IPTPB2/415-614/14-4/JR | Interpretacja indywidualna

Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu (dyrektora) w spółce mającej siedzibę na terenie Libanu.
IPTPB2/415-614/14-4/JRinterpretacja indywidualna
 1. Liban
 2. członek zarządu
 3. dyrektor
 4. spółki
 5. wynagrodzenia
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Podstawa obliczenia i wysokość podatku -> Skala podatkowa
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Nieograniczony obowiązek podatkowy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 7 listopada 2014 r. (data wpływu w dniu 10 listopada 2014 r.), uzupełnionym pismem z dnia 5 lutego 2015 r. (data wpływu 9 lutego 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów uzyskiwanych z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu (dyrektora) w spółce mającej siedzibę na terenie Libanu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 listopada 2014 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów uzyskiwanych z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu (dyrektora) w spółce mającej siedzibę na terenie Libanu.

Wniosek nie spełniał wymogów, o których mowa w art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.). Pismem z dnia 16 stycznia 2015 r., Nr IPTPB2/415-614/14-2/JR, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów, na podstawie art. 169 § 1 w związku z art. 14h ustawy Ordynacja podatkowa, wezwał Wnioskodawcę do usunięcia braków, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie skutecznie doręczono w dniu 30 stycznia 2015 r., natomiast w dniu 9 lutego 2015 r. wpłynęło uzupełnienie ww. wniosku (data nadania 6 lutego 2015 r.).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest osobą fizyczną mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegającą w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.).

Wnioskodawca rozważa objęcie funkcji członka zarządu (dyrektora) spółki mającej siedzibę na terytorium Republiki Libańskiej (dalej „Liban”). Spółka, w której Wnioskodawca rozważa objęcie funkcji członka zarządu (dyrektora) ma siedzibę na terytorium Republiki Libanu oraz jest rezydentem podatkowym w Libanie wraz z wszelkimi tego konsekwencjami, tj. spółka jest podatnikiem podatku dochodowego, podlegającym opodatkowaniu w Libanie, zgodnie z odpowiednimi regulacjami prawa Libanu.

Fakt, że siedziba spółki znajduje się na terytorium Libanu, jak również fakt, że spółka jest rezydentem podatkowym Libanu zostanie potwierdzony odpowiednimi dokumentami wydanymi przez odpowiednie organy Republiki Libańskiej tj. w szczególności certyfikatem inkorporacji spółki oraz certyfikatem rezydencji podatkowej spółki wydanym przez odpowiednie władze Republiki Libańskiej. Powołanie Wnioskodawcy w skład zarządu spółki w charakterze członka zarządu (dyrektora) nastąpi na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników spółki. Powołanie członka zarządu (dyrektora) uchwałą Zgromadzenia Wspólników będzie miało charakter aktu mianowania. Z tytułu pełnionej funkcji i sprawowania obowiązków członka zarządu spółki Wnioskodawca będzie otrzymywał wynagrodzenie na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników. Wnioskodawca nie będzie przy tym wykonywał na rzecz spółki żadnych innych czynności niż sprawowanie funkcji członka zarządu, w szczególności Wnioskodawca nie będzie zleceniobiorcą jakichkolwiek innych prac zleconych przez spółkę w oparciu o inny tytuł prawny niż ww. akt mianowania.

Z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu Wnioskodawca będzie kierował działalnością spółki mającej siedzibę w Libanie, sprawując wraz z innymi dyrektorami zarząd nad tą spółką. Zakres odpowiedzialności Wnioskodawcy będzie tożsamy z zakresem wykonywanych przez Niego obowiązków, za których realizację Wnioskodawca jako członek zarządu spółki będzie odpowiadał przed udziałowcami spółki, a ponadto zakres odpowiedzialności Wnioskodawcy z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu spółki w Libanie będzie uregulowany przez odpowiednie regulacje prawa Republiki Libańskiej. Wnioskodawca będzie otrzymywać wynagrodzenie wyłącznie z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu (dyrektora) spółki z siedzibą w Libanie. Wnioskodawca nie będzie pełnił żadnych innych funkcji w spółce niż funkcja członka zarządu (ang. director), jak również Wnioskodawca nie będzie świadczył jakichkolwiek usług na rzecz spółki w oparciu o inny tytuł prawny.

Wnioskodawca w uzupełnieniu wniosku wskazał, że pełniąc funkcję członka zarządu w spółce z siedzibą w Republice Libańskiej będzie kierować bieżącą działalnością tejże spółki, a czynności związane z pełnieniem przez Niego funkcji członka zarządu mogą obejmować m.in. składanie oświadczeń w imieniu spółki, podejmowanie uchwał w zakresie działalności spółki, prowadzenie negocjacji i zawieranie umów w zakresie działalności spółki oraz zarządzanie majątkiem spółki poprzez planowanie i podejmowanie decyzji biznesowych w zakresie działalności prowadzonej przez spółkę.

W świetle powyższego, w opinii Wnioskodawcy, zakres obowiązków pełnionych przez Niego w spółce z siedzibą w Republice Libańskiej z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu tejże spółki będzie się mieścić w definicji art. 16 Umowy polsko - libańskiej, zgodnie z którym honoraria i inne podobne świadczenia, które osoba mająca miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie otrzymuje z tytułu członkostwa w organach spółki mającej siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie, mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania (ostatecznie doprecyzowane w uzupełnieniu wniosku):
 1. Czy w przypadku otrzymywania przez Wnioskodawcę na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników spółki mającej siedzibę w Republice Libańskiej wynagrodzenia w związku z pełnieniem funkcji członka zarządu (dyrektora) wynagrodzenie to będzie zwolnione z opodatkowania na terenie Polski zgodnie z zasadami wskazanymi w art. 24 ust. 1 pkt a) Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Libańską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, dalej: Umowa polsko – libańska...
 2. Czy wynagrodzenie otrzymywane przez Wnioskodawcę tytułem pełnienia funkcji członka zarządu (dyrektora) spółki mającej siedzibę w Republice Libańskiej może jedynie wpływać na zasady ustalania stopy procentowej podatku mającej zastosowanie do ewentualnych innych dochodów Podatnika podlegających opodatkowaniu w Polsce, zgodnie z zasadami określonymi w art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...
 3. Czy w przypadku, gdy wynagrodzenie otrzymywane z tytułu pełnienia funkcji zarządu (dyrektora) spółki mającej siedzibę w Republice Libańskiej będzie jedynym dochodem Wnioskodawcy, to czy będzie on zobowiązany do składania zeznania podatkowego, o którym mowa w art. 45 ust. 1 ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych...
 4. Czy prawidłowe jest rozumienie przepisu art. 16 Umowy polsko - libańskiej w taki sposób, że w przypadku gdy Wnioskodawca, pełniąc funkcję członka zarządu w spółce z siedzibą w Republice Libańskiej, będzie kierować bieżącą działalnością tejże spółki, a czynności związane z pełnieniem przez Niego funkcji członka zarządu będą obejmować m.in. składanie oświadczeń w imieniu spółki, podejmowanie uchwał w zakresie działalności spółki, prowadzenie negocjacji i zawieranie umów w zakresie działalności spółki oraz zarządzanie majątkiem spółki poprzez planowanie i podejmowanie decyzji biznesowych w zakresie działalności prowadzonej przez spółkę, to wynagrodzenie otrzymywane przez Wnioskodawcę w związku z wykonywaniem ww. czynności może być opodatkowane w Republice Libanu zgodnie z art. 16 Umowy polsko - libańskiej...

Zdaniem Wnioskodawcy (ostatecznie doprecyzowanym w uzupełnieniu wniosku), w zakresie pytania oznaczonego nr 1, zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), Wnioskodawca jako osoba będąca polskim rezydentem podatkowym podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych od całości swoich dochodów/przychodów bez względu na miejsce położenia źródła tych dochodów/przychodów.

Zgodnie z art. 13 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, uważa się przychody otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych.

W świetle powyższego przepisu, zdaniem Wnioskodawcy, należałoby uznać, że wynagrodzenie, które otrzymywałby od Spółki z tytułu pełnienia funkcji dyrektora, podlegałoby opodatkowaniu na terenie Polski jako przychód z działalności wykonywanej osobiście. Jednakże, zgodnie z art. 4a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, powołany powyżej przepis art. 3 tej ustawy stosuje się z uwzględnieniem postanowień umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Zdaniem Wnioskodawcy, w przedstawionym zdarzeniu przyszłym zastosowanie znajdzie art. 16 oraz art. 24 Umowy polsko-libańskiej.

Art. 16 Umowy polsko – libańskiej stanowi, że honoraria i inne podobne świadczenia, które osoba mająca miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie otrzymuje z tytułu członkostwa w organach spółki mającej siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie, mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie.

Zgodnie natomiast z art. 24 ust. 1 pkt a) Umowy polsko – libańskiej, jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga dochód lub posiada majątek, który zgodnie z postanowieniami niniejszej Konwencji może być opodatkowany w Libanie, to Polska, z zastrzeżeniem postanowień pod literą b), zwolni taki dochód lub majątek z opodatkowania. Polska może, przy obliczaniu kwoty podatku od pozostałego dochodu lub majątku tej osoby, zastosować stawkę, jaka byłaby zastosowana, gdyby zwolniony dochód nie był wyłączony spod opodatkowania.

W świetle powyższego, zdaniem Wnioskodawcy, należy wskazać, że wynagrodzenie otrzymywane przez Niego z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu spółki mającej siedzibę w Republice Libańskiej może być opodatkowane w Republice Libanu zgodnie z przepisem art. 16 Umowy polsko - libańskiej, natomiast w Polsce jego dochód z tego tytułu będzie zwolniony opodatkowania, natomiast Polska może, przy obliczaniu kwoty podatku od pozostałego dochodu lub majątku tej osoby, zastosować stawkę, jaka byłaby zastosowana, gdyby zwolniony dochód nie był wyłączony spod opodatkowania zgodnie z przepisem art. 24 ust. 1 pkt a) Umowy polsko - libańskiej.

Zgodnie ze stanowiskiem Wnioskodawcy w zakresie pytania oznaczonego nr 2, na gruncie prawa polskiego z przepisem ww. art. 24 ust. 1 pkt a) Umowy polsko – libańskiej koresponduje art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, precyzujący w jaki sposób w analizowanym przypadku należy obliczyć stopę procentową, która będzie zastosowana do dochodów podlegających w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych.

Jak zostało wskazane powyżej, w ocenie Wnioskodawcy, wszelkie przychody otrzymane w związku ze sprawowaniem funkcji członka zarządu (dyrektora) spółki z siedzibą w Republice Libańskiej, będą podlegać opodatkowaniu w Republice Libańskiej zgodnie z odpowiednimi regulacjami prawa podatkowego Libanu, bez względu na okoliczność, gdzie (tzn. w Polsce lub w Republice Libańskiej lub w innych państwach) będzie sprawował obowiązki członka zarządu.

Natomiast w Polsce wynagrodzenie otrzymywane z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu (dyrektora) będzie zwolnione od opodatkowania, będąc jednakże uwzględnianym przy ustalaniu efektywnej stopy procentowej podatku dochodowego od osób fizycznych, która znajdzie zastosowanie w odniesieniu do innych dochodów podlegających opodatkowaniu w Polsce na zasadach ogólnych, tj. zgodnie z art. 27 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W myśl bowiem art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ww. ustawy, oprócz dochodów podlegających opodatkowaniu, zgodnie z ust. 1, osiągnął również dochody z tytułu działalności wykonywanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub ze źródeł przychodów znajdujących się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwolnione od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych umów międzynarodowych - podatek określa się w następujący sposób:

 1. do dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym dodaje się dochody zwolnione od tego podatku i od sumy tych dochodów oblicza się podatek według skali określonej w art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych;
 2. ustala się stopę procentową tego podatku do tak obliczonej sumy dochodów;
 3. ustaloną zgodnie z powyżej wskazanymi przepisami stopę procentową stosuje się do dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

W świetle powyższego należy więc uznać, zdaniem Wnioskodawcy, że wynagrodzenie otrzymywane przez Niego z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu (dyrektora) spółki z siedzibą w Republice Libańskiej będzie w Polsce zwolnione od opodatkowania, natomiast będzie wpływać na zasady ustalania stopy procentowej podatku mającej zastosowanie do ewentualnych innych Jego dochodów podlegających opodatkowaniu w Polsce, zgodnie z zasadami określonymi w art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zdaniem Wnioskodawcy, w zakresie pytania oznaczonego nr 3, zasadę opodatkowania przedstawioną w wyżej powołanym art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stosuje się wyłącznie w przypadku, jeżeli podatnik oprócz dochodów zwolnionych od opodatkowania na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, osiągnął inne dochody podlegające opodatkowaniu w Polsce na ogólnych zasadach albo chciał skorzystać z preferencyjnego rozliczenia rocznego np. łącznie z małżonkiem. W przeciwnym razie, podatnik nie ma obowiązku składania zeznania podatkowego w Polsce.

Treść art. 45 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi bowiem, że podatnicy są zobowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu, podlegającego opodatkowaniu (poniesionej straty). W związku z powyższym deklaracja do organu podatkowego informuje przede wszystkim o fakcie osiągnięcia dochodu, który podlega opodatkowaniu, czy też osiągnięcia straty. W przypadku, kiedy podatnik nie osiągnął dochodu lub dochód ten podlega zwolnieniu z opodatkowania w Polsce na podstawie odpowiednich przepisów umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, nie powstaje obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zatem, w ocenie Wnioskodawcy, w przypadku kiedy wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu (dyrektora) w spółce z siedzibą w Republice Libańskiej będzie jego jedynym dochodem, nie będzie On zobligowany do składania zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w myśl art. 45 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zdaniem Wnioskodawcy, w zakresie pytania oznaczonego nr 4, jak zostało wskazane z opisie zdarzenia przyszłego, z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu będzie On kierował działalnością spółki mającej siedzibę w Libanie, sprawując wraz z innymi dyrektorami zarząd nad tą spółką. Zakres odpowiedzialności Wnioskodawcy będzie tożsamy z zakresem wykonywanych przez Niego obowiązków, za których realizację Wnioskodawca jako członek zarządu spółki będzie odpowiadał przed udziałowcami spółki, a ponadto zakres odpowiedzialności Wnioskodawcy z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu spółki w Libanie będzie uregulowany przez odpowiednie regulacje prawa Republiki Libańskiej. Wnioskodawca będzie otrzymywać wynagrodzenie wyłącznie z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu (dyrektora) spółki z siedzibą w Libanie. Wnioskodawca nie będzie pełnił żadnych innych funkcji w spółce niż funkcja członka zarządu (ang. director), jak również Wnioskodawca nie będzie świadczył jakichkolwiek usług na rzecz spółki w oparciu o inny tytuł prawny.

Wnioskodawca pełniąc funkcję członka zarządu w spółce z siedzibą w Republice Libańskiej będzie kierować bieżącą działalnością tejże spółki, a czynności związane z pełnieniem przez Niego funkcji członka zarządu mogą obejmować m.in. składanie oświadczeń w imieniu spółki, podejmowanie uchwał w zakresie działalności spółki, prowadzenie negocjacji i zawieranie umów w zakresie działalności spółki oraz zarządzanie majątkiem spółki poprzez planowanie i podejmowanie decyzji biznesowych w zakresie działalności prowadzonej przez spółkę.

Stosownie do art. 16 Umowy polsko - libańskiej honoraria i inne podobne świadczenia, które osoba mająca miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie otrzymuje z tytułu członkostwa w organach spółki mającej siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie, mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie.

W świetle powyższego, w opinii Wnioskodawcy w przypadku gdy Wnioskodawca, pełniąc funkcję członka zarządu w spółce z siedzibą w Republice Libańskiej, będzie kierować bieżącą działalnością tejże spółki, a czynności związane z pełnieniem przez Niego funkcji członka zarządu będą obejmować m.in. składanie oświadczeń w imieniu spółki, podejmowanie uchwał w zakresie działalności spółki, prowadzenie negocjacji i zawieranie umów w zakresie działalności spółki oraz zarządzanie majątkiem spółki poprzez planowanie i podejmowanie decyzji biznesowych w zakresie działalności prowadzonej przez spółkę, to wynagrodzenie otrzymywane przez Wnioskodawcę w związku z wykonywaniem ww. czynności może być opodatkowane w Republice Libanu zgodnie z art. 16 Umowy polsko - libańskiej.

Za powyższym stanowiskiem, Jego zdaniem, przemawia fakt, że zakres obowiązków będzie obejmować wyłącznie zarządzanie spółką zgodnie z językowym rozumieniem pojęcia „zarządzania” lub „zarządu”. Wnioskodawca wskazał, że zgodnie z językową definicją zawartą w słowniku języka polskiego za „zarząd” uważa się: „zarząd (...). 1. <jednostka organizacyjna kierująca działalnością innych, podporządkowanych jej organizacji; zespół ludzi uprawnionych do kierowania działalnością jednostki organizacyjnej (lub kilku jednostek)> (...)” (M. Szymczak red., Słownik Języka Polskiego, Tom trzeci R-Ż, Warszawa, 1981, s. 954). Co więcej, językowa definicja „zarządzania” wskazuje, że „zarządzić” oznacza: „zarządzić” (...) 1. wydać polecenie, kazać coś wykonać (...). 2. zwykle ndk <wykonywać czynności administracyjne, sprawować nad czymś zarząd, kierować czymś>: Zarządzać przedsiębiorstwem, gospodarstwem.” (M. Szymczak red., Słownik Języka Polskiego, Tom trzeci R-Ż, Warszawa 1981 s. 954).

Powyższe definicje, według Wnioskodawcy, wskazują na zakres obowiązków i czynności, do których wykonywania zobowiązany będzie Wnioskodawca pełniąc funkcję członka zarządu (dyrektora) spółki na terytorium Libanu.

Konsekwentnie, w opinii Wnioskodawcy, w przypadku gdy, pełniąc funkcję członka zarządu w spółce z siedzibą w Republice Libańskiej, będzie kierować bieżącą działalnością tejże spółki, a czynności związane z pełnieniem przez Niego funkcji członka zarządu będą obejmować m.in. składanie oświadczeń w imieniu spółki, podejmowanie uchwał w zakresie działalności spółki, prowadzenie negocjacji i zawieranie umów w zakresie działalności spółki oraz zarządzanie majątkiem spółki poprzez planowanie i podejmowanie decyzji biznesowych w zakresie działalności prowadzonej przez spółkę, to wynagrodzenie otrzymywane przez Wnioskodawcę w związku z wykonywaniem ww. czynności może być opodatkowane w Republice Libanu zgodnie z art. 16 Umowy polsko - libańskiej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) – osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Stosownie do art. 3 ust. 1a cyt. ustawy – za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

 1. posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
 2. przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Na podstawie art. 4a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – przepisy art. 3 ust. 1, 1a, 2a i 2b stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczypospolita Polska.

Z wniosku wynika, że Wnioskodawca rozważa objęcie funkcji członka zarządu (dyrektora) spółki mającej siedzibę na terytorium Republiki Libańskiej. Zakres obowiązków pełnionych przez Niego w spółce z siedzibą w Republice Libańskiej z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu tejże spółki, w Jego opinii, będzie się mieścić w definicji art. 16 Umowy polsko - libańskiej, zgodnie z którym honoraria i inne podobne świadczenia, które osoba mająca miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie otrzymuje z tytułu członkostwa w organach spółki mającej siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie, mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie.

Zgodnie zatem z art. 16 Konwencji z dnia 26 lipca 1999 r. zawartej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Libańską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylania się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku (Dz. U. z 2004 r., Nr 244, poz. 2445, dalej Umowa) – honoraria i inne podobne świadczenia, które osoba mająca miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie otrzymuje z tytułu członkostwa w organach spółki mającej siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie, mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie.

Postanowienie w Umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania, że danego rodzaju dochód (honoraria i inne podobne świadczenia) „może podlegać” opodatkowaniu w jednym z państw (najczęściej w państwie źródła) nie oznacza, że podatnik może wybrać państwo, w którym opodatkuje swój dochód i zapłaci podatek. Postanowienie to wskazuje natomiast, że państwo źródła ma prawo opodatkować dany dochód, bez względu na to, czy dochód ten podlegać będzie opodatkowaniu w drugim państwie (państwie rezydencji). Przypisanie prawa do opodatkowania nie ma tutaj charakteru wyłączności.

W myśl ww. przepisu art. 16 Umowy, dochód osoby mającej zamieszkanie na terytorium Polski pełniącej funkcję członka zarządu lub rady nadzorczej w spółce mającej siedzibę na terytorium Libanu, może być opodatkowany w państwie źródła, tj. w Libanie oraz w państwie rezydencji, tj. w Polsce.

W celu zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu tego dochodu w Polsce należy zastosować metodę, o której mowa w art. 24 ust. 1 lit. a) i b) Umowy – metodę wyłączenia z progresją.

Zgodnie z treścią art. 24 ust. 1 lit. a) przywołanej Umowy w przypadku Polski podwójnego opodatkowania unika się w następujący sposób: jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga dochód lub posiada majątek, który zgodnie z postanowieniami niniejszej Konwencji może być opodatkowany w Libanie, to Polska z zastrzeżeniem postanowień pod literą b), zwolni taki dochód lub majątek z opodatkowania. Polska może przy obliczeniu kwoty podatku od pozostałego dochodu lub majątku tej osoby, zastosować stawkę, jaka byłaby zastosowana, gdyby zwolniony dochód nie był wyłączony spod opodatkowania.

Z kolei stosownie do postanowień art. 24 ust. 1 lit. b) ww. Umowy, jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga dochód, który zgodnie z postanowieniami artykułów 10, 11 i 12 może być opodatkowany w Libanie, to Polska zezwoli na odliczenie od podatku dochodowego tej osoby kwoty równej podatkowi dochodowemu zapłaconemu w Libanie. Takie odliczenie nie może jednak przekroczyć tej części podatku, obliczonego przed dokonaniem odliczenia i który odnosi się do dochodu, uzyskanego w Libanie.

Oznacza to, że dochód uzyskany przez podatnika z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu (dyrektora) w spółce w Libanie jest zwolniony z opodatkowania w Polsce, przy czym jeżeli podatnik uzyskałby w danym roku podatkowym inne dochody podlegające opodatkowaniu w Polsce, dochód uzyskany w Libanie powinien zostać uwzględniony dla potrzeb obliczenia stopy procentowej podatku od pozostałego dochodu podlegającego opodatkowaniu w Polsce.

Podatek określa się wówczas – stosownie do art. 27 ust. 8 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – w następujący sposób:

 1. do dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym dodaje się dochody zwolnione od tego podatku i od sumy tych dochodów oblicza się podatek według skali określonej w ust. 1;
 2. ustala się stopę procentową tego podatku do tak obliczonej sumy dochodów,
 3. ustaloną zgodnie z pkt 2 stopę procentową stosuje się do dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Zgodnie z art. 45 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym.

Mając na uwadze opisane we wniosku zdarzenie przyszłe oraz przywołane wyżej przepisy prawa należy zatem stwierdzić, że uzyskiwane przez Wnioskodawcę świadczenia będące honorariami i innymi podobnymi świadczeniami z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu w spółce mającej siedzibę na terytorium Libanu podlegają opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 16 Umowy, tj. w Libanie i w Polsce. Jednocześnie w Polsce należy uniknąć podwójnego opodatkowania, stosując określoną w art. 24 ust. 1 lit. a) i b) Umowy w zw. z art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych tzw. metodę wyłączenia z progresją.

Oznacza to, że dochód Wnioskodawcy uzyskany w Libanie będzie zwolniony z opodatkowania w Polsce, przy czym jeżeli Wnioskodawca uzyskałby inne dochody w roku podatkowym podlegające opodatkowaniu w Polsce, dochód uzyskany w Libanie powinien zostać uwzględniony dla potrzeb obliczenia stopy procentowej podatku od pozostałego dochodu Wnioskodawcy podlegającego opodatkowaniu w Polsce.

Jeśli natomiast Wnioskodawca nie będzie uzyskiwał innych dochodów opodatkowanych w Polsce na zasadach ogólnych, to na Wnioskodawcy nie będzie spoczywał obowiązek rozliczenia dochodów w Polsce i złożenia rocznego zeznania podatkowego, w myśl art. 45 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jednocześnie Organ zauważa, że procedura wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego nie podlega regułom przewidzianym dla postępowania podatkowego, czy kontrolnego. Organ wydający interpretacje opiera się wyłącznie na opisie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku - nie prowadzi postępowania dowodowego. Przedmiotem interpretacji wydanej na podstawie art. 14b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) jest sam przepis prawa. Jeżeli zatem przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe będzie się różniło od stanu faktycznego, który wystąpi w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego stanu faktycznego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.