0111-KDIB4.4014.195.2018.1.AD | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Czy w okolicznościach przedstawionych w opisie zdarzenia przyszłego planowany Podział Banku Dzielonego nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2018 r., poz. 800, ze zm.) – Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 25 maja 2018 r. (data wpływu – 25 maja 2018 r.), uzupełnionym 28 maja 2018 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych podziału spółki przez wydzielenie – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 maja 2018 r. wpłynął do Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych podziału spółki przez wydzielenie.

Wniosek uzupełniono 28 maja 2018 r.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

R. (dalej: „Bank Dzielony” lub „Wnioskodawca”) jest spółką akcyjną z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która podlega (i na moment zaistnienia zdarzenia przyszłego opisanego w niniejszym wniosku będzie podlegać) w Rzeczypospolitej Polskiej obowiązkowi podatkowemu w podatku dochodowym od osób prawnych od całości dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania (nieograniczony obowiązek podatkowy). Bank Dzielony jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług oraz bankiem krajowym w rozumieniu przepisów ustawy Prawo bankowe.

Bank Dzielony jest podmiotem należącym do grupy kapitałowej RBI, jedynym akcjonariuszem Banku Dzielonego jest RBI z siedzibą w Austrii.

Bank B. (dalej: „Bank Przejmujący”) jest spółką akcyjną z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która podlega (i na moment zaistnienia zdarzenia przyszłego opisanego w niniejszym wniosku będzie podlegać) w Rzeczypospolitej Polskiej obowiązkowi podatkowemu w podatku dochodowym od osób prawnych od całości dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania (nieograniczony obowiązek podatkowy). Bank Przejmujący jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług oraz bankiem krajowym w rozumieniu przepisów prawa bankowego.

Bank Przejmujący jest podmiotem należącym do grupy kapitałowej BP. BP z siedzibą we Francji posiada łącznie (bezpośrednio lub pośrednio) 88,33% akcji Banku Przejmującego.

Akcje Banku Przejmującego są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

Planowane jest dokonanie podziału Banku Dzielonego w trybie art. 529 § 1 pkt 4 ustawy Kodeks spółek handlowych, przez przeniesienie części majątku Banku Dzielonego („Część Wydzielona”) na istniejącą spółkę – Bank Przejmujący (podział przez wydzielenie; dalej: „Podział”). Po Podziale w Banku Dzielonym pozostanie część jego majątku, która nie zostanie przeniesiona w wyniku Podziału na Bank Przejmujący („Część Pozostająca”).

W zamian za część majątku Banku Dzielonego, która zostanie przeniesiona w ramach Podziału na Bank Przejmujący (Część Wydzieloną), Bank Przejmujący wyemituje nowe akcje, które zgodnie z planem Podziału zostaną objęte przez akcjonariuszy Banku Dzielonego. Skutkiem Podziału Banku Dzielonego będzie zatem podwyższenie kapitału zakładowego Banku Przejmującego.

Planowane jest również, że po Podziale Akcje Podziałowe objęte przez RBI w Banku Przejmującym zostaną odpłatnie zbyte przez RBI na rzecz BP lub na rzecz innego akcjonariusza Banku Przejmującego lub na rzecz innego podmiotu z grupy kapitałowej BP lub innego akcjonariusza Banku Przejmującego.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w okolicznościach przedstawionych w opisie zdarzenia przyszłego planowany Podział Banku Dzielonego nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

Zdaniem Wnioskodawcy, w okolicznościach przedstawionych w opisie zdarzenia przyszłego, planowany Podział Banku Dzielonego nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Wnioskodawca wskazał, że ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych wprowadza zamknięty katalog czynności podlegających podatkowi od czynności cywilnoprawnych. Wprowadzenie do ustawy zamkniętego katalogu sprawia, iż wyłącznie czynności enumeratywnie wymienione w ustawie będą podlegać opodatkowaniu, a zastosowanie wykładni rozszerzającej skutkującej objęciem podatkiem czynności, które nie są wprost w przepisie wskazane należy uznać za niedopuszczalne.

Wnioskodawca podkreślił, że zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych podlegają:

 1. umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych,
 2. umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku,
 3. umowy darowizny – w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy,
 4. umowy dożywocia,
 5. umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności – w części dotyczącej spłat lub dopłat,
 6. ustanowienie hipoteki,
 7. ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności,
 8. umowy depozytu nieprawidłowego,
 9. umowy spółki.

Dodatkowo, regulacja zawarta w art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych rozszerza zakres stosowania ustawy obejmując podatkiem także zmianę wyżej wymienionych umów z tym jednak zastrzeżeniem, że zmiany takie muszą pociągać za sobą podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Wnioskodawca wskazał, że art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych w powyższym katalogu wprost wskazuje, iż podatkiem objęte są także „umowy spółki”. Zgodnie z wcześniejszymi uwagami, opodatkowaniu podlega także zmiana umowy spółki w przypadku jeśli pociąga za sobą podwyższenie podstawy opodatkowania.

Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych w art. 1 ust. 3 wskazuje także co należy rozumieć pod pojęciem zmiany umowy spółki. Zgodnie z przepisem za zmianę umowy uważa się, także w przypadku jeśli czynność nie powoduje podwyższenia kapitału zakładowego, m. in.:

 1. przy spółce kapitałowej – podwyższenie kapitału zakładowego z wkładów lub ze środków spółki oraz dopłaty;
 2. przekształcenie lub łączenie spółek, jeżeli ich wynikiem jest zwiększenie majątku spółki osobowej lub podwyższenie kapitału zakładowego spółki kapitałowej.

W opinii Wnioskodawcy, wykładnia językowa powyższego katalogu prowadzi do niebudzących wątpliwości wniosków, iż brak jest w nim czynności polegających na podziale spółki, w efekcie czynność taka nie powinna powodować powstania obowiązku podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych.

Zdaniem Wnioskodawcy, dodać także należy, że ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych w stanie prawnym obowiązującym do końca 2008 r., zawierała odmienny katalog czynności podlegających opodatkowaniu. Pierwotnie, treść art. 1 ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych obejmowała opodatkowaniem: „przekształcenie, podział lub łączenie spółek, jeżeli ich wynikiem jest zwiększenie majątku spółki lub podwyższenie kapitału zakładowego”. Jednakże, z dniem 1 stycznia 2009 r. weszła w życie ustawa z dnia 7 listopada 2008 r., zmieniająca ustawę o podatku od czynności cywilnoprawnych (dalej: „ustawa zmieniająca”). Ustawa zmieniająca miała na celu dostosowanie polskich przepisów do regulacji zawartych w dyrektywie Rady nr 2008/7/WE z 12 lutego 2008 r. dotyczącej podatków pośrednich od gromadzenia kapitału (Dz. Urz. UE L 46 z 21 lutego 2008 r., s. 11). Po nowelizacji, art. 1 ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych otrzymał brzmienie: „przekształcenie lub łączenie spółek, jeżeli ich wynikiem jest zwiększenie majątku spółki osobowej lub podwyższenie kapitału zakładowego spółki kapitałowej”. Z nowej treści przepisu wykreślone zostało więc opodatkowanie zmiany umowy spółki dokonane w drodze jej podziału.

Wnioskodawca wskazał, że w efekcie powyższego, ustawa ograniczyła zakres opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych poprzez wykreślenie przepisów nakładających podatek także na czynności restrukturyzacyjne spółek kapitałowych. Zgodnie z uzasadnieniem do ustawy nowelizującej, zmiana ma na celu m. in. „wyłączenie z opodatkowania czynności niepodlegających podatkowi w świetle przepisów dyrektywy, w tym przekształcenia spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową oraz czynności restrukturyzacyjnych spółek kapitałowych; za działania restrukturyzacyjne dyrektywa uznaje łączenie spółek kapitałowych, podział spółek kapitałowych oraz wniesienie do spółki kapitałowej wkładów niepieniężnych (aportów) w postaci oddziału innej spółki kapitałowej, a także czynności określane jako „wymiana udziałów” w spółkach kapitałowych. (...) Nowelizacja przewiduje regulacje korzystne dla spółek kapitałowych, w szczególności w zakresie wyłączenia z opodatkowania niektórych działań restrukturyzacyjnych, zmniejszając koszty tych działań po stronie przedsiębiorców. Spowoduje korzystne zmiany dla przedsiębiorców, przenoszących aktywa i pasywa w spółkach kapitałowych, w tym w ramach czynności łączenia, podziału i przekształcania spółek. Zmiany mogą stymulować powstawanie nowych spółek oraz podejmowanie czynności restrukturyzacyjnych wraz z podwyższaniem kapitału w spółkach kapitałowych.”.

Reasumując, w ocenie Wnioskodawcy, planowany Podział nie będzie powodować powstania obowiązku zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych, gdyż nie jest on czynnością objętą zamkniętym katalogiem czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem.

Uzasadniając swoje stanowisko Wnioskodawca powołał się na interpretacje indywidualne.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k) i pkt 2 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1150) podatkowi temu podlegają umowy spółki oraz ich zmiany, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Stosownie do art. 1 ust. 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych w przypadku umowy spółki za zmianę umowy uważa się:

 1. przy spółce osobowej – wniesienie lub podwyższenie wkładu, którego wartość powoduje zwiększenie majątku spółki, pożyczkę udzieloną spółce przez wspólnika, dopłaty oraz oddanie przez wspólnika spółce rzeczy lub praw majątkowych do nieodpłatnego używania;
 2. przy spółce kapitałowej – podwyższenie kapitału zakładowego z wkładów lub ze środków spółki oraz dopłaty;
 3. przekształcenie lub łączenie spółek, jeżeli ich wynikiem jest zwiększenie majątku spółki osobowej lub podwyższenie kapitału zakładowego spółki kapitałowej;
 4. przeniesienie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim:
  1. rzeczywistego ośrodka zarządzania spółki kapitałowej, jeżeli jej siedziba nie znajduje się na terytorium państwa członkowskiego,
  2. siedziby spółki kapitałowej, jeżeli jej rzeczywisty ośrodek zarządzania nie znajduje się na terytorium państwa członkowskiego

- także wtedy, gdy czynność ta nie powoduje podwyższenia kapitału zakładowego.

Stosownie do art. 529 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1577, ze zm.) podział może być dokonany przez przeniesienie części majątku spółki dzielonej na istniejącą spółkę lub spółkę nowo zawiązaną (podział przez wydzielenie).

Z powyżej zacytowanych przepisów wynika, że opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych podlegają umowy spółki oraz zmiany tych umów wyłącznie wymienione w art. 1 ust. 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Do zakresu zmian umowy spółki podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie kwalifikują się zatem podziały spółek.

Ze zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku wynika, że planowane jest dokonanie podziału Banku Dzielonego w trybie art. 529 § 1 pkt 4 ustawy Kodeks spółek handlowych, przez przeniesienie części majątku Banku Dzielonego (Część Wydzielona) na istniejącą spółkę – Bank Przejmujący (podział przez wydzielenie). Po Podziale w Banku Dzielonym pozostanie część jego majątku, która nie zostanie przeniesiona w wyniku Podziału na Bank Przejmujący.

W zamian za część majątku Banku Dzielonego, która zostanie przeniesiona w ramach Podziału na Bank Przejmujący (Część Wydzieloną), Bank Przejmujący wyemituje nowe akcje, które zgodnie z planem Podziału zostaną objęte przez akcjonariuszy Banku Dzielonego. Skutkiem Podziału Banku Dzielonego będzie zatem podwyższenie kapitału zakładowego Banku Przejmującego.

Mając na uwadze powołane powyżej przepisy, stwierdzić należy, że wskazany we wniosku podział spółki kapitałowej przez wydzielenie, przeprowadzony w ramach procedury przewidzianej przepisem art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, nie będzie czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Mając na uwadze powyższe, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze zdarzeniem przyszłym podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Końcowo, Organ zwraca uwagę, iż rozstrzygnięcie zawarte w niniejszej interpretacji, dotyczy skutków podatkowych podziału spółki przez wydzielenie. Niniejsze rozstrzygnięcie nie dotyczy zatem odpłatnego zbycia Akcji Podziałowych. Ocena stanowiska Wnioskodawcy dokonana została w ścisłym powiązaniu z przedstawionym zdarzeniem przyszłym w świetle zadanego przez Wnioskodawcę pytania, w związku z czym, również funkcja ochronna płynąca z przedmiotowej interpretacji, wynikająca z przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej, ma zastosowanie dla Wnioskodawcy wyłącznie w omawianym w niej zakresie.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej, przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawie, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, ze zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.