DD3/033/292/MCA/13/RD-127494/13 | Interpretacja indywidualna

Czy zwrot kosztów wymiany stolarki okiennej dokonany przez Spółdzielnię Mieszkaniową osobom posiadającym odrębną własność lokali mieszkalnych stanowi przychód z innych źródeł i czy Spółdzielnia winna tym osobom wystawić PIT-8C?
DD3/033/292/MCA/13/RD-127494/13interpretacja indywidualna
 1. członkowie spółdzielni
 2. fundusz remontowy
 3. przychody z innych źródeł
 4. spółdzielnie mieszkaniowe
 5. stolarka okienna
 6. zwrot wydatków
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z innych źródeł

ZMIANA INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

Na podstawie art. 14e § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) Minister Finansów, w związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości interpretacji indywidualnej z dnia 17 marca 2010 r. Nr IBPBII/1/415-991/09/MK, wydanej w imieniu Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, zmienia z urzędu wyżej wymienioną interpretację stwierdzając, że stanowisko Spółdzielni Mieszkaniowej (Wnioskodawca) przedstawione we wniosku z dnia 30 listopada 2009 r., uzupełnionym w dniu 8 lutego 2010 r. i 16 marca 2010 r. (data wpływu) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych dotyczącej skutków podatkowych zwrotu poniesionych kosztów stolarki okiennej- jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

Wnioskodawca złożył wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zwrotów poniesionych kosztów stolarki okiennej osobom posiadającym odrębną własność lokali mieszkalnych.

Z uwagi na braki formalne wniosku pismem z dnia 22 stycznia 2010 r. Nr IBPB II/1/415-991/09/MK wezwano Wnioskodawcę do jego uzupełnienia. Przedmiotowy wniosek uzupełniono w dniach 08 lutego 2010 r. i 16 marca 2010 r.

We wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej Wnioskodawca przedstawił następujący stan faktyczny:

Na podstawie uchwały Zgromadzenia członków spółdzielni mieszkaniowej utworzono fundusz termomodernizacyjny w wys. 0,10 zł/m2 na wymianę stolarki okiennej. W celu prawidłowego rozliczenia tego funduszu Rada Nadzorcza uchwaliła regulamin podziału obowiązków Wnioskodawcy i użytkowników lokali w zakresie użytkowania i napraw wewnątrz lokali.

W świetle tego regulaminu użytkownikiem lokalu jest:

1.osoba fizyczna lub prawna dysponująca jednym z tytułów prawnych do lokalu:

 • właściciel lub współwłaściciel lokalu posiadający prawo odrębnej własności bez względu na to czy jest lub też nie jest członkiem spółdzielni,
 • członek spółdzielni posiadający spółdzielcze lokatorskie lub własnościowe prawo do lokalu,
 • posiadacz spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nabytego w drodze przetargu, umowy kupna sprzedaży, dziedziczenia, spadku nie będący członkiem spółdzielni,
 • najemca lokalu posiadający tytuł prawny do lokalu na podstawie umowy z Wnioskodawcą;

2.mieszkaniec lokalu to każda osoba zamieszkująca w lokalu niezależnie od posiadanego tytułu prawnego do tego lokalu lub zajmująca lokal bez tytułu prawnego.

Użytkownicy gromadzą środki już opodatkowane na funduszu termomodernizacyjnym, z którego następuje tylko wymiana stolarki okiennej przez Wnioskodawcę lub zwrot poniesionych kosztów za wymianę we własnym zakresie do wysokości określonej w regulaminie bez względu na wysokość poniesionych nakładów.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w opisanej sytuacji właściciele lokali posiadających prawo odrębnej własności uzyskują przychody „z innych źródeł” oraz czy Wnioskodawca ma obowiązek sporządzać dla nich PIT-8C...

Zdaniem Wnioskodawcy, ponieważ dla wszystkich ww. użytkowników lokali jest utworzony jeden fundusz na jednakowych zasadach płacony w takich samych wysokościach, zwroty nie stanowią przysporzenia majątkowego zarówno dla osób mających spółdzielcze prawo do lokali jak i osób z prawem odrębnej własności.

W świetle obowiązującego stanu prawnego Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach uznał, iż stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego w części dotyczącej osób mających spółdzielcze lokatorskie i własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego jest prawidłowe, natomiast w części dotyczącej osób posiadających odrębną własność lokali mieszkalnych jest nieprawidłowe.
Na tle przedstawionego stanu faktycznego i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach stwierdzam, co następuje.

Zgodnie z art. 4 ust. 1-2 i 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1222), członkowie spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali, są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni przez uiszczanie opłat zgodnie z postanowieniami statutu. Osoby niebędące członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, są obowiązane uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni przez uiszczanie opłat na takich samych zasadach, jak członkowie spółdzielni, z zastrzeżeniem art. 5. Członkowie spółdzielni będący właścicielami lokali są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem ich lokali, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni przez uiszczanie opłat zgodnie z postanowieniami statutu. Właściciele lokali niebędący członkami spółdzielni są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem ich lokali, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych. Są oni również obowiązani uczestniczyć w wydatkach związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni, które są przeznaczone do wspólnego korzystania przez osoby zamieszkujące w określonych budynkach lub osiedlu. Obowiązki te wykonują przez uiszczanie opłat na takich samych zasadach, jak członkowie spółdzielni, z zastrzeżeniem art. 5.

Z kolei, jak stanowi art. 6 ust. 3. ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, spółdzielnia tworzy fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych. Odpisy na ten fundusz obciążają koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Obowiązek świadczenia na fundusz dotyczy członków spółdzielni, właścicieli lokali niebędących członkami spółdzielni oraz osób niebędących członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali.

Powyższe oznacza, że wszystkie grupy mieszkańców nieruchomości zarządzanych przez spółdzielnie mają takie same obowiązki w zakresie pokrywania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz świadczenia na rzecz funduszy spółdzielni.

Jednocześnie ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych nie zawiera regulacji określających szczegółowe zasady gospodarowania środkami funduszy utworzonych przez spółdzielnie. Zasady wydatkowania tych funduszy, sposób ponoszenia opłat, katalog zdarzeń remontowych, sposób ich finansowania lub współfinansowania określają statuty lub uchwalone na ich podstawie przez właściwy organ spółdzielni mieszkaniowej regulaminy. O ile zatem statut spółdzielni mieszkaniowej lub stosowny regulamin wydany na jego podstawie tak stanowi, to środki funduszu na remont zasobów mieszkaniowych, utworzonego przez spółdzielnię na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych dla nieruchomości zarządzanych przez nią na mocy art. 27 ust. 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, mogą być również przeznaczone dla właścicieli lokali posiadających prawo odrębnej własności lokalu lub osób niebędących członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, w celu utrzymania w należytym stanie elementów (okien, drzwi, instalacji, etc.), które służą wyłącznie do użytku poszczególnych właścicieli.

Przechodząc na grunt ustawy o z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), należy zauważyć, iż skoro to do obowiązków spółdzielni mieszkaniowej należy dokonywanie stosownych remontów oraz utrzymywanie zasobów mieszkaniowych w należytym stanie, okoliczność wymiany stolarki okiennej przez samego podatnika (niezależnie od tego czy przysługuje mu spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, czy też prawo odrębnej własności lokalu) a nie bezpośrednio przez spółdzielnię mieszkaniową, i późniejszy – zgodny ze statutem lub regulaminem spółdzielni – częściowy zwrot tych wydatków, nie stanowi dla podatnika przychodów z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 20 ust. 1 tej ustawy.

W świetle powyższego Wnioskodawca nie ma obowiązku sporządzania i przekazywania podatnikowi i urzędowi skarbowemu informacji (PIT-8C), o której mowa w art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Stanowisko w sprawie zwrotu wydatków poniesionych przez podatnika na remont lokalu stanowiącego jego odrębną własność Minister Finansów zajął w interpretacji ogólnej z dnia 10 października 2013 r. Nr DD3/033/184/CRS/13/RD-94536/13, ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów z 2013 r. poz. 33. Stanowi ona „uzupełnienie” interpretacji ogólnej z dnia 17 marca 2009 r. Nr DD3/033/33/KDJ/09/209, w której Minister Finansów odniósł się wyłącznie do sytuacji osób, którym przysługuje spółdzielcze lokatorskie, odpowiednio spółdzielcze własnościowe, prawo do lokalu.

Z tych też względów należało z urzędu zmienić interpretację indywidualną wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, gdyż stwierdzono jej nieprawidłowość.

Zmiana interpretacji indywidualnej dotyczy stanu faktycznego przedstawionego we wniosku i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach.

POUCZENIE

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie Ministra Finansów w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wnosi się (w dwóch egzemplarzach) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi Ministra Finansów na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli Minister Finansów nie udzieli odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem Ministra Finansów, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.