Członkowie rady nadzorczej | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to członkowie rady nadzorczej. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
16
sie

Istota:

Obowiązki płatnika w związku ze zwrotem członkom rady nadzorczej kosztów dojazdu na posiedzenia rady.

Fragment:

Członkowie Rady Nadzorczej spotykają się zazwyczaj raz na miesiąc lub nawet raz na dwa miesiące. Spółka zwraca członkom Rady Nadzorczej poniesione koszty związane z dojazdem na posiedzenie Rady Nadzorczej, które odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu, poza miejscem zamieszkania członków Rady Nadzorczej. Wnioskodawca wskazuje, że podlega na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania. Członkowie Rady Nadzorczej mają nieograniczony obowiązek podatkowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy zwrócone koszty podróży, poniesione w związku z dojazdami członków Rady Nadzorczej na posiedzenia Rady Nadzorczej do siedziby Spółki, znajdującej się poza stałym miejscem zamieszkania członków Rady Nadzorczej, lub w inne miejsce, powinny być podstawą do opodatkowania dochodów członków Rady Nadzorczej z tego tytułu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, a tym samym czy Spółka jako płatnik powinna naliczać i pobierać podatek od zwracanych członkom Rady Nadzorczej kosztów związanych z ich (...)

2018
16
lip

Istota:

Obowiązki płatnika w związku ze zwrotem członkom rady nadzorczej kosztów dojazdu.

Fragment:

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że członkowie Rady Nadzorczej mają miejsce zamieszkania poza siedzibą Spółki, w związku z tym Spółka zwraca tym członkom Rady Nadzorczej koszty przejazdu na posiedzenia Rady Nadzorczej. Biorąc zatem pod uwagę przytoczone przepisy prawa jak i przedstawiony we wniosku stan faktyczny należy stwierdzić, że otrzymane przez członków Rady Nadzorczej środki pieniężne, stanowiące zwrot kosztów dojazdu, który to koszt został poniesiony w związku z dojazdami członków Rady Nadzorczej na posiedzenia Rady Nadzorczej do siedziby Spółki, nie korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych, a przychód ten należy opodatkować zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ww. ustawy, gdyż członkowie Rady Nadzorczej nie odbywają podróży, o której mowa w przepisach Kodeksu pracy. W konsekwencji, na Wnioskodawcy, jako płatniku, będzie ciążył obowiązek poboru i odprowadzenia podatku (zaliczek) na podatek dochodowy od osób fizycznych. Zgodnie bowiem z art. 41 ust. 1 ww. ustawy, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują (...)

2018
20
cze

Istota:

W zakresie obowiązków płatnika w związku z pokrywaniem, bądź zwrotem przez Spółkę kosztów związanych z zakwaterowaniem i wyżywieniem oraz przejazdami Członków Rady Nadzorczej na posiedzenia Rady Nadzorczej

Fragment:

Członkowie Rady Nadzorczej Spółki pełnią swoje funkcje na podstawie powołania (nie łączy ich ze Spółką umowa o pracę). W związku z pełnieniem swoich obowiązków Członkowie Rady Nadzorczej biorą udział w posiedzeniach, które odbywają się poza miejscem zamieszkania poszczególnych Członków Rady Nadzorczej. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości określonej przez Walne Zgromadzenie. Ponadto Wnioskodawca zobowiązany jest do ponoszenia kosztów w związku z wykonywaniem przez Członków Rady Nadzorczej powierzanych im funkcji, a w szczególności kosztów przejazdu na posiedzenia Rady, kosztów wykonywania indywidualnego nadzoru, kosztów zakwaterowania i wyżywienia. Postanowienia dotyczące wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej zostały zatwierdzone Uchwałą nr ... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wnioskodawcy w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej oraz Uchwałą nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Zgodnie z § 4 powołanej powyżej Uchwały nr 5 w związku z wewnętrznymi regulacjami Grupy Kapitałowe, dotyczącymi zasad wynagradzania w organach nadzorczych spółek zależnych, wskazanym przedstawicielom Grupy Kapitałowej w Radzie Nadzorczej Spółki nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki.

2018
23
maj

Istota:

W zakresie opodatkowania kwot pokrywanych przez Spółkę należności z tytułu dojazdu oraz zakwaterowania Członków Rady Nadzorczej na posiedzenie Rady Nadzorczej

Fragment:

W konsekwencji, w opinii Wnioskodawcy, niezależnie od sposobu realizacji transportu przez Członka Rady Nadzorczej zarówno w sytuacji, w której to Spółka wskazuje środek transportu właściwy do podróżowania dla Członków Rady Nadzorczej i pokrywa ten koszt z własnych środków, czy też Członek Rady Nadzorczej wykorzystuje w tym celu samochód osobowy niebędący własnością Spółki, każdorazowo dla Członka Rady Nadzorczej wartość świadczenia/jego zwrot, jeżeli stanowi przychód Członka Rady Nadzorczej, powinien korzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przy uwzględnieniu ograniczeń zawartych w treści Rozporządzenia. Ad 4 i Ad 5 Jednocześnie, związek otrzymywanych przez Członków Rady Nadzorczej świadczeń z przychodami Spółki nie budzi wątpliwości, gdyż Spółka ponosi koszty przejazdów i zakwaterowania Członków Rady Nadzorczej w związku z udziałem ww. osób w posiedzeniach organu kluczowego dla sprawnego działania Spółki. Dodatkowo, Spółkę obligują do tego przepisy art. 392 § 3 KSH. Tak więc ponoszenie przedmiotowych wydatków umożliwia sprawne i niezakłócone funkcjonowanie Spółki, co potwierdza, że również warunek wskazany w punkcie 4 zostanie spełniony. Przyjmując również, że koszty zakwaterowania i przejazdów w związku z uczestnictwem Członków Rady Nadzorczej (...)

2017
16
wrz

Istota:

Kwalifikacje do kosztów uzyskania przychodów wynagrodzenia wypłacanego w formie udziału w zysku członkom rady nadzorczej.

Fragment:

W roku ujęcia wynagrodzenia w księgach rachunkowych, następowały także wypłaty dla członków Rady Nadzorczej. W uzupełnieniu wniosku stwierdzono ponadto, że „ wynagrodzenie wypłacane członkom Rady Nadzorczej w formie udziału w zysku Spółki jest wynagrodzeniem wypłacanym z tytułu pełnionych przez nich funkcji tzn. realizowania obowiązków określonych w Kodeksie spółek handlowych ”. Zgodnie z art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych członkom rady nadzorczej może zostać przyznane wynagrodzenie, które określa statut lub uchwała walnego zgromadzenia akcjonariuszy. Z kolei z § 2 tegoż artykułu wynika, iż wynagrodzenie członków rady nadzorczej w formie prawa udziału w zysku spółki za dany rok obrotowy, przeznaczonym do podziału między akcjonariuszy zgodnie z art. 347 § 1, może uchwalić tylko walne zgromadzenie. Z powyższych przepisów wynika jednoznacznie, iż wynagrodzenie członków rady nadzorczej, w tym w formie udziału w zyskach spółki (nagroda z zysku) za dany rok obrotowy, o ile jest wypłacane, stanowi wynagrodzenie z tytułu pełnionej funkcji (por. Kodeks spółek handlowych, S. Sołtysiński i inni, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2003r., str. 712). Tantiemy te stanowią zatem ekwiwalent wypłacany członkom Rady Nadzorczej spółki z tytułu pełnionych przez nich funkcji w roku obrotowym.

2017
9
wrz

Istota:

W zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów ponoszonych kosztów szkoleń na rzecz członków rady nadzorczej Banku.

Fragment:

(...) członków rady nadzorczej na szkolenie i ich powrotu ze szkolenia, koszty noclegu członków rady nadzorczej, koszt ubezpieczenia członków rady nadzorczej, koszt wyżywienia dla członków rady nadzorczej (np. śniadania, obiady, kolacje, napoje, suchy prowiant) poza godzinami szkolenia, inne koszty związane ze szkoleniem, koszt wynagrodzenia za udział członka rady nadzorczej w szkoleniu nie mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów Banku. Z kolei, koszty związane z organizacją czasu wolnego uczestników szkolenia (np. zabawa integracyjna, występ artystyczny, wycieczka po szkoleniu), nie spełniają podstawowej przesłanki wynikającej z art. 15 ust. 1 updop. Nie można w tym przypadku mówić, że ww. koszty poniesione podczas szkoleń ponoszone przez Bank na rzecz członków rady nadzorczej to koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Istnienie organu nadzoru, jakim jest Rada Nadzorcza nie wiąże się bezpośrednio z uzyskiwaniem przez Bank przychodu. W konsekwencji powyższego, wydatki opisane w stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym dot. szkoleń członków rady nadzorczej Banku, które odbyły się od dnia 1 listopada 2015 r. i będą ponoszone przez Bank również w przyszłości nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15 ust. 1 w związku z art. 16 ust. 1 pkt 38a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2017
7
lip

Istota:

Czy Spółdzielnia od wypłacanego wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej, nie będącego pracownikiem Spółdzielni, za udział w posiedzeniach powinna pobierać 18% zryczałtowany podatek dochodowy, określony w art. 30 ust. 1 pkt 5a, czy też 18% zaliczkę według zasad ogólnych, określonych w art. 41 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

UZASADNIENIE W dniu 15 maja 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika związanych z wypłatą wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. W Spółdzielni Mieszkaniowej działa Rada Nadzorcza, powołana uchwałą Walnego Zgromadzenia. Członkowie Rady Nadzorczej nie mają zawartej ze Spółdzielnią żadnej umowy, nie są Jej pracownikami, a swoją funkcję pełnią na podstawie stosownej uchwały. Spółdzielnia członkom Rady Nadzorczej zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia zobowiązana jest wypłacać wynagrodzenie w formie miesięcznego ryczałtu. Statut określa wysokość wynagrodzenia: dla przewodniczącego 10% aktualnego minimalnego wynagrodzenia, a dla członków 7% aktualnego minimalnego wynagrodzenia. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Spółdzielnia od wypłacanego wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej, nie będącego pracownikiem Spółdzielni, za udział w posiedzeniach powinna pobierać 18% zryczałtowany podatek dochodowy, określony w art. 30 ust. 1 pkt 5a, czy też 18% zaliczkę według zasad ogólnych, określonych w art. 41 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? Zdaniem Wnioskodawcy, od wypłacanego zarówno przewodniczącemu jak i członkom Rady Nadzorczej, wynagrodzenia w formie miesięcznego ryczałtu w wysokości 10% minimalnego wynagrodzenia, tj. aktualnie 200 zł brutto, jak również 7% minimalnego wynagrodzenia, tj. aktualnie 140 zł brutto należy pobrać 18% zaliczkę według zasad ogólnych w art. 41 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2017
6
cze

Istota:

W zakresie opodatkowania wynagrodzenia wypłacanego członkowi rady nadzorczej spółki francuskiej

Fragment:

Dlatego też, w świetle art. 11 ust. 1 ustawy PIT, momentem powstania przychodu Wnioskodawczyni z tytułu pełnienia funkcji członka rady nadzorczej Spółki francuskiej będzie dzień wpływu na rachunek bankowy Wnioskodawczyni kwot w euro. W tym właśnie dniu będą otrzymane przez Wnioskodawczynię środki finansowe z tytułu pełnienia funkcji członka rady nadzorczej Spółki francuskiej. W konsekwencji, Wnioskodawczyni będzie zobowiązana do przeliczania, dla celów obliczania zaliczek na PIT, jak i dla celów obliczenia PIT należnego za dany rok podatkowy, wynagrodzenia z tytułu pełnienia przez nią funkcji członka rady nadzorczej Spółki francuskiej, wypłacanego w euro, na złote, według średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wpływu ww. wynagrodzenia na rachunek bankowy Wnioskodawczyni,stosownie do art. 11 a ust. 1 ustawy PIT. Ad. 6 Zdaniem Wnioskodawczyni, w przypadku uznania jej stanowiska w zakresie pytania Nr 2 za prawidłowe, będzie ona uprawniona do zastosowania tzw. ulgi abolicyjnej, określonej w art. 27g ustawy PIT. W myśl art. 27g ust. 1 ustawy PIT, polski rezydent podatkowy, rozliczający przy zastosowaniu metody proporcjonalnego zaliczenia dochody z działalności wykonywanej osobiście, uzyskane w roku podatkowym poza terytorium Polski, ma prawo do odliczenia od podatku różnicy pomiędzy podatkiem obliczonym przy zastosowaniu metody kredytu a kwotą podatku obliczonego przy zastosowaniu metody wyłączenia z progresją (tzw. ulga abolicyjna).

2016
10
mar

Istota:

Skutki podatkowe sprzedaży składników majątku na rzecz pracownika Spółki z Grupy będącego członkiem rady nadzorczej.

Fragment:

Odpłatnego zbycia składników majątku przez Spółkę nie sposób utożsamiać z jakimkolwiek bezpośrednim świadczeniem na rzecz pracownika Spółki z Grupy będącego jednocześnie członkiem rady nadzorczej Spółki. Reasumując, zdaniem Wnioskodawcy, w związku ze sprzedażą składnika majątku na rzecz pracownika Spółki z Grupy będącego jednocześnie członkiem rady nadzorczej Spółki Wnioskodawca będzie zobowiązany do rozpoznania: przychodu w wysokości ceny uiszczonej na rzecz Spółki przez pracownika Spółki z Grupy będącego jednocześnie członkiem rady nadzorczej Spółki oraz kosztu uzyskania przychodu w wysokości wydatków poniesionych na nabycie składników majątku podlegających zbyciu na rzecz pracownika Spółki z Grupy będącego członkiem rady nadzorczej Spółki zaktualizowanych zgodnie z przepisami ustawy o CIT i niezaliczonych wcześniej do kosztów uzyskania przychodów. Tak skalkulowany wynik transakcji sprzedaży na rzecz pracownika Spółki z Grupy będącego członkiem rady nadzorczej Spółki powinien zostać ujęty w podstawie opodatkowania Wnioskodawcy. W konsekwencji, fakt, że w związku ze sprzedażą składnika majątku na rzecz pracownika Spółki z Grupy będącego członkiem rady nadzorczej Spółki wartość wydatków poniesionych na nabycie składników majątku podlegających zbyciu niezaliczonych uprzednio do kosztów uzyskania przychodów (wystąpi ekonomiczna strata na tej transakcji), nie powinna mieć wpływu na możliwość ujęcia tak rozpoznanego wyniku na transakcji w podstawie opodatkowania Spółki.

2016
8
mar

Istota:

Czy Bank powinien rozpoznać przychód z tytułu świadczenia nieodpłatnego w sytuacji nieodpłatnego (bez wynagrodzenia) pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej przez osoby oddelegowane przez Akcjonariusza?

Fragment:

Zgodnie z art. 385 § 1, 2 i 4 Kodeksu spółek handlowych członków rady nadzorczej powołuje walne zgromadzenie albo mianuje osobiście uprawniony akcjonariusz, któremu statut przyznał takie uprawnienie (art. 354) lub inny podmiot uprawniony na podstawie przepisu szczególnego. Członkostwo w radzie nadzorczej nie powstaje zatem i nie może powstać na podstawie umowy zawartej między spółką i osobą mającą zostać członkiem rady nadzorczej. Taka umowa byłaby nieważna, podobnie jak wskazana w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 3 listopada 2009 r. sygn. akt II CSK 181/09 (niepubl.) umowa między spółką a członkiem rady nadzorczej o przewodniczenie radzie i osobiste pełnienie czynności nadzoru. Także prawo do wynagrodzenia dla członków rady nadzorczej, które nie jest obligatoryjne, nie powstaje i nie może powstać na podstawie umowy członka ze spółką, lecz jedynie na mocy przepisu statutu lub postanowienia walnego zgromadzenia (art. 392 § 1), albo szczególnego przepisu ustawy (art. 390 § 3). Ponadto stosownie do powołanego powyżej art. 392 Kodeksu spółek handlowych nadzór nad działalnością spółki jest wykonywany przez RN in corporate a nie indywidualnie przez jej członków. Takie czynności są wyłącznie czynnościami kontrolnymi wykonywanymi w imieniu wspólników, które nie przynoszą spółce żadnych przychodów, ponieważ w ich wyniku nie zwiększa się majątek spółki.