Członkowie | Interpretacje podatkowe

Członkowie | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to członkowie. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy wsparcie finansowe (107.103,85 zł) uzyskane przez członków Spółdzielni, które na wniosek członków założycieli zostało od razu przekazane na konto bankowe Spółdzielni, prawidłowo zakwalifikowano jako wpłaty na fundusz zasobowy i nie zakwalifikowano do przychodów podatkowych?
Fragment:
Spółdzielnia otrzymane wsparcie finansowe przyznane na założenie Spółdzielni - 107.103,85 zł - zakwalifikowała jako fundusz zasobowy, gdyż powstał w celu założenia Spółdzielni Socjalnej przyznany każdemu z 5-ciu członków założycieli i wpłaconych przez Operatora na wniosek członków założycieli bezpośrednio na konto bankowe Spółdzielni. W związku z tym, zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie uznano tego za przychód podatkowy. Fundusz zasobowy powstaje m.in. z wpłat członków spółdzielni. Wpłaty na fundusz są obowiązkowe, jednakże kwestia źródła pochodzenia wpłat nie jest regulowana przepisami. To członkowie Spółdzielni podejmują decyzję z jakiego źródła dokonają wpłat na fundusz zasobowy z tytułu wpłat wpisowego przez członków. W przedmiotowym wniosku członkowie Spółdzielni zdecydowali, że wpłaty na fundusz pochodzić będą z uzyskanego przez nich wsparcia finansowego. Otrzymane środki finansowe, które zasiliły fundusz zasobowy Spółdzielni (wpłaty wpisowego), nie stanowią zatem przychodu dla Wnioskodawcy. Wnioskodawca celowo nie zaliczył otrzymanych środków finansowych na fundusz udziałowy, gdyż udziały podlegają w momencie wystąpienia członka ze Spółdzielni zwrotowi w wysokości wniesionych udziałów. W przypadku funduszu zasobowego wpłacone wpłaty są obowiązkowe i jednocześnie bezzwrotne, czyli w momencie wystąpienia ze spółdzielni członkowi nie przysługuje zwrot wpisowego.
2017
9
lut

Istota:
Czy wsparcie pomostowe (8.750 zł) uzyskane przez członków Spółdzielni, które na wniosek członków założycieli zostało od razu przekazane na konto bankowe Spółdzielni, prawidłowo zakwalifikowano do przychodów podatkowych podlegających opodatkowaniu?
Fragment:
Innymi słowy, to członkowie Spółdzielni są uczestnikami projektu, a dofinansowanie jest skierowane do nich jako osób fizycznych spełniających określone kryteria, które chcą prowadzić działalność gospodarczą w ramach Spółdzielni Socjalnej. Fakt, że to Spółdzielnia uzyskuje określone środki finansowe nie oznacza, że jest ona uczestnikiem wskazanego projektu, gdyż uzyskane środki mają służyć osobom fizycznym, członkom Spółdzielni i są przyznawane na ich wniosek. W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie: Czy wsparcie pomostowe (8.750 zł) uzyskane przez członków Spółdzielni, które na wniosek członków założycieli zostało od razu przekazane na konto bankowe Spółdzielni, prawidłowo zakwalifikowano do przychodów podatkowych podlegających opodatkowaniu? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 3) Zdaniem Wnioskodawcy, wsparcie pomostowe, jako środki pozyskane na bieżące funkcjonowanie, Spółdzielnia rozpoznaje jako „ pozostałe przychody operacyjne ”, kwalifikuje jako przychód podlegający opodatkowaniu, a koszty poniesione z tego wsparcia pomostowego traktuje jako koszty uzyskania przychodów, zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j.
2017
9
lut

Istota:
Zakresie zastosowania zwolnienia przedmiotowego
Fragment:
Wnioskodawca nie będzie zwolniony na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 PDPU od podatku od osób prawnych, z tytułu wniesionego przez tzw. nowego członka Wnioskodawcy wkładu budowlanego w przypadku ustanowienia prawa odrębnej własności lokalu użytkowego na rzecz tzw. nowego członka, wraz z prawem do korzystania z miejsca postojowego w garażu i wielostanowiskowym, w zamian za wniesiony wkład budowlany polegającą na świadczeniu usług na rzecz inny członków wnioskodawcy. Ad 5. Wnioskodawca będzie zwolniony na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 od podatku dochodowego od osób prawnych z tytułu niesionego przez członka Wnioskodawcy wkładu budowlanego, jeżeli wybuduje budynek wielomieszkaniowy i ustanowi na rzecz dzieci członka spółdzielcze prawo własności do lokalu, wraz z prawem do korzystania z miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym, w zamian za wniesiony wkład budowlany przez członka, który Wnioskodawca w całości przeznaczy na zaspokojenie potrzeb swoich członków. Ad. 6. Część dochodów uzyskanych przez Wnioskodawcę z wkładów budowlanych oraz ceny sprzedaży lokali mieszkalnych jeżeli zostaną przeznaczone na wybudowanie kolejnych lokali mieszkalnych dla członków Wnioskodawcy będą stanowiły „ cel związany z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych ” i w konsekwencji będą podlegały zwolnieniu od podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 PDPU.
2016
26
lis

Istota:
1. Czy Spółdzielnia wykonując swoje statutowe cele w zakresie działalności kulturalnej, oświatowej i społecznej, świadcząc usługi na podstawie art. 4 ust. 5 zdanie 1 i 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych na rzecz członków, właścicieli lokali niebędących członkami oraz osób niebędących członkami, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, podlega zwolnieniu od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 11 ustawy?
2. Czy zajęcia prowadzone w sekcji plastycznej, w części finansowanej z wpłat dokonywanych od uczestników zajęć (tak członków jak i osób niebędących członkami z osiedla), korzystają ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 11 ustawy?
3. Czy świadczenie usług w zakresie działalności kulturalnej, oświatowej i społecznej podlega zwolnieniu z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących na podstawie poz. 35 i 38 załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących?
4. Czy odpłatne zorganizowanie wycieczki przez Spółdzielnię powinno podlegać opodatkowaniu na zasadach VAT marża?
5. Czy zorganizowanie wycieczki sfinansowanej z odpisu na działalność społeczną, oświatową i kulturalną korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 11 ustawy, czy powinno podlegać opodatkowaniu na zasadach VAT marża?
6. Jaka stawka powinna być zastosowania dla usług organizacji wycieczki przez Spółdzielnię?
Fragment:
Podstawą prawną pobierania odpisu na tę działalność jest art. 4 ust. 5 zdanie 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, a także art. 4 ust. 5 zdanie 2 w zakresie opłat pobieranych od właścicieli lokali niebędących członkami oraz osób niebędących członkami Spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali w ramach zawieranych umów. Stawki odpłatności za świadczenie niektórych usług pobierane niezależnie od odpisu na tę działalność (również od członków) określa zarząd Spółdzielni. Spółdzielnia nie ewidencjonuje czynności – świadczeń i usług z zakresu działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej przy pomocy kasy rejestrującej. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy Spółdzielnia wykonując swoje statutowe cele w zakresie działalności kulturalnej, oświatowej i społecznej, świadcząc usługi na podstawie art. 4 ust. 5 zdanie 1 i 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych na rzecz członków, właścicieli lokali niebędących członkami oraz osób niebędących członkami, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, podlega zwolnieniu od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 11 ustawy... Czy zajęcia prowadzone w sekcji plastycznej, w części finansowanej z wpłat dokonywanych od uczestników zajęć (tak członków jak i osób niebędących członkami z osiedla), korzystają ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 11 ustawy...
2016
23
mar

Istota:
W zakresie obowiązków informacyjnych ciążących na Wnioskodawcy w związku z wypłatą członkom środków po jego likwidacji
Fragment:
W przeciwnym przypadku, pozostały po spłacie zobowiązań Kółka majątek dzieli się między członków Kółka. Pojęcie zwrócić członkom Kółka użyte we wniosku oznacza podział zgromadzonego majątku Kółka na koniec jego likwidacji. Majątkiem Kółka są środki pieniężne zgromadzone na koncie bankowym. Pochodzą one ze składek członkowskich oraz ze sprzedaży majątku Kółka, w skład którego wchodziła zabudowana nieruchomość nabyta przez Kółko w roku 1967. Pojęcie to odnosi się do przychodu Kółka, który powstał w związku z likwidacją majątku Kółka. Środki finansowe, które zostaną „ zwrócone ” członkom Kółka mieszczą się w działaniach statutowych Kółka, które opisane są w § 3 załączonego statutu: rozwijanie indywidualnych gospodarstw rolnych i wzrost ich produktywności oraz poprawa materialnych, socjalnych i oświatowo-kulturalnych warunków pracy i życia ludności rolniczej. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy nadwyżka finansowa Kółka, którą Kółko planuje zwrócić członkom Kółka podlega opodatkowaniu podatkiem od osób prawnych... Czy od wypłacanych środków członkom Kółka Kółko jako płatnik będzie zobowiązane pobrać podatek dochodowy od osób fizycznych... Interpretacja indywidualna została wydana w zakresie pytania Nr 2 w odniesieniu do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2015
27
lis

Istota:
Zwolnienie z opodatkowania środków finansowych powstałych w wyniku likwidacji kółka rolniczego, przekazanych członkom kółka na działalność statutową
Fragment:
W przeciwnym przypadku, pozostały po spłacie zobowiązań Kołka majątek dzieli się między członków Kółka. Pojęcie zwrócić członkom Kółka użyte we wniosku oznacza podział zgromadzonego majątku Kółka na koniec jego likwidacji. Majątkiem Kółka są środki pieniężne zgromadzone na koncie bankowym. Pochodzą one ze składek członkowskich oraz ze sprzedaży majątku Kółka, w skład którego wchodziła zabudowana nieruchomość nabyta przez Kółko w roku 1967. Pojęcie to odnosi się do przychodu Kółka, który powstał w związku z likwidacją majątku Kółka. Środki finansowe, które zostaną „ zwrócone ” członkom Kółka mieszczą się w działaniach statutowych Kółka, które opisane są w § 3 załączonego statutu: rozwijanie indywidualnych gospodarstw rolnych i wzrost ich produktywności oraz poprawa materialnych, socjalnych i oświatowo-kulturalnych warunków pracy i życia ludności rolniczej. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy nadwyżka finansowa Kółka, którą planuje zwrócić członkom Kółka podlega opodatkowaniu podatkiem od osób prawnych... Czy wypłacone środki członkom Kółka podlegać będą opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych... Pismem z dnia 25 września 2015 r. (data wpływu 30 września 2015 r.), stanowiącym odpowiedź na wezwanie z dnia 18 września 2015 r. (data nadania 21 września 2015 r., data odbioru 23 września 2015 r.) Nr IPPB5/4510-765/15-2/AK, pytanie nr 2 zostało przeformułowane w następujący sposób: Czy od wypłaconych środków członkom Kółka Kółko jako płatnik będzie zobowiązane pobrać podatek dochodowy od osób fizycznych...
2015
25
lis

Istota:
Zastosowanie zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT świadczonych przez Wnioskodawcę usług organizacji i prowadzenia szkoleń, zjazdów, konferencji, wykładów i seminariów
Fragment:
Kryteria są następujące: podmioty zainteresowane stosowaniem zwolnienia muszą utworzyć niezależną grupę osób, której będą członkami; usługi świadczone przez niezależną grupę muszą być świadczone na rzecz jej członków; działalność członków niezależnej grupy podlega zwolnieniu z podatku VAT lub członkowie niezależnej grupy nie są uznawani za podatników VAT; usługi świadczone przez niezależną grupę są bezpośrednio niezbędne do wykonywania działalności zwolnionej lub wyłączonej od podatku ich beneficjentów będących członkami tej grupy; z tytułu świadczonych usług niezależna grupa otrzymuje od swoich członków wyłącznie zwrot kosztów poniesionych na świadczenie tych usług; zwrot kosztów uzyskiwany przez niezależną grupę od każdego z jej członków jest nie wyższy od indywidualnego udziału przypadającego na danego beneficjenta tych usług w ogólnych wydatkach tej grupy; wydatki ponoszone przez niezależną grupę są ponoszone we wspólnym interesie jej członków; zastosowanie zwolnienia nie narusza warunków konkurencji. Z okoliczności przedstawionych we wniosku wynika, że Wnioskodawca jest stowarzyszeniem działającym na podstawie ustawy prawo o stowarzyszeniach oraz statutu. Członkami Towarzystwa są aktualnie osoby fizyczne wykonujące zawód psychoterapeuty psychoanalitycznego (członkowie zwyczajni i nadzwyczajni), jak i osoby, które nie rozpoczęły jeszcze wykonywania tego zawodu (kandydaci).
2015
16
paź

Istota:
Czy od wartości szkolenia członków zespołu interdyscyplinarnego należy pobrać zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych, czy też Ośrodek Pomocy Społecznej ma obowiązek wystawienia po zakończeniu roku PIT-8C?
Fragment:
Zgodnie z art. 9a ust. 13 ww. ustawy członkowie zespołu interdyscyplinarnego oraz grup roboczych wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych. Należy zaznaczyć, że aby powoływany przez wójta zespół interdyscyplinarny prawidłowo funkcjonował, członkom tego zespołu powinny być stworzone odpowiednie warunki, pozwalające na efektywne sprawowanie ich funkcji. Stąd też otrzymywane przez członków zespołu interdyscyplinarnego świadczenia w postaci szkoleń – jako ściśle związane z realizacją działań statutowych Wnioskodawcy (przeciwdziałania przemocy w rodzinie) – należy zaliczyć do narzędzi niezbędnych w realizowaniu obowiązków członków zespołu. Należy zauważyć, że członkowie zespołu nie uzyskują osobistych korzyści w związku z uczestnictwem w tych szkoleniach. Realizują cele swoich pracodawców. W związku z tym wydatki Wnioskodawcy – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej nie będą generowały po stronie członków zespołu interdyscyplinarnego przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wydatki te poniesione przez Wnioskodawcę będą bowiem w istocie wydatkami poniesionym na funkcjonowanie ww. zespołu, w skład którego wchodzą pracownicy Ośrodka, Policji, Służby zdrowia, itp.
2015
2
lip

Istota:
Zwolnienie od podatku usług organizacji i prowadzenia szkoleń, zjazdów, konferencji, posiedzeń i seminariów naukowych świadczonych przez niezależną grupę osób na rzecz swoich członków
Fragment:
Kryteria są następujące: podmioty zainteresowane stosowaniem zwolnienia muszą utworzyć niezależną grupę osób, której będą członkami; usługi świadczone przez niezależną grupę muszą być świadczone na rzecz jej członków; działalność członków niezależnej grupy podlega zwolnieniu z podatku VAT lub członkowie niezależnej grupy nie są uznawani za podatników VAT; usługi świadczone przez niezależną grupę są bezpośrednio niezbędne do wykonywania działalności zwolnionej lub wyłączonej od podatku ich beneficjentów będących członkami tej grupy; z tytułu świadczonych usług niezależna grupa otrzymuje od swoich członków wyłącznie zwrot kosztów poniesionych na świadczenie tych usług; zwrot kosztów uzyskiwany przez niezależną grupę od każdego z jej członków jest nie wyższy od indywidualnego udziału przypadającego na danego beneficjenta tych usług w ogólnych wydatkach tej grupy; wydatki ponoszone przez niezależną grupę są ponoszone we wspólnym interesie jej członków; zastosowanie zwolnienia nie narusza warunków konkurencji. Podstawowym warunkiem zastosowania ww. zwolnienia jest wymóg, aby podmioty, na rzecz których niezależne grupy dokonują świadczeń, były członkami takiej grupy. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca jest stowarzyszeniem, w którym w chwili obecnej członkami Instytutu są wyłącznie osoby fizyczne wykonujące zawód psychoanalityka.
2014
11
wrz

Istota:
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych otrzymanego wsparcia finansowego.
Fragment:
Przepisy ww. ustawy wymagają jednorazowej opłaty z tytułu przystąpienia członka do spółdzielni. Wpłata wpisowego jest zatem jednym z obowiązków członka spółdzielni. Fundusz zasobowy powstaje m.in. z wpłat członków spółdzielni. Wpłaty na fundusz są obowiązkowe, jednakże kwestia źródła pochodzenia wpłat nie jest regulowana przepisami. To członkowie spółdzielni podejmują decyzję z jakiego źródła dokonają wpłat na fundusz zasobowy z tytułu wpłat wpisowego przez członków. W przedmiotowym wniosku członkowie spółdzielni zdecydowali, że wpłaty na fundusz pochodzić będą z uzyskanego przez nich wsparcia finansowego. Otrzymane środki finansowe, które zasiliły fundusz zasobowy Spółdzielni (wpłaty wpisowego), nie stanowią zatem przychodu dla Wnioskodawcy. Wnioskodawca celowo nie zaliczył otrzymanych środków finansowych na fundusz udziałowy, gdyż udziały podlegają w momencie wystąpienia członka ze Spółdzielni zwrotowi w wysokości wniesionych udziałów. W przypadku funduszu zasobowego wpłacone wpłaty są obowiązkowe i jednocześnie bezzwrotne, czyli w momencie wystąpienia ze spółdzielni członkowi nie przysługuje zwrot wpisowego. Jak wskazano w opisie stanu faktycznego, Spółdzielnia otrzyma również wsparcie pomostowe.
2014
28
sie
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Członkowie
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.