IPPB2/4511-844/15-4/MG | Interpretacja indywidualna

W zakresie obowiązków informacyjnych ciążących na Wnioskodawcy w związku z wypłatą członkom środków po jego likwidacji
IPPB2/4511-844/15-4/MGinterpretacja indywidualna
 1. członkowie
 2. likwidacja
 3. majątek
 4. obowiązek płatnika
 5. płatnik
 6. udział
 7. wypłata
 8. zwrot
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Pojęcie przychodu
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z innych źródeł

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 20 sierpnia 2015 r. (data wpływu 24 sierpnia 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 25 września 2015 r. (data wpływu 30 września 2015 r.) na wezwanie tut. organu Nr IPPB5/4510-765/15-2/AK z dnia 18 września 2015 r. (data nadania 18 września 2015 r., data doręczenia 23 września 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków informacyjnych ciążących na Wnioskodawcy w związku z wypłatą członkom środków po jego likwidacji – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 sierpnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków informacyjnych ciążących na Wnioskodawcy w związku z wypłatą członkom środków po jego likwidacji.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Kółko Rolnicze w Likwidacji powstało w 1963 r. Jego działalność statutowa obejmuje:

 1. Utrwalanie własności i prawa dziedziczenia indywidualnych gospodarstw rolnych;
 2. Równoprawne traktowanie zawodu rolnika z innymi grupami zawodowymi;
 3. Obronę praw i interesów zawodowych, materialnych, socjalnych i kulturowych; rolników indywidualnych oraz ich rodzin;
 4. Rozwój indywidualnych gospodarstw rolnych i wzrost produktywności;
 5. Zapewnienie opłacalności produkcji rolnej i należytego wyposażenia rolnictwa w środki produkcji;
 6. Poprawę materialnych, socjalnych i oświatowo-kulturalnych warunków pracy i życia ludności miejskiej.

Kółko w roku 2015 podjęło decyzję o likwidacji. Sprzedało posiadany majątek, spłaciło zaległe zobowiązania w podatkach od nieruchomości oraz rolnych. Aktualnie Kółko posiada środki finansowe, które po zamknięciu likwidacji planuje zwrócić jego członkom.

Wniosek zawierał braki formalne, w związku z tym pismem z dnia 18 września 2015 r. Nr IPPB5/4510-765/15-2/AK organ podatkowy wezwał Wnioskodawcę do jego uzupełnienia m.in. poprzez:

 1. Jednoznaczne wskazanie jakiego podatku/podatków dotyczy wniosek w zakresie pytania nr 2 (podatek dochodowy od osób prawnych/podatek dochodowy od osób fizycznych);
 2. W przypadku, gdy wniosek dotyczy również podatku dochodowego od osób fizycznych, przeformułowanie zadanego pytania nr 2, tj. czy Wnioskodawca oczekuje odpowiedzi na pytanie w zakresie skutków podatkowych dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych;
 3. Wyjaśnienie zaistniałej rozbieżności pomiędzy przedstawionym zdarzeniem przyszłym, a własnym stanowiskiem w sprawie oceny prawnej zdarzenia przyszłego dot. pytania nr 2, tj. jednoznaczne wskazanie we własnym stanowisku, jaka ustawa będzie podstawą rozstrzygnięcia;
 4. W przypadku, gdy wniosek dotyczy również podatku dochodowego od osób fizycznych, wskazanie w jakim charakterze występuje Wnioskodawca (np. płatnika, podatnika).

Pismem z dnia 25 września 2015 r. (data wpływu 30 września 2015 r.), stanowiącym odpowiedź na wezwanie organu z dnia 18 września 2015 r. Wnioskodawca wyjaśnił, że wniosek w zakresie pytania Nr 2 odnosi się do podatku dochodowego od osób fizycznych i Wnioskodawca występuje jako płatnik tego podatku.

Ponadto Wnioskodawca doprecyzował, że tryb likwidacji Kółka opisany został w statucie Kółka w § 30 tego statutu. Ze statutu wynika, że rozwiązaniu Kółka nastąpić może na podstawie Uchwały Walnego Zebrania podjętej większością 3/4 głosów, przy obecności co najmniej 2/3 liczby członków Kółka. Taka uchwala została już podjęta i Kółko znajduje się już w procesie likwidacji. Zgodnie z zapisem w statucie Kółka, jeżeli majątek Kółka nie wystarcza na spłatę długów, niedobór dzieli się na równo między wszystkich członków Kółka na dzień dokonania podziału. W przeciwnym przypadku, pozostały po spłacie zobowiązań Kółka majątek dzieli się między członków Kółka.

Pojęcie zwrócić członkom Kółka użyte we wniosku oznacza podział zgromadzonego majątku Kółka na koniec jego likwidacji. Majątkiem Kółka są środki pieniężne zgromadzone na koncie bankowym. Pochodzą one ze składek członkowskich oraz ze sprzedaży majątku Kółka, w skład którego wchodziła zabudowana nieruchomość nabyta przez Kółko w roku 1967. Pojęcie to odnosi się do przychodu Kółka, który powstał w związku z likwidacją majątku Kółka.

Środki finansowe, które zostaną „zwrócone” członkom Kółka mieszczą się w działaniach statutowych Kółka, które opisane są w § 3 załączonego statutu: rozwijanie indywidualnych gospodarstw rolnych i wzrost ich produktywności oraz poprawa materialnych, socjalnych i oświatowo-kulturalnych warunków pracy i życia ludności rolniczej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy nadwyżka finansowa Kółka, którą Kółko planuje zwrócić członkom Kółka podlega opodatkowaniu podatkiem od osób prawnych...
 2. Czy od wypłacanych środków członkom Kółka Kółko jako płatnik będzie zobowiązane pobrać podatek dochodowy od osób fizycznych...

Interpretacja indywidualna została wydana w zakresie pytania Nr 2 w odniesieniu do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W zakresie pytania Nr 1 w odniesieniu do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych została wydana odrębna interpretacja indywidualna.

Zdaniem Wnioskodawcy,

W opinii Wnioskodawcy wypłacone środki będą podlegały podatkowi dochodowemu od osób fizycznych na podstawie art. 20 ww. ustawy.

W uzupełnieniu wniosku z dnia 25 września 2015 r. wskazano, że w opinii Wnioskodawcy wypłata udziału w likwidowanym majątku Kółka jego członkom jest przychodem tych członków klasyfikowanym w art. 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Od tego rodzaju przychodu Kółko nie jest zobowiązane do pobrania zaliczki na podatek dochodowy, ale jest zobowiązane do wykazania tego przychodu jako przychodu z innych źródeł na deklaracji PIT-8C.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy źródłami przychodów są inne źródła.

Stosownie do treści art. 11 ust. 1 ww. ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 20 ust. 3 i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i art. 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Jak dowodzi użycie sformułowania „w szczególności”, definicja przychodów z innych źródeł ma charakter otwarty i nie ma przeszkód, aby do tej kategorii zaliczyć również przychody inne niż wymienione wprost w przepisie art. 20 ust. 1 ww. ustawy.

W myśl art. 42a ww. ustawy, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego, z zastrzeżeniem art. 45ba ust. 4, przesłać ją podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika wykonuje swoje zadania, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania.

Należy zaznaczyć, że Kółka Rolnicze działają w oparciu o ustawę z dnia 8 października 1982 r. o społeczno - zawodowych organizacjach rolników (Dz. U. Nr 32, poz. 217 z późn. zm.) i na podstawie powołanej ustawy – posiadają osobowość prawną i podlegają wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Kółko w 2015 r. podjęło decyzję o likwidacji. Kółko sprzedało posiadany majątek, spłaciło zaległe zobowiązania w podatkach od nieruchomości oraz rolnych. Aktualnie Kółko posiada środki finansowe, które po zamknięciu likwidacji planuje zwrócić jego członkom.

Biorąc pod uwagę powyższe należy zgodzić się ze stanowiskiem Wnioskodawcy, że wypłacone członkom Koła środki będą podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych zgodnie z art. 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jednakże od tego rodzaju przychodu Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do pobrania zaliczki na podatek dochodowy, zobowiązany natomiast będzie do sporządzenia i przesłania podatnikowi oraz właściwemu urzędowi skarbowemu informacji PIT-8C, w której wykaż kwotę otrzymanych przez członka środków. Natomiast sam podatnik będzie obowiązany do wykazania tej kwoty w zeznaniu podatkowym składanym za rok, w którym otrzyma przedmiotowe środki. Jednocześnie podatnik uprawniony będzie do uwzględnienia jako koszt uzyskania przychodów wydatków poniesionych na objęcie (nabycie) udziałów.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.