ITPB1/4511-440/15-2/MW | Interpretacja indywidualna

1) Czy wynagrodzenia oraz inne należności otrzymywane przez Wnioskodawcę z tytułu pełnienia funkcji i sprawowania obowiązków członka zarządu – dyrektora Spółki będą opodatkowane wyłącznie na terytorium Zjednoczonych Emiratów Arabskich? Innymi słowy, czy wynagrodzenia oraz inne należności otrzymywane przez Wnioskodawcę z tytułu pełnienia funkcji i sprawowania obowiązków członka zarządu dyrektora spółki będą zwolnione z opodatkowania na terenie Polski?
2) Czy – w przypadku gdy wynagrodzenia oraz inne należności otrzymywane przez Wnioskodawcę z tytułu pełnienia funkcji i sprawowania obowiązków członka zarządu – dyrektora spółki będą jedynym źródłem dochodów Wnioskodawcy (tzn. Wnioskodawca nie będzie uzyskiwać żadnych innych dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w Polsce) – Wnioskodawca zobowiązany będzie składać w Polsce roczne zeznania podatkowe?
3) Czy – w przypadku gdy wynagrodzenia oraz inne należności otrzymywane przez Wnioskodawcę z tytułu pełnienia funkcji i sprawowania obowiązków członka zarządu – dyrektora Spółki nie będą jedynym źródłem dochodów Wnioskodawcy (tzn. Wnioskodawca będzie uzyskiwać inne dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w Polsce) – wynagrodzenia i należności otrzymywane przez Wnioskodawcę z tytułu pełnienia funkcji i sprawowania obowiązków członka zarządu dyrektora spółki będą jedynie wpływać na zasady ustalania stopy procentowej podatku, która będzie miała zastosowanie do opodatkowania dochodów Wnioskodawcy podlegających opodatkowaniu w Polsce?
ITPB1/4511-440/15-2/MWinterpretacja indywidualna
 1. Zjednoczone Emiraty Arabskie
 2. członek zarządu
 3. dyrektor
 4. wynagrodzenia
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Podstawa obliczenia i wysokość podatku -> Skala podatkowa

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że - stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 5 marca 2015 r. (data wpływu 10 marca 2015 r.) uzupełnionym pismem z dnia 20 maja 2015 r. (data wpływu 25 maja 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów uzyskiwanych z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu w spółce mającej siedzibę na terytorium Zjednoczonych Emiratów Arabskich - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 marca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów uzyskiwanych z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu w spółce mającej siedzibę na terytorium Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest osobą fizyczną mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiada tu również ośrodek interesów życiowych, w związku z czym podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów. Wnioskodawca zostanie powołany na członka zarządu (dyrektora) spółki posiadającej osobowość prawną, a powstałej i działającej według prawa obowiązującego w Zjednoczonych Emiratach Arabskich (zwana dalej „spółką”). Siedziba spółki będzie znajdować się na terytorium Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Zarząd spółki będzie wieloosobowy, a w jego skład będą wchodziły osoby fizyczne, które nie będą polskimi rezydentami podatkowymi oraz osoby fizyczne, będące rezydentami polskimi.

Spółka z siedzibą na terytorium Zjednoczonych Emiratów Arabskich, w której Wnioskodawca będzie pełnił funkcję członka zarządu będzie podlegać nieograniczonemu obowiązku podatkowemu w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, tj. będzie rezydentem podatkowym Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu (dyrektora) spółki, Wnioskodawca będzie otrzymywał wynagrodzenie. Powołanie na członka zarządu spółki, a także ustalenie wynagrodzenia i innych podobnych należności dyrektora nastąpi na mocy aktu wewnętrznego spółki. Podstawą wypłaty wynagrodzenia będzie zatem stosunek powołania Wnioskodawcy, nie będzie natomiast zawierany żaden dodatkowy stosunek prawny, a w szczególności umowa o pracę lub kontrakt menedżerski. Wnioskodawca nie będzie wykonywał na rzecz spółki innych czynności niż wynikające z obowiązków jej członka zarządu (dyrektora).

Zakres pełnionych przez Wnioskodawcę obowiązków mieści się w definicji art. 19 umowy między rządem Rzeczypospolitej Polskiej a rządem Zjednoczonych Emiratów Arabskich w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatku od dochodu i majątku, tj. Wnioskodawca będzie pobierał wynagrodzenie z tytułu członkostwa w zarządzie spółki mającej siedzibę w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Wnioskodawca nie będzie jedynym członkiem zarządu – dyrektorem spółki, w skład organu zarządzającego spółką będzie wchodziła, poza nim, jeszcze co najmniej jedna osoba.

Oficjalnie spotkania pełnego Zarządu będą odbywały się co najmniej raz do roku na terytorium Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Niektóre decyzje o charakterze zarządczym będą podejmowane przez Wnioskodawcę z Polski. Przy wykonywaniu obowiązków zarządczych zarówno Wnioskodawca, jak i inni członkowie Zarządu będą korzystali z poczty elektronicznej, będą organizować telekonferencje, itp. Innymi słowy, nie każda podejmowana przez Wnioskodawcę czynność dotycząca zarządzania będzie faktycznie podejmowana na terytorium Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Z tytułu pełnionej funkcji i sprawowania obowiązków członka zarządu – dyrektora spółki Wnioskodawca będzie otrzymywał wynagrodzenie od spółki. Wnioskodawca wyjaśnia, że jako członek zarządu spółki będzie podejmować decyzje dotyczące prowadzenia działalności przez tę spółkę. Będzie zajmować się zarządzaniem spółką, jej finansami. Innymi słowy będzie się zachowywać podobnie jak członkowie zarządu polskich spółek kapitałowych. Będzie w spółce odpowiedzialny za podejmowanie, decyzji zarządczych. finansowych, itp. Tym samym wynagrodzenie za czynności Wnioskodawcy będzie wypłacane za podejmowanie czynności zarządczych, a nie doradczych.

Na dzień składania wniosku Wnioskodawca nie jest i nie zamierza jednocześnie być wspólnikiem spółki (ani udziałowcem, ani akcjonariuszem), jednak nie wyklucza, że sytuacja ta ulegnie w przyszłości zmianie. Dlatego też Wnioskodawca prosi organ podatkowy wydający interpretację o uwzględnienie sytuacji, w której Wnioskodawca będzie wspólnikiem spółki (udziałowcem lub akcjonariuszem), jak również sytuacji, w której Wnioskodawca takim wspólnikiem nie będzie.

Poza wynagrodzeniem otrzymywanym z tytułu pełnienia funkcji i sprawowania obowiązków członka zarządu – dyrektora spółki Wnioskodawca może (chociaż nie musi) otrzymywać inne dochody podlegające opodatkowaniu na terenie Polski (przykładowo mogą to być dochody ze stosunku pracy wykonywanego w Polsce, dochody z działalności gospodarczej prowadzonej w Polsce, dochody z wykonywania wolnego zawodu, itp.).

W uzupełnieniu wniosku, Wnioskodawca wskazał, że z tytułu pełnionej funkcji sprawowania obowiązków członka zarządu spółki Wnioskodawca będzie otrzymywał wynagrodzenie za czynności charakterystyczne dla wykonywania obowiązków dyrektora w spółce, tzn. dla zarządzania spółką i nadzoru nad zarządzaniem spółką.

Ponadto, Wnioskodawca wskazuje, że miejsce faktycznego zarządu spółki znajdować się będzie na terytorium Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu – dyrektora Wnioskodawca będzie podlegał obowiązkowi podatkowemu w Zjednoczonych Emiratach Arabskich zgodnie z przepisami prawa Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Wszelkie przychody otrzymane w związku ze sprawowaniem funkcji członka zarządu – dyrektora spółki z siedzibą w Zjednoczonych Emiratach Arabskich będą podlegać opodatkowaniu w Zjednoczonych Emiratach Arabskich (w zakresie, w którym wewnętrzne przepisy podatkowe tego kraju przewidują opodatkowanie takich dochodów) bez względu na okoliczność, że niektóre obowiązki członka zarządu spółki Wnioskodawca będzie wykonywał fizycznie również z Polski.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.
 1. Czy wynagrodzenia oraz inne należności otrzymywane przez Wnioskodawcę z tytułu pełnienia funkcji i sprawowania obowiązków członka zarządu – dyrektora Spółki będą opodatkowane wyłącznie na terytorium Zjednoczonych Emiratów Arabskich... Innymi słowy, czy wynagrodzenia oraz inne należności otrzymywane przez Wnioskodawcę z tytułu pełnienia funkcji i sprawowania obowiązków członka zarządu dyrektora spółki będą zwolnione z opodatkowania na terenie Polski...
 2. Czy – w przypadku gdy wynagrodzenia oraz inne należności otrzymywane przez Wnioskodawcę z tytułu pełnienia funkcji i sprawowania obowiązków członka zarządu – dyrektora spółki będą jedynym źródłem dochodów Wnioskodawcy (tzn. Wnioskodawca nie będzie uzyskiwać żadnych innych dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w Polsce) – Wnioskodawca zobowiązany będzie składać w Polsce roczne zeznania podatkowe...
 3. Czy – w przypadku gdy wynagrodzenia oraz inne należności otrzymywane przez Wnioskodawcę z tytułu pełnienia funkcji i sprawowania obowiązków członka zarządu – dyrektora Spółki nie będą jedynym źródłem dochodów Wnioskodawcy (tzn. Wnioskodawca będzie uzyskiwać inne dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w Polsce) – wynagrodzenia i należności otrzymywane przez Wnioskodawcę z tytułu pełnienia funkcji i sprawowania obowiązków członka zarządu dyrektora spółki będą jedynie wpływać na zasady ustalania stopy procentowej podatku, która będzie miała zastosowanie do opodatkowania dochodów Wnioskodawcy podlegających opodatkowaniu w Polsce...

Zdaniem Wnioskodawcy, w myśl wyrażonej w art. 3 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zasady nieograniczonego obowiązku podatkowego osoby fizyczne jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów. Jednocześnie ustawodawca postanowił, iż powyższą regułę należy stosować z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska (art. 4a ustawy o podatku dochodowego od osób fizycznych).

Konieczne jest zatem odwołanie się do zawartej przez Polskę umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. W art. 19 umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania postanowiono, iż wynagrodzenia oraz inne podobne należności, które osoba mająca miejsce zamieszkania w umawiającym się państwie (tut. Polska) otrzymuje z tytułu członkostwa w zarządzie, radzie nadzorczej lub w innym podobnym organie spółki mającej siedzibę w drugim umawiającym się państwie (tut. Zjednoczone Emiraty Arabskie), mogą być opodatkowane w tym drugim państwie (tut. w Zjednoczonych Emiratach Arabskich). Zawarta w art. 19 umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania norma rozdzielcza względna przyznaje zatem kompetencje opodatkowania wynagrodzenia oraz innych podobnych należności w państwie siedziby spółki.

Jednocześnie – stosownie do postanowień art. 24 ust. 1 lit. a) umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania – Polska zobowiązana jest do zwolnienia, takiego dochodu od opodatkowania, lecz może przy obliczaniu kwoty podatku od pozostałego dochodu lub majątku tej osoby zastosować stawkę, która byłaby zastosowana, gdyby dochód zwolniony od opodatkowania nie był zwolniony z opodatkowania.

Zdaniem Wnioskodawcy, postanowienia umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, jednoznacznie przesądzają o tym, iż wynagrodzenie, które Wnioskodawca otrzyma z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu spółki, będzie korzystało w Polsce ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Niezależnie od braku posiadania przez spółkę certyfikatu rezydencji. Żaden przepis umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi nie wymaga posiadania certyfikatu rezydencji podatkowej spółki wypłacającej wynagrodzenia dyrektorów. Będzie ono jednak miało wpływ na określenie podatku od pozostałych dochodów Wnioskodawcy podlegających opodatkowaniu w Polsce. Określenie podatku powinno w tej sytuacji nastąpić na podstawie art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wnioskodawca wskazuje, że pojęcie „spółki” zostało zdefiniowane w art. 3 ust. 1 pkt f) umowy. Zgodnie z tym przepisem przez „spółkę” należy rozumieć każdą osobę prawną lub każdą jednostkę, którą dla celów podatkowych traktuje się jako osobę prawną. Z Komentarza OECD do art. 3 Konwencji Modelowej (wersja z lipca 2010 r.) wynika, że odpowiedź na pytanie, czy dana jednostka jest traktowana dla celów podatkowych „jak osoba prawna” - powinna być udzielona na podstawie analizy przepisów państwa, w którym została ona utworzona. Należy zatem przyjąć, że art. 19 umowy znajdzie zastosowanie wtedy, gdy – zgodnie z przepisami obowiązującymi na terenie Zjednoczonych Emiratów Arabskich – Spółka będzie opodatkowana jak osoba prawna. Jak była o tym mowa, w przedmiotowej sprawie Spółka wypłacająca Wnioskodawczyni wynagrodzenie będzie miała siedzibę na terenie Zjednoczonych Emiratów Arabskich i dla celów podatkowych będzie tam traktowana jak osoba prawna. W związku z tym Spółkę – dla celów stosowania umowy – należy uznać za Spółkę mającą siedzibę na terytorium Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Za wystarczające należy przy tym uznać posiadanie przez Spółkę, poza dokumentami świadczącymi o inkorporacji spółki, certyfikatu opisanego w stanie faktycznym niniejszego wniosku. Warto przy tym zauważyć, że zdaniem organów podatkowych przepisy umowy ani ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie nakładają na podatnika obowiązku posiadania certyfikatu rezydencji zagranicznej spółki. Podatnik powinien jedynie ustalić, czy spółka, której jest członkiem zarządu (dyrektorem) jest rezydentem podatkowym Zjednoczonych Emiratów Arabskich i być w stanie udokumentować ten fakt w przyszłości na potrzeby czynności sprawdzających organów podatkowych (tak stwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w piśmie z dnia 25 kwietnia 2013 r., znak IPPB2/415-65/13-4/EL; podobne stanowisko wyraził Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w piśmie z dnia 10 maja 2013 r., znak IBPBII/1/415-166/13/BJ). Należy zatem uznać, że certyfikat potwierdzający status podatkowy Spółki będzie wystarczający do potwierdzenia rezydencji podatkowej Spółki.

Pojęcie „wynagrodzeń i innych należności z tytułu członkostwa w zarządzie, radzie nadzorczej lub innym podobnym organie spółki” nie zostało zdefiniowane w umowie. Definicja tego pojęcia nie budzi jednak szczególnych wątpliwości. Przyjmuje się, że obejmuje ono przychody otrzymywane w związku z pełnieniem funkcji zarządczych w spółkach, w szczególności przychody uzyskiwane z tytułu członkostwa w zarządzie spółki z siedzibą w Zjednoczonych Emiratach Arabskich (tak np. stwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z dnia 21 stycznia 2013 r., znak: IPPB2/415-1017/12-2/EL).

Z uwagi na powyższe należy stwierdzić, że wynagrodzenia i inne należności, które Wnioskodawca będzie otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu – dyrektora spółki będą podlegać opodatkowaniu w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. W celu zapobieżenia podwójnego opodatkowania należy natomiast zastosować metodę, o której mowa w art. 24 ust. 1 lit. a) umowy. Zgodnie z tym przepisem, jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga dochód lub posiada majątek, który zgodnie z postanowieniami umowy może być opodatkowany w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, to Polska zwolni (z uwzględnieniem postanowień art. 24 ust. 1 lit. b) umowy, które nie mają zastosowania w przedmiotowej sprawie) taki dochód lub majątek od opodatkowania, lecz może przy obliczaniu kwoty podatku od pozostałego dochodu lub majątku tej osoby zastosować stawkę podatkową, która byłaby zastosowaną, gdyby dochód zwolniony od opodatkowania w powyższy sposób nie był tak właśnie zwolniony od opodatkowania.

We wskazanym wyżej art. 24 ust. 1 lit. a) umowy przewidziana została zatem tzw. metoda wyłączenia z progresją, która polega na tym, że dochód, który może być opodatkowany w państwie jego uzyskiwania, nie jest wprawdzie opodatkowany w państwie rezydencji danej osoby, lecz państwo rezydencji zachowuje prawo wzięcia pod uwagę tego dochodu przy ustalaniu podatku od pozostałego dochodu danej osoby.

Wyłączenie z progresją na gruncie polskiej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych reguluje art. 27 ust. 8, zgodnie z którym jeżeli podatnik mający miejsce zamieszkania na terytorium Polski oprócz dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach ogólnych osiągał również dochody z tytułu działalności wykonywanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub ze źródeł przychodów znajdujących się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwolnione od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych umów międzynarodowych – podatek określa się w następujący sposób:

 1. do dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym dodaje się dochody zwolnione od tego podatku i od sumy tych dochodów oblicza się podatek według skali określonej w ust. 1,
 2. ustala się stopę procentową tego podatku do tak obliczonej sumy dochodów,
 3. ustaloną zgodnie z pkt 2 stopę procentową stosuje się do dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

W konsekwencji Wnioskodawca uważa, że wynagrodzenia i inne należności, które będzie otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu – dyrektora spółki będą zwolnione od opodatkowania w Polsce. Dochody uzyskiwane z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu – dyrektora spółki będą jednak uwzględniane przy obliczeniu efektywnej stawki podatku właściwej dla opodatkowania innych dochodów, które będą podlegały opodatkowaniu w Polsce.

W związku z tym jeśli Wnioskodawca – poza wynagrodzeniem za pełnienie funkcji dyrektora – członka zarządu w spółce – otrzyma inne dochody podlegające opodatkowaniu w Polsce, to przy ustalaniu stawki właściwej do ich opodatkowania Wnioskodawca będzie musiał uwzględnić dochód uzyskany na terytorium Zjednoczonych Emiratów Arabskich (zgodnie z art. 24 ust. 1 lit. a) umowy i art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Jeśli zaś Wnioskodawca nie będzie uzyskiwał żadnych dochodów opodatkowanych w Polsce, to dochody otrzymywane z tytułu pełnienia funkcji dyrektora – członka zarządu spółki będą opodatkowane tylko w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. W takim wypadku Wnioskodawca nie będzie musiał składać w Polsce rocznych deklaracji PIT, gdyż nie będzie na nim spoczywał obowiązek rozliczenia dochodów w Polsce.

Biorąc powyższe pod uwagę, w ocenie Wnioskodawcy:

 1. Wynagrodzenia oraz inne należności otrzymywane przez Wnioskodawcę z tytułu pełnienia funkcji i sprawowania obowiązków członka zarządu – dyrektora spółki będą opodatkowane wyłącznie na terytorium Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Innymi słowy, wynagrodzenia oraz inne należności otrzymywane przez Wnioskodawcę z tytułu pełnienia funkcji i sprawowania obowiązków członka zarządu dyrektora spółki będą zwolnione z opodatkowania na terenie Polski, z zastrzeżeniem, o którym mowa w odpowiedzi na pytanie nr 3.
 2. Jeśli wynagrodzenia oraz inne należności otrzymywane przez Wnioskodawcę z tytułu pełnienia funkcji i sprawowania obowiązków członka zarządu – dyrektora spółki będą jedynym źródłem dochodów Wnioskodawcy (tzn. Wnioskodawca nie będzie uzyskiwać żadnych innych dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w Polsce) Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do składania w Polsce rocznych zeznań podatkowych PIT.
 3. Jeśli wynagrodzenia oraz inne należności otrzymywane przez Wnioskodawcę z tytułu pełnienia funkcji i sprawowania obowiązków członka zarządu – dyrektora spółki nie będą jedynym źródłem dochodów Wnioskodawcy (tzn. Wnioskodawca będzie uzyskiwać inne dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w Polsce), wówczas wynagrodzenia i należności otrzymywane przez Wnioskodawcę z tytułu pełnienia funkcji i sprawowania obowiązków członka zarządu – dyrektora spółki będą jedynie wpływać na zasady ustalania stopy procentowej podatku, która będzie miała zastosowanie do opodatkowania dochodów Wnioskodawcy podlegających opodatkowaniu w Polsce.

W opinii Wnioskodawcy, przedstawiony powyżej pogląd jednolicie i niezmiennie akceptowany jest przez polskie organy podatkowe. Stanowisko zbieżne z przedstawionym przez Wnioskodawcę wyrażone zostało przez liczne interpretacje prawa podatkowego, które Wnioskodawca przytoczył i zacytował.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Stosownie do art. 3 ust. 1a ww. ustawy za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

 1. posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
 2. przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Na podstawie art. 4a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przepisy art. 3 ust. 1, 1a, 2a i 2b stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczypospolita Polska.

Z wniosku wynika, że Wnioskodawca jest osobą fizyczną mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiada tu również ośrodek interesów życiowych, w związku z czym podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów. Wnioskodawca zostanie powołany na członka zarządu (dyrektora) spółki posiadającej osobowość prawną, a powstałej i działającej według prawa obowiązującego w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Siedziba spółki będzie znajdować się na terytorium Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Zarząd spółki będzie wieloosobowy, a w jego skład będą wchodziły osoby fizyczne, które nie będą polskimi rezydentami podatkowymi oraz osoby fizyczne, będące rezydentami polskimi. Spółka z siedzibą na terytorium Zjednoczonych Emiratów Arabskich, w której Wnioskodawca będzie pełnił funkcję członka zarządu będzie podlegać nieograniczonemu obowiązku podatkowemu w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, tj. będzie rezydentem podatkowym Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu (dyrektora) spółki, Wnioskodawca będzie otrzymywał wynagrodzenie. Podstawą wypłaty wynagrodzenia będzie stosunek powołania Wnioskodawcy, nie będzie natomiast zawierany żaden dodatkowy stosunek prawny, a w szczególności umowa o pracę lub kontrakt menedżerski.

Zakres pełnionych przez Wnioskodawcę obowiązków mieści się w definicji art. 19 umowy między rządem Rzeczypospolitej Polskiej a rządem Zjednoczonych Emiratów Arabskich w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatku od dochodu i majątku, tj. Wnioskodawca będzie pobierał wynagrodzenie z tytułu członkostwa w zarządzie spółki mającej siedzibę w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Oficjalnie spotkania pełnego Zarządu będą odbywały się co najmniej raz do roku na terytorium Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Niektóre decyzje o charakterze zarządczym będą podejmowane przez Wnioskodawcę z Polski.

Z tytułu pełnionej funkcji sprawowania obowiązków członka zarządu spółki, Wnioskodawca będzie otrzymywał wynagrodzenie za czynności charakterystyczne dla wykonywania obowiązków dyrektora w spółce, tzn. dla zarządzania spółką i nadzoru nad zarządzaniem spółką.

Ponadto, miejsce faktycznego zarządu spółki znajdować się będzie na terytorium Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu – dyrektora, Wnioskodawca będzie podlegał obowiązkowi podatkowemu w Zjednoczonych Emiratach Arabskich zgodnie z przepisami prawa Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Wszelkie przychody otrzymane w związku ze sprawowaniem funkcji członka zarządu – dyrektora spółki z siedzibą w Zjednoczonych Emiratach Arabskich będą podlegać opodatkowaniu w Zjednoczonych Emiratach Arabskich (w zakresie, w którym wewnętrzne przepisy podatkowe tego kraju przewidują opodatkowanie takich dochodów) bez względu na okoliczność, że niektóre obowiązki członka zarządu spółki Wnioskodawca będzie wykonywał fizycznie również z Polski.

Na podstawie art. 19 umowy z dnia 31 stycznia 1993 r. zawartej między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonych Emiratów Arabskich w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu (Dz.U. z 1994 r., Nr 81, poz. 373) – w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2015 r. – wynagrodzenia i inne podobne należności, które osoba mająca miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie otrzymuje z tytułu członkostwa w zarządzie, radzie nadzorczej lub w innym podobnym organie spółki mającej siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie, mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie.

Postanowienie powyżej przytoczone, w którym zamieszczono zwrot, że danego rodzaju dochód „może być” opodatkowany w jednym z państw (najczęściej w państwie źródła) nie oznacza, że podatnik może wybrać to państwo, w którym opodatkuje swój dochód i zapłaci podatek. Postanowienie to wskazuje natomiast, że państwo źródła ma prawo opodatkować dany dochód, bez względu na to, czy dochód ten podlegać będzie opodatkowaniu w drugim państwie (państwie rezydencji). Przypisanie prawa do opodatkowania nie ma tutaj charakteru wyłączności.

Odnosząc się do użytego w art. 19 umowy określenia przedmiotu opodatkowania należy wskazać, że przez wynagrodzenia i inne podobne należności otrzymywane z tytułu członkostwa w zarządzie, radzie nadzorczej lub w innym podobnym organie spółki należy rozumieć wyłącznie należności wynikające z pełnienia funkcji zarządczych i nadzorczych w spółce, a nie innych funkcji pełnionych dodatkowo przez osoby będące członkami zarządu, rady nadzorczej lub innego podobnego organu (np. funkcji doradcy, konsultanta). Chodzi zatem o należności z tytułu czynności charakterystycznych dla wykonywania obowiązków dyrektora w spółce, dla zarządzania spółką i nadzoru nad zarządzaniem spółką.

W myśl ww. przepisu art. 19 umowy dochód osoby mającej zamieszkanie na terytorium Polski pełniącej funkcję członka zarządu lub rady nadzorczej w spółce mającej siedzibę na terytorium Zjednoczonych Emiratów Arabskich, może być opodatkowany w państwie źródła, tj. w Zjednoczonych Emiratach Arabskich oraz w państwie rezydencji, tj. w Polsce.

W celu zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu tego dochodu w Polsce należy zastosować metodę, o której mowa w art. 24 ust. 1 lit. a) umowy – metoda wyłączenia z progresją.

Zgodnie z treścią art. 24 ust. 1 pkt a) ww. umowy – w przypadku osoby mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce, podwójnego opodatkowania unikać się będzie w sposób następujący: jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga dochód lub posiada majątek, który zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy może być opodatkowany w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, to Polska zwolni, z uwzględnieniem postanowień punktu b), taki dochód lub majątek od opodatkowania, lecz może przy obliczaniu kwoty podatku od pozostałego dochodu lub majątku tej osoby zastosować stawkę podatkową, która byłaby zastosowana, gdyby dochód zwolniony od opodatkowania w powyższy sposób nie był tak właśnie zwolniony od opodatkowania.

Z kolei stosownie do postanowień art. 24 ust. 1 lit. b) ww. umowy, jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga część dochodu, która - zgodnie z postanowieniami artykułów 10, 11 i 12 - może być opodatkowana w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, to Polska zezwoli na potrącenie od podatku od dochodu tej osoby kwoty równej podatkowi dochodowemu zapłaconemu w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Jednakże takie potrącenie nie może przekroczyć tej części podatku, jaka została obliczona przed dokonaniem potrącenia i która odpowiada tej części dochodu, który może być opodatkowany w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Oznacza to, że dochód uzyskany przez podatnika z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu (dyrektora) w spółce w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, tj. ze źródła wymienionego w art. 19 umowy między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi, jest zwolniony z opodatkowania w Polsce, przy czym jeżeli podatnik uzyskałby w danym roku podatkowym inne dochody podlegające opodatkowaniu w Polsce, dochód uzyskany w Zjednoczonych Emiratach Arabskich powinien zostać uwzględniony dla potrzeb obliczenia stopy procentowej podatku od pozostałego dochodu podlegającego opodatkowaniu w Polsce.

Podatek określa się wówczas - stosownie do art. 27 ust. 8 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - w następujący sposób:

 1. do dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym dodaje się dochody zwolnione od tego podatku i od sumy tych dochodów oblicza się podatek według skali określonej w ust. 1;
 2. ustala się stopę procentową tego podatku do tak obliczonej sumy dochodów,
 3. ustaloną zgodnie z pkt 2 stopę procentową stosuje się do dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Zasadę opodatkowania przedstawioną w wyżej powołanym art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stosuje się wyłącznie w przypadku, jeżeli podatnik oprócz dochodów zwolnionych z opodatkowania na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, osiągnął inne dochody podlegające opodatkowaniu w Polsce na ogólnych zasadach. W przeciwnym razie, podatnik nie ma obowiązku składania zeznania podatkowego w Polsce.

Mając na uwadze powołane wyżej przepisy prawa oraz opisane we wniosku zdarzenie przyszłe, stwierdzić należy, że uzyskiwane przez Wnioskodawcę świadczenia z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu – dyrektora, w spółce mającej siedzibę na terytorium Zjednoczonych Emiratów Arabskich podlegają opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 19 umowy, tj. w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i w Polsce. Jednocześnie w Polsce należy uniknąć podwójnego opodatkowania, stosując określoną w art. 24 ust. 1 lit. a) umowy w zw. z art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tzw. metodę wyłączenia z progresją.

Oznacza to, że dochód który Wnioskodawca uzyskałby na terytorium Zjednoczonych Emiratów Arabskich z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu – dyrektora, zarówno w sytuacji gdy Wnioskodawca będzie wspólnikiem Spółki, jak i w sytuacji, w której Wnioskodawca nie będzie wspólnikiem Spółki, będzie zwolniony z opodatkowania w Polsce, przy czym jeżeli Wnioskodawca uzyskałby inne dochody w roku podatkowym podlegające opodatkowaniu w Polsce, dochód uzyskany na terytorium Zjednoczonych Emiratów Arabskich powinien zostać uwzględniony dla potrzeb obliczenia stopy procentowej podatku od pozostałego dochodu Wnioskodawcy podlegającego opodatkowaniu w Polsce.

Ponadto, w sytuacji gdy Wnioskodawca nie osiągałby w Polsce dochodów, nie byłby zobowiązany do składania zeznania podatkowego.

Końcowo trzeba również zastrzec, że jeżeli przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe będzie różniło się od stanu faktycznego występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego stanu faktycznego. Organ nie prowadzi postępowania które pozwoliłoby na ustalenie, czy faktycznie uzyskane kwoty stanowią wynagrodzenie wyłącznie wynikające z pełnienia funkcji członka zarządu – dyrektora oraz czy miejsce faktycznego zarządu spółki znajdować się będzie na terytorium Zjednoczonych Emiratów Arabskich. W tym względzie oparto się na treści wniosku.

Odnosząc się natomiast do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnych wskazać należy, iż orzeczenia te dotyczą tylko konkretnych, indywidualnych spraw podatników, w określonym stanie faktycznym (zdarzeniu przyszłym) i w tych sprawach rozstrzygnięcia w nich zawarte są wiążące. Natomiast organy podatkowe, mimo że w ocenie indywidualnych spraw podatników posiłkują się wydanymi rozstrzygnięciami innych organów podatkowych, to nie mają możliwości zastosowania ich wprost, z tego powodu, iż nie stanowią materialnego prawa podatkowego.

Cytowana w interpretacji umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania została zmieniona protokołem z dnia 11 grudnia 2013 r. Ww. Protokół zmieniający Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonych Emiratów Arabskich w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku wszedł w życie z dniem 1 maja 2015 r. Jednakże, wejście w życie Protokołu nie oznacza, że ma on od razu zastosowanie. Zgodnie z art. 14 ww. Protokołu, zastosowanie ma on dopiero do podatków od dochodu osiągniętego od 1 stycznia w roku kalendarzowym następującym po wejściu w życie Protokołu. W związku z tym zmiany przewidziane w protokole będą miały zastosowanie do dochodów osiąganych od 1 stycznia 2016 r.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, ul. H. Sienkiewicza 84, 15-950 Białystok, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.