rozumieniu art. 720 Kodeksu cywilnego. W myśl ww. artykułu przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości.

Pomimo tego, że umowa zarządzania płynnością finansową zawiera istotne elementy pożyczki, Zainteresowani uważają, że żadnej ze stron przedmiotowej umowy nie można określić jako pożyczkodawcy albo pożyczkobiorcy. Przedmiotowa umowa nie zawiera bowiem zobowiązania żadnego z podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej do przeniesienia na własność skonkretyzowanego podmiotu wchodzącego w skład grupy kapitałowej określonej ilości pieniędzy ani też zobowiązania do zwrotu tej samej ilości pieniędzy.

Zważając na powyższe należy zwrócić uwagę, że skonstruowana umowa cash poolingu nie wskazuje, który z podmiotów grupy kapitałowej ma być beneficjentem środków wpłaconych przez danego Uczestnika Systemu. W omawianej strukturze cash poolingu biorą udział więcej niż dwa podmioty, zatem żaden z Zainteresowanych nie będzie miał świadomości, od którego Uczestnika Systemu pochodziłyby środki rekompensujące niedobór środków pieniężnych.

Należy zwrócić uwagę, że umowę pożyczki od cash poolingu różnicuje także ekonomiczny sens ich zawarcia. Konstrukcja pożyczki wskazuje, że celem zawarcia tej umowy jest korzystanie przez ściśle określony czas z cudzego kapitału, w ściśle określonej wysokości, w celach inwestycyjnych lub konsumpcyjnych, zwykle za zapłatą pożyczkodawcy umówionego wynagrodzenia.

Rola Lidera w systemie cash poolingu będzie miała charakter pomocniczy, nie będzie on zobowiązany do świadczenia jakichkolwiek usług na rzecz któregokolwiek z Uczestników Systemu, w związku z czym nie będzie uprawiony do pobierania wynagrodzenia. Zgodnie z zapisami przedmiotowej Umowy księgowanie środków pieniężnych w ramach systemu zarządzania płynnością finansową w grupie kapitałowej będzie dokonywać się automatycznie.

Nadrzędny cel struktury cash poolingu stanowi zatem obniżenie należnych Bankowi odsetek w przypadku ujemnego salda skonsolidowanego grupy kapitałowej bądź naliczenie wyższych odsetek w przypadku dodatniego salda skonsolidowanego grupy kapitałowej.

Zawarcie umowy kompleksowego zarządzania płynnością finansową nie zostało literalnie wymienione w art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, a umowy tej nie można jednoznacznie sklasyfikować jako umowa pożyczki, czynność ta nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Na potwierdzenie swego stanowiska Zainteresowani przywołali kilka interpretacji indywidualnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Na wstępie zaznacza się, że przedmiotem niniejszej interpretacji jest ocena stanowiska Zainteresowanych tylko w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych. W pozostałym zakresie wniosku, dotyczącym podatku dochodowego od osób prawnych, zostaną wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Przepis art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1150) zawiera zamknięty katalog czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem. Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy podatkowi temu podlegają następujące czynności cywilnoprawne:

 • umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych,
 • umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku,
 • umowy darowizny – w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy,
 • umowy dożywocia,
 • umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności – w części dotyczącej spłat lub dopłat,
 • ustanowienie hipoteki,
 • ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności,
 • umowy depozytu nieprawidłowego,
 • umowy spółki.

Podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają również zmiany ww. umów, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych oraz orzeczenia sądów, w tym również polubownych oraz ugody, jeżeli wywołują one takie same skutki prawne (art. 1 ust. 1 pkt 2 i 3 ww. ustawy).

Ustawodawca wprowadził zasadę enumeratywnego określenia czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Należy stwierdzić, że umowa cash poolingu pozostaje umową nienazwaną. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2018 r., poz. 1025 ze zm.) – nie zawiera przepisów odnoszących się do tego typu umowy.

Umowa cash poolingu jest najbardziej zbliżona swą konstrukcją do umowy pożyczki wymienionej w katalogu określonym w art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Jednakże nie jest taką umową, bowiem w myśl art. 720 § 1 ustawy Kodeks cywilny, dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego pożyczkę określoną ilość pieniędzy lub tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości.

Przedstawiona we wniosku konstrukcja umowy cash poolingu, jako sposoby zarządzania płynnością finansową uczestniczących podmiotów, pomimo zawierania w sobie pewnych elementów pożyczki, nie wyczerpuje istotnych jej znamion. Cash pooling polega na umożliwieniu lepszej gospodarki finansowej grupy kapitałowej. Dzięki tej usłudze można skompensować niedobory środków podmiotów należących do danej grupy oraz korzystnie zagospodarować nadwyżkę środków. W przypadku cash poolingu mamy do czynienia z trzeba przynajmniej podmiotami, a mianowicie: podmiotem posiadającym wolne środki finansowe, podmiotem posiadającym niedobór tych środków oraz podmiotem występującym w roli pośrednika działającego we własnym imieniu.

Z tytułu uczestnictwa w tych transakcjach dla wszystkich podmiotów powstają określone prawa i obowiązki, jednak nie dochodzi w tym przypadku do zawarcia umowy pożyczki, ponieważ brak jest zobowiązania do przeniesienia określonej ilości pieniędzy na określony w umowie podmiot. Uczestnik cash poolingu posiadający wolne środki nie wie, czy środki te zostaną wykorzystane, w jakiej wysokości i przez którego uczestnika.

Tak samo uczestnik, który posiada niedobory nie wie, środkami którego podmiotu zostaną one zniwelowane. Tym samym nie jest skonkretyzowana druga strona transakcji, jak też jej przedmiot, ponieważ źródłem, z którego zostanie zasilony rachunek o saldzie debetowym, jest – co do zasady – rachunek zbiorczy, na którym gromadzone są wolne środki wszystkich posiadających je uczestników cash poolingu lub też rachunek któregoś z uczestników, który posiada saldo dodatnie.

Przedstawiona we wniosku konstrukcja cash poolingu, jako sposobu gospodarowania wolnymi środkami finansowymi uczestników niewątpliwie zawiera w sobie pewne elementy kredytowania jednych podmiotów przez drugie. Nie sposób jednak uznać, że wyczerpuje ona wszystkie elementy przedmiotowo istotne dla umowy pożyczki.

W związku z powyższym, należy stwierdzić, że skoro zawarcie umowy cash poolingu nie zostało wymienione w ustawowym katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych a czynności tego typu nie można zakwalifikować, np. jako umowy pożyczki czy też innej czynności tym katalogiem objętej, to tym samym – z powyższych przyczyn – czynności dokonywane w ramach umowy cash poolingu dotyczące zrządzania wspólną płynnością finansową nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych; nie mieszczą się bowiem w katalogu czynności ściśle wymienionych jako podlegające opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Zatem kompleksowa usługa zarządzania płynnością finansową (umowa cash poolingu rzeczywistego), do której przystąpią Zainteresowani oraz świadczone w jej ramach czynności nie będą podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Wobec powyższego stanowisko Zainteresowanych należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Zainteresowanych i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji będzie pokrywał się z opisem zdarzenia przyszłego podanym przez Zainteresowanych w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej, przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Zainteresowanemu będącemu stroną postępowania (art. 14r § 2 Ordynacji podatkowej) przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2018 r., poz. 1302) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postepowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.