IPPB6/4510-415/15-2/AK | Interpretacja indywidualna

Brak powstania przychodu z nieodpłatnych świadczeń w sytuacji, gdy Członkowie Zarządu oraz Członkowie Rady Nadzorczej pełnią swoje funkcje w Spółce bez wynagrodzenia.
IPPB6/4510-415/15-2/AKinterpretacja indywidualna
  1. członek zarządu
  2. członkowie rady nadzorczej
  3. funkcja
  4. przychód
  5. wynagrodzenia
  6. świadczenie nieodpłatne
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 4 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 1 października 2015 r. (data nadania 2 grudnia 2015 r., data wpływu 4 grudnia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie braku powstania przychodu z nieodpłatnych świadczeń w sytuacji, gdy Członkowie Zarządu oraz Członkowie Rady Nadzorczej pełnią swoje funkcje w Spółce bez wynagrodzenia – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 grudnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie braku powstania przychodu z nieodpłatnych świadczeń w sytuacji, gdy Członkowie Zarządu oraz Członkowie Rady Nadzorczej pełnią swoje funkcje w Spółce bez wynagrodzenia.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Spółka S.A. (dalej: „Wnioskodawca” lub „Spółka”) jest Spółką, która powstała w celu realizacji długoterminowych usług, a zwierane umowy będą realizowane na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Spółka została założona w marcu 2015 roku. Założycielem spółki i jednocześnie 100% akcjonariuszem jest M. a.s. z siedzibą w Pradze. W statucie powołano trzyosobowy zarząd oraz trzyosobową radę nadzorczą. Statut nie określa wynagrodzenia za pełnione funkcje. Członkami zarządu jest dwóch pracowników akcjonariusza Spółki jakim jest M. a.s. oraz pracownik M. S.A. Oddział w Polsce, poprzez który M. a.s. wykonuje swoją działalność w Polsce. W radzie nadzorczej zasiadają również pracownicy oraz członkowie zarządu M. a.s.

Z pracownikiem Oddziału Spółka zawarła kontrakt menadżerski na prowadzenie jej spraw i na tej podstawie Spółka wypłaca wynagrodzenie. Pozostałych dwóch członków zarządu oraz członkowie rady nadzorczej nie pobierają wynagrodzenia, nie zawarto też z nimi żadnej umowy. Stosowne wynagrodzenie otrzymują ze stosunku pracy z akcjonariuszem Spółki jakim jest M. a.s. w Pradze.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w przypadku, kiedy pracownicy akcjonariusza Spółki (w tym osoby pełniące funkcje członków zarządu akcjonariusza jakim jest M. a.s.) zostają powołani do objęcia stanowisk członków zarządu oraz zasiadania w radzie nadzorczej w Spółce i nie pobierają wynagrodzenia wypłacanego przez Spółkę z tytułu pełnienia tych funkcji po stronie Spółki powstaje przychód z nieodpłatnego świadczenia w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych dalej: „ustawa o CIT”...

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku pełnienia przez pracowników (w tym osoby pełniące funkcje członków zarządu akcjonariusza jakim jest M. a.s.) akcjonariusza Spółki funkcji członków zarządu oraz członków rady nadzorczej bez wynagrodzenia wypłacanego przez Spółkę, po stronie Spółki nie powstaje przychód z nieodpłatnego świadczenia w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 851 ze zm.; dalej: „ustawa o CIT”).

Zgodnie z brzmieniem art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT, przychodem jest, między innymi, wartość otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie rzeczy lub praw, a także wartość innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń.

Przepisy ustawy o CIT, w tym art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT, nie wskazują, co konkretnie należy rozumieć pod pojęciem „świadczenia nieodpłatnego”. Interpretacja tego pojęcia wynika z orzecznictwa sądów administracyjnych, a także stanowisk prezentowanych w doktrynie i w interpretacjach organów podatkowych. Zgodnie z dominującym stanowiskiem sądów administracyjnych, akceptowanym powszechnie przez organy podatkowe, świadczeniem nieodpłatnym są wszystkie zjawiska gospodarcze i zdarzenia prawne, których skutkiem jest nieodpłatne, tj. niezwiązane z kosztami lub inną formą ekwiwalentu, przysporzenie majątku danej osobie (danemu podmiotowi), mające konkretny wymiar finansowy.

W związku z powyższym, za nieodpłatne świadczenie, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT, należy uznać świadczenie, za które otrzymujący (świadczeniobiorca) nie jest i nie będzie w przyszłości zobowiązany do wykonania jakiegokolwiek świadczenia wzajemnego na rzecz świadczeniodawcy. Jeżeli natomiast, świadczeniodawcy przysługuje lub będzie przysługiwało w przyszłości jakiekolwiek świadczenie wzajemne od świadczeniobiorcy – wówczas nie może być mowy o świadczeniu nieodpłatnym.

W przedstawionej sytuacji, po stronie Wnioskodawcy nie dochodzi do powstania przychodu z tytułu nieodpłatnego świadczenia w związku z nieodpłatnym pełnieniem przez członków zarządu oraz członków rady nadzorczej ich funkcji w Spółce. Wynika to z faktu, że wyznaczający swoich pracowników oraz osoby z zarządu do zarządzania oraz kontroli Spółki akcjonariusz uzyskuje korzyść majątkową (świadczenie wzajemne) w postaci prawa do udziału w przyszłym zysku (dywidendy). Tego rodzaju działanie akcjonariusza należy uznać za przejaw dbałości o sprawy Wnioskodawcy, jego rozwój i powiększanie zysków, a jednocześnie o interesy gospodarcze akcjonariusza, który swoje wynagrodzenie uzyska z zysków osiągniętych z działalności Wnioskodawcy. Nie ma przy tym znaczenia, czy funkcje zarządcze i kontrolne pełni wspólnik będący osobą fizyczną czy też akcjonariusz będący osobą prawną poprzez swojego pracownika czy członka swojego zarządu – osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę. W przypadku, gdy akcjonariuszem jest osoba prawna, z oczywistych względów nie może pełnić funkcji członka zarządu czy zasiadać w radzie nadzorczej spółki zależnej osobiście. Może jednak pełnić tę funkcję wydelegowana przez wspólnika osoba fizyczna, będąca pracownikiem lub członkiem zarządu akcjonariusza, jak ma to miejsce w przedstawionym stanie faktycznym.

Nie ma zatem mowy o braku ekwiwalentności. Członkowie zarządu i rady nadzorczej, będący pracownikami akcjonariusza, pełniąc swoje funkcje realizują cele gospodarcze właściciela, którym jest akcjonariusz. Nie są oni niezależnymi osobami, realizującymi własne interesy gospodarcze. Jako osoby specjalnie wyznaczone przez akcjonariusza, świadczą usługi w jego imieniu. Innymi słowy, pracownicy akcjonariusza będący jednocześnie członkiem zarządu oraz zasiadającymi w radzie nadzorczej Spółki świadczą usługi zarządcze i kontrolne w celu realizacji założeń gospodarczych akcjonariusza, będącego jednocześnie założycielem Spółki, tak aby akcjonariusz był w stanie osiągnąć korzyść ekonomiczną z uczestnictwa w Spółce (gdyż ma prawo do udziału w zysku).

Zauważyć trzeba też, że nie stanowi również nieodpłatnego świadczenia samo działanie członków zarządu oraz rady nadzorczej. Nie otrzymują oni wprawdzie wynagrodzenia od Spółki, ale działają na wyraźne polecenie akcjonariusza Spółki i z perspektywy Spółki działalność członków zarządu oraz rady nadzorczej stanowi przejaw aktywności akcjonariusza. W konsekwencji, sam fakt świadczenia przez członków zarządu oraz rady nadzorczej funkcji na rzecz Spółki, pomimo że nie wiąże się z koniecznością wypłaty członkom zarządu oraz rady nadzorczej wynagrodzenia przez Spółkę, nie jest świadczeniem nieodpłatnym w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT, jak również nie stanowi nieodpłatnego świadczenia działanie akcjonariusza polegające na zapewnieniu osób na stanowiska i członków zarządu oraz rady nadzorczej.

Taki pogląd został wyrażony i potwierdzony również w interpretacji z 8 kwietnia 2015 r. wydanej przez Izbę Skarbową w Łodzi (IPTPB3/4510-33/15-4/PM), gdzie organ podatkowy stwierdził, że jeżeli funkcję członka zarządu pełni nieodpłatnie osoba, która jest jednocześnie pracownikiem zatrudnionym u akcjonariusza (czy udziałowca), to po stronie spółki nie powstaje przychód z nieodpłatnych świadczeń. Wskazuje się, że w takich okolicznościach tak naprawdę to akcjonariusz (spółka powiązana) deleguje swojego pracownika, aby objął on funkcję członka zarządu w celu efektywnego zarządzania daną spółką. W efekcie akcjonariusz – z uwagi na fakt nieodpłatnego sprawowania funkcji członka zarządu przez swojego pracownika – liczy na korzyści ekonomiczne w postaci dywidendy. A to z kolei wyklucza możliwość uznania, że po stronie spółki zarządzanej nieodpłatnie przez pracownika akcjonariusza powstają przychody z nieodpłatnych świadczeń.

Analogicznie jak przy zarządzie nieodpłatne sprawowanie funkcji członka rady nadzorczej wcale nie powoduje powstania przychodu z nieodpłatnych świadczeń, jeśli członkiem rady nadzorczej jest pracownik w tym członek zarządu akcjonariusza.

Nieodpłatne zasiadanie w radzie nadzorczej przez osoby, które do tej funkcji zostały skierowane (oddelegowane) przez podmiot będący akcjonariuszem danej spółki, nie skutkuje powstaniem przychodu podatkowego, w szczególności nie stanowi przychodu z tytułu nieodpłatnych świadczeń. Jak wskazano w ww. interpretacji z 8 kwietnia 2015 r. wydanej przez Izbę Skarbową w Łodzi, nieodpłatne zasiadanie w radzie nadzorczej przez jej akcjonariusza (tutaj: za pośrednictwem jej pracowników, współpracowników) nie stanowi świadczenia nieodpłatnego, gdyż świadczeniodawca (spółka-akcjonariusz) uzyskuje lub uzyska w przyszłości od świadczeniobiorcy świadczenie ekwiwalentne (np. w postaci dywidendy).

Podobne stanowiska w których funkcję członka rady nadzorczej lub zarządu pełni pracownik wspólnika/akcjonariusza danej spółki, oddelegowany do pełnienia tej funkcji, spółka, w której ten pracownik pełni przedmiotową funkcję wyrażone zostały również w innych interpretacjach indywidualnych (interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 17 listopada 2014 roku, nr IBPBI/2/423-1021/14/AK; interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 8 maja 2014 roku, nr IPPB3/423-252/14-2/GJ; interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 16 stycznia 2014 roku, nr IPPB3/423-887/13-2/GJ).

Tak więc, pełnienie przez członków zarządu oraz rady nadzorczej swej funkcji w imieniu akcjonariusza, uznać należy za wyraz jego dbałości o Spółkę i jej zyski oraz własne cele, co nie może być uznane za świadczenie nieodpłatne w rozumieniu ustawy o CIT. Ekwiwalentem za zapewnienie działania członka zarządu może być bowiem dla akcjonariusza wypłacona mu w przyszłości przez Spółkę dywidenda, a ponadto rozwój Spółki oraz zapewnienie kontroli nad prawidłową realizacją zadań dla których Spółka została powołana.

Reasumując, w opisanej sytuacji w związku z pełnieniem przez pracowników akcjonariusza funkcji członków zarządu oraz rady nadzorczej w Spółce, nie ma mowy o braku ekwiwalentności świadczeń, który zgodnie z utrwalonym orzecznictwem jest warunkiem koniecznym do powstania przychodu z nieodpłatnego świadczenia; w Spółce nie występuje zatem przychód z tytułu nieodpłatnego świadczenia w rozumieniu ustawy o CIT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego w zakresie braku powstania przychodu z nieodpłatnych świadczeń w sytuacji, gdy Członkowie Zarządu oraz Członkowie Rady Nadzorczej pełnią swoje funkcje w Spółce bez wynagrodzenia, jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

W odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnych należy stwierdzić, że zostały wydane w indywidualnych sprawach i nie są wiążące dla organu wydającego przedmiotową interpretację. Powołane interpretacje nie stanowią źródła prawa, wiążą strony w konkretnej indywidualnej sprawie, więc zawartych w nich stanowisk organów podatkowych nie można wprost przenosić na grunt innej sprawy. Każdą sprawę tut. Organ jest zobowiązany rozpatrywać indywidualnie.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia przedstawionego w stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.