IBPB-1-3/4510-539/15/IZ | Interpretacja indywidualna

Czy Spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wydatki na pakiety medyczne dla członków rodzin pracowników Spółki?
IBPB-1-3/4510-539/15/IZinterpretacja indywidualna
  1. członkowie rodzin
  2. koszty uzyskania przychodów
  3. opieka zdrowotna
  4. pakiet
  5. wydatek
  6. świadczenia zdrowotne
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 12 października 2015 r. (data wpływu do tut. BKIP 20 października 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na zakup pakietów medycznych dla członków rodzin pracowników – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 października 2015 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na zakup pakietów medycznych dla członków rodzin pracowników.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Spółka z o.o. (zwana dalej: „Wnioskodawcą” lub „Spółką”) jest producentem komponentów w branży mechaniki precyzyjnej i elektrotechniki samochodowej. W związku z prowadzoną działalnością zatrudnia wykwalifikowaną kadrę - zarówno pracowników biurowych, jak i wykonujących prace fizyczne.

Spółka zawarła umowę na udzielanie świadczeń zdrowotnych z firmą X (zwana dalej: „Ubezpieczycielem”). Umowa obowiązuje od 1 września 2015 r. Podpisana umowa ma na celu zapewnienie objęcia pracowników opieką w zakresie medycyny pracy oraz dodatkową opieką zdrowotną. Pakietami objęci są również członkowie rodzin pracowników.

Ubezpieczyciel na podstawie podpisanej ze Spółką umowy, zobowiązuje się do udzielenia i utrzymywania stanu gotowości do udzielenia świadczeń medycyny pracy oraz świadczeń innych niż świadczenia medycyny pracy. Powyższe świadczenia rozliczane są w sposób zryczałtowany.

Na wartość miesięcznego wynagrodzenia składa się:

  • w przypadku pracowników: świadczenia zdrowotne z zakresu medycyny pracy oraz z dodatkowe świadczenia zdrowotne,
  • w przypadku członków rodzin: świadczenia zdrowotne dla członków rodzin.

W zakresie podpisanej umowy w zależności od wybranego pakietu, pracownik ma możliwość uzyskania dodatkowych konsultacji medycznych, porad medycznych w nagłych przypadkach, korzystania z zabiegów ambulatoryjnych oraz diagnostyki. Integralną część umowy stanowi załącznik, który w sposób szczegółowy opisuje poszczególne możliwości wyboru danego pakietu ubezpieczeniowego, z zakresu którego korzystał będzie pracownik. Zakres powyższych usług obejmuje również możliwość wyboru pakietu ze świadczeniami wynikającymi z przepisów w zakresie medycyny pracy.

Zgodnie z zapisami umowy, Spółka zobowiązała się do objęcia pracowników opieką zdrowotną w powyższym zakresie i pokrycia kosztów takich świadczeń. Badania odbywają się na podstawie Skierowania Medycyny Pracy wystawionego przez Spółkę.

Ubezpieczyciel zobowiązuje się do utrzymania stanu gotowości w celu zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej wynikających z obowiązków Medycyny Pracy oraz dodatkowych świadczeń zdrowotnych. Z tytułu realizowanej umowy, Ubezpieczyciel zobowiązany jest zapewnić pracownikowi wszystkie konsultacje i badania zlecone przez lekarza medycyny pracy zgodnie z wymogami przepisów prawa pracy. Są to między innymi badania wstępne, okresowe i kontrolne, badania profilaktyczne.

Na mocy umowy, pakietami medycznymi zostali objęci prawie wszyscy pracownicy. W Spółce funkcjonuje regulamin dotyczący zasad korzystania z pakietów medycznych, nie stanowi on jednak części regulaminu wynagradzania. Całość kosztów finansuje Spółka (zarówno dla pracowników, jak i dla rodzin) z własnych środków obrotowych.

Faktury wystawiane są zgodnie z zapisami umowy zawartej z Ubezpieczycielem. W przypadku pracowników nieobjętych pakietami, na fakturze naliczona jest wyłącznie opłata za świadczenia zdrowotne medycyny pracy. Usługa podlega zwolnieniu z podatku VAT.

Faktura zawiera podział sprzedawanych usług na świadczenia z zakresu medycyny pracy, jak i dodatkowe świadczenia medyczne (z podziałem na kwotę przypadającą na abonament jednostkowy).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wydatki na pakiety medyczne dla członków rodzin pracowników Spółki...

Zdaniem Spółki, zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej jako: „ustawa CIT”), za koszty uzyskania przychodów uznaje się koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy CIT. Jak wynika z przytoczonej regulacji, aby uznać dany wydatek za koszt uzyskania przychodów należy wykazać jego związek, pośredni bądź bezpośredni, z osiąganymi przychodami lub z zamiarem ochrony źródła przychodów.

W ocenie Wnioskodawcy, wydatki na świadczenia medyczne związane z profilaktyką oraz świadczenia z obszaru niewchodzącego w zakres medycyny pracy na rzecz członków rodzin pracowników są niewątpliwie pośrednio związane z uzyskiwanymi przychodami. Wydatki takie mają bowiem wpływ na zwiększenie identyfikacji pracowników z firmą, zwiększenie ich motywacji do pracy oraz zachowanie dobrej atmosfery w miejscu pracy, co w konsekwencji także przekłada się na przychody generowane przez Spółkę.

Przyczyną, dla której członkowie rodziny pracowników otrzymują przedmiotowe świadczenia jest stosunek pracy łączący ich krewnych z Wnioskodawcą jako pracodawcą.

Nie ulega również wątpliwości, że objęcie członków rodzin pracowników dodatkową opieką medyczną zwiększa atrakcyjność Spółki jako pracodawcy na rynku pracy, pozwalając na łatwiejsze pozyskanie oraz zatrzymanie wartościowego personelu, a więc pośrednio wpływa to na zabezpieczenie źródła przychodów Wnioskodawcy.

Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na abonamenty medyczne dla członków rodzin pracowników potwierdził między innymi Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 22 lipca 2014 r., sygn. IPPB5/423-407/14-2/AS, wskazując, że w rozpatrywanej sprawie objęcie świadczeniem medycznym członków rodzin pracownika Spółki związane jest z zakupem przez Spółkę pakietu medycznego na rzecz pracownika, który ma konkretny wymiar finansowy i jest korzyścią majątkową otrzymaną przez pracownika na podstawie łączącego go ze Spółką jako pracodawcą stosunku pracy.

Tym samym, wydatki ponoszone przez niego w formie comiesięcznych ryczałtowych opłat na poczet świadczeń medycznych dla pracowników oraz członków ich rodzin można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów dla celów podatkowych. Fakt skorzystania lub nieskorzystania przez członka rodziny w danym miesiącu z usługi medycznej pozostaje przy tym bez wpływu na uprawnienie Wnioskodawcy do zaliczenia wydatków ponoszonych przez Spółkę.

Podobny pogląd prezentuje również Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 30 października 2014 r. nr IPPB5/423-818/14-3/AM. Organ wskazuje tutaj na fakt, że świadczenia na rzecz pracowników są - co do zasady - kosztem uzyskania przychodów pracodawcy niezależnie od tego, czy podstawą ich wypłaty jest Kodeks Pracy, wydane na jego podstawie przepisy wykonawcze, układ zbiorowy pracy czy też regulamin pracy, chyba że przepisy w sposób wyraźny taką możliwość ograniczają lub wyłączają. Takimi kosztami niewątpliwie mogą być wydatki ponoszone przez pracodawcę na zakup pakietów medycznych na rzecz pracowników. W rozpatrywanej sprawie z zakupem pakietów medycznych na rzecz pracowników, związane jest objęcie opieką medyczną współmałżonków i dzieci pracowników. Powyższe świadczenie ma konkretny wymiar finansowy i jest korzyścią majątkową otrzymaną przez pracownika na podstawie łączącego go z pracodawcą stosunku pracy.

Z kolei Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 10 kwietnia 2015 r., nr IBPBI/2/4510-58/15/IZ stwierdza, że kosztami podatkowymi są m.in. tzw. „koszty pracownicze”. Koszty te obejmują przede wszystkim wynagrodzenia zasadnicze, wszelkiego rodzaju nagrody, premie i diety oraz wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników. Mogą również obejmować wydatki ponoszone na zakup pakietów medycznych na rzecz pracowników, ponieważ są związane z prowadzoną przez Spółkę działalnością. Za „koszty pracownicze” można uznać także wydatki dotyczące zakupu pakietów medycznych dla członków rodzin pracowników. Świadczenie to bowiem jest związane ze stosunkiem pracy łączącym pracownika z pracodawcą (gdyby nie ten stosunek, członkowie rodzin nie partycypowaliby w nabytych pakietach medycznych).

Dalej Dyrektor wskazuje, że w każdej sytuacji należy sprawdzić, jaki jest cel poniesionego wydatku. Nie ulega wątpliwości, że wydatki na zakup pakietów medycznych dla pracowników oraz członków ich rodzin zostały poniesione przez Spółkę w trosce o swoich pracowników i ich rodziny. W istocie wpływa to na zwiększenie motywacji pracowników do pracy, gdyż pakiety wpływają na lojalność wobec pracodawcy i tym samym budują wizerunek pracodawcy jako dbającego nie tylko o swoich pracowników, ale również o członków rodzin swoich pracowników. To z kolei skutkuje wyższą efektywnością oraz rzutuje na zmniejszenie fluktuacji pracowników.

Mając na uwadze przytoczone powyżej interpretacje prawa podatkowego należy uznać, że ponoszone przez Wnioskodawcę wydatki na podstawie umowy z Ubezpieczycielem stanowią przejaw i wyraz starań Spółki o stan zdrowia, kondycji fizycznej i samopoczucia jej pracowników oraz ich najbliższych osób, co w dalszej perspektywie może przyczyniać się do poprawy atmosfery pracy i w konsekwencji do zwiększania wydajności pracy z przełożeniem na uzyskiwane przez Spółkę przychody.

Należy zatem stwierdzić, że wydatki poniesione na zakup pakietów medycznych, w ramach których są zawarte świadczenia profilaktyki dla członków rodzin pracowników, spełniają przesłanki wynikające z art. 15 ust. 1 ustawy CIT; jednocześnie nie podlegają wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1, zatem stanowią one koszty uzyskania przychodów Spółki.

Dla podkreślenia zasadności poniesienia takiego kosztu należy zaznaczyć, że Wnioskodawca przyznając pracownikowi uprawnienie do korzystania z opieki medycznej członków jego rodziny, traktuje związane z tym koszty jako formę dodatkowego wynagrodzenia za pracę. Ponieważ taka forma gratyfikacji pracownika, wpływa niewątpliwie na efektywność jego pracy, przywiązanie do pracodawcy i zaangażowanie, tym samym wpływa też na wyniki finansowe Spółki.

W świetle powyższego uznać należy, że wydatki na zakup pakietów medycznych dla członków rodzin pracowników jako związane w sposób pośredni z uzyskiwanymi przychodami z prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie dodatkowych świadczeń medycznych mogą w pełnej wysokości stanowić koszty uzyskania przychodów zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy CIT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.