IPTPB3/4510-222/15-2/IR | Interpretacja indywidualna

Ustalenie, czy wykonywanie nieodpłatnie czynności przez Członka Zarządu Spółki (akcjonariusza Spółki) bez prawa do wynagrodzenia powoduje powstanie po stronie Spółki przychodu z nieodpłatnego świadczenia.
IPTPB3/4510-222/15-2/IRinterpretacja indywidualna
  1. akcjonariusz
  2. członek zarządu
  3. przychód
  4. wynagrodzenia
  5. świadczenie nieodpłatne
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w związku z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 17 czerwca 2015 r. (data wpływu 24 czerwca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy wykonywanie nieodpłatnie czynności przez członka zarządu Spółki (akcjonariusza Spółki) bez prawa do wynagrodzenia powoduje powstanie po stronie Spółki przychodu z nieodpłatnego świadczenia – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 czerwca 2015 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy wykonywanie nieodpłatnych czynności przez członka zarządu Spółki (akcjonariusza Spółki) bez prawa do wynagrodzenia powoduje powstanie po stronie Spółki przychodu z nieodpłatnego świadczenia.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Spółka Akcyjna (dalej: Spółka) prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki akcyjnej. Głównym przedmiotem działalności jest produkcja makaronów.

Zarząd Spółki jest wieloosobowy, zaś wszyscy Jego członkowie są zobowiązani i uprawnieni do wspólnego prowadzenia spraw Spółki. W myśl art. 8 ust. 3 Statutu Spółki „Zarząd Spółki zarządza spółką i reprezentuje ją na zewnątrz. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa spółki niezastrzeżone przepisami prawa lub statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do zakresu działania Zarządu”.

Jeden z członków zarządu Spółki, będący jednocześnie Jej akcjonariuszem, w okresie do dnia 28 lutego 2015 r. sprawował funkcje w zarządzie i wykonywał funkcje wynikające z podziału kompetencji, wyłącznie na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy tej Spółki. Przedmiotowe czynności polegały na windykacji należności Spółki, podpisywaniu faktur sprzedażowych podczas nieobecności specjalisty d/s logistyki, a także zatwierdzaniu dokumentów kasowych. Członka zarządu, o którym mowa w pytaniu, od dnia 1 marca 2015 r., łączy stosunek pracy ze Spółką na podstawie umowy o pracę zawartej w dniu 27 lutego 2015 r.

Wskazanego członka zarządu łączyła ze Spółką wyłącznie więź korporacyjna w okresie do dnia 28 lutego 2015 r., a swoje czynności wykonywał On na rzecz Spółki bez wynagrodzenia, jednakże będąc jednocześnie Jej akcjonariuszem partycypował on w dywidendzie, zysku ze zbycia akcji, czy też innego rodzaju przychodach z tytułu uczestnictwa w Spółce.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w opisanym stanie faktycznym, wykonywanie na rzecz Spółki Akcyjnej nieodpłatnych czynności na postawie uchwały właściwego organu Spółki przez członka zarządu, który jest jednocześnie akcjonariuszem tej Spółki, stanowi dla Spółki przychód w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm.; dalej: Ustawa), a przez to niesie za sobą obowiązek uiszczenia z tego tytułu należności podatkowych...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2 Ustawy, przychodami są w szczególności, „wartość otrzymanych rzeczy lub praw, a także wartość innych świadczeń w naturze, w tym wartość rzeczy i praw otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie, a także wartość innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń, (...)”.

Ustawa nie wskazuje co konkretnie należy rozumieć pod pojęciem „świadczenia nieodpłatnego”. Interpretacja tego pojęcia wynika z orzecznictwa sądów administracyjnych, a także stanowisk prezentowanych w doktrynie i interpretacjach organów podatkowych. Zgodnie z dominującym stanowiskiem sądów administracyjnych, akceptowanym powszechnie przez organy podatkowe, świadczeniem nieodpłatnym są wszystkie zjawiska gospodarcze i zdarzenia prawne, których skutkiem jest nieodpłatne, tj. niezwiązane z kosztami lub inną formą ekwiwalentu, przysporzenie majątku danej osobie (danemu podmiotowi), mające konkretny wymiar finansowy. W związku z powyższym, za nieodpłatne świadczenie, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 Ustawy, należy uznać świadczenie, za które otrzymujący (świadczeniobiorca) nie jest i nie będzie w przyszłości zobowiązany do wykonania jakiegokolwiek świadczenia wzajemnego na rzecz świadczeniodawcy. Jeżeli natomiast, świadczeniodawcy przysługuje lub będzie przysługiwało w przyszłości jakiekolwiek świadczenie wzajemne, wówczas nie będziemy mieli do czynienia ze świadczeniem nieodpłatnym.

W opinii Spółki, niepobrane przez członka zarządu Spółki wynagrodzenie, w okresie do dnia 28 lutego 2015 r., nie spowoduje po stronie Spółki powstania przychodu z tytułu nieodpłatnych świadczeń w sytuacji, gdy członek zarządu jest jednocześnie akcjonariuszem Spółki. Jeżeli członek zarządu jest wspólnikiem, wówczas jego zaangażowanie w sprawy Spółki ma konkretny skutek finansowy w postaci osiągania zysku, oraz zwiększania majątku Spółki i Jej wartości. Akcjonariusz pracuje więc dla dywidendy, zysku ze zbycia akcji, czy też innego rodzaju przychodu z tytułu uczestnictwa w Spółce. Nie ma zatem mowy o braku ekwiwalentności.

Według Spółki, stanowisko Jej jest zgodne ze stanowiskiem organów podatkowych wyrażonych w indywidualnych interpretacjach podatkowych – m.in. Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 17 listopada 2014 r. (IBPBI/2/423-1021/14/AK). W powołanej interpretacji organ podatkowy uznał za prawidłowe stanowisko wnioskodawcy, że w przypadku pełnienia funkcji wiceprezesa zarządu spółki, będącego wspólnikiem spółki bez prawa do wynagrodzenia, po stronie spółki nie powstaje przychód z tytułu nieodpłatnego świadczenia.

Podobne stanowisko zajął Naczelny Sąd Administracyjny, który w wyroku z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie o sygn. akt II FSK 2640/12, II FSK 2641/12 wskazał, że „pełnienie funkcji członka zarządu bez wynagrodzenia nie musi oznaczać, że firma uzyskała przychód”.

Reasumując, zdaniem Spółki, w opisanej sytuacji w związku z pełnieniem przez członka zarządu (wiceprezesa zarządu) funkcji w zarządzie, w okresie do dnia 28 lutego 2015 r. nie można mówić o braku ekwiwalentności świadczeń, który zgodnie z utrwalonym orzecznictwem jest warunkiem koniecznym do powstania przychodu z nieodpłatnego świadczenia. W Spółce nie występuje zatem przychód z tytułu nieodpłatnego świadczenia w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacji podatkowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 613), odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej w tym zakresie oceny stanowiska Spółki.

Niniejszą interpretację oparto o przepisy ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm.).

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.