Członkowie rady nadzorczej | Interpretacje podatkowe

Członkowie rady nadzorczej | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to członkowie rady nadzorczej. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Skutki podatkowe sprzedaży składników majątku na rzecz pracownika Spółki z Grupy będącego członkiem rady nadzorczej.
Fragment:
Odpłatnego zbycia składników majątku przez Spółkę nie sposób utożsamiać z jakimkolwiek bezpośrednim świadczeniem na rzecz pracownika Spółki z Grupy będącego jednocześnie członkiem rady nadzorczej Spółki. Reasumując, zdaniem Wnioskodawcy, w związku ze sprzedażą składnika majątku na rzecz pracownika Spółki z Grupy będącego jednocześnie członkiem rady nadzorczej Spółki Wnioskodawca będzie zobowiązany do rozpoznania: przychodu w wysokości ceny uiszczonej na rzecz Spółki przez pracownika Spółki z Grupy będącego jednocześnie członkiem rady nadzorczej Spółki oraz kosztu uzyskania przychodu w wysokości wydatków poniesionych na nabycie składników majątku podlegających zbyciu na rzecz pracownika Spółki z Grupy będącego członkiem rady nadzorczej Spółki zaktualizowanych zgodnie z przepisami ustawy o CIT i niezaliczonych wcześniej do kosztów uzyskania przychodów. Tak skalkulowany wynik transakcji sprzedaży na rzecz pracownika Spółki z Grupy będącego członkiem rady nadzorczej Spółki powinien zostać ujęty w podstawie opodatkowania Wnioskodawcy. W konsekwencji, fakt, że w związku ze sprzedażą składnika majątku na rzecz pracownika Spółki z Grupy będącego członkiem rady nadzorczej Spółki wartość wydatków poniesionych na nabycie składników majątku podlegających zbyciu niezaliczonych uprzednio do kosztów uzyskania przychodów (wystąpi ekonomiczna strata na tej transakcji), nie powinna mieć wpływu na możliwość ujęcia tak rozpoznanego wyniku na transakcji w podstawie opodatkowania Spółki.
2016
10
mar

Istota:
Czy Bank powinien rozpoznać przychód z tytułu świadczenia nieodpłatnego w sytuacji nieodpłatnego (bez wynagrodzenia) pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej przez osoby oddelegowane przez Akcjonariusza?
Fragment:
Zgodnie z art. 385 § 1, 2 i 4 Kodeksu spółek handlowych członków rady nadzorczej powołuje walne zgromadzenie albo mianuje osobiście uprawniony akcjonariusz, któremu statut przyznał takie uprawnienie (art. 354) lub inny podmiot uprawniony na podstawie przepisu szczególnego. Członkostwo w radzie nadzorczej nie powstaje zatem i nie może powstać na podstawie umowy zawartej między spółką i osobą mającą zostać członkiem rady nadzorczej. Taka umowa byłaby nieważna, podobnie jak wskazana w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 3 listopada 2009 r. sygn. akt II CSK 181/09 (niepubl.) umowa między spółką a członkiem rady nadzorczej o przewodniczenie radzie i osobiste pełnienie czynności nadzoru. Także prawo do wynagrodzenia dla członków rady nadzorczej, które nie jest obligatoryjne, nie powstaje i nie może powstać na podstawie umowy członka ze spółką, lecz jedynie na mocy przepisu statutu lub postanowienia walnego zgromadzenia (art. 392 § 1), albo szczególnego przepisu ustawy (art. 390 § 3). Ponadto stosownie do powołanego powyżej art. 392 Kodeksu spółek handlowych nadzór nad działalnością spółki jest wykonywany przez RN in corporate a nie indywidualnie przez jej członków. Takie czynności są wyłącznie czynnościami kontrolnymi wykonywanymi w imieniu wspólników, które nie przynoszą spółce żadnych przychodów, ponieważ w ich wyniku nie zwiększa się majątek spółki.
2016
8
mar

Istota:
Brak powstania przychodu z nieodpłatnych świadczeń w sytuacji, gdy Członkowie Rady Nadzorczej pełnią swoje funkcje w Spółce bez wynagrodzenia.
Fragment:
Członkami Rady Nadzorczej Spółki są pracownicy Wspólnika. Zgodnie z uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki w sprawie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej z dnia 29 stycznia 2010 r. od dnia 1 lutego 2010 r. członkowie Rady Nadzorczej Spółki zatrudnieni przez Wspólnika, bez względu na charakter i formę zatrudnienia, pełnią funkcje członków Rady Nadzorczej Spółki bez wynagrodzenia. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy w sytuacji, w której osoby zatrudnione przez Wspólnika (w tym na podstawie umowy o pracę, czy umowy cywilnoprawnej) pełnią funkcje członków Rady Nadzorczej Wnioskodawcy bez wynagrodzenia wypłacanego przez Wnioskodawcę, po stronie Wnioskodawcy powstaje przychód z tytułu nieodpłatnego świadczenia w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy CIT... Zdaniem Wnioskodawcy, po jego stronie nie powstanie przychód z nieodpłatnych świadczeń. W przedmiotowej sytuacji, Wspólnik, którego pracownik/współpracownik pełni funkcję członka Rady Nadzorczej Wnioskodawcy, otrzymuje w zamian za pełnione przez swojego pracownika/współpracownika usługi nadzorcze, wynagrodzenie w postaci udziału w zyskach (dywidendy).
2016
20
lut

Istota:
Brak powstania przychodu z nieodpłatnych świadczeń w sytuacji, gdy Członkowie Rady Nadzorczej pełnią swoje funkcje w Spółce bez wynagrodzenia.
Fragment:
Zgodnie z art. 385 § 1, 2 i 4 KSH członków rady nadzorczej powołuje walne zgromadzenie albo mianuje osobiście uprawniony akcjonariusz, któremu statut przyznał takie uprawnienie (art. 354 KSH) lub inny podmiot uprawniony na podstawie przepisu szczególnego. Członkostwo w radzie nadzorczej nie powstaje zatem i nie może powstać na podstawie umowy zawartej między spółką i osobą mającą zostać członkiem rady nadzorczej. Taka umowa byłaby nieważna, podobnie jak wskazana w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 3 listopada 2009 r. II CSK 181/09 (niepubl.) umowa między spółką a członkiem rady nadzorczej o przewodniczenie radzie i osobiste pełnienie czynności nadzoru. Także prawo do wynagrodzenia dla członków rady nadzorczej, które nie jest obligatoryjne, nie powstaje i nie może powstać na podstawie umowy członka ze spółką, lecz jedynie na mocy przepisu statutu lub postanowienia walnego zgromadzenia (art. 392 § 1 KSH) albo szczególnego przepisu ustawy (art. 390 § 3 KSH). Ponadto stosownie do powołanego powyżej art. 392 KSH nadzór nad działalnością spółki jest wykonywany przez RN in corporate a nie indywidualnie przez jej członków. Takie czynności są wyłącznie czynnościami kontrolnymi wykonywanymi w imieniu wspólników, które nie przynoszą spółce żadnych przychodów, ponieważ w ich wyniku nie zwiększa się majątek spółki.
2016
18
lut

Istota:
Brak powstania przychodu z nieodpłatnych świadczeń w sytuacji, gdy Członkowie Rady Nadzorczej pełnią swoje funkcje w Spółce bez wynagrodzenia
Fragment:
Zgodnie z art. 385 § 1, 2 i 4 KSH członków rady nadzorczej powołuje walne zgromadzenie albo mianuje osobiście uprawniony akcjonariusz, któremu statut przyznał takie uprawnienie (art. 354 KSH) lub inny podmiot uprawniony na podstawie przepisu szczególnego. Członkostwo w radzie nadzorczej nie powstaje zatem i nie może powstać na podstawie umowy zawartej między spółką i osobą mającą zostać członkiem rady nadzorczej. Taka umowa byłaby nieważna, podobnie jak wskazana w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 3 listopada 2009 r. II CSK 181/09 (niepubl.) umowa między spółką a członkiem rady nadzorczej o przewodniczenie radzie i osobiste pełnienie czynności nadzoru. Także prawo do wynagrodzenia dla członków rady nadzorczej, które nie jest obligatoryjne, nie powstaje i nie może powstać na podstawie umowy członka ze spółką, lecz jedynie na mocy przepisu statutu lub postanowienia walnego zgromadzenia (art. 392 § 1 KSH), albo szczególnego przepisu ustawy (art. 390 § 3 KSH). Ponadto stosownie do powołanego powyżej art. 392 KSH nadzór nad działalnością spółki jest wykonywany przez RN in corporate a nie indywidualnie przez jej członków. Takie czynności są wyłącznie czynnościami kontrolnymi wykonywanymi w imieniu wspólników, które nie przynoszą spółce żadnych przychodów, ponieważ w ich wyniku nie zwiększa się majątek spółki.
2016
10
lut

Istota:
Brak powstania przychodu z nieodpłatnych świadczeń w sytuacji, gdy Członkowie Rady Nadzorczej pełnią swoje funkcje w Spółce bez wynagrodzenia
Fragment:
Zgodnie z art. 385 § 1, 2 i 4 KSH członków rady nadzorczej powołuje walne zgromadzenie albo mianuje osobiście uprawniony akcjonariusz, któremu statut przyznał takie uprawnienie (art. 354 KSH) lub inny podmiot uprawniony na podstawie przepisu szczególnego. Członkostwo w radzie nadzorczej nie powstaje zatem i nie może powstać na podstawie umowy zawartej między spółką i osobą mającą zostać członkiem rady nadzorczej. Taka umowa byłaby nieważna, podobnie jak wskazana w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 3 listopada 2009 r. II CSK 181/09 (niepubl.) umowa między spółką a członkiem rady nadzorczej o przewodniczenie radzie i osobiste pełnienie czynności nadzoru. Także prawo do wynagrodzenia dla członków rady nadzorczej, które nie jest obligatoryjne, nie powstaje i nie może powstać na podstawie umowy członka ze spółką, lecz jedynie na mocy przepisu statutu lub postanowienia walnego zgromadzenia (art. 392 § 1 KSH), albo szczególnego przepisu ustawy (art. 390 § 3 KSH). Ponadto stosownie do powołanego powyżej art. 392 KSH nadzór nad działalnością spółki jest wykonywany przez RN in corporate a nie indywidualnie przez jej członków. Takie czynności są wyłącznie czynnościami kontrolnymi wykonywanymi w imieniu wspólników, które nie przynoszą spółce żadnych przychodów, ponieważ w ich wyniku nie zwiększa się majątek spółki.
2016
10
lut

Istota:
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie powstania przychodu z tytułu nieodpłatnego świadczenia w związku ze zrzeczeniem się wynagrodzenia przez członka rady nadzorczej
Fragment:
W niniejszej sprawie mamy do czynienia z sytuacją, w której Wnioskodawca otrzymuje świadczenie z tytułu wykonywania przez jednego członka Rady Nadzorczej jego funkcji, a nie jest jednocześnie zobowiązany do wykonywania jakiegokolwiek świadczenia wzajemnego (nie wypłaca mu wynagrodzenia). Świadczenie otrzymane przez Wnioskodawcę w postaci pełnienia funkcji członka rady nadzorczej bez pobierania wynagrodzenia jest świadczeniem nieekwiwalentnym, tym bardziej, że pozostałym członkom rady nadzorczej wypłacane jest wynagrodzenie. Zatem Wnioskodawca dysponuje wynagrodzeniem, które stanowiłoby jej koszt w przypadku, gdyby członek Rady Nadzorczej nie zrzekł się jego pobierania i zostałoby ono mu wypłacane. Takie świadczenie na rzecz Wnioskodawcy ma dla niego konkretny wymiar finansowy w postaci „ zaoszczędzonego ” wynagrodzenia za pełnioną funkcję i stanowi przysporzenie jego majątku. Sytuacja, w której jeden członek Rady Nadzorczej pełni tą funkcję nieodpłatnie (bez wynagrodzenia) oznacza, że Wnioskodawca uzyskuje nieodpłatne świadczenie, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Reasumując - zrzeczenie się przez członka Rady Nadzorczej wynagrodzenia z tytułu członkostwa w Radzie Nadzorczej wypłacanego za udział w posiedzeniu powoduje dla Wnioskodawcy skutek w podatku dochodowym od osób prawnych w postaci przychodu z tytułu nieodpłatnego świadczenia usług na rzecz Wnioskodawcy.
2016
1
sty

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w części dotyczącej braku pełnienia obowiązków płatnika z uwagi na brak powstania przychodu po stronie Członków Rady Nadzorczej oraz w części dotyczącej braku pełnienia obowiązków płatnika z uwagi na to, że powstały po stronie Członków Rady nadzorczej przychód korzysta ze zwolnienia z opodatkowania.
Fragment:
Ponieważ pokrywanie przez Spółkę kosztów przejazdów i zakwaterowania służy osiąganiu celów Spółki, a nie zaspokajaniu prywatnych interesów Członków Rady Nadzorczej, to też uznać należy, że Członkowie Rady Nadzorczej nie uzyskują żadnych wymiernych korzyści finansowych, które zwiększałyby ich majątek osobisty. O ewentualnej korzyści po stronie Członków Rady Nadzorczej można by mówić jedynie wówczas, gdyby Spółka pokrywała Członkom Rady Nadzorczej koszty przejazdów i zakwaterowania związane z realizacją przez nich własnych celów osobistych. Wniosek o braku przysporzenia po stronie Członków Rady Nadzorczej, zdaniem Wnioskodawcy, jest tym bardziej uzasadniony, że zapewnienie przez Spółkę przedmiotowych świadczeń nie zwalania Członków Rady Nadzorczej z obowiązku poniesienia tego rodzaju wydatku - żaden przepis prawa nie zobowiązuje bowiem członków Rady Nadzorczej do samodzielnego nabycia/zapewnienia sobie podobnych świadczeń. Po stronie Członków Rady Nadzorczej nie występuje tym samym korzyść w postaci zaoszczędzenia wydatków, które musieliby ponieść gdyby Spółka przedmiotowych świadczeń nie zapewniła. Podsumowując, w ocenie Wnioskodawcy, pokrywanie przez Spółkę kosztów związanych z przejazdami i zakwaterowaniem Członków Rady Nadzorczej (ponoszonych przez Spółkę w związku z posiedzeniami Rady Nadzorczej) nie powinno skutkować rozpoznaniem po stronie Członków Rady Nadzorczej przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jako że świadczenia te nie stanowią świadczenia obiektywnie leżącego w interesie Członków Rady Nadzorczej (wiodącym beneficjentem świadczeń jest Spółka).
2015
25
lis

Istota:
Czy zrzeczenie się przez członka rady nadzorczej spółdzielni mieszkaniowej wynagrodzenia z tytułu pełnienia tej funkcji, stanowi przychód spółdzielni z tytułu nieodpłatnego świadczenia podlegający opodatkowaniu w myśl art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
Fragment:
Spółdzielnia zgodnie ze złożonym przez członka Rady Nadzorczej oświadczeniem o zrzeczeniu się wynagrodzenia nie nalicza członkowi Rady ryczałtowego wynagrodzenia. W niniejszej sprawie mamy do czynienia z sytuacją, w której Spółdzielnia otrzymuje świadczenie z tytułu wykonywania przez jednego członka Rady Nadzorczej jego funkcji, nie będzie zobowiązaną do wykonywania jakiegokolwiek świadczenia wzajemnego (nie wypłaca mu wynagrodzenia). Świadczenie otrzymane przez Spółdzielnię w postaci pełnienia funkcji członka rady nadzorczej bez pobierania wynagrodzenia jest świadczeniem nieekwiwalentnym, tym bardziej, że pozostałym członkom rady nadzorczej wypłacane jest wynagrodzenie. Zatem, Spółdzielnia dysponuje wyna-grodzeniem, które stanowiłoby jej koszt w przypadku, gdyby członek Rady Nadzorczej nie zrzekł się jego pobierania i zostałoby ono mu wypłacane. Takie świadczenie na rzecz Wnioskodawcy ma dla niej konkretny wymiar finansowy w postaci zaoszczędzonego wynagrodzenia za pełnioną funk-cję i stanowi przysporzenie majątku Spółdzielni. Sytuacja, w której jeden członek Rady Nadzorczej pełni tą funkcję nieodpłatnie (bez wynagrodzenia) oznacza, że Spółdzielnia uzyskuje nieodpłatne świadczenie, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 updop.
2015
16
paź

Istota:
Wypełnienie obowiązków płatnika w związku z zawarciem przez Spółkę umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na rzecz Spółki, członków zarządu oraz pracowników Spółki
Fragment:
Osoba ta może zawrzeć umowę, której przedmiotem ubezpieczenia będzie odpowiedzialność za szkody spowodowane przez inną osobę (np. członka zarządu, członka rady nadzorczej, pracownika wykonującego funkcje zarządcze). Sytuacja, w której składka opłacana jest przez inną osobę niż ta, w której interesie majątkowym zawierana jest umowa powoduje – co do zasady – powstanie przychodu u osoby, na rzecz której zawierana jest umowa. Jest to bowiem odstępstwo od ogólnej zasady pokrywania kosztów ubezpieczenia przez podmiot, którego interesów umowa dotyczy. W takiej sytuacji niewątpliwie korzyścią majątkową dla osób ubezpieczonych jest zyskanie ochrony płynącej z umowy ubezpieczeniowej przy jednoczesnym nie ponoszeniu wydatków na uzyskanie tej ochrony. To Spółka bowiem zawiera umowę ubezpieczenia i Spółka poniesie koszty składki na to ubezpieczenie. Dzięki takiemu działaniu u osób ubezpieczonych dojdzie do przysporzenia w majątku, gdyż inny podmiot poniesie za nich koszt finansowy ubezpieczenia, a tym samym nie będą musieli oni uszczuplać swojego majątku, mimo że otrzymują stosowne zabezpieczenie finansowe, bo przecież umowa ubezpieczenia, zawarta przez Spółkę w rezultacie zapewniać będzie tym osobom ochronę. Chronić je będzie przed stratami finansowymi wynikającymi z obowiązku pokrycia szkód powstałych wskutek podejmowania (lub nie podejmowania) przez nich decyzji w związku z pełnieniem swoich funkcji.
2015
6
paź
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.