IBPB-1-2-/4510-501/15/MW | Interpretacja indywidualna

Czy zrzeczenie się przez członka rady nadzorczej spółdzielni mieszkaniowej wynagrodzenia z tytułu pełnienia tej funkcji, stanowi przychód spółdzielni z tytułu nieodpłatnego świadczenia podlegający opodatkowaniu w myśl art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
IBPB-1-2-/4510-501/15/MWinterpretacja indywidualna
 1. członkowie rady nadzorczej
 2. przychód
 3. wynagrodzenia
 4. świadczenie nieodpłatne
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 14 lipca 2015 r. (data wpły-wu do BKIP 17 lipca 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy zrzeczenie się przez członka rady nadzorczej spółdzielni mieszkaniowej wynagrodzenia z tytułu pełnienia tej funkcji, stanowi przychód spółdzielni z tytułu nieodpłatnego świadczenia podlegający opodatkowaniu w myśl art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 lipca 2015 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy zrze-czenie się przez członka rady nadzorczej spółdzielni mieszkaniowej wynagrodzenia z tytułu pełnie-nia tej funkcji, stanowi przychód spółdzielni z tytułu nieodpłatnego świadczenia podlegający opo-datkowaniu w myśl art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

W wyniku wyborów, do Rady Nadzorczej został wybrany członek Spółdzielni, który złożył oświadczenie, że swoją funkcję członka Rady Nadzorczej pełni społecznie i zrzeka się wynagro-dzenia za udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej. Zgodnie ze Statutem Spółdzielni § 231:

1.Członkowie Rady Nadzorczej za udział w posiedzeniach otrzymują wynagrodzenie wypłacane w formie miesięcznego ryczałtu bez względu na ilość posiedzeń.

2.Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 wynosi dla:

 1. Przewodniczącego Rady Nadzorczej - 80 %,
 2. Przewodniczącego Komisji Rady Nadzorczej - 60 %,
 3. pozostałych członków Rady - 40 %

wynagrodzenia minimalnego określonego odrębnymi przepisami.

3.Podstawą wypłacenia wynagrodzenia jest obecność na posiedzeniu Rady Nadzorczej, po-twierdzona własnoręcznym podpisem na liście.

W ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych art. 82 ust. 1 wskazano, że:

Członkowie innych niż zarząd organów spółdzielni mieszkaniowej pełnią swoje funkcje społecznie, z tym że statut może przewidywać wynagrodzenie za udział w posiedzeniach, które jest wypłacane w formie miesięcznego ryczałtu bez względu na ilość posiedzeń i nie może być większe niż mini-malne wynagrodzenie za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o mini-malnym wynagrodzeniu za pracę.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w przypadku zrzeczenia się przez członka rady nadzorczej spółdzielni mieszkaniowej wyna-grodzenia z tytułu pełnienia tej funkcji, stanowi przychód spółdzielni z tytułu nieodpłatnego świad-czenia podlegający opodatkowaniu w myśl art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r, poz. 851, z późn.zm) ...

Spółdzielnia zgodnie ze złożonym przez członka Rady Nadzorczej oświadczeniem o zrzeczeniu się wynagrodzenia nie nalicza członkowi Rady ryczałtowego wynagrodzenia. Nieodpłatne wykonywa-nie funkcji członka Rady Nadzorczej wiąże się z powstaniem przychodu po stronie Spółdzielni z uwagi na fakt, że Spółdzielnia zobligowana jest zapisami Statutu do wypłaty przedmiotowego wy-nagrodzenia.

Stosownie do art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, jest w szczególności: wartość rzeczy i praw otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie, a także wartość innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń, z wyjątkiem świadczeń związanych z używaniem środków trwałych otrzymanych przez samorządowe zakłady budżetowe w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz spółki użyteczności publicznej z wyłącznym udzia-łem jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków od Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków w nieodpłatny zarząd lub używanie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Przepis art. 12 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „updop”), regulujący kwestię przychodów, nie wymienia źródeł przychodu, lecz określa zdarzenia, których wystąpienie powoduje powstanie przychodu – poprzez przykładowe wyliczenie zawarte w kolejnych ustępach art. 12 ustawodawca precyzuje je-dynie rodzaje przychodów. Ponadto wylicza, jakiego rodzaju przysporzenia podmiotu gospodarcze-go nie są zaliczane do przychodów (art. 12 ust. 4 updop).

Zgodnie z przepisem art. 12 ust. 1 pkt 2 updop, przychodem, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, jest w szczególności wartość otrzymanych rzeczy lub praw, a także wartość innych świadczeń w naturze, w tym wartość rzeczy i praw otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie, a także wartość innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń, z wyjątkiem świadczeń zwią-zanych z używaniem środków trwałych otrzymanych przez samorządowe zakłady budżetowe w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz spółki użyteczności pu-blicznej w wyłącznym udziałem jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków od Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków w nieodpłatny zarząd lub używanie.

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie precyzuje, co należy rozumieć przez „nie-odpłatne świadczenie”, ograniczając się jedynie do wskazania, w art. 12 ust. 6 i 6a, sposobu i kryte-riów ustalania wartości nieodpłatnych i częściowo odpłatnych świadczeń. Pojęcie to można rozpa-trywać z punktu widzenia zobowiązaniowego, tj. na tle art. 353 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.), zgodnie z którym zobowiązanie polega na tym, że wierzyciel może żądać od dłużnika świadczenia, a dłużnik powinien świadczenie spełnić. Świadczenie może polegać na działaniu albo na zaniechaniu (art. 353 § 2).

Jednakże, pojęcie „nieodpłatnego świadczenia” na gruncie przepisów prawa podatkowego ma szer-szy zakres niż w prawie cywilnym. Może bowiem obejmować wszystkie zjawiska gospodarcze i zdarzenia prawne, których następstwem jest uzyskanie korzyści. Zatem, aby można było określone świadczenie zaliczyć do kategorii świadczeń nieodpłatnych stanowiących źródło przychodu podle-gającego opodatkowaniu, w świetle art. 12 ust. 1 pkt 2 updop, musi dojść do stosunku prawnego, w wyniku którego jeden podmiot dokonuje określonego świadczenia, drugi natomiast to świadczenie otrzymuje nieodpłatnie.

Wobec tego, dla celów podatkowych za „świadczenia nieodpłatne” należy przyjmować te wszystkie zdarzenia prawne lub gospodarcze, których skutkiem jest nieodpłatne, tj. niezwiązane z kosztami lub inną formą ekwiwalentu przysporzenie w majątku podatnika, mające konkretny wymiar finan-sowy. Tak więc, powstanie przychodu ze świadczeń nieodpłatnych należy rozważyć zawsze wtedy, gdy podatnik podatku dochodowego od osób prawnych otrzymuje bez obowiązku świadczenia wza-jemnego rzeczy lub prawa bądź inne świadczenia lub też możliwość korzystania z rzeczy lub praw. Świadczenie jest zatem przedmiotem stosunku zobowiązaniowego i polegać ono może na działaniu lub zaniechaniu osoby zobowiązanej np. wykonanie dzieła lub innego rodzaju usług, bądź na nie-wykonywaniu pewnych uprawnień, czy czynności itp.

Cechą świadczenia nieodpłatnego jest to, aby otrzymujący takie świadczenie nie był zobowiązany do wykonania jakiegokolwiek świadczenia wzajemnego. Oznacza to, że świadczenie uzyskane przez podatnika w sytuacji, gdy spełniający świadczenie uzyskuje albo ma uzyskać w przyszłości wzajemnie jakieś inne przysporzenie majątkowe, nie ma charakteru nieodpłatnego.

Sposób określania wartości takiego przychodu normuje art. 12 ust. 6 updop. W myśl tego przepisu wartość świadczeń w naturze, w tym nieodpłatnych świadczeń, ustala się:

 1. jeżeli przedmiotem świadczeń są usługi wchodzące w zakres działalności gospodarczej do-konującego świadczenia - według cen stosowanych wobec innych odbiorców;
 2. jeżeli przedmiotem świadczeń są usługi zakupione - według cen zakupu;
 3. jeżeli przedmiotem świadczeń jest udostępnienie lokalu - w wysokości równowartości czyn-szu, jaki przysługiwałby w razie zawarcia umowy najmu tego lokalu;
 4. w pozostałych przypadkach - na podstawie cen rynkowych stosowanych przy świadczeniu usług lub udostępnianiu rzeczy lub praw tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca udostępnienia.

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że w wyniku wyborów, do Rady Nadzorczej został wybrany członek Spółdzielni, który złożył oświadczenie, że swoją funkcję człon-ka Rady Nadzorczej pełni społecznie i zrzeka się wynagrodzenia za udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej. Zgodnie z § 231 Statutu Spółdzielni, Członkowie Rady Nadzorczej za udział w posiedzeniach otrzymują wynagrodzenie wypłacane w formie miesięcznego ryczałtu bez względu na ilość posiedzeń. Wynagrodzenie to dla członków Rady wynosi 40% wynagrodzenia minimalnego określonego odrębnymi przepisami.

Spółdzielnia zgodnie ze złożonym przez członka Rady Nadzorczej oświadczeniem o zrzeczeniu się wynagrodzenia nie nalicza członkowi Rady ryczałtowego wynagrodzenia.

W niniejszej sprawie mamy do czynienia z sytuacją, w której Spółdzielnia otrzymuje świadczenie z tytułu wykonywania przez jednego członka Rady Nadzorczej jego funkcji, nie będzie zobowiązaną do wykonywania jakiegokolwiek świadczenia wzajemnego (nie wypłaca mu wynagrodzenia). Świadczenie otrzymane przez Spółdzielnię w postaci pełnienia funkcji członka rady nadzorczej bez pobierania wynagrodzenia jest świadczeniem nieekwiwalentnym, tym bardziej, że pozostałym członkom rady nadzorczej wypłacane jest wynagrodzenie. Zatem, Spółdzielnia dysponuje wyna-grodzeniem, które stanowiłoby jej koszt w przypadku, gdyby członek Rady Nadzorczej nie zrzekł się jego pobierania i zostałoby ono mu wypłacane. Takie świadczenie na rzecz Wnioskodawcy ma dla niej konkretny wymiar finansowy w postaci zaoszczędzonego wynagrodzenia za pełnioną funk-cję i stanowi przysporzenie majątku Spółdzielni. Sytuacja, w której jeden członek Rady Nadzorczej pełni tą funkcję nieodpłatnie (bez wynagrodzenia) oznacza, że Spółdzielnia uzyskuje nieodpłatne świadczenie, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 updop.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podat-kowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Admini-stracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice po uprzednim we-zwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. usta-wy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.