0111-KDIB4.4014.142.2017.2.ASz | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Czy transakcja sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa będzie opodatkowana podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 oraz art. 14r ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2017 r., poz. 201, ze zm.) − Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Zainteresowanych przedstawione we wniosku wspólnym z 25 maja 2017 r. (data wpływu − 26 maja 2017 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa − jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 maja 2017 r. został złożony ww. wniosek wspólny o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej m.in. podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie w zakresie skutków podatkowych sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

We wniosku złożonym przez:

 • Zainteresowanego będącego stroną postępowania: S.M. Sp. z o.o. (Nabywca, Kupujący, Spółka);
 • Zainteresowanego niebędącego stroną postępowania: Pana Z.K. – PPHU „T” (Sprzedawca)

przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

S.M. Sp. z o.o. z siedzibą w W. (dalej: Spółka, Kupujący, Nabywca) jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług w Polsce. Spółka zamierza dokonać nabycia składników materialnych i niematerialnych firmy PPHU T. Z.K. prowadzonej w formie jednoosobowej działalności gospodarczej (dalej: „T”), związanych z działalnością T. prowadzoną w K.Ł., polegającą na świadczeniu usług prania i czyszczenia przemysłowego na rzecz podmiotów profesjonalnych (głównie hotele). T. prowadzi również działalność gospodarczą w W., przy czym składniki materialne i niematerialne, ani zakład pracy związany z tą działalnością nie są przedmiotem nabycia przez Spółkę. W W. T. – Sprzedawca posiada małe punkty pralnicze, a jego klientami są osoby fizyczne. Skala działalności w K.Ł. jest znacznie większa oraz odmienna w porównaniu do działalności prowadzonej w W.

Spółka (Kupujący, Nabywca) oraz T. (Sprzedawca, Zbywca) są zwani łącznie w niniejszym wniosku jako „Zainteresowani”.

W ramach transakcji sprzedaży Spółka nabędzie odpłatnie od T. związane z działalnością T. w K.Ł.:

 • budynek pralni przemysłowej zlokalizowany w K.Ł.,
 • działkę gruntu, na której ww. budynek jest posadowiony oraz działki sąsiadujące należące do T.,
 • park maszynowy,
 • nisko-cenne składniki majątkowe,
 • umowy z kontrahentami, tj. klientami, dostawcami materiałów, mediów, serwisantami, tj. prawa i obowiązki wynikające z tych umów,
 • flotę samochodową,
 • zakład pracy, tj. pracowników,
 • wartości niematerialne i prawne składające się na wartość firmy, takie jak: know-how, reputacja firmy, ustalone procesy biznesowe, listy klientów, kontakty handlowe, dostęp do rynku,
 • zobowiązania wynikające z zawartych umów dotyczących działalności w K.Ł. nieuregulowane na moment nabycia, zwane dalej łącznie jako: „Przedmiot sprzedaży”.

T. posiada rachunek bankowy dedykowany działalności gospodarczej w K.Ł. Oddzielny rachunek bankowy dedykowany jest działalności T. w Warszawie. Działalność gospodarcza prowadzona w K.Ł. cechuje się samodzielnością finansową. T. prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów. Istnieje możliwość rozgraniczenia przychodów i kosztów, należności i zobowiązań dotyczących działalności w K.Ł., która ma zostać przejęta i w W., która pozostanie w T.

Wyodrębnienie organizacyjne działalności gospodarczej w T. w K.Ł. istnieje na poziomie aktywów (w szczególności budynek pralni, działki gruntu, maszyny i urządzenia znajdujące się w budynku pralni, pojazdy), pracowników (są to pracownicy wykonujący pracę w K.Ł.) i kontrahentów, tj. dostawców (w szczególności dostawcy środków chemicznych, serwisanci maszyn, dostawcy mediów) i klientów T. (odbiorcami usług pralniczych dot. działalności w K.Ł. są przedsiębiorcy − głównie hotele). T. nie będąc spółką nie ma możliwości uwzględnienia faktu istnienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa w dokumencie wewnętrznym typu np. statut, umowa spółki. Działalność gospodarcza w K.Ł. stanowi wyodrębnioną organizacyjnie i funkcjonalnie całość, posiadającą zdolność do funkcjonowania jako samodzielny i niezależny podmiot gospodarczy, o czym bezpośrednio świadczy w szczególności fakt, że początkowo T. prowadził działalność gospodarczą wyłącznie w K.Ł. Działalność gospodarcza w W. została podjęta przez T. w okresie późniejszym i charakteryzuje się inną specyfiką.

Po nabyciu składników majątkowych przez Spółkę związanych z działalnością w K.Ł. T. zamierza kontynuować działalność gospodarczą w W., przy czym możliwa jest dalsza restrukturyzacja.

Intencją Spółki jest rozszerzenie dotychczasowej działalności T. prowadzonej w K.Ł.

Przedmiot sprzedaży może zostać funkcjonalnie i organizacyjnie przyporządkowany do konkretnych zadań realizowanych przez przedsiębiorstwo T., tj. do usług pralniczych wykonywanych za pośrednictwem pralni przemysłowej w K.Ł. Zespół składników materialnych i niematerialnych będących przedmiotem sprzedaży będzie w stanie samodzielnie funkcjonować na rynku.

Zgodnie z projektem umowy sprzedaży przedmiot zbycia zostanie określony w następujący sposób:

„ § 2

PRZEDMIOT SPRZEDAŻY

 1. Sprzedający niniejszym sprzedaje Kupującej materialne i niematerialne składniki w rozumieniu art. 551 polskiego Kodeksu Cywilnego należące do Przedsiębiorstwa w Dniu Zawarcia Umowy, określone szczegółowo w ramach niniejszej Umowy.
 2. Przedsiębiorstwo jest:

2.1 zorganizowanym zespołem składników materialnych i niematerialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej przez Przedsiębiorstwo, stanowiącym przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 polskiego Kodeksu Cywilnego;

2.2. organizacyjnie i finansowo wyodrębnioną w istniejącym przedsiębiorstwie grupą składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań, przeznaczonych do realizacji ww. zadań gospodarczych, tak, że mogłaby ona stanowić także niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania, przez co stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 5a punkt 3) i 4) polskiej ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jak również art. 2 punkt 27e) polskiej ustawy o podatku VAT; oraz składa się z:

2.3.2 środków trwałych służących prowadzeniu Przedsiębiorstwa, w tym:

2.3.2.1 Działki nr 318/1 i 318/2 oraz posadowionych na niej budynków i budowli;

2.3.2.2 urządzeń technicznych i maszyn oraz pozostałego wyposażenia i instalacji, narzędzi, sprzętu oraz pojazdów służących do prowadzenia Przedsiębiorstwa i będących własnością Sprzedającego;

2.3.3 zapasów dotyczących Przedsiębiorstwa, w tym stanu magazynu Przedsiębiorstwa;

2.3.4 niematerialnych składników majątkowych dotyczących Przedsiębiorstwa wskazanych w Załączniku,

2.3.5 praw z umów handlowych dotyczących Przedsiębiorstwa, w tym umów klienckich w zakresie, w jakim kontrahent wyrazi zgodę na przeniesienie przez Sprzedającego na Kupującego praw i obowiązków wynikających z tych umów zgodnie z ich postanowieniami oraz obowiązującymi przepisami;

2.3.6 pracowników Przedsiębiorstwa;

2.3.7 środków pieniężnych, umożliwiających niezakłócone bieżące funkcjonowanie Przedsiębiorstwa, w łącznej wysokości nie wyższej niż 1.000 PLN;

2.3.8 pozwoleń administracyjno-prawnych dotyczących Przedsiębiorstwa, w tym pozwolenia na budowę,

2.3.9 wierzytelności z tytułu dostaw i świadczenia usług związanych z Przedsiębiorstwem;

2.3.10 ksiąg handlowych i dokumentów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej przez Przedsiębiorstwo.”

W związku z powyższym opisem zadano m.in. następujące pytanie:

Czy transakcja sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa będzie opodatkowana podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

Zdaniem Zainteresowanych, z uwagi na brak opodatkowania transakcji sprzedaży podatkiem od towarów i usług wystąpi podatek od czynności cywilnoprawnych.

Zainteresowani wskazali, że zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, podatkowi podlegają m.in. umowy sprzedaży rzeczy oraz praw majątkowych.

Ponadto, na podstawie art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany:

 1. w zakresie, w jakim są opodatkowane podatkiem od towarów i usług,
 2. jeżeli przynajmniej jedna ze stron jest zwolniona od podatku od towarów i usług z tytułu dokonania tej czynności, z wyjątkiem:
 • umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część, albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych prawach,
 • umów sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych.

Na podstawie podanych wyżej regulacji należy zatem uznać, że skoro przedmiot sprzedaży będzie wyłączony z opodatkowania podatkiem od towarów i usług, to transakcja ta podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Reasumując, przedstawiona w opisie zdarzenia przyszłego transakcja sprzedaży będzie podlegać podatkowi od czynności cywilnoprawnych.

Z uwagi na zakres niniejszej interpretacji przywołano powyżej tylko tę część stanowiska Wnioskodawcy, która odnosi się do zagadnienia dotyczącego ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Na wstępie należy wskazać, że niniejsza interpretacja stanowi ocenę stanowiska Zainteresowanych tylko i wyłącznie w zakresie przepisów ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. W zakresie podatku od towarów i usług wydane zostało odrębne rozstrzygnięcie.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) oraz pkt 2 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1150) podatkowi temu podlegają m.in. umowy sprzedaży rzeczy i praw majątkowych, oraz zmiany tych umów, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Stosownie do zapisu art. 3 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej. W myśl art. 4 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych obowiązek podatkowy przy umowie sprzedaży ciąży na kupującym.

W oparciu o art. 6 ust. 1 pkt 1 cyt. ustawy, podstawę opodatkowania przy umowie sprzedaży stanowi wartość rynkowa rzeczy lub prawa majątkowego.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy stawki podatku od umowy sprzedaży wynoszą:

 1. nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym − 2%,
 2. innych praw majątkowych − 1%.

Przy czym w ustawie przewidziano sytuacje, w których czynność cywilnoprawna mieszcząca się w zakresie przedmiotowym ustawy nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Stosownie do art. 2 pkt 4 ww. ustawy nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany:

 1. w zakresie, w jakim są opodatkowane podatkiem od towarów i usług,
 2. jeżeli przynajmniej jedna ze stron jest zwolniona od podatku od towarów i usług z tytułu dokonania tej czynności, z wyjątkiem:
 • umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część, albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych prawach,
 • umowy sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych.

Zaznaczyć jednakże należy, że o wyłączeniu z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie decyduje okoliczność, że strony danej umowy posiadają status podatnika podatku od towarów i usług, lecz wyłącznie fakt, że jedna ze stron z tytułu dokonania tej konkretnej czynności jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług lub z niego zwolniona, z uwzględnieniem wyjątków, o których mowa w art. 2 pkt 4 lit. b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Zgodnie z art. 1a pkt 7 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, użyte w ustawie określenie podatek od towarów i usług oznacza podatek od towarów i usług w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) lub podatek od wartości dodanej pobierany na podstawie przepisów obowiązujących w państwach członkowskich.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Zainteresowany będący stroną postępowania (Spółka) zamierza dokonać nabycia składników materialnych i niematerialnych firmy PPHU T. Z.K. prowadzonej w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, związanych z działalnością T. prowadzoną w K.Ł. polegającą na świadczeniu usług prania i czyszczenia przemysłowego na rzecz podmiotów profesjonalnych (głównie hotele).

W interpretacji indywidualnej z 17 lipca 2017 r. znak: 0111-KDIB3-2.4012.232.2017.1.SR w zakresie podatku od towarów i usług Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził, że: „(...) sprzedaż wyżej opisanego majątku na rzecz Spółki nie będzie podlegała opodatkowaniu VAT zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy o VAT”.

W związku z tym, że przedstawiona we wniosku transakcja sprzedaży, będzie korzystać z wyłączenia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług, transakcja ta stosownie do przywołanych przepisów ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Mając na uwadze powyższe, stanowisko Zainteresowanych należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Zainteresowanych i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem zdarzenia przyszłego podanym przez Zainteresowanych w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Zainteresowanemu będącemu stroną postępowania (art. 14r. § 2 Ordynacji podatkowej) przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.