Członkowie rodzin | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to członkowie rodzin. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2017
21
paź

Istota:

W zakresie sposobu opodatkowania świadczeń medycznych współfinansowanych przez pracodawcę na rzecz członków rodziny pracownika oraz związanych z tym obowiązków płatnika

Fragment:

Członkowie rodzin nie są pracownikami Spółki, a zatem przedmiotowych wydatków nie można traktować jako kosztów pracowniczych. W ocenie Wnioskodawcy pakiet medyczny wykupiony przez Spółkę dla członków rodziny pracownika stanowi przychód członków rodziny pracownika, w myśl art. 20 ust. 1 updof. Pytanie 2. Wnioskodawca jest zdania, że w opisanym stanie faktycznym nie należy doliczać do przychodu pracownika świadczeń związanych z opieką medyczną, uzyskiwanych przez członka rodziny pracownika. Tym samym według Wnioskodawcy, zgodnie z przedstawionym orzecznictwem, Spółka ma na podstawie art. 42a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. obowiązek jako płatnik sporządzić odrębnie dla każdego członka rodziny pracownika informację o wysokości przychodów (PIT-8C) oraz przekazać ją podatnikowi oraz właściwemu organowi podatkowemu. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe. Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2032, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

2017
10
maj

Istota:

W zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na zakup pakietów medycznych dla członków rodzin pracowników.

Fragment:

Reasumując, zdaniem Wnioskodawcy, finansowanie pakietów medycznych członkom rodzin pracowników stanowi wydatek służący osiągnięciu przychodu i zachowaniu oraz zabezpieczeniu jego źródła. Koszty te nie zostały wymienione w katalogu kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 Ustawy CIT. W związku z tym na podstawie art. 15 ust. 1 Ustawy CIT Spółka ma prawo kwalifikować powyższy wydatek do kosztów uzyskania przychodów. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na zakup pakietów medycznych dla członków rodzin pracowników – jest prawidłowe. Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej: z zastosowaniem art. 119a; w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

2016
24
sty

Istota:

Czy Spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wydatki na pakiety medyczne dla członków rodzin pracowników Spółki?

Fragment:

Przyczyną, dla której członkowie rodziny pracowników otrzymują przedmiotowe świadczenia jest stosunek pracy łączący ich krewnych z Wnioskodawcą jako pracodawcą. Nie ulega również wątpliwości, że objęcie członków rodzin pracowników dodatkową opieką medyczną zwiększa atrakcyjność Spółki jako pracodawcy na rynku pracy, pozwalając na łatwiejsze pozyskanie oraz zatrzymanie wartościowego personelu, a więc pośrednio wpływa to na zabezpieczenie źródła przychodów Wnioskodawcy. Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na abonamenty medyczne dla członków rodzin pracowników potwierdził między innymi Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 22 lipca 2014 r., sygn. IPPB5/423-407/14-2/AS , wskazując, że w rozpatrywanej sprawie objęcie świadczeniem medycznym członków rodzin pracownika Spółki związane jest z zakupem przez Spółkę pakietu medycznego na rzecz pracownika, który ma konkretny wymiar finansowy i jest korzyścią majątkową otrzymaną przez pracownika na podstawie łączącego go ze Spółką jako pracodawcą stosunku pracy. Tym samym, wydatki ponoszone przez niego w formie comiesięcznych ryczałtowych opłat na poczet świadczeń medycznych dla pracowników oraz członków ich rodzin można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów dla celów podatkowych.

2016
17
sty

Istota:

Czy wydatki poniesione przez Spółkę na zakup pakietów (abonamentów) medycznych w części dotyczącej świadczeń dla członków rodzin pracowników stanowią dla Spółki koszt uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o CIT.

Fragment:

Mając na uwadze powyższe, zdaniem Wnioskodawcy, wydatki poniesione przez Spółkę na zakup pakietów (abonamentów) medycznych, również w części dotyczącej świadczeń dla członków rodzin pracowników stanowią dla Spółki koszt uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o CIT. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Należy podkreślić, że niniejsza interpretacja – stosownie do zadanego pytania, wyznaczającego jej zakres – zawiera ocenę stanowiska jedynie co do możliwości ujęcia w kosztach uzyskania przychodów pakietów medycznych w części dotyczącej świadczeń dla członków rodzin pracowników. W zakresie zdarzenia przyszłego wydano odrębną interpretację. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul.

2016
17
sty

Istota:

Czy wydatki poniesione przez Spółkę na zakup pakietów (abonamentów) medycznych w części dotyczącej świadczeń dla członków rodzin pracowników stanowią dla Spółki koszt uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o CIT.

Fragment:

Mając na uwadze powyższe, zdaniem Wnioskodawcy, wydatki poniesione przez Spółkę na zakup pakietów (abonamentów) medycznych, również w części dotyczącej świadczeń dla członków rodzin pracowników stanowią dla Spółki koszt uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o CIT. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe. Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Należy podkreślić, że niniejsza interpretacja – stosownie do zadanego pytania, wyznaczającego jej zakres – zawiera ocenę stanowiska jedynie co do możliwości ujęcia w kosztach uzyskania przychodów pakietów medycznych w części dotyczącej świadczeń dla członków rodzin pracowników. W zakresie stanu faktycznego wydano odrębną interpretację. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.

2011
1
cze

Istota:

Opodatkowania świadczeń medycznych opłacanych przez pracodawcę na rzecz pracowników i członków ich rodzin

Fragment:

Jak wynika z przedstawionego przez Wnioskodawcę stanu faktycznego zawarta umowa przewiduje, że opieka medyczna obejmuje także członków rodzin osób uprawnionych. Wartość jednostkowego pakietu medycznego w tym przypadku wynosi 100,50 zł za członków rodziny jednego uprawnionego pracownika. Koszty związane z opieką zdrowotną członków rodzin pracowników są pokrywane przez pracodawcę. Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, iż przychodem do opodatkowania ze stosunku pracy, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dla pracownika jest wartość abonamentu medycznego płaconego przez Wnioskodawcę za pracownika, do których ponoszenia nie jest zobowiązany przepisami Kodeksu pracy i członków jego rodziny. W sytuacji gdy pracodawca oprócz kosztów opieki medycznej nad pracownikiem opłaca również abonament medyczny za członków jego rodziny, to łączna wartość kosztów poniesionych przez zakład pracy przypadająca na pracownika stanowi przychód ze stosunku pracy. Wnioskodawca w stosunku do członków rodziny pracownika nie jest płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych. Abonament medyczny dla członków rodziny jest nieodpłatnym świadczeniem otrzymanym przez pracownika. Należy bowiem zwrócić uwagę, iż gdyby nie łączący go z pracodawcą stosunek pracy nie otrzymałby on tego świadczenia.