IPPB4/4511-268/16-2/MS1 | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Czy wypłacane Członkom Zarządu przez Spółkę diety lub zwrot kosztów z tytułu Delegacji będą podlegały zwolnieniu przedmiotowemu do wysokości określonej w odrębnych przepisach?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm. ) oraz § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 23 lutego 2016 r. (data wpływu 9 marca 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zastosowania zwolnienia wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) do należności otrzymanych przez członka zarządu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 marca 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zastosowania zwolnienia wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) do należności otrzymanych przez członków zarządu.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Ksenia B. (dalej: „Wnioskodawczyni”) oraz Szymon M. (dalej: „Wspólnik”) są jedynymi udziałowcami spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: „Spółka”), prowadzącej działalność gospodarczą w branżach kreatywnych, tj. w zakresie projektowania oraz produkcji odzieży wierzchniej, dzianej oraz innych pozaszkolnych form edukacji artystycznej, jak również doradztwa informatycznego i programowania. Wnioskodawczyni wraz ze Wspólnikiem (dalej łącznie: „Wspólnicy” lub „Członkowie Zarządu”) pełnią funkcje członków zarządu Spółki na podstawie powołania.

Na podstawie umowy Spółki każdy z Członków Zarządu jest uprawniony do samodzielnego prowadzenia spraw Spółki oraz reprezentowania spółki wobec osób trzecich.

Jednocześnie Wnioskodawca nie wyklucza, że Członkowie Zarządu Spółki na podstawie umów zawieranych przez Spółkę z jej kontrahentami oraz na podstawie zawartych przez Wspólników ze Spółką umów zlecenia i o dzieło będą podejmowali czynności związane z realizacją uzyskanych przez Spółkę zleceń, w szczególności w zakresie projektowania ubioru oraz projektowania rozwiązań informatycznych dla klientów Spółki. Uzyskane przez Spółkę zlecenia będą zatem realizowane przez Wspólników w ramach umów o dzieło lub umów zlecenia pomiędzy Członkami Zarządu Spółki Spółką.

Umowy zlecenia i o dzieło będą wykonywane co do zasady na terenie siedziby Spółki. Wnioskodawca nie może jednak wykluczyć, że Członkowie Zarządu będą, korzystając z samochodów własnych, samochodów Spółki lub innych środków transportu wyjeżdżać na delegacje do miejsc, gdzie zlecenia będą wdrażane lub gdzie będą prowadzone negocjacje i szkolenia związane z pozyskiwanymi zleceniami, wyznaczonych Spółce przez klientów poza siedzibą Spółki. W ramach tych wyjazdów Członkowie Zarządu Spółki będą projektowali oraz produkowali ubiory oraz rozwiązania informatyczne, prowadzili szkolenia dla klientów dotyczące najlepszych sposobów wykorzystania proponowanych strategii i rozwiązań i ewentualnie będą nadzorowali sposób wdrażania oferowanych przez Spółkę usług. Niewykluczone, że Członkowie Zarządu Spółki będą pozostawali przez dłuższe okresy czasu na terenie siedzib kontrahentów Spółki w ramach realizacji kontraktów i projektów o charakterze długookresowym. Pozostając na terenie kontrahentów będą działali samodzielnie, tj. w szczególności samodzielnie będą planowali sposób wdrażania zleconych Spółce projektów.

W ramach wykonywanej działalności Spółki Członkowie Zarządu będą udawać się również w delegacje (dalej: „Delegacje”). Delegacje będą odbywały się m.in. celem negocjacji nowych kontraktów oraz ich realizacji. Ponadto Wnioskodawczyni nie wyklucza, że Członkowie Zarządu Spółki będą również udawać się na Delegacje, które polegać będą na uczestnictwie w warsztatach, spotkaniach biznesowych, konferencjach oraz szkoleniach dotyczących działalności gospodarczej oraz usług świadczonych w ramach działalności Spółki. W ramach tych wydarzeń Członkowie Zarządu będą podnosili własne kompetencje, nawiązywali kontakty biznesowe z innymi uczestnikami szkoleń oraz starali się o promocję własnych rozwiązań i projektów realizowanych, w ramach działalności Spółki oraz o ewentualne pozyskiwanie nowych klientów Spółki.

Spółka wypłaci Członkom Zarządu Spółki z tytułu odbywanych przez nich Delegacji diety lub zwrot kosztów. Zwrot kosztów dotyczyć będzie m.in. przejazdów, dojazdów środkami komunikacji miejscowej, noclegów oraz innych niezbędnych udokumentowanych wydatków, określonych lub uznanych przez Spółkę odpowiednio do uzasadnionych potrzeb.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

Czy wypłacane Członkom Zarządu przez Spółkę diety lub zwrot kosztów z tytułu Delegacji będą podlegały zwolnieniu przedmiotowemu do wysokości określonej w odrębnych przepisach...

Zdaniem Wnioskodawczyni.

W ocenie Wnioskodawczyni przychody uzyskane przez Wnioskodawczynię oraz Wspólnika - Członków Zarządu Spółki - w formie diet i zwrotu kosztów z tytułu odbywanych Delegacji do wysokości określonej w odrębnych przepisach będą podlegać zwolnieniu przedmiotowemu na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) u.p.d.o.f.

Należy wskazać, że Delegacje odbywane będą w ramach działalności gospodarczej Spółki poza siedzibę jej działalności, w szczególności na potrzeby realizacji zleceń na rzecz klientów Spółki, które świadczone będą częściowo na terenie siedzib kontrahentów Spółki. Środki uzyskane przez Wnioskodawczynię oraz Wspólnika z tytułu diet i zwrotu kosztów podróży obejmować będą warsztaty, spotkania biznesowe, konferencje oraz szkolenia.

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) zwolnienie przedmiotowe z PIT dotyczy należności, jakie w ramach diet i innych należności z tytułu odbywania podróży służbowych (delegacji), otrzymują osoby niebędące pracownikami. Zdaniem Wnioskodawczyni opisane w stanie faktycznym niniejszego wniosku delegacje Członków Zarządu Spółki- tj. Wnioskodawczyni oraz Wspólnika - spełniają kryteria pozwalające uznać je za podróże służbowe. W związku z tym świadczenia uzyskane od Spółki na poczet diet oraz pokrycia kosztów tych podróży będą podlegać zwolnieniu na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) u.p.d.o.f.

Pojęcie podróży służbowych (delegacji) na gruncie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) u.p.d.o.f. ma charakter autonomiczny wobec instytucji podróży służbowej ukształtowanej na gruncie przepisów prawa pracy : (D. Strzelec, Świadczenia na rzecz pracowników, rozdz. 2.5.2., dostępne w systemie LEX). Podróże służbowe winny być w szczególności interpretowane w sposób, który pozwala na objęcie ich i zakresem wszelkich wyjazdów zamiejscowych, które wykonywane są w związku z działalnością i określonego podmiotu, na rzecz którego podatnik PIT dokonuje świadczeń (D. Strzelec, Świadczenia i na rzecz pracowników, rozdz. 2.5.2., dostępne w systemie LEX).

Należy wskazać, że w dotychczas wydanych interpretacjach organów podatkowych zaakceptowano objęcie zwolnieniem z art. 21 ust. 1 pkt 16 u.p.d.o.f. świadczeń przekazywanym członkom zarządów spółek z tytułu odbywanych przez nich podróży służbowych. W interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 25 maja 2010 r. o sygn. ITPB2/415-208/10/MU wskazano, że w szczególności wydatki na wyjazdy członka zarządu wykonywane w sprawach spółki stanowią przychód członka zarządu podlegający zwolnieniu przedmiotowemu na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 u.p.d.o.f.

W związku z tym przychody związane z Delegacjami służbowymi Wnioskodawczyni oraz Wspólnika korzystać będą ze zwolnienia przedmiotowego do wysokości limitów określanych na podstawie rozporządzenia z dnia 29 stycznia 2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 167) w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podroży służbowej.

Zwolnieniu z opodatkowania będą również podlegać środki uzyskane przez Wnioskodawczynię oraz Wspólnika na potrzeby pokrycia kosztów podróży na warsztaty, spotkania biznesowe, konferencje oraz szkolenia, które dotyczyć będą zagadnień związanych z działalnością wykonywaną przez Spółkę. Celem Wnioskodawcy oraz Wspólnika będą również promocja rozwiązań oraz projektów i realizowanych przez Spółkę, nawiązywanie nowych kontaktów biznesowych oraz pozyskiwanie nowych klientów zainteresowanych zaprezentowanymi podczas tych spotkań rozwiązaniami oferowanymi w ramach działalności Spółki. Podróże związane z udziałem w takich konferencjach są pośrednio związane z działalnością wykonywaną przez Spółkę.

Jak wynika z interpretacji organów podatkowych pokrywanie wydatków związanych z dojazdem na konferencje jest uznawane za przychód, który podlega zwolnieniu przedmiotowemu na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 u.p.d.o.f. Takie stanowisko zostało uznane za prawidłowe w interpretacjach indywidualnych: Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 13 czerwca 2014 r. o sygn. IPPB2/415-239/14-2/MG); Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 25 czerwca 2013 r. o sygn. IPPB2/415-303/13-2/MK oraz Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 7 czerwca 2013 r. o sygn. ILPB1/415-280/13-2/AG. Brak jest przeciwwskazań, aby stanowisko przedstawione w powyższych interpretacjach nie miało zastosowania wobec wydatków ponoszonych przez Spółkę w związku z uczestnictwem Członków Zarządu w formach kształcenia i rozwoju zawodowego i biznesowego. Uczestnictwo w tych wydarzeniach będzie też formą promocji oferowanych przez i Spółkę rozwiązań oraz pozyskiwania nowych klientów.

W związku z tym również przychód uzyskany tytułem delegacji Wnioskodawczyni oraz Wspólnika z tytułu zwrotu kosztów związanych z Delegacjami stanowić będzie przychód podlegający zwolnieniu przedmiotowemu na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 u.p.d.o.f.

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest rozstrzygnięcie w zakresie zastosowania zwolnienia wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) do należności otrzymanych przez Wnioskodawczynię W pozostałym zakresie zostało wydane odrębne rozstrzygnięcie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Podstawową zasadą obowiązującą w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest zasada powszechności opodatkowania. W myśl tej zasady, wyrażonej w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Z treści powołanego przepisu wynika zatem, że opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody uzyskane przez podatnika, z wyjątkiem tych, które zostały enumeratywnie wymienione przez ustawodawcę w katalogu zwolnień przedmiotowych ustawy bądź, od których Minister Finansów zaniechał poboru podatku, w drodze rozporządzenia.

Przepis art. 10 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy stanowi, że źródłem przychodów jest działalność wykonywana osobiście.

Za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, w myśl art. 13 pkt 7 ww. ustawy, uważa się przychody otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych.

Z przepisu art. 11 ust. 1 ww. ustawy wynika, że przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3 i art. 30f są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

W świetle powyższego, za przychody należy uznać każdą formę przysporzenia majątkowego, zarówno formę pieniężną jak i niepieniężną, w tym nieodpłatne świadczenia otrzymane przez podatnika. Tym samym, za przychód członka zarządu z tytułu pełnionej funkcji uznaje się każde świadczenie – nie tylko wynagrodzenie z tego tytułu – ale także nieodpłatne świadczenia otrzymywane w związku z pełnieniem obowiązków członka zarządu, rady nadzorczej lub innego organu stanowiącego osoby prawnej, niezależnie od sposobu powołania.

Dla celów podatkowych przez nieodpłatne świadczenie należy mianowicie rozumieć te wszystkie zdarzenia prawne i zdarzenia gospodarcze, których skutkiem jest nieodpłatne przysporzenie majątku, mające konkretny wymiar finansowy. Innymi słowy, pod pojęciem tym należy rozumieć każde działanie lub zaniechanie na rzecz innej osoby oraz wszystkie zjawiska gospodarcze i zdarzenia prawne, których następstwem jest uzyskanie korzyści kosztem innego podmiotu, lub te wszystkie zdarzenia prawne i zdarzenia gospodarcze, których skutkiem jest nieodpłatne, przysporzenie majątku innej osobie, mające konkretny wymiar finansowy.

Jednakże zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego są diety i inne należności za czas podróży osoby niebędącej pracownikiem – do wysokości określonej w odrębnych ustawach lub w przepisach wydanych przez ministra właściwego do spraw pracy w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju, z zastrzeżeniem ust. 13.

Z treści art. 21 ust. 13 ww. ustawy wynika, że przepis ust. 1 pkt 16 lit. b) stosuje się, jeżeli otrzymane świadczenia nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów i zostały poniesione:

 1. w celu osiągnięcia przychodów lub
 2. w celu realizacji zadań organizacji i jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów odrębnych ustaw, lub
 3. przez organy (urzędy) władzy lub administracji państwowej albo samorządowej oraz jednostki organizacyjne im podległe lub przez nie nadzorowane, lub
 4. przez osoby pełniące funkcje obywatelskie, o których mowa w art. 13 pkt 5, w związku z wykonywaniem tych funkcji.

Należy zauważyć, że w powołanym art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ustawy ustawodawca posłużył się terminem „podróż” bez określenia „służbowa”, dlatego też zakres tego zwolnienia jest szerszy, ponieważ nie ogranicza się ono jedynie do podróży służbowych, ale do wszelkich podróży osób niebędących pracownikami, pod warunkiem, że zostały spełnione przesłanki w art. 21 ust. 13 ww. ustawy, tj. wypłacone diety i inne należności (np. za noclegi, dojazdy na posiedzenia rady nadzorczej) nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów członka rady nadzorczej oraz zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów.

Odrębnymi przepisami, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ww. ustawy, jest rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2013 r., poz. 167). Zwolnienie odnosi się także do osób nie będących pracownikami, zatem może mieć zastosowanie również do diet i zwrotu kosztów podróży otrzymywanych przez członka zarządu, o ile wydatki z tego tytułu nie zostały zaliczone do jego kosztów uzyskania przychodów powodując zmniejszenie podstawy opodatkowania o ich wartość.

Zgodnie z treścią § 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r., z tytułu podróży krajowej oraz podróży zagranicznej, odbywanej w terminie i miejscu określonym przez pracodawcę, pracownikowi przysługują:

 1. diety;
 2. zwrot kosztów:
  1. przejazdów,
  2. dojazdów środkami komunikacji miejscowej,
  3. noclegów,
  4. innych niezbędnych udokumentowanych wydatków, określonych lub uznanych przez pracodawcę odpowiednio do uzasadnionych potrzeb.

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawczyni otrzymywać będzie diety lub zwrot kosztów z tytułu odbywanych delegacji. Zwrot kosztów dotyczyć będzie m.in. przejazdów, dojazdów środkami komunikacji miejscowej, noclegów oraz innych niezbędnych udokumentowanych wydatków, określonych lub uznanych przez Spółkę odpowiednio do uzasadnionych potrzeb.

Biorąc zatem pod uwagę przytoczone przepisy prawa jak i przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe należy stwierdzić, że należności wypłacane Wnioskodawczyni jako członkowi zarządu z tytułu odbywanych przez Nią delegacji (diety lub zwrot kosztów, m.in. przejazdów, dojazdów środkami komunikacji miejscowej, noclegów oraz innych niezbędnych udokumentowanych wydatków)) będą stanowiły dla Wnioskodawczyni przychód, o którym mowa w art. 13 pkt 7 ustawy. Przychód ten jednak w oparciu o art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b), z zastrzeżeniem art. 21 ust. 13 ww. ustawy będzie wolny od podatku dochodowego do wysokości określonych w ww. rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Należy jednak wyraźnie zaznaczyć, że jeżeli należności wypłacone Wnioskodawczyni z tego tytułu będą wyższe od limitów określonych w ww. rozporządzeniu, to nadwyżki ponad te limity podlegać będą opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię oraz stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

W odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawczynię interpretacji indywidualnych należy wskazać, że rozstrzygnięcia w nich zawarte nie są wiążące. Zatem, powołane przez Wnioskodawcę interpretacje nie mogą stanowić podstawy rozstrzygnięcia w niniejszej sprawie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.