IBPBII/1/4511-211/15/MK | Interpretacja indywidualna

Czy od wartości szkolenia członków zespołu interdyscyplinarnego należy pobrać zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych, czy też Ośrodek Pomocy Społecznej ma obowiązek wystawienia po zakończeniu roku PIT-8C?
IBPBII/1/4511-211/15/MKinterpretacja indywidualna
 1. członkowie
 2. obowiązek płatnika
 3. szkolenie
 4. źródła przychodu
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Pojęcie przychodu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770, ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 5 marca 2015 r. (data wpływu do Biura – 11 marca 2015 r.), uzupełnionym 5 maja 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych finansowania szkolenia członków zespołu interdyscyplinarnego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 marca 2015 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych finansowania szkolenia członków zespołu interdyscyplinarnego.

Z uwagi na fakt, iż wniosek nie spełniał wymogów formalnych, w piśmie z 17 kwietnia 2015 r. wezwano Wnioskodawcę o jego uzupełnienie.

Wniosek uzupełniono 5 maja 2015 r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W tym celu został powołany zespół interdyscyplinarny. W skład zespołu wchodzą pracownicy Ośrodka oraz pracownicy innych jednostek np. Policji, Służby zdrowia, itp. Członkowie zespołu nie pobierają wynagrodzenia za pracę w zespole. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej planuje organizowanie cyklicznych szkoleń dla zespołu interdyscyplinarnego w siedzibie Ośrodka. Za szkolenie będzie wystawiana faktura opłacana przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Pod fakturą będzie załączona lista obecności osób obecnych na szkoleniu.

Z uzupełnienia wniosku, które wpłynęło do Biura 5 maja 2015 r. wynika, że:

 • Działalność zespołów interdyscyplinarnych, a co za tym idzie zorganizowanie cyklicznych szkoleń dla członków zespołu interdyscyplinarnego jest planowane na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie – art. 9a ust. 1 pkt 1, 2 jako podnoszenie kwalifikacji członków zespołu w sprawach dotyczących przemocy w rodzinie.
 • Faktura za szkolenie członków zespołu interdyscyplinarnego będzie opłacona przez Wnioskodawcę ze środków własnych Gminy zabezpieczonych w budżecie na wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
 • Świadczenia będą realizowane w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i nie będą przekazywane w ramach rządowych programów.
 • Udział pracowników Wnioskodawcy jest związany z obowiązkami pracowniczymi jako realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej (realizacja zadań własnych i zadań zleconych gminie ustawami) ale umowa o pracę ani zakres czynności nie zawierają zapisów odnośnie działania zespołu interdyscyplinarnego. Pracownicy są powoływani do komisji na podstawie zarządzenia Wójta.
 • Udział w komisji innych osób nie wynika z obowiązków pracowniczych tych osób wobec swoich pracodawców ale wynika z zatrudnienia w tych konkretnych instytucjach. Osoby zostały powołane do działania w komisji na podstawie Zarządzenia Wójta, w celu realizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, zobowiązującej gminę do utworzenia zespołu interdyscyplinarnego.
W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy od wartości szkolenia, tj. kwoty faktury podzielonej przez liczbę uczestników należy pobrać zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych, czy też Ośrodek ma obowiązek wystawienia po zakończeniu roku PIT-8C...

Zdaniem Wnioskodawcy, od wartości szkolenia nie należy pobierać podatku. Nie należy także wystawiać formularza PIT-8C.

W myśl art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychodami są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Szkolenie to niewątpliwie inne nieodpłatne świadczenie. Świadczenia takie co do zasady generują przychód, ale nie w każdym przypadku. Aby przychód powstał musi dojść do przysporzenia majątkowego o konkretnej wartości. Tymczasem w omawianym przypadku przysporzenie ma dość wątpliwy charakter. Członkowie zespołu interdyscyplinarnego nie uczestniczą w szkoleniu dla własnej korzyści, tylko w celu lepszego wypełniania zadań stawianych przed zatrudniającymi ich instytucjami.

Ośrodek realizuje zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Wydatki na szkolenie członków zespołu interdyscyplinarnego są zatem ściśle związane z realizacją działań statutowych.

W efekcie w przypadku pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w ogóle nie powstaje przychód podatkowy, a nawet jeśli uznamy wartość szkolenia za przychód – będzie on zwolniony od podatku na mocy art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W przypadku członków zespołu niebędących pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – reprezentują oni swoje instytucje, które również realizują zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Policja chroni obywateli przed przemocą i ściga jej sprawców, a pracownicy służby zdrowia zajmują się m.in. leczeniem skutków takiej przemocy, robieniem obdukcji, itp. Zarówno policjanci, jak i lekarze powinni wiedzieć na co zwracać uwagę, jak wykrywać przemoc, jak reagować. Tym samym przeszkolenie jest dla nich ściśle związane z pełnieniem własnych obowiązków. Uwzględniając fakt, że to Policja zajmuje się między innymi przeciwdziałaniem przemocy, uznać należy, że jest to świadczenie na rzecz Policji. W przedstawionej sytuacji członkowie zespołu nie uczestniczą w pracach zespołu w pełni dobrowolnie. Uczestnictwo w takim szkoleniu jest ściśle związane z ich pracą i realizacją zadań społecznych. Świadczenie jest przede wszystkim w interesie pracodawców członków zespołu (Policji, pogotowia, itp.). Trudno też jest sobie wyobrazić, że członkowi zespołu wzięliby udział w szkoleniu, gdyby pracowali w innej instytucji. Wiedza i umiejętności nabyte w trakcie szkolenia nie są zbyt przydatne w życiu codziennym.

Powyższe powoduje, iż zdaniem Wnioskodawcy u członków zespołu interwencyjnego nie powstanie przychód podatkowy, a tym samym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej nie będzie musiał ani rozliczać podatku, ani wystawiać PIT-8C.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 361, ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c tej ustawy oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W art. 10 ust. 1 ww. ustawy ustawodawca wymienia różne źródła przychodów, w tym m.in.:

 • stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, pracę nakładczą, emeryturę lub rentę (pkt 1);
 • działalność wykonywaną osobiście (pkt 2);
 • inne źródła (pkt 9).

Z przepisu art. 11 ust. 1 ww. ustawy wynika, że przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 20 ust. 3 i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ww. ustawy za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Przepis art. 13 pkt 6 ww. ustawy stanowi, że za przychody z działalności wykonywanej osobiście uważa się przychody osób, którym organ władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, sąd lub prokurator, na podstawie właściwych przepisów, zlecił wykonanie określonych czynności, a zwłaszcza przychody biegłych w postępowaniu sądowym, dochodzeniowym i administracyjnym oraz płatników, z zastrzeżeniem art. 14 ust. 2 pkt 10, i inkasentów należności publicznoprawnych, a także przychody z tytułu udziału w komisjach powoływanych przez organy władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 9.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ww. ustawy za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Przepis art. 42a ww. ustawy stanowi, że osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru (PIT-8C) o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego, z zastrzeżeniem art. 45ba ust. 4, przesłać ją podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika wykonuje swoje zadania, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania.

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawierają definicji pojęcia „nieodpłatnego świadczenia”. Dokonując zatem wykładni gramatycznej, za „nieodpłatne świadczenie” uznać należy świadczenia „nie wymagające opłaty, takie za które się nie płaci, bezpłatne” (Nowy Słownik Języka Polskiego, PWN, Warszawa 2003 r.). Zatem należy przyjąć, że nieodpłatnym świadczeniem jest takie zdarzenie, którego skutkiem (następstwem) jest nieodpłatne przysporzenie majątku jednej osobie, kosztem majątku innej osoby, innego podmiotu.

Dla celów podatkowych przyjmuje się – co znajduje potwierdzenie w orzecznictwie – że pojęcie nieodpłatnego świadczenia ma szerszy zakres niż w prawie cywilnym. Obejmuje ono bowiem wszystkie zjawiska gospodarcze i zdarzenia prawne, których następstwem jest uzyskanie korzyści kosztem innego podmiotu, lub te wszystkie zdarzenia prawne i zdarzenia gospodarcze, których skutkiem jest nieodpłatne, to jest niezwiązane z kosztami lub inną formą ekwiwalentu, przysporzenie majątku danej osobie, mające konkretny wymiar finansowy.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W tym celu został powołany zespół interdyscyplinarny. W skład zespołu wchodzą pracownicy Ośrodka oraz pracownicy innych jednostek np. Policji, Służby zdrowia, itp. Członkowie zespołu nie pobierają wynagrodzenia za pracę w zespole. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej planuje organizowanie cyklicznych szkoleń dla zespołu interdyscyplinarnego w siedzibie Ośrodka. Za szkolenie będzie wystawiana faktura opłacana przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Działalność zespołów interdyscyplinarnych, a co za tym idzie zorganizowanie cyklicznych szkoleń dla członków zespołu interdyscyplinarnego jest planowane na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie – art. 9a ust. 1 pkt 1, 2 jako podnoszenie kwalifikacji członków zespołu w sprawach dotyczących przemocy w rodzinie. Udział pracowników Wnioskodawcy jest związany z obowiązkami pracowniczymi jako realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej (realizacja zadań własnych i zadań zleconych gminie ustawami) ale umowa o pracę ani zakres czynności nie zawierają zapisów odnośnie działania zespołu interdyscyplinarnego. Pracownicy są powoływani do komisji na podstawie zarządzenia Wójta. Udział w komisji innych osób nie wynika z obowiązków pracowniczych tych osób wobec swoich pracodawców ale wynika z zatrudnienia w tych konkretnych instytucjach. Osoby zostały powołane do działania w komisji na podstawie Zarządzenia Wójta, w celu realizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, zobowiązującej gminę do utworzenia zespołu interdyscyplinarnego.

Z art. 9a ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493, ze zm.) wynika, że gmina podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności w ramach pracy w zespole interdyscyplinarnym.

Zgodnie z art. 9a ust. 1 ww. ustawy zespół interdyscyplinarny powołuje wójt, burmistrz albo prezydent miasta.

Z przepisu art. 9a ust. 3 ww. ustawy wynika, że w skład zespołu interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele:

 1. jednostek organizacyjnych pomocy społecznej;
 2. gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych;
 3. Policji;
 4. oświaty;
 5. ochrony zdrowia;
 6. organizacji pozarządowych.

W skład zespołu interdyscyplinarnego wchodzą także kuratorzy sądowi (art. 9a ust. 4 ww. ustawy).

W skład zespołu interdyscyplinarnego mogą wchodzić także prokuratorzy oraz przedstawiciele podmiotów innych niż określone w ust. 3, działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie (art. 9a ust. 5 ww. ustawy).

Zgodnie z art. 9a ust. 13 ww. ustawy członkowie zespołu interdyscyplinarnego oraz grup roboczych wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych.

Należy zaznaczyć, że aby powoływany przez wójta zespół interdyscyplinarny prawidłowo funkcjonował, członkom tego zespołu powinny być stworzone odpowiednie warunki, pozwalające na efektywne sprawowanie ich funkcji. Stąd też otrzymywane przez członków zespołu interdyscyplinarnego świadczenia w postaci szkoleń – jako ściśle związane z realizacją działań statutowych Wnioskodawcy (przeciwdziałania przemocy w rodzinie) – należy zaliczyć do narzędzi niezbędnych w realizowaniu obowiązków członków zespołu.

Należy zauważyć, że członkowie zespołu nie uzyskują osobistych korzyści w związku z uczestnictwem w tych szkoleniach. Realizują cele swoich pracodawców. W związku z tym wydatki Wnioskodawcy – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej nie będą generowały po stronie członków zespołu interdyscyplinarnego przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wydatki te poniesione przez Wnioskodawcę będą bowiem w istocie wydatkami poniesionym na funkcjonowanie ww. zespołu, w skład którego wchodzą pracownicy Ośrodka, Policji, Służby zdrowia, itp. Zatem jako takie wydatki te nie będą stanowić nieodpłatnego świadczenia dla osób wchodzących w skład zespołu.

Z tych też powodów wartość świadczeń w postaci uczestnictwa ww. osób w szkoleniach nie będzie można uznać za nieodpłatne świadczenia, które należy zakwalifikować do jakiegokolwiek przychodu określonego w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. A zatem, w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych opisane we wniosku świadczenia nie będą przychodem podatkowym. W konsekwencji na Wnioskodawcy nie będą ciążyły z tego tytułu obowiązki płatnika, w tym również i wystawienie informacji PIT-8C, o którym mowa w art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Stanowisko Wnioskodawcy należało zatem uznać za prawidłowe.

Końcowo dodać również należy, że w kontekście powyższego rozstrzygnięcia bezcelowa jest analiza czy w opisanej sytuacji może mieć zastosowanie zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270, ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.