Czynności | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to czynności. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
13
gru

Istota:

Dotyczy podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności wykonywanych przez Bank.

Fragment:

Wyżej wymienione czynności, stanowią zatem odrębną całość jednakże nie są specyficzne („ Specyficzny ” według Słownika Języka Polskiego PWN (wydanie internetowe: https://sjp.pwn.pl) oznacza: właściwy wyłącznie danej osobie, rzeczy lub zjawisku; charakterystyczny, swoisty) i istotne ((„ Istotny ” według Słownika Języka Polskiego PWN (wydanie internetowe: https://sjp.pwn.pl) oznacza: istotny m.in. główny, podstawowy) dla usług bankowych. Opisane czynności nie mają charakteru ocennego czy merytorycznego, w dużej mierze zawężają się do obsługi klientów Banku, nie wychodzą poza aspekt techniczno-organizacyjny czynności administracyjnych. Czynności te również bezpośrednio nie zmieniają sytuacji prawnej lub finansowej klientów Banku. Usługi te mają charakter jedynie usługi technicznej, informacyjnej. Także czynności wykonywane przez Wnioskodawcę w zakresie opłat za inspekcję w ramach monitoringu kredytów z dopłat ARiMR świadczone w związku z zawartą umową kredytową i w trakcie jej trwania nie zmieniają sytuacji prawnej lub finansowej klientów Banku i nie zmierzają do zawarcia transakcji udzielenia pożyczki/kredytu. Natomiast usługi świadczone przez Bank takie jak: przyjęcie i odwołanie zastrzeżenia dokumentów tożsamości od osób nie będących klientami Banku, nie są w ogóle świadczone na rzecz klientów banku, stanowią jedynie usługi administracyjno-techniczne, nie będąc usługami specyficznymi dla usług bankowych.

2018
12
paź

Istota:

Określenie miejsca świadczenia i opodatkowania wykonywanych czynności polegających na wykonaniu ogrodzenia i jego montażu oraz określenie miejsca świadczenia i opodatkowania wykonywanych czynności polegających na wykonaniu konstrukcji stalowych w postaci balkonowych balustrad metalowych czy schodów i ich montażu.

Fragment:

W orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego ugruntował się pogląd, że w przypadku takiego rodzaju czynności o kompleksowym charakterze, na które składa się czynność podstawowa, której wykonanie było celem umowy zawartej przez podatnika z klientem, a także czynności pomocnicze niezbędne do wykonania czynności podstawowej, ustalając właściwą stawkę podatku od towarów i usług należy przyjmować jednolitą stawkę dla całego kompleksu czynności, biorąc pod uwagę charakter czynności podstawowej (por. wyrok NSA z dnia 25 stycznia 2007 r., sygn. akt I FSK 499/06). W związku z tym wszystkie czynności podatnika należy traktować jako jedno świadczenie. Świadczenie to w całości jest świadczeniem usługi. Zatem skoro realizowane przez Wnioskodawcę usługi są usługami związanymi z nieruchomością to: W konsekwencji prawidłowego zakwalifikowania realizowanych przez Wnioskodawcę czynności jako świadczenia usług należy – w celu zgodnego z obowiązującymi przepisami ich opodatkowania podatkiem od towarów i usług – ustalić ich miejsce świadczenia. W tym zakresie należy wziąć pod uwagę: status usługodawcy (podatnik podatku od towarów i usług): status usługobiorcy (osoba fizyczna niebędąca podatnikiem); związek usługi z nieruchomością.

2018
7
paź

Istota:

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług w związku z realizacją projektu zgodnie z proporcją o której mowa w art. 90 ustawy o VAT

Fragment:

Proporcję, o której mowa w cyt. wyżej ust. 2, na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy, ustala się jako udział rocznego obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, w całkowitym obrocie uzyskanym z tytułu czynności, w związku z którymi podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, oraz czynności, w związku z którymi podatnikowi nie przysługuje takie prawo. Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest czynny zarejestrowany podatnik podatku VAT, realizuje projekt pn. „ xxx ”. W ramach projektu Opera zrealizuje przedsięwzięcie polegające na doposażeniu stanowisk pracy oraz przeszkoleniu pracowników w zakresie ergonomicznego użytkowania stanowisk pracy. Szkolenia podzielone będą na dwa bloki: dla pracowników artystycznych i pracowników biurowych. Opera w ramach podejmowanych działań świadczy różnego rodzaju czynności opodatkowane, jak i zwolnione z opodatkowania. Czynności wykonywane przez szerokorozumianych pracowników biurowych związane są bezpośrednio lub pośrednio z czynnościami opodatkowanymi i zwolnionymi. Czynności podejmowane przez pracowników artystycznych związane są ze sprzedażą usług opodatkowanych i zwolnionych. Sprzęt i związane z nimi szkolenia wykorzystywane będą zarówno do świadczonych przez Operę czynności opodatkowanych jak i zwolnionych. Wątpliwości Wnioskodawcy budzi kwestia, czy ma prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług w związku z realizacją projektu przy zastosowaniu proporcji określonej w art. 90 ustawy o VAT.

2018
20
wrz

Istota:

Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu realizowanego projektu związanego z czynnościami zwolnionymi.

Fragment:

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi. Ponadto podkreślić należy, że ustawodawca zapewnił podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, zgodnie z którym nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

2018
26
sie

Istota:

Brak możliwości odzyskania podatku VAT od zakupów związanych z inwestycją.

Fragment:

Powyższa zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi. Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT i realizuje inwestycję w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. W fakturach zakupowych nabywcą jest Wnioskodawca. Nabywane towary i usługi związane z ww. inwestycją nie będą służyły czynnościom opodatkowanym i będą wykorzystywane wyłącznie do świadczenia usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy. Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. W przedmiotowej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie są spełnione, ponieważ nabywane towary i usługi w związku z realizacją inwestycji będą wykorzystywane wyłącznie do świadczenia usług zwolnionych od podatku. Zatem Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją inwestycji, co wynika z art. 86 ust. 1 ustawy.

2018
18
kwi

Istota:

Zwolnienie od podatku świadczenia usług w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego.

Fragment:

Zgodnie z art. 2 ust. 1 i 2 tej ustawy, „ pośrednictwo ubezpieczeniowe ” polega na wykonywaniu przez pośrednika za wynagrodzeniem czynności faktycznych lub czynności prawnych związanych z zawieraniem lub wykonywaniem umów ubezpieczenia, które to czynności wykonywane są generalnie przez agentów ubezpieczeniowych lub brokerów ubezpieczeniowych. Jeżeli chodzi o zakres czynności „ pośrednika ubezpieczeniowego ” w rozumieniu art. 4 pkt 1 powyższej ustawy, obejmuje m.in. czynności w imieniu lub na rzecz zakładu ubezpieczeń, zwane dalej „ czynnościami agencyjnymi ”, polegające na: pozyskiwaniu klientów, wykonywaniu czynności przygotowawczych zmierzających do zawierania umów ubezpieczenia, zawieraniu umów ubezpieczenia oraz uczestniczeniu w administrowaniu i wykonywaniu umów ubezpieczenia, także w sprawach o odszkodowanie, jak również na organizowaniu i nadzorowaniu czynności agencyjnych (działalność agencyjna). Mimo iż ww. definicja „ pośrednictwa ” z ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym może być pomocna przy interpretowaniu przepisów ustaw podatkowych, to z uwagi na autonomiczność prawa podatkowego, wyrażającego się tym, że kwestie kształtujące zobowiązania podatnika powinny wynikać przede wszystkim z ustaw podatkowych, należy stwierdzić, że w obliczu oceny danej czynności w kontekście zastosowania zwolnienia od podatku, prymat należy jednak oddać wykładni literalnej ustaw podatkowych wspieranej m.in. orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: „ TSUE ”).

2018
18
kwi

Istota:

Prawa do pełnego odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadania

Fragment:

Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych. Należy zauważyć, że zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Oznacza to, że organ będzie uznany za podatnika podatku od towarów i usług w dwóch przypadkach, tj. gdy wykonuje czynności inne niż te, które mieszczą się w ramach jego zadań oraz, gdy wykonuje czynności mieszczące się w ramach jego zadań, ale czyni to na podstawie umów cywilnoprawnych. Z powołanych wyżej przepisów wynika, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny, tzn. są przez nie realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych. Będą to zatem wszystkie realizowane przez te jednostki (urzędy) czynności w sferze ich aktywności cywilnoprawnej, np. czynności sprzedaży, zamiany (nieruchomości i ruchomości), wynajmu, dzierżawy itp., umów prawa cywilnego (nazwanych i nienazwanych).

2018
15
kwi

Istota:

Opodatkowanie naliczania i pobierania opłaty partycypacyjnej z tytułu obsługi międzyzakładowej pracowniczej kasy zapomogowo-pożyczkowej.

Fragment:

Kryterium podziału stanowi charakter wykonywanych czynności: czynności o charakterze publicznoprawnym wyłączają te podmioty z kategorii podatników, natomiast czynności o charakterze cywilnoprawnym skutkują uznaniem tych podmiotów za podatników podatku od towarów i usług, a realizowane przez nie odpłatne dostawy towarów i świadczenie usług podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Z powołanych wyżej przepisów wynika, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny, tzn. są przez nie realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych. Będą to zatem wszystkie realizowane przez te jednostki (urzędy) czynności w sferze ich aktywności cywilnoprawnej, np. czynności sprzedaży, zamiany (nieruchomości i ruchomości), wynajmu, dzierżawy itd., umów prawa cywilnego (nazwanych i nienazwanych) – tylko w tym zakresie ich czynności mają charakter działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy. W tym miejscu wskazać należy, że zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz.

2018
17
mar

Istota:

Brak prawa do odliczenia podatku od inwestycji związanej z budową lokali socjalnych

Fragment:

W świetle wskazanych unormowań jednostki samorządu terytorialnego na gruncie podatku od towarów i usług występować mogą w dwoistym charakterze: podmiotów niebędących podatnikami, gdy realizują zadania nałożone na nich odrębnymi przepisami prawa, oraz podatników podatku od towarów i usług, gdy wykonują czynności na podstawie umów cywilnoprawnych. Kryterium podziału stanowi charakter wykonywanych czynności: czynności o charakterze publicznoprawnym wyłączają te podmioty z kategorii podatników, natomiast czynności o charakterze cywilnoprawnym skutkują uznaniem tych podmiotów za podatników podatku od towarów i usług, a realizowane przez nie odpłatne dostawy towarów i świadczenie usług podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Z powołanych wyżej przepisów wynika, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny, tzn. są przez nie realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych. Bowiem tylko w tym zakresie ich czynności mają charakter działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy. Stosownie do przepisu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875, z późn. zm.), gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 cyt. ustawy, do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

2018
16
mar

Istota:

W zakresie opodatkowania stawką podstawową pozostałych czynności związanych z opłatami za czynności techniczne w związku z zawieraniem umowy kredytowej.

Fragment:

Z analizy powołanych przepisów w odniesieniu do przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że udzielanie przez Wnioskodawcę kredytów stanowi czynności mieszczące się w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT, jako odpłatne świadczenie usług, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o VAT. Z uwagi jednak na fakt, że powyższe udzielanie kredytów mieści się w zakresie czynności, o których mowa w cyt. art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy o VAT – korzysta ono ze zwolnienia od podatku od towarów i usług. Ponadto należy wskazać, że zwolnieniu od podatku VAT określonemu w powyższym przepisie podlegają jedynie usługi wprost w nim wymienione. W przypadku wskazanej w Grupie 2 zmiany warunków umowy kredytowej w zakresie restrukturyzacji kredytu windykowanego oraz w zakresie przejęcia długu/przystąpienia do długu/zwolnienia z długu, stwierdzić należy, że są to czynności dodatkowe wykonywane po udzieleniu kredytu, a jako czynności dodatkowe nie są podejmowane zapewne wobec wszystkich Kredytobiorców, lecz tylko tych którzy nie wywiązują się z zobowiązań umownych. I choć charakter relacji łączących Spółkę oraz Kredytobiorcę wyraźnie wskazuje, że mamy do czynienia z czynnościami, które są ściśle związane z umową kredytu, to czynności te wykonywane są jednak po faktycznym udzieleniu kredytu i w konkretnym przypadku.