IBPB-1-2/4510-694/15/BKD | Interpretacja indywidualna

Czy wydatki poniesione przez Spółkę na zakup pakietów (abonamentów) medycznych w części dotyczącej świadczeń dla członków rodzin pracowników stanowią dla Spółki koszt uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o CIT.
IBPB-1-2/4510-694/15/BKDinterpretacja indywidualna
 1. abonament medyczny
 2. członkowie rodzin
 3. spółka kapitałowa
 4. świadczenia
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 13 października 2015 r. (data wpływu do tut. BKIP 19 października 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy wydatki poniesione przez Spółkę na zakup pakietów (abonamentów) medycznych w części dotyczącej świadczeń dla członków rodzin pracowników stanowią dla Spółki koszt uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o CIT - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 października 2015 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy wydatki poniesione przez Spółkę na zakup pakietów (abonamentów) medycznych w części dotyczącej świadczeń dla członków rodzin pracowników stanowią dla Spółki koszt uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o CIT.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą na terytorium Polski oraz podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) podlegającym nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.

Spółka zawarła z centrum medycznym (dostawcą usług medycznych), umowę o udzielanie świadczeń zdrowotnych dla swoich pracowników oraz członków ich rodzin. Zgodnie z umową, pracownicy Spółki są zasadniczo uprawnieni do skorzystania z jednego, z dwóch rodzajów pakietów (abonamentów) medycznych:

 1. Pakietu Indywidualnego, w ramach którego opieką medyczną objęty jest wyłącznie pracownik lub
 2. Pakietu Rodzinnego, w ramach którego opieką medyczną objęty jest pracownik i członkowie jego najbliższej rodziny zdefiniowani w umowie. Pracownicy oraz członkowie ich rodzin uprawnieni do skorzystania ze świadczeń medycznych są określani przez Spółkę na podstawie tzw. listy osób uprawnionych.

Poza powyższymi pakietami, umowa uprawnia pracowników również do skorzystania z tzw. Pakietów Senior, w ramach których opieką medyczną objęci mogą być rodzice/teściowie pracowników - pakiety te są jednak rozliczane w odrębny sposób i nie są przedmiotem niniejszego wniosku o interpretację indywidualną.

Pakiety medyczne obejmują następujące rodzaje świadczeń:

 1. świadczenia zdrowotne z zakresu medycyny pracy dla pracowników Spółki (w ramach Pakietu Indywidualnego lub Pakietu Rodzinnego),
 2. dodatkowe świadczenia zdrowotne inne niż świadczenia z zakresu medycyny pracy (obejmujące m.in. dostęp do podstawowych i specjalistycznych badań i konsultacji lekarskich, diagnostyki, szczepień, itp.) zapewniane pracownikom (w ramach Pakietu Indywidualnego lub Pakietu Rodzinnego),
 3. dodatkowe świadczenia zdrowotne zapewniane członkom rodzin pracowników (tylko w ramach Pakietu Rodzinnego).

Umowa zawarta pomiędzy Spółką a dostawcą usług medycznych, określa kwotowo wartość danego pakietu medycznego. Wartość pakietu jest zróżnicowana, w zależności od tego, czy opieką objęty został tylko pracownik, czy również członkowie jego rodziny.

Wysokość miesięcznego wynagrodzenia (abonamentu) za udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz utrzymywanie stanu gotowości do ich udzielania ma charakter opłaty ryczałtowej, uiszczanej w określonej miesięcznej wysokości, bez względu na ilość i rodzaj faktycznie wykorzystywanych usług medycznych objętych umową. Innymi słowy, opłata za pakiet medyczny ma charakter stały, niezależnie od tego, czy dany pracownik lub dany członek rodziny faktycznie korzystał z konkretnych usług medycznych objętych umową. Spółka nie posiada informacji, którzy pracownicy i/lub członkowie ich rodzin uprawnieni do skorzystania ze świadczeń faktycznie korzystają w danym okresie rozliczeniowym z konkretnej usługi medycznej. W ramach abonamentu mają oni bowiem zapewnioną możliwość skorzystania ze świadczenia medycznego, natomiast nie muszą faktycznie otrzymać świadczenia w postaci usługi medycznej. Wartość pakietu medycznego (z pominięciem części odpowiadającej świadczeniom zdrowotnym z zakresu medycyny pracy przysługującym pracownikom), stanowi przychód pracowników ze stosunku pracy. Spółka dolicza tę wartość abonamentu medycznego do przychodu pracownika podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych („podatek PIT”). Możliwość finansowania pakietów medycznych dla pracowników wynika z obowiązującego w Spółce Regulaminu pracy. Koszty tych świadczeń medycznych są ponoszone dobrowolnie przez Spółkę, w celu zapewnienia pracownikom dobrych warunków zatrudnienia. Obecnie pracownicy nie są obciążeni żadnymi kosztami z tytułu korzystania z Pakietów Indywidualnych i Pakietów Rodzinnych. Spółka nie wyklucza, że w przyszłości może wprowadzić opłaty dla pracowników z tytułu korzystania przez nich i przez ich rodziny z abonamentów medycznych. W takim przypadku, przychodem podlegającym opodatkowaniu podatkiem PIT po stronie pracowników byłaby różnica pomiędzy poniesioną przez nich opłatą a wartością świadczenia (z pominięciem części odpowiadającej świadczeniom zdrowotnym z zakresu medycyny pracy przysługującym pracownikom). Jednocześnie, Spółka wskazuje, że przedmiotem jej działalności jest m.in. świadczenie usług wspólnych na rzecz podmiotów z grupy. Dla większości usługobiorców, wynagrodzenie za usługi świadczone przez Spółkę jest kalkulowane, co do zasady na bazie kosztów ponoszonych przez Spółkę, powiększonych o ustaloną marżę. W takiej sytuacji, koszty poniesione przez Spółkę na zakup Pakietów Indywidualnych i Pakietów Rodzinnych są zaliczane do bazy kosztowej, która stanowi następnie podstawę do kalkulacji przychodu z tytułu świadczonych przez Spółkę usług.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy wydatki poniesione przez Spółkę na zakup pakietów (abonamentów) medycznych w części dotyczącej świadczeń dla członków rodzin pracowników stanowią dla Spółki koszt uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o CIT...

Zdaniem Wnioskodawcy, wydatki poniesione przez Spółkę na zakup pakietów (abonamentów) medycznych w części dotyczącej świadczeń dla członków rodzin pracowników stanowią dla Spółki koszt uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o CIT.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992r o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 851 ze zm.; dalej: „ustawa o CIT”), za koszty uzyskania przychodów uważa się koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, za wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust 1 ustawy o CIT. Wydatki na zakup pakietów medycznych dotyczących rodzin pracowników nie zostały wymienione w katalogu wydatków niezaliczanych do kosztów uzyskania przychodów w art. 16 ust. 1 ustawy o CIT. Jednocześnie, kosztami uzyskania przychodów są wszelkie racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z działalnością gospodarczą, których celem jest osiągnięcie, zachowanie lub zabezpieczenie źródła przychodów. W związku z tym, do kosztów uzyskania przychodów podatnik ma prawo zaliczyć wszystkie koszty, zarówno te bezpośrednio, jak i pośrednio związane z przychodami, o ile pozostają w związku przyczynowo-skutkowym z osiąganymi przychodami.

Zdaniem Spółki, istnieje ścisły związek pomiędzy wydatkami ponoszonymi na finansowanie świadczeń medycznych, zarówno dla pracowników Spółki, jak i dla ich rodzin, a przychodami osiąganymi przez Spółkę. Zapewnienie ochrony zdrowia dla pracowników w oczywisty sposób przekłada się na wzrost efektywności ich pracy, w tym m.in. na mniejszą absencję w pracy. Takie dodatkowe świadczenie (wykraczające poza zakres medycyny pracy) stanowi przy tym pozapłacowy element wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę, zrównany z przychodem ze stosunku pracy, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361, dalej: „ustawa o podatku PIT”). Koszty pracownicze stanowią natomiast bezsprzecznie koszty uzyskania przychodów i są ściśle związane z osiąganiem przez Spółkę przychodów. Również koszty pakietów medycznych w części dotyczącej rodzin pracowników są ściśle związane z osiąganiem przez Spółkę przychodu oraz zachowaniem lub zabezpieczeniem źródła przychodów. Na najbardziej podstawowym poziomie, ochrona zdrowia dzieci pracowników wpływa na zmniejszanie absencji pracowników ze względu na zmniejszenie liczby zwolnień związanych z opieką nad dzieckiem w czasie choroby. Zwiększona obecność pracowników w pracy przekłada się w konsekwencji na wzrost efektywności pracy, co ma wpływ na zwiększenie przychodów Spółki.

Finansowanie świadczeń medycznych dla rodzin pracowników jest również istotnym pozapłacowym elementem motywującym pracowników do osiągania lepszych wyników w pracy. Przyznawanie tego rodzaju dodatków buduje lojalność osób zatrudnionych wobec pracodawcy, który ma na uwadze szeroko rozumiane dobro pracownika i ochronę zdrowia jego rodziny. W efekcie, przekłada się to m.in. na niższą rotację personelu, a zatem ma wpływ na stabilność prowadzonej przez Spółkę działalności, co w dłuższej perspektywie wpływa pozytywnie na jakość świadczonych usług i tym samym ma związek z zabezpieczeniem źródła osiąganych przychodów. Nie bez znaczenia pozostaje również fakt, że ten element stanowi zachętę dla potencjalnych pracowników, których Spółka pragnie pozyskać. Zwiększa to szansę na zrekrutowanie najlepszych fachowców w branży, co także przekłada się na jakość świadczonych przez Spółkę usług. Nie można więc uznać, że nabywanie świadczeń medycznych dla rodzin pracowników jest bezinteresowne ze strony Spółki. Wręcz przeciwnie, jest działaniem wprost ukierunkowanym na wzrost efektywności i jakości ich pracy i w efekcie na osiągane przez Spółkę przychody.

Jednocześnie, tak jak Spółka wskazała w stanie faktycznym, wartość pakietu świadczeń medycznych, również w części dotyczącej rodzin pracowników stanowi dla pracownika element kalkulacyjny przychodu ze stosunku pracy i podlega opodatkowaniu podatkiem PIT. Jest to tzw. pozapłacowe świadczenie pracownicze, które jest zrównane z przychodem ze stosunku pracy, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku PIT.

Zdaniem Spółki, wartość pakietu medycznego w tym zakresie powinna zatem bezsprzecznie stanowić koszt uzyskania przychodu dla celów podatku dochodowego od osób prawnych, na takich samych zasadach jak wynagrodzenie pracowników ze stosunku pracy.

Ponadto, tak jak Spółka wskazała w stanie faktycznym, dla większości usługobiorców wynagrodzenie za świadczone przez nią usługi kalkulowane jest co do zasady na bazie kosztów ponoszonych przez Spółkę, powiększonych o ustaloną marżę. W takiej sytuacji, koszty pakietów medycznych dla pracowników i ich rodzin są także ujmowane w bazie kosztowej stanowiącej podstawę kalkulacji ceny świadczonych usług, a zatem przekładają się wprost na uzyskiwane przez Spółkę przychody. Podejście, zgodnie z którym wydatki poniesione na zakup pakietów medycznych, również w części dotyczącej rodzin pracowników, stanowią koszt uzyskania przychodów zostało potwierdzone w licznych interpretacjach organów podatkowych. Przykładowo, w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach 10 kwietnia 2015 r. sygn. IBPBI/2/4510-58/15/IZ, za prawidłowe zostało uznane stanowisko wnioskodawcy, że „wydatki poniesione na zakup pakietów medycznych, w ramach których są zawarte świadczenia profilaktyki oraz medycyny zarówno dla pracowników, jak i członków ich rodzin spełniają przesłanki wynikające z art. 15 ust. 1 updop; jednocześnie nie podlegają wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1, zatem stanowią one koszty uzyskania przychodów Spółki”.

Stanowisko Wnioskodawcy znajduje również potwierdzenie w innych interpretacjach organów podatkowych, m.in. w:

 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 4 lipca 2014 r., sygn. IPPB5/423-352/14-4/AM,
 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 22 lipca 2014 r., sygn. IPPB5/423-407/14-2/AS,
 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 30 października 2014 r., sygn. IPPB5/423-818/14-3/AM.

Niezależnie od powyższego, zdaniem Spółki, na możliwość zaliczenia wydatków poniesionych na zakup pakietów medycznych dla członków rodzin pracowników do kosztów uzyskania przychodów nie wpłynęłoby ewentualne wprowadzenie w przyszłości opłat dla pracowników za korzystanie z pakietów świadczeń medycznych dla nich i ich rodzin. Różnicą, w porównaniu do bezpłatnego udostępniania tych świadczeń, byłby sposób obliczenia wartości świadczenia pozapłacowego po stronie pracownika. W sytuacji, gdy pracownik będzie uprawniony do nabycia pakietów medycznych za opłatą, jego przychód ze stosunku pracy zostanie powiększony o różnicę pomiędzy wartością rynkową pakietu a wysokością poniesionej przez pracownika opłaty. Spółka zwraca także uwagę, że w takim przypadku koszty ponoszone przez Spółkę na zakup pakietów medycznych w tej części byłyby związane nie tylko z przychodami Spółki jako całości, ale również z konkretnym przychodem-odpłatnością uzyskiwaną od pracownika.

Również w takich przypadkach, stanowisko prezentowane przez organy podatkowe jest pozytywne. Przykładowo, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 8 listopada 2013 r. (sygn. IBPBI/2/423-1065/13/PC) stwierdził, że „wydatki na zakup pakietów medycznych, które są następnie sprzedawane pracownikom za symboliczną złotówkę, mogą stanowić koszty uzyskania przychodów (również w części przypadającej na członków rodzin pracowników), gdyż spełniają przesłanki wynikające z art. 15 ust. 1 Ustawy CIT oraz nie są wymienione w negatywnym katalogu wydatków niezałiczanych do kosztów uzyskania przychodów”.

Mając na uwadze powyższe, zdaniem Wnioskodawcy, wydatki poniesione przez Spółkę na zakup pakietów (abonamentów) medycznych, również w części dotyczącej świadczeń dla członków rodzin pracowników stanowią dla Spółki koszt uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o CIT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Należy podkreślić, że niniejsza interpretacja – stosownie do zadanego pytania, wyznaczającego jej zakres – zawiera ocenę stanowiska jedynie co do możliwości ujęcia w kosztach uzyskania przychodów pakietów medycznych w części dotyczącej świadczeń dla członków rodzin pracowników.

W zakresie zdarzenia przyszłego wydano odrębną interpretację.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz.U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ

nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.