Członkowie rady nadzorczej | Interpretacje podatkowe

Członkowie rady nadzorczej | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to członkowie rady nadzorczej. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Kwalifikacje do kosztów uzyskania przychodów wynagrodzenia wypłacanego w formie udziału w zysku członkom rady nadzorczej.
Fragment:
W roku ujęcia wynagrodzenia w księgach rachunkowych, następowały także wypłaty dla członków Rady Nadzorczej. W uzupełnieniu wniosku stwierdzono ponadto, że „ wynagrodzenie wypłacane członkom Rady Nadzorczej w formie udziału w zysku Spółki jest wynagrodzeniem wypłacanym z tytułu pełnionych przez nich funkcji tzn. realizowania obowiązków określonych w Kodeksie spółek handlowych ”. Zgodnie z art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych członkom rady nadzorczej może zostać przyznane wynagrodzenie, które określa statut lub uchwała walnego zgromadzenia akcjonariuszy. Z kolei z § 2 tegoż artykułu wynika, iż wynagrodzenie członków rady nadzorczej w formie prawa udziału w zysku spółki za dany rok obrotowy, przeznaczonym do podziału między akcjonariuszy zgodnie z art. 347 § 1, może uchwalić tylko walne zgromadzenie. Z powyższych przepisów wynika jednoznacznie, iż wynagrodzenie członków rady nadzorczej, w tym w formie udziału w zyskach spółki (nagroda z zysku) za dany rok obrotowy, o ile jest wypłacane, stanowi wynagrodzenie z tytułu pełnionej funkcji (por. Kodeks spółek handlowych, S. Sołtysiński i inni, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2003r., str. 712). Tantiemy te stanowią zatem ekwiwalent wypłacany członkom Rady Nadzorczej spółki z tytułu pełnionych przez nich funkcji w roku obrotowym.
2017
16
wrz

Istota:
W zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów ponoszonych kosztów szkoleń na rzecz członków rady nadzorczej Banku.
Fragment:
(...) członków rady nadzorczej na szkolenie i ich powrotu ze szkolenia, koszty noclegu członków rady nadzorczej, koszt ubezpieczenia członków rady nadzorczej, koszt wyżywienia dla członków rady nadzorczej (np. śniadania, obiady, kolacje, napoje, suchy prowiant) poza godzinami szkolenia, inne koszty związane ze szkoleniem, koszt wynagrodzenia za udział członka rady nadzorczej w szkoleniu nie mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów Banku. Z kolei, koszty związane z organizacją czasu wolnego uczestników szkolenia (np. zabawa integracyjna, występ artystyczny, wycieczka po szkoleniu), nie spełniają podstawowej przesłanki wynikającej z art. 15 ust. 1 updop. Nie można w tym przypadku mówić, że ww. koszty poniesione podczas szkoleń ponoszone przez Bank na rzecz członków rady nadzorczej to koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Istnienie organu nadzoru, jakim jest Rada Nadzorcza nie wiąże się bezpośrednio z uzyskiwaniem przez Bank przychodu. W konsekwencji powyższego, wydatki opisane w stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym dot. szkoleń członków rady nadzorczej Banku, które odbyły się od dnia 1 listopada 2015 r. i będą ponoszone przez Bank również w przyszłości nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15 ust. 1 w związku z art. 16 ust. 1 pkt 38a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
2017
9
wrz

Istota:
Czy Spółdzielnia od wypłacanego wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej, nie będącego pracownikiem Spółdzielni, za udział w posiedzeniach powinna pobierać 18% zryczałtowany podatek dochodowy, określony w art. 30 ust. 1 pkt 5a, czy też 18% zaliczkę według zasad ogólnych, określonych w art. 41 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 15 maja 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika związanych z wypłatą wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. W Spółdzielni Mieszkaniowej działa Rada Nadzorcza, powołana uchwałą Walnego Zgromadzenia. Członkowie Rady Nadzorczej nie mają zawartej ze Spółdzielnią żadnej umowy, nie są Jej pracownikami, a swoją funkcję pełnią na podstawie stosownej uchwały. Spółdzielnia członkom Rady Nadzorczej zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia zobowiązana jest wypłacać wynagrodzenie w formie miesięcznego ryczałtu. Statut określa wysokość wynagrodzenia: dla przewodniczącego 10% aktualnego minimalnego wynagrodzenia, a dla członków 7% aktualnego minimalnego wynagrodzenia. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Spółdzielnia od wypłacanego wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej, nie będącego pracownikiem Spółdzielni, za udział w posiedzeniach powinna pobierać 18% zryczałtowany podatek dochodowy, określony w art. 30 ust. 1 pkt 5a, czy też 18% zaliczkę według zasad ogólnych, określonych w art. 41 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? Zdaniem Wnioskodawcy, od wypłacanego zarówno przewodniczącemu jak i członkom Rady Nadzorczej, wynagrodzenia w formie miesięcznego ryczałtu w wysokości 10% minimalnego wynagrodzenia, tj. aktualnie 200 zł brutto, jak również 7% minimalnego wynagrodzenia, tj. aktualnie 140 zł brutto należy pobrać 18% zaliczkę według zasad ogólnych w art. 41 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2017
7
lip

Istota:
W zakresie opodatkowania wynagrodzenia wypłacanego członkowi rady nadzorczej spółki francuskiej
Fragment:
Dlatego też, w świetle art. 11 ust. 1 ustawy PIT, momentem powstania przychodu Wnioskodawczyni z tytułu pełnienia funkcji członka rady nadzorczej Spółki francuskiej będzie dzień wpływu na rachunek bankowy Wnioskodawczyni kwot w euro. W tym właśnie dniu będą otrzymane przez Wnioskodawczynię środki finansowe z tytułu pełnienia funkcji członka rady nadzorczej Spółki francuskiej. W konsekwencji, Wnioskodawczyni będzie zobowiązana do przeliczania, dla celów obliczania zaliczek na PIT, jak i dla celów obliczenia PIT należnego za dany rok podatkowy, wynagrodzenia z tytułu pełnienia przez nią funkcji członka rady nadzorczej Spółki francuskiej, wypłacanego w euro, na złote, według średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wpływu ww. wynagrodzenia na rachunek bankowy Wnioskodawczyni,stosownie do art. 11 a ust. 1 ustawy PIT. Ad. 6 Zdaniem Wnioskodawczyni, w przypadku uznania jej stanowiska w zakresie pytania Nr 2 za prawidłowe, będzie ona uprawniona do zastosowania tzw. ulgi abolicyjnej, określonej w art. 27g ustawy PIT. W myśl art. 27g ust. 1 ustawy PIT, polski rezydent podatkowy, rozliczający przy zastosowaniu metody proporcjonalnego zaliczenia dochody z działalności wykonywanej osobiście, uzyskane w roku podatkowym poza terytorium Polski, ma prawo do odliczenia od podatku różnicy pomiędzy podatkiem obliczonym przy zastosowaniu metody kredytu a kwotą podatku obliczonego przy zastosowaniu metody wyłączenia z progresją (tzw. ulga abolicyjna).
2017
6
cze

Istota:
Skutki podatkowe sprzedaży składników majątku na rzecz pracownika Spółki z Grupy będącego członkiem rady nadzorczej.
Fragment:
Odpłatnego zbycia składników majątku przez Spółkę nie sposób utożsamiać z jakimkolwiek bezpośrednim świadczeniem na rzecz pracownika Spółki z Grupy będącego jednocześnie członkiem rady nadzorczej Spółki. Reasumując, zdaniem Wnioskodawcy, w związku ze sprzedażą składnika majątku na rzecz pracownika Spółki z Grupy będącego jednocześnie członkiem rady nadzorczej Spółki Wnioskodawca będzie zobowiązany do rozpoznania: przychodu w wysokości ceny uiszczonej na rzecz Spółki przez pracownika Spółki z Grupy będącego jednocześnie członkiem rady nadzorczej Spółki oraz kosztu uzyskania przychodu w wysokości wydatków poniesionych na nabycie składników majątku podlegających zbyciu na rzecz pracownika Spółki z Grupy będącego członkiem rady nadzorczej Spółki zaktualizowanych zgodnie z przepisami ustawy o CIT i niezaliczonych wcześniej do kosztów uzyskania przychodów. Tak skalkulowany wynik transakcji sprzedaży na rzecz pracownika Spółki z Grupy będącego członkiem rady nadzorczej Spółki powinien zostać ujęty w podstawie opodatkowania Wnioskodawcy. W konsekwencji, fakt, że w związku ze sprzedażą składnika majątku na rzecz pracownika Spółki z Grupy będącego członkiem rady nadzorczej Spółki wartość wydatków poniesionych na nabycie składników majątku podlegających zbyciu niezaliczonych uprzednio do kosztów uzyskania przychodów (wystąpi ekonomiczna strata na tej transakcji), nie powinna mieć wpływu na możliwość ujęcia tak rozpoznanego wyniku na transakcji w podstawie opodatkowania Spółki.
2016
10
mar

Istota:
Czy Bank powinien rozpoznać przychód z tytułu świadczenia nieodpłatnego w sytuacji nieodpłatnego (bez wynagrodzenia) pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej przez osoby oddelegowane przez Akcjonariusza?
Fragment:
Zgodnie z art. 385 § 1, 2 i 4 Kodeksu spółek handlowych członków rady nadzorczej powołuje walne zgromadzenie albo mianuje osobiście uprawniony akcjonariusz, któremu statut przyznał takie uprawnienie (art. 354) lub inny podmiot uprawniony na podstawie przepisu szczególnego. Członkostwo w radzie nadzorczej nie powstaje zatem i nie może powstać na podstawie umowy zawartej między spółką i osobą mającą zostać członkiem rady nadzorczej. Taka umowa byłaby nieważna, podobnie jak wskazana w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 3 listopada 2009 r. sygn. akt II CSK 181/09 (niepubl.) umowa między spółką a członkiem rady nadzorczej o przewodniczenie radzie i osobiste pełnienie czynności nadzoru. Także prawo do wynagrodzenia dla członków rady nadzorczej, które nie jest obligatoryjne, nie powstaje i nie może powstać na podstawie umowy członka ze spółką, lecz jedynie na mocy przepisu statutu lub postanowienia walnego zgromadzenia (art. 392 § 1), albo szczególnego przepisu ustawy (art. 390 § 3). Ponadto stosownie do powołanego powyżej art. 392 Kodeksu spółek handlowych nadzór nad działalnością spółki jest wykonywany przez RN in corporate a nie indywidualnie przez jej członków. Takie czynności są wyłącznie czynnościami kontrolnymi wykonywanymi w imieniu wspólników, które nie przynoszą spółce żadnych przychodów, ponieważ w ich wyniku nie zwiększa się majątek spółki.
2016
8
mar

Istota:
Brak powstania przychodu z nieodpłatnych świadczeń w sytuacji, gdy Członkowie Rady Nadzorczej pełnią swoje funkcje w Spółce bez wynagrodzenia.
Fragment:
Członkami Rady Nadzorczej Spółki są pracownicy Wspólnika. Zgodnie z uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki w sprawie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej z dnia 29 stycznia 2010 r. od dnia 1 lutego 2010 r. członkowie Rady Nadzorczej Spółki zatrudnieni przez Wspólnika, bez względu na charakter i formę zatrudnienia, pełnią funkcje członków Rady Nadzorczej Spółki bez wynagrodzenia. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy w sytuacji, w której osoby zatrudnione przez Wspólnika (w tym na podstawie umowy o pracę, czy umowy cywilnoprawnej) pełnią funkcje członków Rady Nadzorczej Wnioskodawcy bez wynagrodzenia wypłacanego przez Wnioskodawcę, po stronie Wnioskodawcy powstaje przychód z tytułu nieodpłatnego świadczenia w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy CIT... Zdaniem Wnioskodawcy, po jego stronie nie powstanie przychód z nieodpłatnych świadczeń. W przedmiotowej sytuacji, Wspólnik, którego pracownik/współpracownik pełni funkcję członka Rady Nadzorczej Wnioskodawcy, otrzymuje w zamian za pełnione przez swojego pracownika/współpracownika usługi nadzorcze, wynagrodzenie w postaci udziału w zyskach (dywidendy).
2016
20
lut

Istota:
Brak powstania przychodu z nieodpłatnych świadczeń w sytuacji, gdy Członkowie Rady Nadzorczej pełnią swoje funkcje w Spółce bez wynagrodzenia.
Fragment:
Zgodnie z art. 385 § 1, 2 i 4 KSH członków rady nadzorczej powołuje walne zgromadzenie albo mianuje osobiście uprawniony akcjonariusz, któremu statut przyznał takie uprawnienie (art. 354 KSH) lub inny podmiot uprawniony na podstawie przepisu szczególnego. Członkostwo w radzie nadzorczej nie powstaje zatem i nie może powstać na podstawie umowy zawartej między spółką i osobą mającą zostać członkiem rady nadzorczej. Taka umowa byłaby nieważna, podobnie jak wskazana w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 3 listopada 2009 r. II CSK 181/09 (niepubl.) umowa między spółką a członkiem rady nadzorczej o przewodniczenie radzie i osobiste pełnienie czynności nadzoru. Także prawo do wynagrodzenia dla członków rady nadzorczej, które nie jest obligatoryjne, nie powstaje i nie może powstać na podstawie umowy członka ze spółką, lecz jedynie na mocy przepisu statutu lub postanowienia walnego zgromadzenia (art. 392 § 1 KSH) albo szczególnego przepisu ustawy (art. 390 § 3 KSH). Ponadto stosownie do powołanego powyżej art. 392 KSH nadzór nad działalnością spółki jest wykonywany przez RN in corporate a nie indywidualnie przez jej członków. Takie czynności są wyłącznie czynnościami kontrolnymi wykonywanymi w imieniu wspólników, które nie przynoszą spółce żadnych przychodów, ponieważ w ich wyniku nie zwiększa się majątek spółki.
2016
18
lut

Istota:
Brak powstania przychodu z nieodpłatnych świadczeń w sytuacji, gdy Członkowie Rady Nadzorczej pełnią swoje funkcje w Spółce bez wynagrodzenia
Fragment:
Zgodnie z art. 385 § 1, 2 i 4 KSH członków rady nadzorczej powołuje walne zgromadzenie albo mianuje osobiście uprawniony akcjonariusz, któremu statut przyznał takie uprawnienie (art. 354 KSH) lub inny podmiot uprawniony na podstawie przepisu szczególnego. Członkostwo w radzie nadzorczej nie powstaje zatem i nie może powstać na podstawie umowy zawartej między spółką i osobą mającą zostać członkiem rady nadzorczej. Taka umowa byłaby nieważna, podobnie jak wskazana w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 3 listopada 2009 r. II CSK 181/09 (niepubl.) umowa między spółką a członkiem rady nadzorczej o przewodniczenie radzie i osobiste pełnienie czynności nadzoru. Także prawo do wynagrodzenia dla członków rady nadzorczej, które nie jest obligatoryjne, nie powstaje i nie może powstać na podstawie umowy członka ze spółką, lecz jedynie na mocy przepisu statutu lub postanowienia walnego zgromadzenia (art. 392 § 1 KSH), albo szczególnego przepisu ustawy (art. 390 § 3 KSH). Ponadto stosownie do powołanego powyżej art. 392 KSH nadzór nad działalnością spółki jest wykonywany przez RN in corporate a nie indywidualnie przez jej członków. Takie czynności są wyłącznie czynnościami kontrolnymi wykonywanymi w imieniu wspólników, które nie przynoszą spółce żadnych przychodów, ponieważ w ich wyniku nie zwiększa się majątek spółki.
2016
10
lut

Istota:
Brak powstania przychodu z nieodpłatnych świadczeń w sytuacji, gdy Członkowie Rady Nadzorczej pełnią swoje funkcje w Spółce bez wynagrodzenia
Fragment:
Zgodnie z art. 385 § 1, 2 i 4 KSH członków rady nadzorczej powołuje walne zgromadzenie albo mianuje osobiście uprawniony akcjonariusz, któremu statut przyznał takie uprawnienie (art. 354 KSH) lub inny podmiot uprawniony na podstawie przepisu szczególnego. Członkostwo w radzie nadzorczej nie powstaje zatem i nie może powstać na podstawie umowy zawartej między spółką i osobą mającą zostać członkiem rady nadzorczej. Taka umowa byłaby nieważna, podobnie jak wskazana w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 3 listopada 2009 r. II CSK 181/09 (niepubl.) umowa między spółką a członkiem rady nadzorczej o przewodniczenie radzie i osobiste pełnienie czynności nadzoru. Także prawo do wynagrodzenia dla członków rady nadzorczej, które nie jest obligatoryjne, nie powstaje i nie może powstać na podstawie umowy członka ze spółką, lecz jedynie na mocy przepisu statutu lub postanowienia walnego zgromadzenia (art. 392 § 1 KSH), albo szczególnego przepisu ustawy (art. 390 § 3 KSH). Ponadto stosownie do powołanego powyżej art. 392 KSH nadzór nad działalnością spółki jest wykonywany przez RN in corporate a nie indywidualnie przez jej członków. Takie czynności są wyłącznie czynnościami kontrolnymi wykonywanymi w imieniu wspólników, które nie przynoszą spółce żadnych przychodów, ponieważ w ich wyniku nie zwiększa się majątek spółki.
2016
10
lut
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.