Czynność prawna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to czynność prawna. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2015
16
kwi

Istota:

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie odpłatnego zbycia nieruchomości

Fragment:

Zatem, w myśl art. 84 § 1 Kodeksu cywilnego, w razie błędu co do treści czynności prawnej można uchylić się od skutków prawnych swego oświadczenia woli. Jeżeli jednak oświadczenie woli było złożone innej osobie, uchylenie się od jego skutków prawnych dopuszczalne jest tylko wtedy, gdy błąd został wywołany przez tę osobę, chociażby bez jej winy, albo gdy wiedziała ona o błędzie lub mogła z łatwością błąd zauważyć; ograniczenie to nie dotyczy czynności prawnej nieodpłatnej. Z treści przytoczonego wyżej przepisu art. 84 Kodeksu cywilnego wynika, że złożenie oświadczenia woli pod wpływem błędu skutkuje nieważnością względną czynności prawnej co oznacza, że czynność taka jest ważna dopóki nie nastąpi skuteczne uchylenie się od jej skutków prawnych. Z chwilą skutecznego uchylenia się od skutków prawnych oświadczenia woli złożonego pod wpływem błędu, czynność prawna jest nieważna z mocą wsteczną (ex tunc), tj. od chwili złożenia wadliwego oświadczenia woli. Przenosząc powyższe na grunt rozpatrywanej sprawy stwierdzić należy, że z chwilą skutecznego uchylenia się przez Nabywców/kupujących nieruchomości od skutków prawnych złożonego w dniu 2 lipca 2014 r. pod wpływem błędu oświadczenia woli, zawarta w tym dniu przez Wnioskodawcę i Jego żonę (sprzedających) oraz Nabywców - umowa sprzedaży nieruchomości tj. działki gruntu zabudowanej domem mieszkalnym i działki niezabudowanej, stanie się nieważna ze skutkiem wstecz, a więc od początku jej zawarcia.

2011
1
lip

Istota:

Czy w związku z nieważnością czynności prawnej zawartej pod wpływem błędu zamiana udziałów we własności lokali stanowią źródło przychodów w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

Wyjaśnić należy, iż w rozpatrywanym przypadku mamy do czynienia z wadliwością czynności prawnej. Oznacza to, że czynność prawna mająca na celu przeniesienie własności rzeczy lub praw majątkowych obciążona jest wadą oświadczenia woli i jako taka pociąga za sobą określone skutki (sankcje). Z opisanego we wniosku stanu faktycznego wynika, że czynność prawna mająca na celu zamianę udziałów w nieruchomościach została zawarta pod wypływem istotnego błędu. Zgodnie z art. 84 § 2 Kodeksu cywilnego można powoływać się na błąd uzasadniający przypuszczenie, że gdyby składający wolę nie działał pod wpływem błędu i oceniał sprawę rozsądnie, nie złożyłby oświadczenia tej treści (błąd istotny). Zatem dokonana czynność prawna pod wpływem błędu jest czynnością prawną dotkniętą sankcją nieważności względnej (wzruszalności). Oznacza to, iż do czasu unieważnienia wywołuje określone skutki prawne w niej wyrażone. Uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia woli, które zostało złożone innej osobie pod wpływem błędu lub groźby, następuje przez oświadczenie złożone tej osobie na piśmie (art. 88 § 1 Kodeksu cywilnego). Tak wiec, z chwilą skutecznego uchylenia się od takich skutków czynność prawna jest nieważna z moc wsteczną (ex tunc), tj. od chwili złożenia wadliwego oświadczenia woli.

2011
1
maj

Istota:

Jednostka pyta czy w opisanej powyżej sytuacji ma zastosowanie art 2 ust. 1 pkt. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Fragment:

Zgodnie z postanowieniem art 58 § 1 i § 2 Kodeksu cywilnego nieważna jest czynność sprzeczna z ustawą bądź mająca na celu obejście ustawy, a także czynność prawna sprzeczna z zasadami współżycia społecznego. Czynnościami tymi są czynności prawem zakazane np. oszustwo, paserstwo, przemyt, czerpanie zysków z nierządu itp. W tych bowiem przypadkach wobec sprawców czynu stosowane są kary określone w kodeksie karnym. Czynności które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy można podzielić na dwie grupy. Pierwsza z nich to czynności społecznie niepożądane (czyny zabronione) opisane powyżej, natomiast drugą grupę stanowią czynności nieważne bezwzględnie w rozumieniu właściwych przepisów. Natomiast w drugiej grupie należy niewątpliwie wymienić zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości bez zachowania formy aktu notarialnego. Dokonanie najmu lokali użytkowych znajdujących sie w dyspozycji Spółki na rzecz innego podmiotu gospodarczego bez wystąpienia o zgodę do właściciela nieruchomości w której znajdowały się najmowane lokale nie powoduje, ze czynność taka jest nieważna, należy bowiem odróżnić czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy od czynności prawnie dozwolonych, ale wykonywanych bez zachowania określonych przepisami prawa warunków. W zakresie podatku od towarów i usług zostanie wydane odrębne postanowienie.

2011
1
lut

Istota:

Podatnik prowadzi działalność w zakresie usług stolarskich i usług budowlanych opodatkowaną na zasadach ogólnych. W roku 2004 rozpoczął budowę własnego budynku mieszkalnego stanowiącego jego wyłączną własność, ponieważ z żoną ma zniesioną wspólność majątkową. Przy budowie budynku mieszkalnego praca wykonywana będzie przez Zakład prowadzony przez podatnika. Prace te będą polegały na wybudowaniu budynku i świadczeniu usług stolarskich. Czy w przedstawionej sytuacji usługa wykonywana przez podatnika w ramach prowadzonej działalności przy budowie własnego budynku mieszkalnego będzie przedmiotem prawnie skutecznej umowy i czy będzie stanowiła przychód w księdze przychodów i rozchodów zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

Świadczy to o pozorności tej czynności prawnej.

2011
1
sty

Istota:

Czy czynności realizowane przez bank będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

Fragment:

W sytuacji natomiast, gdy przejmowane towary będą wykorzystywane w związku z prowadzoną działalnością statutową, zwolnioną od podatku VAT, wówczas nabywcy (przejmującemu) nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o kwoty podatku naliczonego, wynikające z faktur stwierdzających nabycie tych towarów. Sprzedaż towarów używanych (i inne czynności, których przedmiotem są te towary, za wyjątkiem importu towarów), pod warunkiem, że w stosunku do tych towarów nie przysługiwało sprzedającemu prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, podlega zwolnieniu od podatku VAT (art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy). Zwolnienie to dotyczy również używanych budynków, budowli i ich części, będących przedmiotem umowy najmu, dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, pod warunkiem spełnienia kryteriów, określonych w art. 7 ust. 2e. Jeśli zatem towary wydane w zamian za wierzytelności lub w miejsce świadczenia pieniężnego będą towarami używanymi w rozumieniu definicji zawartej w ustawie o VAT, a ich wydanie będzie spełniało warunki, o których mowa wyżej – oznaczać to będzie zwolnienie tej czynności z podatku VAT. Natomiast przejmujący może zastosować zwolnienie przy ewentualnej sprzedaży tych towarów, jeżeli sprzedaż ta również będzie spełniała wyżej wymienione warunki sprzedaży towarów używanych, do której może mieć zastosowanie zwolnienie.