Członkowie spółdzielni | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to członkowie spółdzielni. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
2
lut

Istota:

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.

Fragment:

Podobnie, w przypadku takiej sytuacji, również w 2018 roku nie powinny być potrącane zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od wypłat z tytułu dniówek obrachunkowych dokonanych dla członków spółdzielni rolniczej. Mając powyższe na uwadze zauważa się, że podstawową zasadą obowiązującą w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest zasada powszechności opodatkowania. W myśl tej zasady, wyrażonej w art. 9 ust. 1 ww. ustawy, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Może się więc zdarzyć, że spółdzielnia nie będzie dysponowała zasobami pieniężnymi (np. nie wystąpi dochód) w wysokości umożliwiającej wypłacenie członkowi spółdzielni dniówek obrachunkowych w należnej mu wysokości w całości lub w części. Stąd zatem mając na uwadze powyższą zasadę oraz treść art. 33 ust. 1 ww. ustawy opodatkowaniu podlegać będą rzeczywiście dokonane na rzecz członków spółdzielni wypłaty z tytułu dniówek obrachunkowych. Opodatkowaniu zatem podlegają dniówki nie w wysokości należnej członkowi spółdzielni (ustalonej na podstawie odrębnych zasad i przepisów), lecz faktycznie wypłaconej. Dlatego postawienie członkowi (...)

2015
16
lip

Istota:

Czy wypłacone przez spółdzielnię środki jako częściowy zwrot kosztów wymiany stolarki okiennej stanowią dla członka spółdzielni przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym i czy w związku z tym spółdzielnia ma obowiązek wystawić PIT-8C?

Fragment:

(...) członków spółdzielni na wymianę stolarki okiennej - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 14 stycznia 2008 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zwrotu wydatków poniesionych przez członków spółdzielni na wymianę stolarki okiennej. We wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej Wnioskodawca przedstawił następujący stan faktyczny: Członkowie spółdzielni mieszkaniowej w uzgodnieniu z Wnioskodawcą, na własny koszt wymieniają stolarkę okienną. Następnie zgłaszają fakt wymiany stolarki okiennej Wnioskodawcy, który po dokonaniu komisyjnego odbioru montażu, oblicza jego wartość wg zasad określonych w przepisach wewnętrznych. Wyliczona kwota zostaje zwrócona członkowi spółdzielni i obciąża fundusz remontowy. Wnioskodawca wystawia lokatorom PIT-8C tytułem przychodu uzyskanego za wymianę stolarki okiennej – zgodnie z postanowieniem Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia 13.03.2007 r. W związku z powyższym Wnioskodawca zadał następujące pytanie: Czy w tej sytuacji członkowie spółdzielni uzyskują przychód z „ innych źródeł ”, a co za tym idzie, czy Wnioskodawca ma obowiązek sporządzić dla nich informację PIT-8C...

2015
15
lip

Istota:

Czy zwrot kosztów wymiany stolarki okiennej dokonany przez Spółdzielnię Mieszkaniową osobom posiadającym odrębną własność lokali mieszkalnych stanowi przychód z innych źródeł i czy Spółdzielnia winna tym osobom wystawić PIT-8C?

Fragment:

Właściciele lokali niebędący członkami spółdzielni są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem ich lokali, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych. Są oni również obowiązani uczestniczyć w wydatkach związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni, które są przeznaczone do wspólnego korzystania przez osoby zamieszkujące w określonych budynkach lub osiedlu. Obowiązki te wykonują przez uiszczanie opłat na takich samych zasadach, jak członkowie spółdzielni, z zastrzeżeniem art. 5. Z kolei, jak stanowi art. 6 ust. 3. ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, spółdzielnia tworzy fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych. Odpisy na ten fundusz obciążają koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Obowiązek świadczenia na fundusz dotyczy członków spółdzielni, właścicieli lokali niebędących członkami spółdzielni oraz osób niebędących członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali. Powyższe oznacza, że wszystkie grupy mieszkańców nieruchomości zarządzanych przez spółdzielnie mają takie same obowiązki w zakresie pokrywania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz świadczenia na rzecz funduszy spółdzielni.

2015
15
mar

Istota:

Czy za rok 2009 Spółdzielnia winna sporządzać PIT-8C za refundację części kosztów wymienionej stolarki okiennej?

Fragment:

Właściciele lokali niebędący członkami spółdzielni są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem ich lokali, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych. Są oni również obowiązani uczestniczyć w wydatkach związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni, które są przeznaczone do wspólnego korzystania przez osoby zamieszkujące w określonych budynkach lub osiedlu. Obowiązki te wykonują przez uiszczanie opłat na takich samych zasadach, jak członkowie spółdzielni, z zastrzeżeniem art. 5. Z kolei, jak stanowi art. 6 ust. 3. ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, spółdzielnia tworzy fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych. Odpisy na ten fundusz obciążają koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Obowiązek świadczenia na fundusz dotyczy członków spółdzielni, właścicieli lokali niebędących członkami spółdzielni oraz osób niebędących członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali. Powyższe oznacza, że wszystkie grupy mieszkańców nieruchomości zarządzanych przez spółdzielnie mają takie same obowiązki w zakresie pokrywania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz świadczenia na rzecz funduszu remontowego spółdzielni.

2015
15
mar

Istota:

1. Czy w świetle interpretacji ogólnej Ministra Finansów z dnia 17 marca 2009 r. sygnatura DD3/033/33/KDJ/09/209 stwierdzającej, że „zwrot wydatków poniesionych na wymianę stolarki okiennej nie stanowi dla osób mających spółdzielcze prawa do lokali mieszkalnych, przychodu podlegającego opodatkowaniu”, na Spółdzielni nadal ciąży obowiązek sporządzania informacji o uzyskanych przychodach dla osób uzyskujących wypłaty w danym roku?
2. Czy interpretacja ta dotyczy również członków Spółdzielni posiadających prawo odrębnej własności?

Fragment:

Właściciele lokali niebędący członkami spółdzielni są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem ich lokali, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych. Są oni również obowiązani uczestniczyć w wydatkach związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni, które są przeznaczone do wspólnego korzystania przez osoby zamieszkujące w określonych budynkach lub osiedlu. Obowiązki te wykonują przez uiszczanie opłat na takich samych zasadach, jak członkowie spółdzielni, z zastrzeżeniem art. 5. Z kolei, jak stanowi art. 6 ust. 3. ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, spółdzielnia tworzy fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych. Odpisy na ten fundusz obciążają koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Obowiązek świadczenia na fundusz dotyczy członków spółdzielni, właścicieli lokali niebędących członkami spółdzielni oraz osób niebędących członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali. Powyższe oznacza, że wszystkie grupy mieszkańców nieruchomości zarządzanych przez spółdzielnie mają takie same obowiązki w zakresie pokrywania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz świadczenia na rzecz funduszu remontowego spółdzielni.

2014
28
sie

Istota:

1) Czy dla „Członka Spółdzielni” zwrot tej samej ilości udziałów innego podmiotu niż wniesionych udziałów, tj. Zakładów B. których wartość nominalna jest taka jak wniesionego wkładu do Spółdzielni rodziłoby konsekwencje podatkowe w podatku dochodowym od osób prawnych ?2) Jeżeli zwrot wkładu niepieniężnego przez Spółdzielnię „Członkowi Spółdzielni” nastąpiłby w pieniądzu wg wartości nominalnej udziałów łub akcji z dnia wniesienia wkładu czy wartość otrzymanych pieniędzy rodzi konsekwencje podatkowo dla „Członka Spółdzielni”?

Fragment:

Zgodnie z zawartą umową wkładu jak i ze Statutem oraz odpowiednimi przepisami Prawa Spółdzielczego zwrot wkładu niepieniężnego następuje poprzez przeniesienie na Członka Spółdzielni udziałów o wartości odpowiadającej ich wartości nominalnej z daty zawarcia umowy wkładu, dopuszczając jednocześnie przeniesienie udziałów lub akcji spółek innych niż udziały wniesione jako wkład, a także zwrot wkładu niepieniężnego w pieniądzu w wartości nominalnej udziałów z dnia wniesienia wkładu. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy dla „ Członka Spółdzielni ” zwrot tej samej ilości udziałów innego podmiotu niż wniesionych udziałów, tj. Zakładów B. których wartość nominalna jest taka jak wniesionego wkładu do Spółdzielni rodziłoby konsekwencje podatkowe w podatku dochodowym od osób prawnych ... Jeżeli zwrot wkładu niepieniężnego przez Spółdzielnię „ Członkowi Spółdzielni ” nastąpiłbyw pieniądzu wg wartości nominalnej udziałów łub akcji z dnia wniesienia wkładu czy wartośćotrzymanych pieniędzy rodzi konsekwencje podatkowo dla „ Członka Spółdzielni ”... Zdaniem Wnioskodawcy. Ad. 1 i 2 W oparciu o przepisy art. 19 1, art. 20 ustawy z dnia 16.09.1982r. Prawo Spółdzielcze (Dz.U z 2003r.nr 188 poz. 1848-tekst jednolity z późn. zm.) członek spółdzielni zobowiązany jest do zadeklarowania udziału w wysokości przewidzianej przez Statut, a także wniesienia wkładów na własność Spółdzielni lub do korzystania z nich przez Spółdzielnię na podstawie innego stosunku prawnego, jeżeli statut przewiduję taki obowiązek.

2014
11
sty

Istota:

Opodatkowanie zwrotu na rzecz właścicieli mieszkań kosztów za wymianę stolarki okiennej i obowiązku wystawiania z tego tytułu informacji PIT-8C

Fragment:

Członkowie spółdzielni będący właścicielami lokali są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem ich lokali, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni przez uiszczanie opłat zgodnie z postanowieniami statutu. Właściciele lokali niebędący członkami spółdzielni są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem ich lokali, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych. Są oni również obowiązani uczestniczyć w wydatkach związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni, które są przeznaczone do wspólnego korzystania przez osoby zamieszkujące w określonych budynkach lub osiedlu. Obowiązki te wykonują przez uiszczanie opłat na takich samych zasadach, jak członkowie spółdzielni, z zastrzeżeniem art. 5. Ustawowy obowiązek świadczenia na fundusz remontowy zasobów mieszkaniowych spoczywa na członkach spółdzielni, właścicielach lokali niebędących członkami spółdzielni oraz osobach niebędących członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali (art. 6 ust. 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych).

2013
19
lip

Istota:

Skutki podatkowe wypłaty udziałów członkowskich osobom wskazanym w deklaracji lub pisemnym oświadczeniu byłego członka spółdzielni.

Fragment:

Nr 188, poz. 1848 z późn. zm.) członek spółdzielni może w deklaracji lub w odrębnym pisemnym oświadczeniu złożonym spółdzielni wskazać osobę, której spółdzielnia obowiązana jest po jego śmierci wypłacić udziały. Prawo z tego tytułu nie należy do spadku. Na podstawie przepisów prawa spółdzielczego i statutu Spółdzielni, członkowie spółdzielni są zobowiązani do dokonania wpłaty udziałów członkowskich. Warunkiem przyjęcia w poczet członków spółdzielni jest złożenie deklaracji, w której (lub w odrębnym pisemnym oświadczeniu) członkowie spółdzielni mogą wskazać osobę, której spółdzielnia obowiązana jest po śmierci członka wypłacić udziały. Przepisy określają, że prawo z tego tytułu nie należy do spadku. Członek spółdzielni zgodnie ze statutem i prawem spółdzielczym w deklaracji/oświadczeniu pisemnym złożył oświadczenie, w którym wskazał osobę uprawnioną do otrzymania udziałów w przypadku jego śmierci. Osoba wskazana w deklaracji po śmierci członka spółdzielni zwróci się do spółdzielni z żądaniem wypłaty udziałów. Jeżeli zatem członek spółdzielni w deklaracji lub w odrębnym pisemnym oświadczeniu wskazał osobę, której spółdzielnia obowiązana jest po jego śmierci wypłacić udziały, wówczas wypłata udziałów stanowić będzie dla tej osoby przychód z praw majątkowych w rozumieniu art. 18 w związku z art. 10 ust. 1 pkt 7 p.d.o.f. ponieważ w takim przypadku prawo z tego tytułu nie należy do spadku.

2013
3
lip

Istota:

Skutki podatkowe wypłaty udziałów członkowskich dokonanej po śmierci członka spółdzielni.

Fragment:

Nr 188, poz. 1848 z późn. zm.) członek spółdzielni może w deklaracji lub w odrębnym pisemnym oświadczeniu złożonym spółdzielni wskazać osobę, której spółdzielnia obowiązana jest po jego śmierci wypłacić udziały. Prawo z tego tytułu nie należy do spadku. Na podstawie przepisów prawa spółdzielczego i statutu Spółdzielni, członkowie spółdzielni są zobowiązani do dokonania wpłaty udziałów członkowskich. Warunkiem przyjęcia w poczet członków spółdzielni jest złożenie deklaracji, w której (lub w odrębnym pisemnym oświadczeniu) członkowie spółdzielni mogą wskazać osobę, której spółdzielnia obowiązana jest po śmierci członka wypłacić udziały. Przepisy określają, że prawo z tego tytułu nie należy do spadku. Członek spółdzielni zgodnie ze statutem i prawem spółdzielczym w deklaracji/oświadczeniu pisemnym złożył oświadczenie, w którym wskazał osobę uprawnioną do otrzymania udziałów w przypadku jego śmierci. Osoba wskazana w deklaracji po śmierci członka spółdzielni zwróci się do spółdzielni z żądaniem wypłaty udziałów. Jeżeli zatem członek spółdzielni w deklaracji lub w odrębnym pisemnym oświadczeniu wskazał osobę, której spółdzielnia obowiązana jest po jego śmierci wypłacić udziały, wówczas wypłata udziałów stanowić będzie dla tej osoby przychód z praw majątkowych w rozumieniu art. 18 w związku z art. 10 ust. 1 pkt 7 p.d.o.f. ponieważ w takim przypadku prawo z tego tytułu nie należy do spadku.

2013
17
kwi

Istota:

Czy przy wypłacie dla członka Spółdzielnia powinna ponownie pobrać podatek czy też zaniechać poboru podatku w myśl art. 21 ust. 1 pkt 50?

Fragment:

Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zwolnienia z podatkowania wypłat udziałów członkowskich dla byłych członków Spółdzielni. Z uwagi na fakt, iż wniosek nie spełniał wymogów formalnych pismem z dnia 07 grudnia 2012 r. znak: IBPB II/1/415-999/12/ASz wezwano do jego uzupełnienia. Wniosek uzupełniono w dniu 18 grudnia 2012 r. W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: Spółdzielnia Rzemieślnicza (Wnioskodawca) działa od 1964 r. i zrzesza obecnie 91 członków. W 1997 r. w Spółdzielni dokonano waloryzacji udziałów na mocy ustawy o waloryzacji z dnia 30 sierpnia 1991 r. Waloryzacji tej dokonano z funduszu zasobowego Spółdzielni, która miała urealnić wartość posiadanych udziałów członkom Spółdzielni utraconych na skutek inflacji. Z podziału czystej nadwyżki przeznaczonej przez walne zgromadzenie na fundusz udziałowy przypisywano członkom Spółdzielni proporcjonalnie do posiadanych przez nich udziałów przypadające odpowiednie kwoty. W przypadku wypłaty zwaloryzowanych udziałów bądź samej waloryzacji Spółdzielnia pobierała i odprowadzała do urzędu skarbowego podatek w wysokości 20%. Od 2006 r. z podziału czystej nadwyżki z kwoty przeznaczonej na fundusz udziałowy Spółdzielnia pobiera zryczałtowany podatek dochodowy na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych art. 30a ust. 1 i przekazuje do urzędu skarbowego w terminie 14 dni od dnia podjęcia przez walne zgromadzenie uchwały dotyczącej podwyższenia funduszu udziałowego wykazując go w deklaracji zbiorczej PIT-8AR.