Czynności cywilnoprawne | Interpretacje podatkowe

Czynności cywilnoprawne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to czynności cywilnoprawne. Zestawienie zostało ograniczone do kilkudziesięciu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Skutki podatkowe nieodpłatnego przeniesienia przez powiernika na Wnioskodawczynię własności akcji w ramach zawartej umowy powiernicze
Fragment:
Jednocześnie należy podkreślić, że akcje z pewnością nie stanowią pieniędzy ani rzeczy oznaczonych co do gatunku, a tylko ich pożyczka stanowi przedmiot opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych. W związku z powyższym przekazanie akcji na rzecz Wnioskodawczyni w ramach umowy powierniczej z pewnością nie odpowiada czynności udzielenia pożyczki opodatkowanej podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Podobnie, przedmiotowa umowa powiernicza nie spełnia także sformułowanej w art. 888 § 1 Kodeksu cywilnego, definicji umowy darowizny, podlegającej opodatkowaniu na podstawie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. d ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych). Zgodnie bowiem z tą definicją przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. W omawianym przypadku nie dochodzi do obdarowania Wnioskodawczyni kosztem majątku powiernika a zatem przeniesienie akcji nie będzie stanowiło darowizny. W wyniku przeniesienia akcji przez powiernika na Wnioskodawczynię, Wnioskodawczyni otrzyma w istocie swoje własne akcje. Ze względu na postanowienia umowy, to Wnioskodawczyni jest bowiem właścicielem akcji (już od momentu ich objęcia przez powiernika). Jednocześnie, umowa darowizny podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych jedynie w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów, ciężarów albo zobowiązań darczyńcy.
2018
10
mar

Istota:
W zakresie skutków podatkowych przekazania środków pieniężnych przez Wnioskodawcę powiernikowi w ramach zawartej umowy powierniczej.
Fragment:
Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1150) podatkowi temu podlegają następujące czynności cywilnoprawne: umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, umowy darowizny – w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy, umowy dożywocia, umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności – w części dotyczącej spłat lub dopłat, ustanowienie hipoteki, ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności, umowy depozytu nieprawidłowego, umowy spółki; Podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają też zmiany ww. umów, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych oraz orzeczenia sądów, w tym również polubownych, oraz ugody, jeżeli wywołują one takie same skutki prawne (art. 1 ust. 1 pkt 2 i 3 ww. ustawy). Szczegółowe określenie zakresu przedmiotowego ma określone konsekwencje. Ustawodawca, wprowadzając w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych zamknięty katalog czynności podlegających opodatkowaniu, wyłączył od opodatkowania inne podobne, które nie zostały wyraźnie wskazane w przepisie.
2018
8
mar

Istota:
W zakresie skutków podatkowych przekazania środków pieniężnych przez Wnioskodawcę powiernikowi w ramach zawartej umowy powierniczej.
Fragment:
Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1150) podatkowi temu podlegają następujące czynności cywilnoprawne: umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, umowy darowizny – w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy, umowy dożywocia, umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności – w części dotyczącej spłat lub dopłat, ustanowienie hipoteki, ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności, umowy depozytu nieprawidłowego, umowy spółki; Podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają też zmiany ww. umów, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych oraz orzeczenia sądów, w tym również polubownych, oraz ugody, jeżeli wywołują one takie same skutki prawne (art. 1 ust. 1 pkt 2 i 3 ww. ustawy). Szczegółowe określenie zakresu przedmiotowego ma określone konsekwencje. Ustawodawca, wprowadzając w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych zamknięty katalog czynności podlegających opodatkowaniu, wyłączył od opodatkowania inne podobne, które nie zostały wyraźnie wskazane w przepisie.
2018
8
mar

Istota:
Czy w związku z zawarciem Umowy na Powierniku ciąży obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych (dalej: „PCC”) a w szczególności, czy w związku z przekazaniem przez Powierzającego Powiernikowi środków pieniężnych na objęcie Akcji w Spółce, które nastąpiło na podstawie Umowy, na Powierniku ciąży obowiązek zapłaty PCC, a jeżeli tak, to w jaki sposób Powiernik powinien obliczyć wysokość należnego podatku? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1 lit. a)
Fragment:
Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1150) podatkowi temu podlegają następujące czynności cywilnoprawne: umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, umowy darowizny – w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy, umowy dożywocia, umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności – w części dotyczącej spłat lub dopłat, ustanowienie hipoteki, ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności, umowy depozytu nieprawidłowego, umowy spółki; Podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają też zmiany ww. umów, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych oraz orzeczenia sądów, w tym również polubownych, oraz ugody, jeżeli wywołują one takie same skutki prawne (art. 1 ust. 1 pkt 2 i 3 ww. ustawy). Szczegółowe określenie zakresu przedmiotowego ma określone konsekwencje. Ustawodawca, wprowadzając w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych zamknięty katalog czynności podlegających opodatkowaniu, wyłączył od opodatkowania inne podobne, które nie zostały wyraźnie wskazane w przepisie.
2018
8
mar

Istota:
W zakresie skutków podatkowych nieodpłatnego przeniesienia przez powiernika na Wnioskodawcę własności akcji w ramach zawartej umowy powierniczej
Fragment:
Jednocześnie należy podkreślić, że akcje z pewnością nie stanowią pieniędzy ani rzeczy oznaczonych co do gatunku, a tylko ich pożyczka stanowi przedmiot opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych. W związku z powyższym przekazanie akcji na rzecz Wnioskodawcy w ramach umowy powierniczej z pewnością nie odpowiada czynności udzielenia pożyczki opodatkowanej podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Podobnie, przedmiotowa umowa powiernicza nie spełnia także sformułowanej w art. 888 § 1 Kodeksu cywilnego, definicji umowy darowizny, podlegającej opodatkowaniu na podstawie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. d ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych). Zgodnie bowiem z tą definicją przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. W omawianym przypadku nie dochodzi do obdarowania Wnioskodawcy kosztem majątku powiernika a zatem przeniesienie akcji nie będzie stanowiło darowizny. W wyniku przeniesienia akcji przez powiernika na Wnioskodawcę, Wnioskodawca otrzyma w istocie swoje własne akcje. Ze względu na postanowienia umowy, to Wnioskodawca jest bowiem właścicielem akcji (już od momentu ich objęcia przez powiernika). Jednocześnie, umowa darowizny podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych jedynie w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów, ciężarów albo zobowiązań darczyńcy.
2018
8
mar

Istota:
Czy w związku z zawarciem Umowy na Powierniku ciąży obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych (dalej: „PCC”) a w szczególności, czy w związku z nieodpłatnym przeniesieniem przez Powiernika na rzecz Powierzającego własności Akcji, które nastąpi w przyszłości w wykonaniu postanowień Umowy, na Powierniku będzie ciążył obowiązek zapłaty PCC, a jeżeli tak, to w jaki sposób Powiernik powinien obliczyć wysokość należnego podatku? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1 lit. b)
Fragment:
Jednocześnie należy podkreślić, że akcje z pewnością nie stanowią pieniędzy ani rzeczy oznaczonych co do gatunku, a tylko ich pożyczka stanowi przedmiot opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych. W związku z powyższym przekazanie akcji na rzecz powierzającego w ramach umowy powierniczej z pewnością nie odpowiada czynności udzielenia pożyczki opodatkowanej podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Podobnie, przedmiotowa umowa powiernicza nie spełnia także sformułowanej w art. 888 § 1 Kodeksu cywilnego, definicji umowy darowizny, podlegającej opodatkowaniu na podstawie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. d ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych). Zgodnie bowiem z tą definicją przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. W omawianym przypadku nie dochodzi do obdarowania powierzającego kosztem majątku powiernika a zatem przeniesienie akcji nie będzie stanowiło darowizny. W wyniku przeniesienia akcji przez powiernika na powierzającego, powierzający otrzyma w istocie swoje własne akcje. Ze względu na postanowienia umowy, to powierzający jest bowiem właścicielem akcji (już od momentu ich objęcia przez powiernika). Jednocześnie, umowa darowizny podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych jedynie w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów, ciężarów albo zobowiązań darczyńcy.
2018
8
mar

Istota:
W zakresie skutków podatkowych nieodpłatnego przeniesienia przez powiernika na Wnioskodawcę własności akcji w ramach zawartej umowy powierniczej.
Fragment:
Jednocześnie należy podkreślić, że akcje z pewnością nie stanowią pieniędzy ani rzeczy oznaczonych co do gatunku, a tylko ich pożyczka stanowi przedmiot opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych. W związku z powyższym przekazanie akcji na rzecz Wnioskodawcy w ramach umowy powierniczej z pewnością nie odpowiada czynności udzielenia pożyczki opodatkowanej podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Podobnie, przedmiotowa umowa powiernicza nie spełnia także sformułowanej w art. 888 § 1 Kodeksu cywilnego, definicji umowy darowizny, podlegającej opodatkowaniu na podstawie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. d ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych). Zgodnie bowiem z tą definicją przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. W omawianym przypadku nie dochodzi do obdarowania Wnioskodawcy kosztem majątku powiernika a zatem przeniesienie akcji nie będzie stanowiło darowizny. W wyniku przeniesienia akcji przez powiernika na Wnioskodawcę, Wnioskodawca otrzyma w istocie swoje własne akcje. Ze względu na postanowienia umowy, to Wnioskodawca jest bowiem właścicielem akcji (już od momentu ich objęcia przez powiernika). Jednocześnie, umowa darowizny podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych jedynie w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów, ciężarów albo zobowiązań darczyńcy.
2018
6
mar

Istota:
W zakresie skutków podatkowych nieodpłatnego przeniesienia przez powiernika na Wnioskodawcę własności akcji w ramach zawartej umowy powierniczej.
Fragment:
Jednocześnie należy podkreślić, że akcje z pewnością nie stanowią pieniędzy ani rzeczy oznaczonych co do gatunku, a tylko ich pożyczka stanowi przedmiot opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych. W związku z powyższym przekazanie akcji na rzecz Wnioskodawcy w ramach umowy powierniczej z pewnością nie odpowiada czynności udzielenia pożyczki opodatkowanej podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Podobnie, przedmiotowa umowa powiernicza nie spełnia także sformułowanej w art. 888 § 1 Kodeksu cywilnego, definicji umowy darowizny, podlegającej opodatkowaniu na podstawie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. d ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych). Zgodnie bowiem z tą definicją przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. W omawianym przypadku nie dochodzi do obdarowania Wnioskodawcy kosztem majątku powiernika a zatem przeniesienie akcji nie będzie stanowiło darowizny. W wyniku przeniesienia akcji przez powiernika na Wnioskodawcę, Wnioskodawca otrzyma w istocie swoje własne akcje. Ze względu na postanowienia umowy, to Wnioskodawca jest bowiem właścicielem akcji (już od momentu ich objęcia przez powiernika). Jednocześnie, umowa darowizny podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych jedynie w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów, ciężarów albo zobowiązań darczyńcy.
2018
6
mar

Istota:
Czy w związku z zawarciem umowy powiernictwa na Wnioskodawcy ciąży obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych, a w szczególności, czy w związku z przekazaniem przez Powierzającego Wnioskodawcy środków pieniężnych na objęcie akcji w spółce, które nastąpiło na podstawie umowy powiernictwa, na Wnioskodawcy ciąży obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych, a jeśli tak to w jaki sposób Wnioskodawca powinien obliczyć wysokość tego podatku?
Fragment:
Przywołując treść art. 1 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, Wnioskodawca zaznaczył, że opodatkowaniu tym podatkiem podlegają czynności cywilnoprawne enumeratywnie wymienione w przywołanych wyżej przepisach ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Przyjęty przez ustawodawcę sposób ustalenia zakresu przedmiotowego ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych rodzi określone konsekwencje. Opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie podlegają zatem czynności, które nie zostały wyraźnie wskazane w art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (i nie są zmianami czynności wymienionych w tym przepisie ani też czynnościami procesowymi, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych). Oznacza to, że czynności niewymienione w ustawowym katalogu nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, nawet gdy wywołują skutki w sferze gospodarczej takie same bądź podobne do tych czynności, które zostały w nim wyliczone. Innymi słowy, katalog czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych określony w przepisach ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych ma charakter zamknięty.
2018
6
mar

Istota:
Czy w związku z zawarciem umowy powiernictwa na Wnioskodawcy ciąży obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych, a w szczególności, czy w związku z nieodpłatnym przeniesieniem przez Wnioskodawcę na rzecz Powierzającego własności akcji – która nastąpi w przyszłości na podstawie umowy powiernictwa – na Wnioskodawcy będzie ciążył obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych, a jeśli tak to w jaki sposób Wnioskodawca powinien obliczyć wysokość tego podatku?
Fragment:
Przywołując treść art. 1 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, Wnioskodawca zaznaczył, że opodatkowaniu tym podatkiem podlegają czynności cywilnoprawne enumeratywnie wymienione w przywołanych wyżej przepisach ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Przyjęty przez ustawodawcę sposób ustalenia zakresu przedmiotowego ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych rodzi określone konsekwencje. Opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie podlegają zatem czynności, które nie zostały wyraźnie wskazane w art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (i nie są zmianami czynności wymienionych w tym przepisie ani też czynnościami procesowymi, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych). Oznacza to, że czynności niewymienione w ustawowym katalogu nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, nawet gdy wywołują skutki w sferze gospodarczej takie same bądź podobne do tych czynności, które zostały w nim wyliczone. Innymi słowy, katalog czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych określony w przepisach ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych ma charakter zamknięty.
2018
6
mar

Istota:
Opodatkowanie umowy cash poolingu.
Fragment:
Zatem, jeżeli nie przyjmie ona charakteru żadnej z czynności w nim wymienionych – czynności oparte na przekazaniu świadczenia dokonane w ramach cash poolingu nie będą podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnej. W związku z powyższym, należy stwierdzić, że skoro zawarcie umowy cash poolingu nie zostało wymienione w ustawowym katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych a czynności tego typu nie można zakwalifikować, np. jako umowy pożyczki, umowy depozytu nieprawidłowego czy też innej czynności tym katalogiem objętej, to tym samym – z powyższych przyczyn – czynności dokonywane w ramach umowy cash poolingu dotyczące zarządzania wspólną płynnością finansową nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych; nie mieszczą się bowiem w katalogu czynności ściśle wymienionych jako podlegające opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Zatem kompleksowa usługa zarządzania płynnością finansową (umowa cash poolingu), do której przystąpili Zainteresowani oraz świadczone w jej ramach czynności nie podlegają (nie będą podlegać) opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. W świetle powyższego stanowisko Zainteresowanych jest prawidłowe. Należy jednocześnie nadmienić, że interpretacja rozstrzyga tylko w zakresie objętym pytaniem Zainteresowanych.
2018
3
mar

Istota:
Czy opisana w niniejszym wniosku Umowa podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych (dalej: „PCC”), a konkretnie czy przekazanie przez Wnioskodawcę Powiernikowi środków pieniężnych na objęcie Akcji w Spółce, które nastąpiło na podstawie Umowy podlega opodatkowaniu PCC, a jeśli tak to w jakiej wysokości? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1 lit. a)
Fragment:
Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1150) podatkowi temu podlegają następujące czynności cywilnoprawne: umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, umowy darowizny – w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy, umowy dożywocia, umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności – w części dotyczącej spłat lub dopłat, ustanowienie hipoteki, ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności, umowy depozytu nieprawidłowego, umowy spółki; Podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają też zmiany ww. umów, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych oraz orzeczenia sądów, w tym również polubownych, oraz ugody, jeżeli wywołują one takie same skutki prawne (art. 1 ust. 1 pkt 2 i 3 ww. ustawy). Szczegółowe określenie zakresu przedmiotowego ma określone konsekwencje. Ustawodawca, wprowadzając w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych zamknięty katalog czynności podlegających opodatkowaniu, wyłączył od opodatkowania inne podobne, które nie zostały wyraźnie wskazane w przepisie.
2018
2
mar

Istota:
Czy opisana w niniejszym wniosku Umowa podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych (dalej: „ PCC”), a konkretnie czy nieodpłatne przeniesienie przez Powiernika na rzecz Wnioskodawcy własności Akcji, które nastąpi w przyszłości na podstawie Umowy będzie podlegać opodatkowaniu PCC, a jeśli tak to w jakiej wysokości? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1 lit. b)
Fragment:
Jednocześnie należy podkreślić, że akcje z pewnością nie stanowią pieniędzy ani rzeczy oznaczonych co do gatunku, a tylko ich pożyczka stanowi przedmiot opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych. W związku z powyższym przekazanie akcji na rzecz Wnioskodawcy w ramach umowy powierniczej z pewnością nie odpowiada czynności udzielenia pożyczki opodatkowanej podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Podobnie, przedmiotowa umowa powiernicza nie spełnia także sformułowanej w art. 888 § 1 Kodeksu cywilnego, definicji umowy darowizny, podlegającej opodatkowaniu na podstawie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. d ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych). Zgodnie bowiem z tą definicją przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. W omawianym przypadku nie dochodzi do obdarowania Wnioskodawcy kosztem majątku powiernika a zatem przeniesienie akcji nie będzie stanowiło darowizny. W wyniku przeniesienia akcji przez powiernika na Wnioskodawcę, Wnioskodawca otrzyma w istocie swoje własne akcje. Ze względu na postanowienia umowy, to Wnioskodawca jest bowiem właścicielem akcji (już od momentu ich objęcia przez powiernika). Jednocześnie, umowa darowizny podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych jedynie w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów, ciężarów albo zobowiązań darczyńcy.
2018
2
mar

Istota:
Obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych w związku z uczestnictwem Wnioskodawcy w Systemie Zarządzania Środkami Pieniężnymi w Grupie Rachunków (cash pooling)
Fragment:
Wskazana instytucja nie została wymieniona w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Zatem, jeżeli nie przyjmie one charakteru żadnej z czynności w nim wymienionych – czynności oparte na subrogacji dokonane w ramach cash poolingu nie będą podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. W związku z powyższym, należy stwierdzić, że skoro zawarcie umowy cash poolingu nie zostało wymienione w ustawowym katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych a czynności tego typu nie można zakwalifikować, np. jako umowy pożyczki czy też innej czynności tym katalogiem objętej, to tym samym – z powyższych przyczyn – czynności dokonywane w ramach umowy cash poolingu dotyczące zarządzania wspólną płynnością finansową nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych; nie mieszczą się bowiem w katalogu czynności ściśle wymienionych jako podlegające opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Zatem uczestnictwo Wnioskodawcy w przedmiotowym Systemie nie spowoduje obowiązku zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych. Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym należało uznać za prawidłowe.
2018
1
mar

Istota:
Czy opisana umowa podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych a konkretnie, czy nieodpłatne przeniesienie przez Powiernika na rzecz Wnioskodawcy własności akcji, które nastąpi w przyszłości na podstawie umowy powiernictwa, będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, a jeśli tak – to w jakiej wysokości?
Fragment:
Przywołując treść art. 1 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, Wnioskodawczyni zaznaczyła, że opodatkowaniu podlegają czynności cywilnoprawne enumeratywnie wymienione w przywołanych wyżej przepisach ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Przyjęty przez ustawodawcę sposób ustalenia zakresu przedmiotowego ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych rodzi określone konsekwencje. Opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie podlegają zatem czynności, które nie zostały wyraźnie wskazane w art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (i nie są zmianami czynności wymienionych w tym przepisie ani też czynnościami procesowymi, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych). Oznacza to, że czynności niewymienione w ustawowym katalogu nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, nawet gdy wywołują skutki w sferze gospodarczej takie same bądź podobne do tych czynności, które zostały w nim wyliczone. Innymi słowy, katalog czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych określony w przepisach ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych ma charakter zamknięty.
2018
1
mar

Istota:
Czy Cesja będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?
Fragment:
Jak wynika z powołanych przepisów – umowa sprzedaży podlega generalnie opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych i obowiązek uiszczenia tegoż podatku ciąży na kupującym. W ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych przewidziano również sytuacje, w których czynność mieszcząca się w zakresie przedmiotowym ustawy jest wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Na podstawie art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany: w zakresie w jakim są opodatkowane podatkiem od towarów i usług, jeżeli przynajmniej jedna ze stron jest zwolniona od podatku od towarów i usług z tytułu dokonania tej czynności, z wyjątkiem: umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część, albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych prawach, umów sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych. Z treści art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wynika, że o wyłączeniu z opodatkowania podatkiem od czynności (...)
2018
1
mar

Istota:
Czy opisana umowa podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych a konkretnie, czy nieodpłatne przeniesienie przez Powiernika na rzecz Wnioskodawcy własności akcji, które nastąpi w przyszłości na podstawie umowy powiernictwa, będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, a jeśli tak – to w jakiej wysokości?
Fragment:
Przywołując treść art. 1 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, Wnioskodawczyni wskazała, że opodatkowaniu podlegają czynności cywilnoprawne enumeratywnie wymienione w przywołanych wyżej przepisach ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Przyjęty przez ustawodawcę sposób ustalenia zakresu przedmiotowego ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych rodzi określone konsekwencje. Opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie podlegają zatem czynności, które nie zostały wyraźnie wskazane w art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (i nie są zmianami czynności wymienionych w tym przepisie ani też czynnościami procesowymi, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych). Oznacza to, że czynności niewymienione w ustawowym katalogu nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, nawet gdy wywołują skutki w sferze gospodarczej takie same bądź podobne do tych czynności, które zostały w nim wyliczone. Innymi słowy, katalog czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych określony w przepisach ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych ma charakter zamknięty.
2018
1
mar

Istota:
Wyłączenie z opodatkowania umowy oraz czynności wykonywanych w ramach Systemu Cash Pooling
Fragment:
Wskazane instytucje nie zostały wymienione w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Zatem, jeżeli nie przyjmą one charakteru żadnej z czynności w nim wymienionych - czynności oparte na subrogacji oraz przejęciu długu dokonywane w ramach cash poolingu nie będą podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnej. W związku z powyższym, należy stwierdzić, że skoro zawarcie umowy cash poolingu nie zostało wymienione w ustawowym katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych a czynności tego typu nie można zakwalifikować, np. jako umowy pożyczki czy też innej czynności tym katalogiem objętej, to tym samym – z powyższych przyczyn - czynności dokonywane w ramach umowy cash poolingu dotyczące zarządzania płynnością finansową nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych; nie mieszczą się bowiem w katalogu czynności ściśle wymienionych jako podlegające opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Zatem usługa cash poolingu świadczona na rzecz Wnioskodawcy w oparciu o dokumentację cash poolową a także wykonywane w jej ramach czynności nie będą podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. ” interpretacja (...)
2018
27
lut

Istota:
Czy pożyczka udzielona spółce komandytowej przez komandytariusza w tejże spółce podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych zgodnie z przepisami ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych?
Fragment:
Wobec powyższego, zmiana umowy spółki komandytowej polegająca na udzieleniu spółce pożyczki przez wspólnika podlega opodatkowaniu, stosownie do art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k) i pkt 2 w związku z ust. 3 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Przedstawiając powyższe, nie można zgodzić się ze stanowiskiem Wnioskodawcy w kwestii stosowania zwolnienia od podatku od czynności cywilnoprawnych, określonego w art. 9 pkt 10 lit. i) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, do zmiany umowy spółki komandytowej polegającej na udzielaniu pożyczki tej spółce przez wspólnika. Na podstawie tego przepisu zwolnione z podatku są pożyczki udzielone przez wspólnika (akcjonariusza) spółce akcyjnej i spółce z o.o. Przedmiotowy przepis nie może być interpretowany w oderwaniu od pozostałych przepisów ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. W ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych, jako spółka kapitałowa, wymieniona została spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka akcyjna oraz spółka europejska, a więc zwolnienie od podatku ma zastosowanie do pożyczek udzielonych tym spółkom przez ich wspólników (akcjonariuszy). Mając na względzie powyższe, należy stwierdzić, że w opisanym zdarzeniu przyszłym nie może mieć zastosowania wskazany przez Wnioskodawcę przepis art. 9 pkt 10 lit. i) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. A zatem, zawarcie umowy pożyczki przez Spółkę komandytową jako pożyczkobiorcę ze swoim wspólnikiem (komandytariuszem) jako pożyczkodawcą, podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych jako zmiana umowy spółki osobowej zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k) i pkt 2 w związku z art. 1 ust. 3 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.
2018
26
lut

Istota:
Czy Wydzielenie (tj. opisany podział Spółki Dzielonej przez wydzielenie opisanego zespołu składników majątkowych i osobowych, przypisanych do Pionu Dystrybucyjnego i przeniesienie go do Spółki Przejmującej z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej) nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?
Fragment:
Opodatkowanie podziału przez wydzielenie na gruncie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Katalog enumeratywnie wymienionych czynności cywilnoprawnych podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych został wskazany w art. 1 ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Zgodnie z normą art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k) oraz normą art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych podlegają umowy spółki oraz ich zmiany, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Przy czym, zgodnie z treścią art. 1 ust. 3 pkt 2 oraz pkt 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, w przypadku umowy spółki za zmianę umowy uważa się: przy spółce kapitałowej – podwyższenie kapitału zakładowego z wkładów lub ze środków spółki oraz dopłaty, oraz przekształcenie lub łączenie spółek, jeżeli ich wynikiem jest (...) podwyższenie kapitału zakładowego spółki kapitałowej. Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych, w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2008 r., przewidywała wprost – w art. 1 ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych – opodatkowanie transakcji podziału spółek, jeżeli ich wynikiem było zwiększenie majątku spółki lub podwyższenie kapitału zakładowego.
2018
26
lut

Istota:
W zakresie skutków podatkowych planowanej transakcji nabycia wskazanych we wniosku składników majątkowych.
Fragment:
W związku z powyższymi regulacjami należy stwierdzić, że umowa sprzedaży podlega generalnie opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych i obowiązek uiszczenia tego podatku ciąży na kupującym. W ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych przewidziano jednak sytuacje, w których czynność mieszcząca się w zakresie przedmiotowym ustawy jest wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Na podstawie art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany: w zakresie, w jakim są opodatkowane podatkiem od towarów i usług, jeżeli przynajmniej jedna ze stron jest zwolniona od podatku od towarów i usług z tytułu dokonania tej czynności, z wyjątkiem: umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część, albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych prawach, umów sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych. Z treści art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wynika, że o wyłączeniu z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie decyduje okoliczność, że strony tej umowy posiadają generalnie status podatnika podatku od towarów i usług, lecz wyłącznie fakt, że dana czynność (ta konkretna) jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług lub przynajmniej jedna ze stron tej czynności jest z tego podatku zwolniona.
2018
23
lut

Istota:
Czy w świetle art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych czynności realizowane w ramach usługi zarządzania płynnością finansową na podstawie zawartej z Bankiem umowy o wspólnym zarządzaniu płynnością finansową – zerowanie sald nie będą podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?
Fragment:
Uzasadniając swoje stanowisko Wnioskodawca wskazał, iż umowa cash poolingu jest umową nienazwaną i jako taka nie mieści się w zamkniętym katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych zdefiniowanym w art. 1 ustawy z dnia 09 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1150). Zgodnie z art. 1 ww. ustawy, podatkowi podlegają następujące czynności: umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, umowy darowizny – w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy, umowy dożywocia, umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności – w części dotyczącej spłat lub dopłat, ustanowienie hipoteki, ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności, umowy depozytu nieprawidłowego, umowy spółki. Umowa cash poolingu, jako umowa nienazwana, nie została natomiast wymieniona w powyższym zamkniętym katalogu czynności cywilnoprawnych objętych podatkiem od czynności cywilnoprawnych. W ocenie Spółki (Wnioskodawcy), na żadnym etapie funkcjonowania Umowy cash poolingu nie dochodzi do opodatkowania rozliczeń podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Czynności wykonywane przez Spółkę lub spółki z Grupy kapitałowej w wykonaniu umowy cash poolingu nie spełniają bowiem definicji pożyczki uregulowanej w art. 720 ustawy Kodeks cywilny.
2018
23
lut

Istota:
Podział i związane z nim podwyższenie kapitału zakładowego nie będą podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. W świetle powyższego bezprzedmiotowym jest analizowanie powołanego przez Zainteresowanych wyłączenia określonego w art. 2 pkt 6 lit. c) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.
Fragment:
W efekcie czynność wniesienia do Banku Przejmującego zorganizowanej części przedsiębiorstwa wydzielonego w ramach Banku Dzielonego w zamian za udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Banku Przejmującego, nawet gdyby uznać, że czynność podziału Banku będzie podlegać podatkowi od czynności cywilnoprawnych, zostanie wyłączona spod opodatkowania na podstawie art. 2 pkt 6 lit. c) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Reasumując, w ocenie Zainteresowanych, w związku z czynnościami przedstawionymi w opisie zdarzenia przyszłego, tj. Podziałem i związanym z nim podwyższeniem kapitału zakładowego Banku Przejmującego, nie powstanie obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych. Na potwierdzenie swojego stanowiska Zainteresowani powołali się na interpretacje indywidualne. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Zainteresowanych w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k) i pkt 2 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1150) podatkowi temu podlegają umowy spółki oraz ich zmiany, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Stosownie do art. 1 ust. 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych w przypadku umowy spółki za zmianę umowy uważa się: przy spółce osobowej – wniesienie lub podwyższenie wkładu, którego wartość (...)
2018
21
lut

Istota:
Czy w świetle art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych czynności realizowane w ramach usługi zarządzania płynnością finansową na podstawie zawartej z Bankiem umowy o wspólnym zarządzaniu płynnością finansową – zerowanie sald nie będą podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.
Fragment:
Uzasadniając swoje stanowisko Wnioskodawca wskazał, iż umowa cash poolingu jest umową nienazwaną i jako taka nie mieści się w zamkniętym katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych zdefiniowanym w art. 1 ustawy z dnia 09 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1150). Zgodnie z art. 1 ww. ustawy, podatkowi podlegają następujące czynności: umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, umowy darowizny – w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy, umowy dożywocia, umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności – w części dotyczącej spłat lub dopłat, ustanowienie hipoteki, ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności, umowy depozytu nieprawidłowego, umowy spółki. Umowa cash poolingu, jako umowa nienazwana, nie została natomiast wymieniona w powyższym zamkniętym katalogu czynności cywilnoprawnych objętych podatkiem od czynności cywilnoprawnych. W ocenie Spółki (Wnioskodawcy), na żadnym etapie funkcjonowania Umowy cash poolingu nie dochodzi do opodatkowania rozliczeń podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Czynności wykonywane przez Spółkę lub spółki z Grupy kapitałowej w wykonaniu umowy cash poolingu nie spełniają bowiem definicji pożyczki uregulowanej w art. 720 ustawy Kodeks cywilny.
2018
21
lut

Istota:
Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym w przypadku planowanego przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej Wnioskodawcy w Spółkę, które będzie dokonane w trybie art. 5841 i nast. Kodeksu spółek handlowych, podstawą opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych będzie wysokość kapitału zakładowego tej Spółki określona w Planie Przekształcenia i Akcie Założycielskim Spółki, niezależnie od wartości majątku, który jest przekazywany Spółce na pokrycie udziałów w kapitale zakładowym?
Fragment:
Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k) i pkt 2 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1150) podatkowi temu podlegają umowy spółki oraz zmiany tych umów, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 4. Na podstawie art. 1 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych przepisy ustawy o umowie spółki i jej zmianie stosuje się odpowiednio do aktów założycielskich spółek, statutów spółek i ich zmiany. Stosownie do art. la pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych użyte w tej ustawie określenie spółka kapitałowa oznacza: spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjną lub europejską. Z treści art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wynika, że obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej, czyli z chwilą zawarcia umowy spółki lub zmiany tej umowy. Zgodnie z art. 4 pkt 9 ww. ustawy obowiązek podatkowy ciąży na spółce. Podstawę opodatkowania w myśl art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych stanowi – przy zawarciu umowy – wartość wkładów do spółki osobowej albo wartość kapitału zakładowego. Zgodnie z art. 6 ust. 9 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych od podstawy opodatkowania, o której mowa w ust. 1 pkt 8, odlicza się: kwotę wynagrodzenia wraz z podatkiem (...)
2018
21
lut

Istota:
Czy w świetle art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych czynności realizowane w ramach usługi zarządzania płynnością finansową na podstawie zawartej z Bankiem umowy o wspólnym zarządzaniu płynnością finansową – zerowanie sald nie będą podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?
Fragment:
Umowa cash poolingu jest umową nienazwaną i jako taka nie mieści się w zamkniętym katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych zdefiniowanym w art. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1150). Zgodnie z art. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych podatkowi podlegają następujące czynności: umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, (uchylona), umowy darowizny - w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy, umowy dożywocia, umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności - w części dotyczącej spłat lub dopłat, (uchylona), ustanowienie hipoteki, ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności, umowy depozytu nieprawidłowego, umowy spółki. Umowa cash poolingu, jako umowa nienazwana, nie została natomiast wymieniona w powyższym zamkniętym katalogu czynności cywilnoprawnych objętych podatkiem od czynności cywilnoprawnych. W ocenie Spółki (Wnioskodawcy), na żadnym etapie funkcjonowania Umowy cash poolingu nie dochodzi do opodatkowania rozliczeń podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Czynności wykonywane przez Spółkę lub spółki z Grupy kapitałowej w wykonaniu Umowy cash poolingu nie spełniają bowiem definicji pożyczki uregulowanej w art. 720 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.
2018
16
lut
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.