Czynności cywilnoprawne | Interpretacje podatkowe

Czynności cywilnoprawne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to czynności cywilnoprawne. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy nieodpłatne zbycie udziałów na rzecz Wnioskodawcy celem ich dobrowolnego umorzenia bez wynagrodzenia podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych?
Fragment:
Stosownie do art. 1 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają też zmiany ww. umów, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, a także orzeczenia sądów, w tym również polubownych, oraz ugody, jeżeli wywołują one takie same skutki prawne. Ustawodawca wprowadził zasadę enumeratywnego określenia czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, przy czym wskazać należy, że o kwalifikacji określonej czynności prawnej, a w konsekwencji o jej podleganiu opodatkowaniu tym podatkiem, decyduje jej treść (elementy przedmiotowo istotne), a nie nazwa. Tym samym, jeżeli strony zawierają umowę i układają stosunki w jej ramach w określony sposób, to dla oceny czy powstanie obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych, w związku z dokonaniem wskazanej w ustawie czynności, miarodajne będą rzeczywiste prawa i obowiązki stron tej umowy pozwalające na ich kwalifikacje pod względem prawnym. Zgodnie z art. 535 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2016 r., poz. 380, ze zm.), przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę.
2016
30
lis

Istota:
Czy planowana transakcja wymiany udziałów będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?
Fragment:
W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy planowana transakcja wymiany udziałów będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych? Zdaniem Wnioskodawcy, planowana transakcja wymiany udziałów, w wyniku której Wnioskodawca uzyska bezwzględne większości głosów w Spółkach zależnych nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Wnioskodawca wskazał, iż zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k) oraz art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych podatkowi podlegają m.in. umowy spółki oraz ich zmiany, jeżeli powodują podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Stosownie natomiast do art. 1 ust. 3 pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych w przypadku umowy spółki za zmianę umowy uważa się przy spółce kapitałowej podwyższenie kapitału zakładowego z wkładów lub ze środków spółki oraz dopłaty. Jednocześnie zgodnie z art. 2 pkt 6 lit. c) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych nie podlegają podatkowi umowy spółki i ich zmiany związane z wniesieniem do spółki kapitałowej, w zamian za jej udziały lub akcje: przedsiębiorstwa spółki kapitałowej lub jego zorganizowanej części, udziałów lub akcji innej spółki kapitałowej dających w niej większość głosów albo kolejnych udziałów lub akcji, w przypadku gdy spółka, do której są wnoszone te udziały lub akcje, posiada już większość głosów.
2016
30
lis

Istota:
Czy Wnioskodawca prawidłowo zakwalifikował podwyższenie kapitału zakładowego Spółki dokonane na podstawie uchwał z 8 stycznia 2014 r., 13 maja 2015 r. o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki poprzez wniesienie aportu pieniężnego oraz uchwały z 10 czerwca 2016 r. poprzez wniesienie aportu w postaci nieruchomości służących wykonywaniu przez Spółkę działalności polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych w rodzaju lecznictwo szpitalne i lecznictwo ambulatoryjne jako czynności w zakresie zdrowia, a w przypadku uchwały z 10 czerwca 2016 r. dodatkowo jako czynności w zakresie gospodarowania nieruchomościami i w związku z powyższym prawidłowo nie odprowadził podatku od czynności cywilnoprawnych opierając się na treści art. 2 ust. 1 pkt f) do dwóch pierwszych uchwał, a w przypadku uchwały z 10 czerwca 2016 r., na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. f) i g) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych i traktując czynności podwyższenia kapitału zakładowego i zmiany umowy spółki jako czynności zwolnione z podatku od czynności cywilnoprawnych?
Fragment:
Stawka podatku od umowy spółki wynosi 0,5% (art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych). Taką samą stawkę stosuje się również przy zmianach umowy spółki. Jak wynika z przywołanych przepisów, czynność podwyższenia kapitału zakładowego spółki kapitałowej stanowi zmianę umowy spółki i co do zasady podlega obowiązkowi zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych. W ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych przewidziano jednak sytuacje, w których czynność mieszcząca się w zakresie przedmiotowym ustawy jest wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Zgodnie z art. 2 pkt 1 lit. f) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne w sprawach nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz zdrowia. Zgodnie natomiast z art. 2 pkt 1 lit. g) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne w zakresie gospodarki nieruchomościami. Użyte w powołanym powyżej przepisie pojęcie „ w sprawach zdrowia ” ma charakter ogólny w związku z powyższym należy przyjąć, że dotyczy ono czynności cywilnoprawnych z zakresu spraw regulowanych w odrębnych przepisach, a odnoszących się do kwestii wymienionych w art. 2 pkt 1 lit. f) powołanej ustawy.
2016
30
lis

Istota:
Czy nabycie nieruchomości przez Wnioskodawcę na podstawie umowy sprzedaży nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych jako czynność wyłączona z opodatkowania na podstawie art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych? (Pytanie oznaczone we wniosku nr 3).
Fragment:
W związku z powyższymi regulacjami należy stwierdzić, że umowa sprzedaży podlega generalnie opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych i obowiązek uiszczenia tego podatku ciąży na kupującym. W ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych przewidziano jednak sytuacje, w których czynność mieszcząca się w zakresie przedmiotowym ustawy jest wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Na podstawie art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany: w zakresie, w jakim są opodatkowane podatkiem od towarów i usług, jeżeli przynajmniej jedna ze stron jest zwolniona od podatku od towarów i usług z tytułu dokonania tej czynności, z wyjątkiem: umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część, albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych prawach, umów sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych. Z treści art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wynika, że o wyłączeniu z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie decyduje okoliczność, że strony tej umowy posiadają generalnie status podatnika podatku od towarów i usług, lecz wyłącznie fakt, że dana czynność (ta konkretna) jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług lub przynajmniej jedna ze stron tej czynności jest z tego podatku zwolniona.
2016
29
lis

Istota:
Czy Wnioskodawca jest zobowiązany do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych w związku z zawartą umową cesją wierzytelności?
Fragment:
W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy Wnioskodawca jest zobowiązany do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych w związku z zawartą umową cesją wierzytelności? Zdaniem Wnioskodawcy, umowa cesji zawarta pomiędzy Wnioskodawcą a cedentem, nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Uzasadniając swe stanowisko Wnioskodawca zauważył, że – co do zasady – umowa sprzedaży wierzytelności podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych (art. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych). Jednakże są takie umowy cesji, które nie są umowami sprzedaży (ani umowami zamiany) i nie podlegają opodatkowaniu tym podatkiem. W ocenie Wnioskodawcy, przykładem takiej umowy jest umowa nazywana „ świadczenie zamiast wypełnienia ”, uregulowana w art. 453 Kodeksu cywilnego. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2010 r., Nr 101, poz. 649, ze zm.) podatkowi temu podlegają następujące czynności cywilnoprawne: umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczki pieniędzy (...)
2016
29
lis

Istota:
Czy nabycie przez Wnioskodawczynię majątku likwidacyjnego w wyniku Likwidacji SK1 podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?
Fragment:
Powołując art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, Wnioskodawczyni wymieniła czynności cywilnoprawne podlegające opodatkowaniu tym podatkiem oraz wskazała, że opodatkowaniu podlegają także m.in. zmiany przywołanych umów jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Wnioskodawczyni wskazała, że zgodnie z art. 1 ust. 3 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, za zmianę umowy spółki osobowej uważa się wniesienie lub podwyższenie wkładu, którego wartość powoduje zwiększenie majątku spółki, pożyczkę udzieloną spółce przez wspólnika, dopłaty oraz oddanie przez wspólnika spółce rzeczy lub praw majątkowych do nieodpłatnego używania. Wnioskodawczyni wskazała również, że przepisy art. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych zawierają zamknięty katalog czynności, które podlegają opodatkowaniu tym podatkiem. Dodatkowo, przepis art. 1 ust. 3 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych precyzuje zakres opodatkowania umowy spółki osobowej, wskazując przypadki, w których występuje zmiana tej umowy w rozumieniu ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Przepisy te nie wymieniają jednak likwidacji spółki osobowej, jej rozwiązania bez przeprowadzenia likwidacji ani nabycia składników majątkowych przez wspólnika spółki osobowej w związku z jej likwidacją/rozwiązaniem bez przeprowadzania likwidacji.
2016
29
lis

Istota:
Czy przekazanie części zysku wypracowanego przez spółkę na jej kapitał zapasowy mocą jednomyślnych uchwał wspólników skutkuje opodatkowaniem podatkiem od czynności cywilnoprawnych?
Fragment:
Podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają też zmiany ww. umów, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych oraz orzeczenia sądów, w tym również polubownych, oraz ugody, jeżeli wywołują one takie same skutki prawne (art. 1 ust. 1 pkt 2 i 3 cyt. ustawy). Stosownie do art. 1 ust. 3 pkt 1 cyt. ustawy, w przypadku umowy spółki, za zmianę umowy spółki uważa się przy spółce osobowej – wniesienie lub podwyższenie wkładu, którego wartość powoduje zwiększenie majątku spółki, pożyczkę udzieloną spółce przez wspólnika, dopłaty oraz oddanie przez wspólnika spółce rzeczy lub praw majątkowych do nieodpłatnego używania. Zgodnie z art. 1a pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, określenie spółka osobowa oznacza spółkę: cywilną, jawną, partnerską, komandytową lub komandytowo-akcyjną. Obowiązek podatkowy, z zastrzeżeniem ust. 2, powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej (art. 3 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy). Art. 4 pkt 9 cyt. ustawy stanowi, że obowiązek podatkowy, z zastrzeżeniem art. 5, ciąży przy umowie spółki cywilnej – na wspólnikach, a przy pozostałych umowach spółki – na spółce.
2016
29
lis

Istota:
Z uwagi na powyższe, czynność podwyższenia kapitału zakładowego lub też czynność wniesienia dopłat do kapitału Wnioskodawcy, może zostać zakwalifikowana jako czynność cywilnoprawna wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 2 pkt 1 lit. f) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych o ile istotnie – jak wskazał Wnioskodawca – środki z dokapitalizowania zostaną wydatkowane na cele zdrowia.
Fragment:
Nie jest to więc związek wystarczający do zaistnienia przesłanki bezpośrednio warunkującej zastosowanie wyłączenia z opodatkowania określonego w art. 2 pkt 1 lit. f) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Z uwagi na powyższe, zmiany umowy spółki związane z podwyższeniem kapitału zakładowego lub wniesieniem dopłat nie mogą zostać zakwalifikowane jako czynności cywilnoprawne wyłączone z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 2 pkt 1 lit. f) ustawy, gdyż nie są to czynności cywilnoprawne w sprawach zdrowia. A contrario, będą one podlegały podatkowi od czynności cywilnoprawnych na zasadach ogólnych. Opisana we wniosku czynność, to zgodnie z przepisami ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych zmiana umowy spółki z ograniczona odpowiedzialnością. Należy podkreślić, że Spółka ta – będąc spółką z ograniczoną odpowiedzialnością – jest spółką kapitałową i to zarówno w rozumieniu ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych jak i dyrektywy Rady nr 2008/7/WE z dnia 12 lutego 2008 r. dotyczącej podatków pośrednich od gromadzenia kapitału (Dz. Urz. UE L 46 z 21.02.2008, str. 11), co oznacza, że wkłady do tej spółki powinny być opodatkowane zgodnie z zasadami określonymi w powyższej dyrektywie. Ani przepisy ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, ani dyrektywy nie przewidują wyłączenia od opodatkowania zmiany umowy spółki opisanej we wniosku.
2016
28
lis

Istota:
Czy opisana czynność (umowa darowizny) będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych (obdarowany nie przejmuje długów darczyńcy)?
Fragment:
(...) czynności cywilnoprawne. W ocenie Wnioskodawcy istnieją w opisanym zdarzeniu przyszłym dwa potencjalne tytuły do objęcia opisanej czynności podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Pierwszy z nich to umowa spółki (jej zmiana). W świetle językowej wykładni przepisów ustawy opisana czynność musi być rozpatrywana jako umowa darowizny, a faktu tego nie zmienia to, iż jej efektem będzie zwiększenie wartości majątku spółki jawnej, której Wnioskodawca będzie wspólnikiem. Umowa spółki nie ulegnie zmianie, również wkłady umowne pozostaną bez zmian. Spółka jawna jako podmiot odrębny od swoich wspólników może być również stroną umowy darowizny. Z tego względu czynność pozostanie neutralna na gruncie podatku od czynności cywilnoprawnych. Drugim potencjalnym tytułem dla przyjęcia, że czynność opisana w przedstawionym zdarzeniu przyszłym podlegała będzie opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych jest umowa darowizny. Wnioskodawca być może otrzyma w tej formie nieruchomości obciążoną hipoteką. Zgodnie z przywołanym przepisem, umowa darowizny podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych tylko w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy.
2016
28
lis

Istota:
W związku ze sprzedażą lub windykacją wierzytelności własnych przez Spółkę na Wnioskodawcy nie będzie ciążył z tego tytułu obowiązek podatkowy od czynności cywilnoprawnych.
Fragment:
(...) czynności cywilnoprawne (art. 1 ust. 1 pkt 2 i 3 ww. ustawy). Ustawodawca wprowadził zasadę enumeratywnego określenia czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Oznacza to, że czynności niewymienione w ustawowym katalogu nie podlegają opodatkowaniu. Szczegółowe określenie zakresu przedmiotowego ma określone konsekwencje. Ustawodawca, wprowadzając w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych zamknięty katalog czynności podlegających opodatkowaniu, wyłączył od opodatkowania inne podobne, które nie zostały wyraźnie wskazane w przepisie. Oznacza to, że czynności niewymienione w ustawowym katalogu nie podlegają opodatkowaniu nawet, gdy wywołują skutki w sferze gospodarczej takie same bądź podobne do tych, które zostały w nim wyliczone. O powstaniu obowiązku uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnej decyduje, w myśl art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, moment dokonania czynności cywilnoprawnej. Stosownie do art. 4 pkt 1 ww. ustawy obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych ciąży, przy umowie sprzedaży, na kupującym. Ze zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku wynika, że Wnioskodawca w przyszłości nabywać będzie pakiety wierzytelności własnych, w skład których będą wchodzić pożyczki wraz z naliczonymi odsetkami, karami i opłatami z tytułu niespłaconych pożyczek.
2016
28
lis

Istota:
Czy przedmiotowa transakcja dla Wnioskodawcy w odniesieniu do aportu i przystąpienia przez Spółkę do kredytu w związku z nabyciem aportowanej nieruchomości obciążonej hipoteką niesie za sobą obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnej przez Wnioskodawcę? (Pytanie oznaczone nr 3).
Fragment:
Zdaniem Wnioskodawcy, przedmiotowa transakcja dla Wnioskodawcy w odniesieniu do aportu i przystąpienia przez Spółkę do kredytu w związku z nabyciem aportowanej nieruchomości obciążonej hipoteką nie niesie za sobą żadnych obowiązków zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych. Uzasadniając stanowisko Wnioskodawca przywołał treść art. 1 ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych i wskazał, że ustawodawca wprowadził zasadę enumeratywnego określenia czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Jednocześnie ustawowe wyliczenie zostało wzmocnione zasadą, zgodnie z którą o kwalifikacji określonej czynności prawnej, a w konsekwencji o jej podleganiu tym podatkiem decyduje jej treść (elementy przedmiotowo istotne), a nie nazwa. Tym samym, jeżeli strony zawierają umowę i układają stosunki w jej ramach w określony sposób to dla oceny, czy powstanie obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych, w związku z dokonaniem wskazanej w ustawie czynności, miarodajne będą rzeczywiste prawa i obowiązki stron tej umowy pozwalające na ich kwalifikacje pod względem prawnym. Szczegółowe określenie zakresu przedmiotowego ma określone konsekwencje. Ustawodawca, wprowadzając w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych katalog czynności podlegających opodatkowaniu, wyłączył od opodatkowania inne podobne, które nie zostały wyraźnie wskazane w przepisie.
2016
28
lis
© 2011-2016 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.