0111-KDIB4.4014.180.2018.5.PM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Czy planowana transakcja zbycia udziałów E.C. oraz E.C.S. podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych niezależnie od uznania jej za wyłączoną, zwolnioną albo objętą opodatkowaniem podatkiem od towarów i usług?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1, art. 14r ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2018 r., poz. 800, ze zm.) – Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Zainteresowanych przedstawione we wniosku wspólnym z 11 maja 2018 r. (data wpływu – 18 maja 2018 r.), uzupełnionym 10 lipca 2018 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży udziałów – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 maja 2018 r. wpłynął do Organu ww. wniosek wspólny o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej m.in. podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży udziałów.

Z uwagi na fakt, że wniosek nie spełniał wymogów formalnych, w piśmie z 22 czerwca 2018 r. znak: 0111-KDIB3-2.4012.347.2018.5.AZ oraz 0111-KDIB4.4014.180.2018.4.AD wezwano Zainteresowanych o jego uzupełnienie.

Wniosek uzupełniono 10 lipca 2018 r.

We wniosku (i jego uzupełnieniu) złożonym przez:

 • Zainteresowanego będącego stroną postępowania: E.W. Sp. z o.o. (Zainteresowany 1, Zbywca);
 • Zainteresowanego niebędącego stroną postępowania: E. S.A. (Zainteresowany 2, Nabywca)

przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Zainteresowany będący stroną postępowania („E.W.”, „Zainteresowany 1”) jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą na terytorium Polski i prowadzi działalność polegającą na wytwarzaniu, przesyle i dystrybucji ciepła oraz wytwarzaniu i obrocie energią elektryczną. Jedynym wspólnikiem E.W. jest E. S.A. („E.”, „Zainteresowany 2”).

Na moment złożenia wniosku E.W. jest właścicielem 91% udziałów w spółce E.C. sp. z o.o. („E.C.”). Ponadto E.W. jest właścicielem 100% udziałów w spółce E.C.S. sp. z o.o. („E.C.S.”).

E.W., E.C. oraz E.C.S. są członkami Grupy kapitałowej (dalej również: „Grupa”), działającej w obszarach wydobycia węgla kamiennego, wytwarzania, dystrybucji i handlu energią elektryczną i ciepłem. Spółką dominującą w Grupie jest E.

Podstawą opisującą zasady funkcjonowania Grupy jest Kodeks Grupy. Zgodnie z Kodeksem Grupy celem jej powołania jest zapewnienie realizacji przez wszystkie spółki będące członkami interesu Grupy, zgodnie z postanowieniami bezwzględnie wiążących przepisów prawa, zasad ładu korporacyjnego G. S.A., aktów założycielskich, statutów lub umów poszczególnych spółek, Kodeksu Grupy oraz aktów pochodnych Grupy obowiązujących spółki na mocy Kodeksu. Interes Grupy jest każdorazowo determinowany przez misję i założenia strategii korporacyjnej grupy, a która to strategia tworzona jest przez zarząd E., z uwzględnieniem celu funkcjonowania każdej ze spółek. W wykonywaniu swoich funkcji w zakresie zarządzania właścicielskiego spółkami zależnymi zarząd E. wspierany jest przez Komitety Grupy, w tym w szczególności Komitet Zarządzania, Komitet Inwestycyjny, Komitet Finansów i IT, Komitet Handlu i Promocji, Komitet Ryzyka i Komitet Zgodności będące stałymi wewnętrznymi zespołami Grupy. Funkcjami Komitetów Grupy są w szczególności podejmowanie decyzji na szczeblu zarządzania optymalnym dla danej decyzji, skrócenie czasu podejmowania decyzji, weryfikacji dołożenia należytej staranności przy podejmowaniu decyzji. Skład i kompetencje Komitetów ustala zarząd E. W skład Komitetów wchodzą wskazani w Regulaminach Komitetów członkowie zarządu E., dyrektorzy departamentów E. i członkowie zarządów spółek z Grupy. Oprócz tego w Grupie funkcjonują Piony Zarządcze, tj. funkcje zarządcze (np. finanse, IT, zarządzanie właścicielskie, etc.) w przypadku potrzeby centralizacji zarządzania określonych funkcji zarządczych w Grupie. Piony zarządcze są powoływane decyzją zarządu E. Obecnie funkcjonują w Grupie następujące Piony zarządcze: Audytu, HR, Bezpieczeństwa i Obsługi Prawnej, Zakupów i Komunikacji.

Komitety i Piony mogą wydawać na podstawie delegacji zarządu E. polityki i procedury działania obowiązuje wszystkie lub wybrane spółki z Grupy E. Obecnie w Grupie E. funkcjonują np. polityka ubezpieczeniowa, procedura controllingu inwestycji, metodyka zarządzania projektami, polityka zarządzania flotą, zasady pozycjonowania i komunikacji marki, polityka zarządzania ryzykiem, procedura zarządzania ryzykiem płynności, polityka zarządzania ryzkiem walutowym i stopy procentowej, polityka zarzadzania ryzykiem kredytowym, polityka finansowa, rachunkowa, podatkowa, etc.

Zarówno Kodeks Grupy, jak i inne akty pochodne wydawane na jego podstawie, nie przewidują dla E.W. oraz organów tej spółki jakichkolwiek uprawnień względem innych członków Grupy, a w szczególności względem E.C. oraz E.C.S.

E.W. jako udziałowiec E.C. oraz E.C.S. uprawniony jest do wykonywania względem tych spółek uprawnień właścicielskich, zgodnie z powszechnienie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, umowami tych spółek, Kodeksu Grupy i aktów pochodnych Grupy.

E. oraz E.W. są członkami podatkowej grupy kapitałowej P.E. („P.E.”). Spółką dominującą w ramach P.E. jest E. Umowa P.E. została zawarta 20 września 2016 r. na okres trzech lata podatkowych, począwszy od 2017 r. E.C. oraz E.C.S. nie są członkami P.E.

E.W. planuje dokonać zbycia posiadanych udziałów E.C. oraz E.C.S. na rzecz E. E.W. nie prowadzi działalności maklerskiej, brokerskiej ani innej działalności w zakresie obrotu udziałami czy akcjami spółek. W skład majątku E.C. wchodzą m.in. nieruchomości. E.C.S. nie posiada majątku nieruchomego.

E.W., E.C., E.C.S. oraz E. są spółkami utworzonymi według prawa polskiego oraz podlegają w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Rok podatkowy E.W. oraz E. jest zgodny z rokiem kalendarzowym.

E.W. oraz E. są czynnymi podatnikami podatku od towarów i usług.

E.W. wykonuje na rzecz E.C. pewne czynności (usługi i dostawy towarów), które nie stanowią jednak wyrazu uczestnictwa w zarządzaniu tą spółką. Czynności te dotyczą sprzedaży energii cieplnej w wodzie i parze, wynajmu pomieszczeń, wynajmu samochodów, udostępnienia infrastruktury, przeprowadzania analiz węgla.

Dla porządku należy wskazać, iż określone czynności wykonywane są na rzecz E.C. także przez E. Są to sprzedaż energii elektrycznej, usługa ubezpieczenia (odpowiedzialności cywilnej oraz od szkód), udostępnianie do korzystania znaku towarowego, zarządzanie i obsługa logistyczna procesów związanych z prowadzeniem strategicznych z punktu widzenia Grupy zadań z obszaru finansów (obsługa finansowania, zarządzania ryzykiem walutowym, ryzykiem stopy procentowej, udzielania poręczeń i gwarancji oraz optymalizacja kapitału obrotowego).

Podobnie, E.W. wykonuje na rzecz E.C.S. pewne czynności (usługi i dostawy towarów), które nie stanowią jednak wyrazu uczestnictwa w zarządzaniu tą spółką. Obejmują one wynajem pomieszczeń (oraz związaną z tym wynajmem sprzedaż wody i odprowadzanie ścieków), sprzedaż materiałów biurowych (refaktura) oraz udostępnianie informatycznego systemu zarządzania przedsiębiorstwem (korzystanie z systemu, baz danych, infrastruktury w postaci serwerów i ich oprogramowania, usługi serwisowe i konsultacyjne dot. oprogramowania).

Także i w tym przypadku określone czynności wykonywane są na rzecz E.C.S przez E. Są to usługa ubezpieczenia (odpowiedzialności cywilnej oraz od szkód), udostępnianie do korzystania ze znaku towarowego, zarządzanie i obsługa logistyczna procesów związanych z prowadzeniem strategicznych z punktu widzenia Grupy zadań z obszaru finansów (obsługa finansowania, zarządzanie ryzykiem walutowym, ryzykiem stopy procentowej, udzielania poręczeń i gwarancji oraz optymalizacja kapitału obrotowego).

W uzupełnieniu wniosku z 3 lipca 2017 r. (data wpływu do Organu – 10 lipca 2017 r.) wskazano, iż zbycie udziałów E.C. oraz E.C.S. przez E.W. na rzecz E. dokonane zostanie poprzez zawarcie pomiędzy spółkami umowy sprzedaży tych udziałów.

Końcowo wskazać należy, iż pozostały opis zdarzenia przyszłego, który został przedstawiony przez Zainteresowanych w treści uzupełnienia wniosku z 3 lipca 2017 r. (data wpływu do Organu – 10 lipca 2017 r.) jako, że dotyczy zagadnienia objętego podatkiem od towarów i usług przedstawiony został w interpretacji znak: 0111-KDIB3-2.4012.347.2018.6.AZ obejmującej swym zakresem ocenę stanowiska Zainteresowanych w zakresie podatku od towarów i usług.

W związku z powyższym opisem zadano m.in. następujące pytanie:

Czy planowana transakcja zbycia udziałów E.C. oraz E.C.S. podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych niezależnie od uznania jej za wyłączoną, zwolnioną albo objętą opodatkowaniem podatkiem od towarów i usług? (Pytanie oznaczone nr 4).

Zdaniem Zainteresowanych, planowana transakcja zbycia udziałów E.C. oraz E.C.S. podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych niezależnie od uznania jej za wyłączoną, zwolnioną albo objętą opodatkowaniem podatkiem od towarów i usług.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych.

Jednocześnie, jak wynika z regulacji art. 1 ust. 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, czynności te podlegają opodatkowaniu jeżeli ich przedmiotem są:

 1. rzeczy znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa majątkowe wykonywane na terytorium RP,
 2. rzeczy znajdujące się za granicą lub prawa majątkowe wykonywane za granicą, w przypadku gdy nabywca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium RP i czynność cywilnoprawna została dokonana na terytorium RP.

Odnosząc się do powyższego należy wskazać, iż udziały są prawami majątkowymi. W przypadku polskiej spółki z o.o. wykonywane są również na terytorium RP. Dlatego też umowa sprzedaży udziałów polskiej spółki podlega podatkowi niezależnie od miejsca zamieszkania (siedziby) nabywcy i miejsca dokonania czynności.

Jednocześnie, jak wynika z regulacji art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, podatkowi nie podlegają czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany, w zakresie, w jakim są opodatkowane podatkiem od towarów i usług oraz jeżeli przynajmniej jedna ze stron jest zwolniona od podatku od towarów i usług z tytułu dokonania tej czynności, z wyjątkiem:

 • umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część, albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych prawach,
 • umów sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych.

Biorąc pod uwagę powyższe, należy uznać, iż sprzedaż udziałów polskiej spółki podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, niezależnie od tego czy stosowna transakcja sprzedaży jest wyłączona, zwolniona czy też objęta opodatkowaniem na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług.

Reasumując, stwierdzić należy, iż planowana transakcja zbycia udziałów E.C. oraz E.C.S. podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych niezależnie od uznania jej za wyłączoną, zwolnioną albo objętą opodatkowaniem podatkiem od towarów i usług.

Z uwagi na zakres niniejszej interpretacji przywołano powyżej tylko tę część stanowiska Zainteresowanych, która odnosi się do zagadnienia dotyczącego podatku od czynności cywilnoprawnych (pytania oznaczonego we wniosku nr 4).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Zainteresowanych w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Na wstępie zaznacza się, iż przedmiotem niniejszej interpretacji jest ocena stanowiska Zainteresowanych tylko w zakresie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. W pozostałym zakresie wniosku, dotyczącym podatku od towarów i usług, zostało wydane odrębne rozstrzygnięcie – interpretacja indywidualna z 3 sierpnia 2018 r., znak: 0111-KDIB3-2. 4012.347.2018.6.AZ.

Przepis art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1150) zawiera zamknięty katalog czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem. Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ww. ustawy – podatkowi temu podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych.

W myśl art. 1 ust. 4 cyt. ustawy, czynności cywilnoprawne podlegają podatkowi, z zastrzeżeniem ust. 4a i 5, jeżeli ich przedmiotem są:

 1. rzeczy znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa majątkowe wykonywane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. rzeczy znajdujące się za granicą lub prawa majątkowe wykonywane za granicą, w przypadku gdy nabywca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i czynność cywilnoprawna została dokonana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Stosownie do zapisu art. 3 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej. W myśl art. 4 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych obowiązek podatkowy przy umowie sprzedaży ciąży na kupującym.

Zgodnie z brzmieniem art. 6 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy podstawę opodatkowania przy umowie sprzedaży stanowi wartość rynkowa rzeczy lub prawa majątkowego.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych stawka podatku od umowy sprzedaży innych [niż wskazane w lit. a) ww. przepisu] praw majątkowych – wynosi 1%.

Jak wynika z powołanych przepisów – umowa sprzedaży podlega generalnie opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych i obowiązek uiszczenia tegoż podatku ciąży na kupującym.

W ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych przewidziano jednak sytuacje, w których czynność mieszcząca się w zakresie przedmiotowym ustawy jest wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Stosownie do art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany:

 1. w zakresie, w jakim są opodatkowane podatkiem od towarów i usług,
 2. jeżeli przynajmniej jedna ze stron jest zwolniona od podatku od towarów i usług z tytułu dokonania tej czynności, z wyjątkiem:
  • umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część, albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych prawach,
  • umów sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych.

Z treści art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wynika, że o wyłączeniu z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie decyduje okoliczność, że strony tej umowy posiadają generalnie status podatnika podatku od towarów i usług, lecz wyłącznie fakt, że dana czynność (ta konkretna) jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług lub przynajmniej jedna ze stron tej czynności jest z tego podatku zwolniona. Przy czym, mimo zwolnienia z podatku od towarów i usług, wyłączenie z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie będzie miało miejsca wówczas, gdy czynność będzie dotyczyć m.in. umowy sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych. Jednocześnie podkreślić należy, że z treści cytowanego przepisu (lit. a) wynika, że wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych jest czynność tylko w tym zakresie, w jakim jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług.

Zgodnie z art. 1a pkt 7 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, użyte w ustawie określenie podatek od towarów i usług oznacza podatek od towarów i usług w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2016 r., poz. 710, z późn. zm.) lub podatek od wartości dodanej pobierany na podstawie przepisów obowiązujących w państwach członkowskich.

Ze zdarzenia przedstawionego we wniosku wynika, że Zainteresowany będący stroną postępowania (E.W., Zainteresowany 1) jest spółką z o.o. z siedzibą na terytorium Polski. Jedynym wspólnikiem E.W. jest Zainteresowany niebędący stroną postępowania – spółka E. S.A. (E., Zainteresowany 2). E.W. jest właścicielem 91% udziałów w spółce E.C. sp. z o. o. (E.C.). Ponadto E.W. jest właścicielem 100% udziałów w spółce E.C.S. sp. z o.o. (E.C.S.). Zainteresowany 1 planuje dokonać zbycia posiadanych udziałów E.C. oraz E.C.S. na rzecz Zainteresowanego 2. E.W. nie prowadzi działalności maklerskiej, brokerskiej ani innej działalności w zakresie obrotu udziałami czy akcjami spółek. W skład majątku E.C. wchodzą m.in. nieruchomości. E.C.S. nie posiada majątku nieruchomego. E.W., E.C., E.C.S. oraz E. są spółkami utworzonymi według prawa polskiego oraz podlegają w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Zbycie udziałów E.C. oraz E.C.S. przez E.W. na rzecz E. dokonane zostanie poprzez zawarcie pomiędzy spółkami umowy sprzedaży tych udziałów.

W związku z tym należy podkreślić, że jakkolwiek powyższe zapytanie Zainteresowanych dotyczy opodatkowania umowy sprzedaży udziałów w spółkach z o.o. podatkiem od czynności cywilnoprawnych, to jednak w pierwszej kolejności rozstrzygnięcia wymaga kwestia czy powyższa transakcja – dokonana pomiędzy wskazanymi we wniosku Stronami – podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, bowiem ocena ta ma zasadnicze znaczenie dla ewentualnego objęcia umowy sprzedaży podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Objęcie tej czynności opodatkowaniem w podatku od towarów i usług skutkuje bowiem wyłączeniem obowiązku podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

W interpretacji indywidualnej w części dotyczącej podatku od towarów i usług wydanej dla Zainteresowanych w dniu 3 sierpnia 2018 r., znak: 0111-KDIB3-2.4012.347.2018.6.AZ – Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził, że:

 • sprzedaż przez Zainteresowanego 1 100% udziałów w E.C.S. będzie wyłączona z opodatkowania podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług;
 • transakcja polegająca na sprzedaży przez Zainteresowanego 1 91% udziałów, która nie korzysta z wyłączenia z opodatkowania na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, jednakże – z uwagi na treść przepisu art. 43 ust. 1 pkt 40a ustawy – korzystać będzie ze zwolnienia od podatku od towarów i usług.

Z powyższego wynika, że przedstawiona we wniosku umowa sprzedaży:

 • udziałów w spółce E.C.S. – nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (będzie wyłączona z opodatkowania tym podatkiem);
 • udziałów w spółce E.C. – będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług będzie (i będzie z tego podatku zwolniona).

A zatem, skoro omawiana we wniosku transakcja nie będzie podlegać faktycznemu opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (będzie wyłączona z opodatkowania tym podatkiem w części dotyczącej sprzedaży przez Zainteresowanego 1 udziałów w spółce E.C.S. oraz będzie zwolniona z podatku od towarów i usług w części dotyczącej sprzedaży przez Zainteresowanego 1 udziałów w spółce E.C.) to w przedmiotowej sprawie nie znajdzie zastosowania wyłączenie zawarte w art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. W takim przypadku z tytułu omawianej transakcji zbycia udziałów powstanie obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych.

Niemniej, mimo ww. rozstrzygnięcia, nie można podzielić stanowiska Zainteresowanych, bowiem ich zdaniem transakcja zbycia udziałów E.C. oraz E.C.S. podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych niezależnie od uznania jej za wyłączoną, zwolnioną albo objętą opodatkowaniem podatkiem od towarów i usług. Należy wskazać, iż z brzmienia przepisu art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych jednoznacznie wynika, że nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany w zakresie, w jakim są opodatkowane podatkiem od towarów i usług. Zatem w sytuacji gdyby omawiana transakcja była objęta podatkiem od towarów i usług (i nie była z niego zwolniona), to wówczas miałoby miejsce zastosowanie wyłączenia z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych na mocy analizowanego przepisu art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Wobec powyższego stanowisko Zainteresowanych należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Zainteresowanych i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze zdarzeniem podanym przez Zainteresowanych w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej, przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Zainteresowanemu będącemu stroną postępowania (art. 14r § 2 Ordynacji podatkowej) przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2018 r., poz. 1302) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.