Członkowie | Interpretacje podatkowe

Członkowie | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to członkowie. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
1. Czy wobec nałożonych ustawowo obowiązków przynależności do samorządu zawodowego i podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez członków tego samorządu, realizowanie tego obowiązku poprzez uczestniczenie w kursie szkoleniowym organizowanym przez organ samorządu zawodowego ze środków członka samorządu, po stronie uczestnika powstaje przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli prawo uczestniczenia w tym kursie przysługuje tylko po uprzednim opłaceniu składek członkowskich?
2. Jeśli uczestnictwo w takim kursie powoduje powstanie przychodu po stronie jego uczestnika, to w konsekwencji czy organ samorządu ma obowiązek sporządzenia dla każdego uczestnika kursu informacji PIT-8C?
3. Czy Wnioskodawca jest zobowiązany wystawić deklarację PIT-8C dla pielęgniarek/ położnych, które uczestniczyły w bezpłatnych kursach kształcenia podyplomowego organizowanych przez Wnioskodawcę w ramach wykonywania zadań ustawowych?
Fragment:
Członkowie samorządu winni ponosić ciężary finansowe, aby umożliwić samorządowi wypełnienie zadań ustawowych; między innymi szkolenie członków. Prawidłowe zarządzanie majątkiem wyznacza granice, w jakich – w kontekście innych obowiązków ustawowych, a także potrzeb szkoleniowych członków – kursy mają charakter bezpłatny, a w jakich odpłatny. W sytuacji przyjęcia korporacyjnych zasad udzielania świadczeń w postaci umożliwienia udziału w bezpłatnym kursie, przeznaczenie środków pochodzących ze składek na finansowanie kursów i udzielenie świadczenia członkowi samorządu nie ma cech arbitralnej decyzji, lecz wskazuje na jednoznaczne uwarunkowanie udzielenia świadczenia, spełnieniem przez tego członka innego świadczenia finansowego – ze skutkiem dla stanu majątku samorządu. Reasumując, uczestnictwo przez pielęgniarkę lub położną – członków Samorządu, w bezpłatnym kursie szkoleniowym organizowanym przez Wnioskodawcę, na warunkach opisanych we wniosku o udzielenie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, nie stanowi dla ww. pielęgniarki czy położnej przychodu z nieodpłatnych świadczeń. Ponieważ nie stanowi również przychodu z innych źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tym samym nie stanowi przychodu w rozumieniu ustawy podatkowej.
2017
6
gru

Istota:
1. Czy pokrycie kosztów szkolenia dla członków związków uczestniczących w szkoleniu wymaga opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
2. Czy na Związku Zawodowym jako płatniku zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych ciąży czy też nie, obowiązek odprowadzania zaliczek z tytułu finansowania szkoleń skierowanych do członków Związków?
Fragment:
Również w tym przypadku korelatem obowiązku uiszczania składek przez związkowców, po stronie Związku Zawodowego jest, m.in. organizowanie dla członków Związku różnego rodzaju szkoleń. O obowiązku takim stanowi bezpośrednio statut Związku Zawodowego, który zobowiązuje Związek do umożliwienia jego członkom podnoszenia kwalifikacji zawodowych (§ 6 lit. e), pogłębiania wiedzy i szkolenia członków Związku (§ 6 lit. f) oraz realizowania celów Związku poprzez organizowanie szkoleń i konferencji (§ 7 ust. 6). Związek Zawodowy organizując określone szkolenie i umożliwiając udział w nim (nieodpłatnie lub częściowo nieodpłatnie) członków Związku, z jednej strony spełnia na ich rzecz i w ich interesie określone świadczenie, jednocześnie jednak tym samym wypełnia swój własny statutowy obowiązek. Sąd zaznaczył, że obowiązek dostarczenia określonego świadczenia na rzecz członków Związku (tu poprzez zorganizowanie szkolenia i umożliwienia udziału w nim członkom Związku) wynika wprost ze statutu Związku, zaś prawidłowe zarządzanie majątkiem Związku wyznacza granice, w jakich w kontekście innych obowiązków statutowych, a także potrzeb szkoleniowych członków Związku, szkolenia mają charakter bezpłatny, a w jakich odpłatny lub częściowo odpłatny. W konsekwencji Sąd uznał, że składki członkowskie stanowiąc zasadnicze, dominujące źródło pozostających w dyspozycji Związku środków finansowych, umożliwiają sfinansowane, m.in. także szkolenia dla członków Związku.
2017
11
lis

Istota:
Czy w świetle opisanego powyżej zdarzenia przyszłego nadwyżka finansowa pozostająca w majątku Kółka, która jest planowana do zwrotu jego członkom podlega opodatkowaniu podatkiem od osób prawnych? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)
Fragment:
Przekazanie członkom Kółka Rolniczego wskazanych we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej środków ze sprzedaży posiadanego majątku nie mieści się w celach statutowych Kółka, nie stanowi realizacji żadnego z wymienionych w statucie celów działalności. W związku z zaprzestaniem prowadzenia działalności w zakresie usług dla rolnictwa, ogłoszeniem upadłości, a następnie prowadzeniem postępowania likwidacyjnego Kółko zdecydowało się na zlikwidowanie majątku poprzez sprzedaż posiadanych nieruchomości. Majątek został sprzedany i spłacono wszystkie zadłużenia. Zgodnie z postanowieniami statutu Kółka (pkt. XII ww. statutu) „ Majątkiem Kółka Rolniczego dysponuje Zarząd zgodnie z upoważnieniem Walnego Zebrania. ” Mając na uwadze powyższe uzyskana ze sprzedaży nieruchomości kwota uchwałą Walnego Zebrania została podzielona pomiędzy wszystkich członków Kółka Rolniczego, co jednocześnie nie wynika wprost z celów statutowych Kółka. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy w świetle opisanego powyżej zdarzenia przyszłego nadwyżka finansowa pozostająca w majątku Kółka, która jest planowana do zwrotu jego członkom podlega opodatkowaniu podatkiem od osób prawnych? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1) Zdaniem Wnioskodawcy, nadwyżka finansowa Kółka Rolniczego, która pozostała w wyniku jego likwidacji nie podlega opodatkowaniu na mocy przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych, a tym samym korzysta ze zwolnienia podatku CIT.
2017
12
wrz

Istota:
Czy wypłacone członkom Kółka środki pozostałe z nadwyżki finansowej podlegają dodatkowo opodatkowaniu podatkiem od osób fizycznych? (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)
Fragment:
Aktualnie Kółko posiada środki finansowe, które po zamknięciu likwidacji planuje zwrócić jego członkom. Biorąc pod uwagę powyższe należy zgodzić się ze stanowiskiem Wnioskodawcy, że wypłacone członkom Koła środki stanowić będą przychód z innych źródeł – zgodnie z art. 20 ust. 1 updof. Tym samym Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do pobrania zaliczki na podatek dochodowy. Natomiast spoczywać na nim będzie obowiązek sporządzenia i przesłania podatnikowi oraz właściwemu urzędowi skarbowemu informacji PIT-8C, w której wykaże kwotę otrzymanych przez członka środków. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Dokonując weryfikacji stanowiska Wnioskodawcy, tutejszy organ nie odniósł się do kwestii opodatkowania przychodów poszczególnych członków Kółka, którzy otrzymali opisane środki, ponieważ w tej kwestii Kółko Rolnicze nie jest „ zainteresowanym ” w rozumieniu ustawy Ordynacja podatkowa. Zgodnie z przepisem art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, na wniosek zainteresowanego, wydaje w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną).
2017
24
sie

Istota:
Czy opodatkowanie opisanej wyżej diety dla członków Rady GP podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz wystawianie deklaracji PIT-8C po zakończonym okresie rozliczeniowym, a następnie rozliczenie się przez każdego członka Rady samodzielnie z uzyskanych z tego tytułu dochodów jest prawidłowe?
Fragment:
GP do tych przychodów zaliczy diety dla członków Rady. Ponadto w uzupełnieniu Wnioskodawca doprecyzował, że Rada Grupy „ P ” nie ma charakteru organu stanowiącego, o którym mowa w art. 13 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rada jest organem decyzyjnym Stowarzyszenia, którego wyłącznym zadaniem jest wybór operacji (projektów), które mają być realizowane w ramach opracowanej przez Stowarzyszenie Lokalnej Strategii Rozwoju. W skład Rady wchodzą osoby wybrane przez Walne zgromadzenie Członków spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Członkowie Rady nie mogą być jednocześnie członkami Zarządu Stowarzyszenia lub Komisji Rewizyjnej. Kompetencje te wynikają wprost z ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy opodatkowanie opisanej wyżej diety dla członków Rady GP podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz wystawianie deklaracji PIT-8C po zakończonym okresie rozliczeniowym, a następnie rozliczenie się przez każdego członka Rady samodzielnie z uzyskanych z tego tytułu dochodów jest prawidłowe? Zdaniem Wnioskodawcy, diety wypłacane członkom Rady stowarzyszenia – należy zaliczyć do przychodów z innych źródeł (art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.
2017
7
sie

Istota:
Czy wsparcie finansowe (107.103,85 zł) uzyskane przez członków Spółdzielni, które na wniosek członków założycieli zostało od razu przekazane na konto bankowe Spółdzielni, prawidłowo zakwalifikowano jako wpłaty na fundusz zasobowy i nie zakwalifikowano do przychodów podatkowych?
Fragment:
Spółdzielnia otrzymane wsparcie finansowe przyznane na założenie Spółdzielni - 107.103,85 zł - zakwalifikowała jako fundusz zasobowy, gdyż powstał w celu założenia Spółdzielni Socjalnej przyznany każdemu z 5-ciu członków założycieli i wpłaconych przez Operatora na wniosek członków założycieli bezpośrednio na konto bankowe Spółdzielni. W związku z tym, zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie uznano tego za przychód podatkowy. Fundusz zasobowy powstaje m.in. z wpłat członków spółdzielni. Wpłaty na fundusz są obowiązkowe, jednakże kwestia źródła pochodzenia wpłat nie jest regulowana przepisami. To członkowie Spółdzielni podejmują decyzję z jakiego źródła dokonają wpłat na fundusz zasobowy z tytułu wpłat wpisowego przez członków. W przedmiotowym wniosku członkowie Spółdzielni zdecydowali, że wpłaty na fundusz pochodzić będą z uzyskanego przez nich wsparcia finansowego. Otrzymane środki finansowe, które zasiliły fundusz zasobowy Spółdzielni (wpłaty wpisowego), nie stanowią zatem przychodu dla Wnioskodawcy. Wnioskodawca celowo nie zaliczył otrzymanych środków finansowych na fundusz udziałowy, gdyż udziały podlegają w momencie wystąpienia członka ze Spółdzielni zwrotowi w wysokości wniesionych udziałów. W przypadku funduszu zasobowego wpłacone wpłaty są obowiązkowe i jednocześnie bezzwrotne, czyli w momencie wystąpienia ze spółdzielni członkowi nie przysługuje zwrot wpisowego.
2017
9
lut

Istota:
Czy wsparcie pomostowe (8.750 zł) uzyskane przez członków Spółdzielni, które na wniosek członków założycieli zostało od razu przekazane na konto bankowe Spółdzielni, prawidłowo zakwalifikowano do przychodów podatkowych podlegających opodatkowaniu?
Fragment:
Innymi słowy, to członkowie Spółdzielni są uczestnikami projektu, a dofinansowanie jest skierowane do nich jako osób fizycznych spełniających określone kryteria, które chcą prowadzić działalność gospodarczą w ramach Spółdzielni Socjalnej. Fakt, że to Spółdzielnia uzyskuje określone środki finansowe nie oznacza, że jest ona uczestnikiem wskazanego projektu, gdyż uzyskane środki mają służyć osobom fizycznym, członkom Spółdzielni i są przyznawane na ich wniosek. W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie: Czy wsparcie pomostowe (8.750 zł) uzyskane przez członków Spółdzielni, które na wniosek członków założycieli zostało od razu przekazane na konto bankowe Spółdzielni, prawidłowo zakwalifikowano do przychodów podatkowych podlegających opodatkowaniu? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 3) Zdaniem Wnioskodawcy, wsparcie pomostowe, jako środki pozyskane na bieżące funkcjonowanie, Spółdzielnia rozpoznaje jako „ pozostałe przychody operacyjne ”, kwalifikuje jako przychód podlegający opodatkowaniu, a koszty poniesione z tego wsparcia pomostowego traktuje jako koszty uzyskania przychodów, zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j.
2017
9
lut

Istota:
Zakresie zastosowania zwolnienia przedmiotowego
Fragment:
Wnioskodawca nie będzie zwolniony na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 PDPU od podatku od osób prawnych, z tytułu wniesionego przez tzw. nowego członka Wnioskodawcy wkładu budowlanego w przypadku ustanowienia prawa odrębnej własności lokalu użytkowego na rzecz tzw. nowego członka, wraz z prawem do korzystania z miejsca postojowego w garażu i wielostanowiskowym, w zamian za wniesiony wkład budowlany polegającą na świadczeniu usług na rzecz inny członków wnioskodawcy. Ad 5. Wnioskodawca będzie zwolniony na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 od podatku dochodowego od osób prawnych z tytułu niesionego przez członka Wnioskodawcy wkładu budowlanego, jeżeli wybuduje budynek wielomieszkaniowy i ustanowi na rzecz dzieci członka spółdzielcze prawo własności do lokalu, wraz z prawem do korzystania z miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym, w zamian za wniesiony wkład budowlany przez członka, który Wnioskodawca w całości przeznaczy na zaspokojenie potrzeb swoich członków. Ad. 6. Część dochodów uzyskanych przez Wnioskodawcę z wkładów budowlanych oraz ceny sprzedaży lokali mieszkalnych jeżeli zostaną przeznaczone na wybudowanie kolejnych lokali mieszkalnych dla członków Wnioskodawcy będą stanowiły „ cel związany z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych ” i w konsekwencji będą podlegały zwolnieniu od podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 PDPU.
2016
26
lis

Istota:
1. Czy Spółdzielnia wykonując swoje statutowe cele w zakresie działalności kulturalnej, oświatowej i społecznej, świadcząc usługi na podstawie art. 4 ust. 5 zdanie 1 i 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych na rzecz członków, właścicieli lokali niebędących członkami oraz osób niebędących członkami, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, podlega zwolnieniu od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 11 ustawy?
2. Czy zajęcia prowadzone w sekcji plastycznej, w części finansowanej z wpłat dokonywanych od uczestników zajęć (tak członków jak i osób niebędących członkami z osiedla), korzystają ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 11 ustawy?
3. Czy świadczenie usług w zakresie działalności kulturalnej, oświatowej i społecznej podlega zwolnieniu z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących na podstawie poz. 35 i 38 załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących?
4. Czy odpłatne zorganizowanie wycieczki przez Spółdzielnię powinno podlegać opodatkowaniu na zasadach VAT marża?
5. Czy zorganizowanie wycieczki sfinansowanej z odpisu na działalność społeczną, oświatową i kulturalną korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 11 ustawy, czy powinno podlegać opodatkowaniu na zasadach VAT marża?
6. Jaka stawka powinna być zastosowania dla usług organizacji wycieczki przez Spółdzielnię?
Fragment:
Podstawą prawną pobierania odpisu na tę działalność jest art. 4 ust. 5 zdanie 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, a także art. 4 ust. 5 zdanie 2 w zakresie opłat pobieranych od właścicieli lokali niebędących członkami oraz osób niebędących członkami Spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali w ramach zawieranych umów. Stawki odpłatności za świadczenie niektórych usług pobierane niezależnie od odpisu na tę działalność (również od członków) określa zarząd Spółdzielni. Spółdzielnia nie ewidencjonuje czynności – świadczeń i usług z zakresu działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej przy pomocy kasy rejestrującej. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy Spółdzielnia wykonując swoje statutowe cele w zakresie działalności kulturalnej, oświatowej i społecznej, świadcząc usługi na podstawie art. 4 ust. 5 zdanie 1 i 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych na rzecz członków, właścicieli lokali niebędących członkami oraz osób niebędących członkami, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, podlega zwolnieniu od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 11 ustawy... Czy zajęcia prowadzone w sekcji plastycznej, w części finansowanej z wpłat dokonywanych od uczestników zajęć (tak członków jak i osób niebędących członkami z osiedla), korzystają ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 11 ustawy...
2016
23
mar

Istota:
W zakresie obowiązków informacyjnych ciążących na Wnioskodawcy w związku z wypłatą członkom środków po jego likwidacji
Fragment:
W przeciwnym przypadku, pozostały po spłacie zobowiązań Kółka majątek dzieli się między członków Kółka. Pojęcie zwrócić członkom Kółka użyte we wniosku oznacza podział zgromadzonego majątku Kółka na koniec jego likwidacji. Majątkiem Kółka są środki pieniężne zgromadzone na koncie bankowym. Pochodzą one ze składek członkowskich oraz ze sprzedaży majątku Kółka, w skład którego wchodziła zabudowana nieruchomość nabyta przez Kółko w roku 1967. Pojęcie to odnosi się do przychodu Kółka, który powstał w związku z likwidacją majątku Kółka. Środki finansowe, które zostaną „ zwrócone ” członkom Kółka mieszczą się w działaniach statutowych Kółka, które opisane są w § 3 załączonego statutu: rozwijanie indywidualnych gospodarstw rolnych i wzrost ich produktywności oraz poprawa materialnych, socjalnych i oświatowo-kulturalnych warunków pracy i życia ludności rolniczej. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy nadwyżka finansowa Kółka, którą Kółko planuje zwrócić członkom Kółka podlega opodatkowaniu podatkiem od osób prawnych... Czy od wypłacanych środków członkom Kółka Kółko jako płatnik będzie zobowiązane pobrać podatek dochodowy od osób fizycznych... Interpretacja indywidualna została wydana w zakresie pytania Nr 2 w odniesieniu do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2015
27
lis
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Członkowie
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.