Członkowie | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to członkowie. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
30
lis

Istota:

Skutki podatkowe wypłaty rekompensat stanowiących środki pieniężne o wartości równej dotychczas wniesionym przez członków udziałom nadobowiązkowym.

Fragment:

Na podstawie ustaleń pomiędzy A. a Bankiem, za wiedzą KNF, A. zobowiązała się do udzielenia B. z siedzibą w X. pomocy stabilizacyjnej ze środków funduszu stabilizacyjnego A., poprzez wypłatę określonej kwoty pieniężnej na rachunek powierniczy escrow należący do A., z którego to rachunku dokonywane będą wypłaty na rzecz byłych członków B. z siedzibą w X.– osób fizycznych, posiadających udziały nadobowiązkowe w B. z siedzibą w X. (dalej: „ Członkowie B. z siedzibą w X. ”) tytułem rekompensaty, w kwotach odpowiadających wysokości udziałów nadobowiązkowych posiadanych przez Członków B. z siedzibą w X. (dalej: „ Rekompensata ”). W tym celu A., Bank oraz Bank Z. zawarły umowę rachunku rozliczeniowego typu escrow, na który A. przelała wskazaną wyżej kwotę pomocy stabilizacyjnej. Zgodnie z postanowieniami umowy oraz zawartym między A. a Bankiem listem intencyjnym z dnia .... 2018 r., A. udzieliła Bankowi niezbędnych pełnomocnictw i upoważnień do dokonywania z tego rachunku, w imieniu A., wypłat Rekompensaty dla Członków B. z siedzibą w X. w kwotach odpowiadających posiadanym przez Członków B. z siedzibą w X. udziałom nadobowiązkowym w B. z siedzibą w X. Na skutek dokonania wypłaty Rekompensaty, dany Członek B. z siedzibą w X. otrzyma środki pieniężne o wartości równej dotychczas wniesionym przez niego, zgodnie ze statutem B. z siedzibą w X., udziałom nadobowiązkowym. W związku z przejęciem B. z siedzibą w X. przez Bank, Członkowie B. z siedzibą w X. nie mogą realizować uprawnień związanych z opłaconymi przez nich udziałami nadobowiązkowymi, jako że ustaje byt prawny podmiotu, w którym posiadali oni udziały.

2018
19
paź

Istota:

1. Czy wobec nałożonych ustawowo obowiązków przynależności do samorządu zawodowego i podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez członków tego samorządu, realizowanie tego obowiązku poprzez uczestniczenie w kursach organizowanych przez organ samorządu zawodowego w ramach kształcenia podyplomowego ze środków pochodzących od członków samorządu, skutkuje po stronie uczestnika powstaniem przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli prawo uczestniczenia w tym kursie przysługuje tylko w razie regularnego opłacania składek członkowskich i niezalegania z ich zapłatą?
2. Czy Wnioskodawca jest zobowiązany wystawić informację PIT-8C dla pielęgniarek lub położnych, które po spełnieniu przesłanek w postaci regularnego opłacania składek członkowskich i niezalegania z ich zapłatą uczestniczyły w bezpłatnych kursach kształcenia podyplomowego organizowanego przez Wnioskodawcę w ramach wykonywania zadań ustawowych?

Fragment:

Członkowie samorządu winni ponosić ciężary finansowe, aby umożliwić samorządowi wypełnienie zadań ustawowych; między innymi szkolenie członków. Prawidłowe zarządzanie majątkiem wyznacza granice, w jakich – w kontekście innych obowiązków ustawowych, a także potrzeb szkoleniowych członków – kursy mają charakter bezpłatny, a w jakich odpłatny. W sytuacji przyjęcia korporacyjnych zasad udzielania świadczeń w postaci umożliwienia udziału w bezpłatnym kursie, przeznaczenie środków pochodzących ze składek na finansowanie kursów i udzielenie świadczenia członkowi samorządu nie ma cech arbitralnej decyzji, lecz wskazuje na jednoznaczne uwarunkowanie udzielenia świadczenia, spełnieniem przez tego członka innego świadczenia finansowego – ze skutkiem dla stanu majątku samorządu. Reasumując, uczestnictwo przez pielęgniarkę lub położną – członków Samorządu, w bezpłatnym kursie szkoleniowym organizowanym przez Wnioskodawcę, na warunkach opisanych we wniosku o udzielenie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, nie stanowi dla ww. pielęgniarki czy położnej przychodu z nieodpłatnych świadczeń. Ponieważ nie stanowi również przychodu z innych źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tym samym nie stanowi przychodu w rozumieniu ustawy podatkowej.

2018
10
maj

Istota:

W zakresie obowiązków Spółdzielni w związku z wypłatą członkom Spółdzielni majątku pozostałego po likwidacji

Fragment:

U. z 2018 r., poz. 800) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 8 marca 2018 r. (data wpływu 13 marca 2018 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków Wnioskodawcy w związku z wypłatą członkom Spółdzielni majątku pozostałego po likwidacji – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 26 lutego 2018 r. wpłynął do tutejszego Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków Wnioskodawcy w związku z wypłatą członkom Spółdzielni majątku pozostałego po likwidacji. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe: Spółdzielnia od dnia 1 października 2017 r. jest w stanie likwidacji. Majątek Spółdzielni po zaspokojeniu wszystkich przypadających od Niej należności zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Wnioskodawca chce podzielić pomiędzy członków zgodnie z art. 125 § 5 i § 5a ustawy Prawo Spółdzielcze. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy od uzyskanych kwot członkowie powinni mieć potrącony zryczałtowany podatek w wysokości 19% a płatnik powinien ten podatek przekazać do Urzędu Skarbowego przed terminem zaprzestania działalności oraz wysłać do Urzędu Skarbowego deklarację PIT-8AR? Zdaniem Wnioskodawcy, od uzyskanych kwot członkowie powinni zapłacić zryczałtowany podatek w wysokości 19% zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt 4, a Spółdzielnia jako płatnik powinna ten podatek przekazać do Urzędu Skarbowego przed terminem zaprzestania działalności oraz wysłać do Urzędu Skarbowego deklarację PIT-8AR.

2017
6
gru

Istota:

1. Czy wobec nałożonych ustawowo obowiązków przynależności do samorządu zawodowego i podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez członków tego samorządu, realizowanie tego obowiązku poprzez uczestniczenie w kursie szkoleniowym organizowanym przez organ samorządu zawodowego ze środków członka samorządu, po stronie uczestnika powstaje przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli prawo uczestniczenia w tym kursie przysługuje tylko po uprzednim opłaceniu składek członkowskich?
2. Jeśli uczestnictwo w takim kursie powoduje powstanie przychodu po stronie jego uczestnika, to w konsekwencji czy organ samorządu ma obowiązek sporządzenia dla każdego uczestnika kursu informacji PIT-8C?
3. Czy Wnioskodawca jest zobowiązany wystawić deklarację PIT-8C dla pielęgniarek/ położnych, które uczestniczyły w bezpłatnych kursach kształcenia podyplomowego organizowanych przez Wnioskodawcę w ramach wykonywania zadań ustawowych?

Fragment:

Członkowie samorządu winni ponosić ciężary finansowe, aby umożliwić samorządowi wypełnienie zadań ustawowych; między innymi szkolenie członków. Prawidłowe zarządzanie majątkiem wyznacza granice, w jakich – w kontekście innych obowiązków ustawowych, a także potrzeb szkoleniowych członków – kursy mają charakter bezpłatny, a w jakich odpłatny. W sytuacji przyjęcia korporacyjnych zasad udzielania świadczeń w postaci umożliwienia udziału w bezpłatnym kursie, przeznaczenie środków pochodzących ze składek na finansowanie kursów i udzielenie świadczenia członkowi samorządu nie ma cech arbitralnej decyzji, lecz wskazuje na jednoznaczne uwarunkowanie udzielenia świadczenia, spełnieniem przez tego członka innego świadczenia finansowego – ze skutkiem dla stanu majątku samorządu. Reasumując, uczestnictwo przez pielęgniarkę lub położną – członków Samorządu, w bezpłatnym kursie szkoleniowym organizowanym przez Wnioskodawcę, na warunkach opisanych we wniosku o udzielenie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, nie stanowi dla ww. pielęgniarki czy położnej przychodu z nieodpłatnych świadczeń. Ponieważ nie stanowi również przychodu z innych źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tym samym nie stanowi przychodu w rozumieniu ustawy podatkowej.

2017
11
lis

Istota:

1. Czy pokrycie kosztów szkolenia dla członków związków uczestniczących w szkoleniu wymaga opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
2. Czy na Związku Zawodowym jako płatniku zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych ciąży czy też nie, obowiązek odprowadzania zaliczek z tytułu finansowania szkoleń skierowanych do członków Związków?

Fragment:

Również w tym przypadku korelatem obowiązku uiszczania składek przez związkowców, po stronie Związku Zawodowego jest, m.in. organizowanie dla członków Związku różnego rodzaju szkoleń. O obowiązku takim stanowi bezpośrednio statut Związku Zawodowego, który zobowiązuje Związek do umożliwienia jego członkom podnoszenia kwalifikacji zawodowych (§ 6 lit. e), pogłębiania wiedzy i szkolenia członków Związku (§ 6 lit. f) oraz realizowania celów Związku poprzez organizowanie szkoleń i konferencji (§ 7 ust. 6). Związek Zawodowy organizując określone szkolenie i umożliwiając udział w nim (nieodpłatnie lub częściowo nieodpłatnie) członków Związku, z jednej strony spełnia na ich rzecz i w ich interesie określone świadczenie, jednocześnie jednak tym samym wypełnia swój własny statutowy obowiązek. Sąd zaznaczył, że obowiązek dostarczenia określonego świadczenia na rzecz członków Związku (tu poprzez zorganizowanie szkolenia i umożliwienia udziału w nim członkom Związku) wynika wprost ze statutu Związku, zaś prawidłowe zarządzanie majątkiem Związku wyznacza granice, w jakich w kontekście innych obowiązków statutowych, a także potrzeb szkoleniowych członków Związku, szkolenia mają charakter bezpłatny, a w jakich odpłatny lub częściowo odpłatny. W konsekwencji Sąd uznał, że składki członkowskie stanowiąc zasadnicze, dominujące źródło pozostających w dyspozycji Związku środków finansowych, umożliwiają sfinansowane, m.in. także szkolenia dla członków Związku.

2017
12
wrz

Istota:

Czy w świetle opisanego powyżej zdarzenia przyszłego nadwyżka finansowa pozostająca w majątku Kółka, która jest planowana do zwrotu jego członkom podlega opodatkowaniu podatkiem od osób prawnych? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)

Fragment:

Przekazanie członkom Kółka Rolniczego wskazanych we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej środków ze sprzedaży posiadanego majątku nie mieści się w celach statutowych Kółka, nie stanowi realizacji żadnego z wymienionych w statucie celów działalności. W związku z zaprzestaniem prowadzenia działalności w zakresie usług dla rolnictwa, ogłoszeniem upadłości, a następnie prowadzeniem postępowania likwidacyjnego Kółko zdecydowało się na zlikwidowanie majątku poprzez sprzedaż posiadanych nieruchomości. Majątek został sprzedany i spłacono wszystkie zadłużenia. Zgodnie z postanowieniami statutu Kółka (pkt. XII ww. statutu) „ Majątkiem Kółka Rolniczego dysponuje Zarząd zgodnie z upoważnieniem Walnego Zebrania. ” Mając na uwadze powyższe uzyskana ze sprzedaży nieruchomości kwota uchwałą Walnego Zebrania została podzielona pomiędzy wszystkich członków Kółka Rolniczego, co jednocześnie nie wynika wprost z celów statutowych Kółka. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy w świetle opisanego powyżej zdarzenia przyszłego nadwyżka finansowa pozostająca w majątku Kółka, która jest planowana do zwrotu jego członkom podlega opodatkowaniu podatkiem od osób prawnych? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1) Zdaniem Wnioskodawcy, nadwyżka finansowa Kółka Rolniczego, która pozostała w wyniku jego likwidacji nie podlega opodatkowaniu na mocy przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych, a tym samym korzysta ze zwolnienia podatku CIT.

2017
24
sie

Istota:

Czy wypłacone członkom Kółka środki pozostałe z nadwyżki finansowej podlegają dodatkowo opodatkowaniu podatkiem od osób fizycznych? (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)

Fragment:

Aktualnie Kółko posiada środki finansowe, które po zamknięciu likwidacji planuje zwrócić jego członkom. Biorąc pod uwagę powyższe należy zgodzić się ze stanowiskiem Wnioskodawcy, że wypłacone członkom Koła środki stanowić będą przychód z innych źródeł – zgodnie z art. 20 ust. 1 updof. Tym samym Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do pobrania zaliczki na podatek dochodowy. Natomiast spoczywać na nim będzie obowiązek sporządzenia i przesłania podatnikowi oraz właściwemu urzędowi skarbowemu informacji PIT-8C, w której wykaże kwotę otrzymanych przez członka środków. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Dokonując weryfikacji stanowiska Wnioskodawcy, tutejszy organ nie odniósł się do kwestii opodatkowania przychodów poszczególnych członków Kółka, którzy otrzymali opisane środki, ponieważ w tej kwestii Kółko Rolnicze nie jest „ zainteresowanym ” w rozumieniu ustawy Ordynacja podatkowa. Zgodnie z przepisem art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, na wniosek zainteresowanego, wydaje w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną).

2017
7
sie

Istota:

Czy opodatkowanie opisanej wyżej diety dla członków Rady GP podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz wystawianie deklaracji PIT-8C po zakończonym okresie rozliczeniowym, a następnie rozliczenie się przez każdego członka Rady samodzielnie z uzyskanych z tego tytułu dochodów jest prawidłowe?

Fragment:

GP do tych przychodów zaliczy diety dla członków Rady. Ponadto w uzupełnieniu Wnioskodawca doprecyzował, że Rada Grupy „ P ” nie ma charakteru organu stanowiącego, o którym mowa w art. 13 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rada jest organem decyzyjnym Stowarzyszenia, którego wyłącznym zadaniem jest wybór operacji (projektów), które mają być realizowane w ramach opracowanej przez Stowarzyszenie Lokalnej Strategii Rozwoju. W skład Rady wchodzą osoby wybrane przez Walne zgromadzenie Członków spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Członkowie Rady nie mogą być jednocześnie członkami Zarządu Stowarzyszenia lub Komisji Rewizyjnej. Kompetencje te wynikają wprost z ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy opodatkowanie opisanej wyżej diety dla członków Rady GP podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz wystawianie deklaracji PIT-8C po zakończonym okresie rozliczeniowym, a następnie rozliczenie się przez każdego członka Rady samodzielnie z uzyskanych z tego tytułu dochodów jest prawidłowe? Zdaniem Wnioskodawcy, diety wypłacane członkom Rady stowarzyszenia – należy zaliczyć do przychodów z innych źródeł (art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.

2017
9
lut

Istota:

Czy wsparcie finansowe (107.103,85 zł) uzyskane przez członków Spółdzielni, które na wniosek członków założycieli zostało od razu przekazane na konto bankowe Spółdzielni, prawidłowo zakwalifikowano jako wpłaty na fundusz zasobowy i nie zakwalifikowano do przychodów podatkowych?

Fragment:

Spółdzielnia otrzymane wsparcie finansowe przyznane na założenie Spółdzielni - 107.103,85 zł - zakwalifikowała jako fundusz zasobowy, gdyż powstał w celu założenia Spółdzielni Socjalnej przyznany każdemu z 5-ciu członków założycieli i wpłaconych przez Operatora na wniosek członków założycieli bezpośrednio na konto bankowe Spółdzielni. W związku z tym, zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie uznano tego za przychód podatkowy. Fundusz zasobowy powstaje m.in. z wpłat członków spółdzielni. Wpłaty na fundusz są obowiązkowe, jednakże kwestia źródła pochodzenia wpłat nie jest regulowana przepisami. To członkowie Spółdzielni podejmują decyzję z jakiego źródła dokonają wpłat na fundusz zasobowy z tytułu wpłat wpisowego przez członków. W przedmiotowym wniosku członkowie Spółdzielni zdecydowali, że wpłaty na fundusz pochodzić będą z uzyskanego przez nich wsparcia finansowego. Otrzymane środki finansowe, które zasiliły fundusz zasobowy Spółdzielni (wpłaty wpisowego), nie stanowią zatem przychodu dla Wnioskodawcy. Wnioskodawca celowo nie zaliczył otrzymanych środków finansowych na fundusz udziałowy, gdyż udziały podlegają w momencie wystąpienia członka ze Spółdzielni zwrotowi w wysokości wniesionych udziałów. W przypadku funduszu zasobowego wpłacone wpłaty są obowiązkowe i jednocześnie bezzwrotne, czyli w momencie wystąpienia ze spółdzielni członkowi nie przysługuje zwrot wpisowego.

2017
9
lut

Istota:

Czy wsparcie pomostowe (8.750 zł) uzyskane przez członków Spółdzielni, które na wniosek członków założycieli zostało od razu przekazane na konto bankowe Spółdzielni, prawidłowo zakwalifikowano do przychodów podatkowych podlegających opodatkowaniu?

Fragment:

Innymi słowy, to członkowie Spółdzielni są uczestnikami projektu, a dofinansowanie jest skierowane do nich jako osób fizycznych spełniających określone kryteria, które chcą prowadzić działalność gospodarczą w ramach Spółdzielni Socjalnej. Fakt, że to Spółdzielnia uzyskuje określone środki finansowe nie oznacza, że jest ona uczestnikiem wskazanego projektu, gdyż uzyskane środki mają służyć osobom fizycznym, członkom Spółdzielni i są przyznawane na ich wniosek. W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie: Czy wsparcie pomostowe (8.750 zł) uzyskane przez członków Spółdzielni, które na wniosek członków założycieli zostało od razu przekazane na konto bankowe Spółdzielni, prawidłowo zakwalifikowano do przychodów podatkowych podlegających opodatkowaniu? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 3) Zdaniem Wnioskodawcy, wsparcie pomostowe, jako środki pozyskane na bieżące funkcjonowanie, Spółdzielnia rozpoznaje jako „ pozostałe przychody operacyjne ”, kwalifikuje jako przychód podlegający opodatkowaniu, a koszty poniesione z tego wsparcia pomostowego traktuje jako koszty uzyskania przychodów, zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j.