IPPB5/4510-765/15-4/AK | Interpretacja indywidualna

Zwolnienie z opodatkowania środków finansowych powstałych w wyniku likwidacji kółka rolniczego, przekazanych członkom kółka na działalność statutową
IPPB5/4510-765/15-4/AKinterpretacja indywidualna
 1. członkowie
 2. działalność statutowa
 3. organizacje
 4. przychód
 5. rolnicy
 6. zwolnienia przedmiotowe
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Przychody
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 4 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 20 sierpnia 2015 r. (data wpływu 24 sierpnia 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 25 września 2015 r. (data wpływu 30 września 2015 r.) stanowiącym odpowiedź na wezwanie z dnia 18 września 2015 r. (data nadania 21 września 2015 r., data odbioru 23 września 2015 r.) Nr IPPB5/4510-765/15-2/AK, o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia z opodatkowania środków finansowych powstałych w wyniku likwidacji kółka rolniczego, przekazanych członkom kółka na działalność statutową - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 sierpnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia z opodatkowania środków finansowych powstałych w wyniku likwidacji kółka rolniczego, przekazanych członkom kółka na działalność statutową.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Kółko Rolnicze M. w Likwidacji powstało w 1963 roku. Jego działalność statutowa obejmuje:

 1. utrwalanie własności i prawa dziedziczenia indywidualnych gospodarstw rolnych;
 2. równoprawne traktowanie zawodu rolnika z innymi grupami zawodowymi;
 3. obronę praw i interesów zawodowych, materialnych, socjalnych i kulturowych; rolników indywidualnych oraz ich rodzin;
 4. rozwój indywidualnych gospodarstw rolnych i wzrost produktywności;
 5. zapewnienie opłacalności produkcji rolnej i należytego wyposażenia rolnictwa w środki produkcji;
 6. poprawę materialnych, socjalnych i oświatowo-kulturalnych warunków pracy i życia ludności miejskiej.

Kółko w roku 2015 podjęło decyzje o likwidacji. Sprzedało posiadany majątek, spłaciło zaległe zobowiązania w podatkach od nieruchomości oraz rolnych. Aktualnie Kółko posiada środki finansowe, które po zamknięciu likwidacji planuje zwrócić jego członkom.

Pismem z dnia 25 września 2015 r. (data wpływu 30 września 2015 r.). stanowiącym odpowiedź na wezwanie z dnia 18 września 2015 r. (data nadania 21 września 2015 r., data odbioru 23 września 2015 r.) Nr IPPB5/4510-765/15-2/AK, Wnioskodawca uzupełnił opis stanu faktycznego w następujący sposób:

Tryb likwidacji Kółka opisany został w statucie Kółka w § 30. Statut Kółka został załączony do niniejszego pisma. Ze statutu wynika, że rozwiązaniu Kółka nastąpić może na podstawie Uchwały Walnego Zebrania podjętej większością 3/4 głosów, przy obecności co najmniej 2/3 liczby członków Kółka. Taka uchwała została już podjęta i Kółko znajduje się już w procesie likwidacji. Zgodnie z zapisem w statucie Kółka, jeżeli majątek Kółka nie wystarcza na spłatę długów, niedobór dzieli się na równo między wszystkich członków Kółka na dzień dokonania podziału. W przeciwnym przypadku, pozostały po spłacie zobowiązań Kołka majątek dzieli się między członków Kółka.

Pojęcie zwrócić członkom Kółka użyte we wniosku oznacza podział zgromadzonego majątku Kółka na koniec jego likwidacji. Majątkiem Kółka są środki pieniężne zgromadzone na koncie bankowym. Pochodzą one ze składek członkowskich oraz ze sprzedaży majątku Kółka, w skład którego wchodziła zabudowana nieruchomość nabyta przez Kółko w roku 1967. Pojęcie to odnosi się do przychodu Kółka, który powstał w związku z likwidacją majątku Kółka.

Środki finansowe, które zostaną „zwrócone” członkom Kółka mieszczą się w działaniach statutowych Kółka, które opisane są w § 3 załączonego statutu: rozwijanie indywidualnych gospodarstw rolnych i wzrost ich produktywności oraz poprawa materialnych, socjalnych i oświatowo-kulturalnych warunków pracy i życia ludności rolniczej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy nadwyżka finansowa Kółka, którą planuje zwrócić członkom Kółka podlega opodatkowaniu podatkiem od osób prawnych...
 2. Czy wypłacone środki członkom Kółka podlegać będą opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych...

Pismem z dnia 25 września 2015 r. (data wpływu 30 września 2015 r.), stanowiącym odpowiedź na wezwanie z dnia 18 września 2015 r. (data nadania 21 września 2015 r., data odbioru 23 września 2015 r.) Nr IPPB5/4510-765/15-2/AK, pytanie nr 2 zostało przeformułowane w następujący sposób:

 1. Czy od wypłaconych środków członkom Kółka Kółko jako płatnik będzie zobowiązane pobrać podatek dochodowy od osób fizycznych...

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest wykładnia przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych tj. w zakresie pytania oznaczonego numerem 1. W zakresie pytania oznaczonego numerem 2 zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Zdaniem Wnioskodawcy, nadwyżka finansowa Kółka, która pozostanie w wyniku likwidacji korzysta ze zwolnienia w podatku CIT zgodnie z art. 17 ust.1 pkt 39.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

W świetle art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851 z późn. zm.; dalej: updop) przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty; w wypadkach, o których mowa w art. 21 i 22, przedmiotem opodatkowania jest przychód. Artykuł ten wprowadza generalną zasadę opodatkowania podatkiem dochodowy dochodu rozumianego jako nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania w roku podatkowym.

Wystąpienie dochodu jest zależne od powstania przychodu. Za przychód uznaje się wszelkie przysporzenia majątkowe o charakterze trwałym, powodujące wzrost aktywów albo zmniejszenie pasywów, których rzeczywiste otrzymanie powoduje obowiązek zapłaty podatku dochodowego. Art. 12 ust. 1 updop wymienia przykładowy katalog przychodów.

Natomiast kosztami uzyskania przychodów są zgodnie z art. 15 ust. 1 updop, koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 39 updop zwolnione z podatku dochodowego są dochody związków zawodowych, społeczno-zawodowych organizacji rolników, izb rolniczych, izb gospodarczych, organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła, spółdzielczych związków rewizyjnych, organizacji pracodawców i partii politycznych, działających na podstawie odrębnych ustaw - w części przeznaczonej na cele statutowe, z wyłączeniem działalności gospodarczej.

Literalne brzmienie art. 17 ust. 1 pkt 39 ustawy wskazuje, że dochody podatników, o których mowa w tym przepisie, nie podlegają opodatkowaniu po spełnieniu łącznie następujących warunków:

 1. przeznaczenia dochodów na cele statutowe, czyli cele wyraźnie określone w statucie oraz, gdy
 2. środki te nie zostały przeznaczone na działalność gospodarczą,
 3. podatnik musi należeć do jednej z kategorii podmiotów wskazanych omawianym przepisie.

Należy zaznaczyć, że przepisy ustanawiające zwolnienia i ulgi podatkowe w systemie polskiego prawa podatkowego są istotnym wyjątkiem od zasady sprawiedliwości podatkowej (powszechności i równości podatkowej), dlatego też muszą być stosowane w sposób ścisły. Również określenie celów statutowych pod kątem uprawnień podatkowych musi być precyzyjne. Z podatkowego punktu widzenia chodzi bowiem o zwolnienie dochodu od podatku, a zatem zastosowanie instytucji będącej wyjątkiem od reguły, jaką jest opodatkowanie dochodów osób prawnych.

Społeczno-zawodowe organizacje rolników działają na podstawie ustawy z dnia 8 października 1982 r. o społeczno-zawodowych organizacjach rolników (Dz. U. Nr 32, poz. 217 z późn. zm.).

Społeczno-zawodowymi organizacjami rolników są:

 1. kółka rolnicze;
 2. koła gospodyń wiejskich;
 3. rolnicze zrzeszenia branżowe;
 4. związki rolników, kółek i organizacji rolniczych;
 5. związki rolniczych zrzeszeń branżowych.

Kółka rolnicze na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o społeczno-zawodowych organizacjach rolników są dobrowolną, niezależną i samorządną, społeczno-zawodową organizacją rolników indywidualnych, reprezentującą całokształt ich interesów zawodowych i społecznych. Statut kółka rolniczego powinien na podstawie art. 16. ww. ustawy wymieniać m.in. tryb likwidacji kółka.

Z opisu zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku wynika, że Kółko Rolnicze M. jest w procesie likwidacji, która przebiega zgodnie z § 30 statutu Kółka. Kółko sprzedało posiadany majątek, spłaciło zaległe zobowiązania w podatkach od nieruchomości oraz rolnych i aktualnie zgodnie ze statutem planuje podzielić pozostały po spłacie zobowiązań majątek między członków Kółka. Podjęte przedsięwzięcie mieści się w działaniach statutowych Kółka, które opisane są w § 3 statutu Kółka: rozwijanie indywidualnych gospodarstw rolnych i wzrost ich produktywności oraz poprawa materialnych, socjalnych i oświatowo-kulturalnych warunków pracy i życia ludności rolniczej.

W związku z powyższym należy uznać, że sprzedaż poszczególnych składników majątkowych stanowiących własność Kółka w związku z jego likwidacją nie jest odrębnym źródłem przychodu podlegającym opodatkowaniu na innych zasadach, niż dochody ze zwykłej działalności prowadzonej przez Kółko. Przekazanie majątku powstałego w wyniku likwidacji Kółka mieści się w jego celach statutowych (wymienionych w § 3 statutu Kółka), w związku z czym podlega zwolnieniu z podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt . 39 updop.

W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawcy w zakresie zwolnienia z opodatkowania środków finansowych powstałych w wyniku likwidacji kółka rolniczego, przekazanych członkom kółka na działalność statutową - jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.