IPPB4/4511-1041/15-4/MS1 | Interpretacja indywidualna

Opodatkowanie wynagrodzenia członka zarządu w radzie dyrektorów spółki z siedziba w Szwajcarii.
IPPB4/4511-1041/15-4/MS1interpretacja indywidualna
 1. Szwajcaria
 2. członek zarządu
 3. dyrektor
 4. rada
 5. umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania
 6. wynagrodzenia
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 7 września 2015 r. (data wpływu 14 września 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 13 listopada 2015 r. (data nadania 16 listopada 2015 r., data wpływu 18 listopada 2015 r.) na wezwanie Nr IPPB4/4511-1041/15-2/MS1 z dnia 4 listopada 2015 r. (data nadania 5 listopada 2015 r., data doręczenia 10 listopada 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu w radzie dyrektorów spółki akcyjnej z siedzibą w Szwajcarii – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 września 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu w radzie dyrektorów spółki akcyjnej z siedzibą w Szwajcarii.

W związku z brakami formalnymi tut. organ wezwał Wnioskodawczynię pismem Nr IPPB4/4511-1041/15-2/MS1 z dnia 4 listopada 2015 r. (data nadania 5 listopada 2015 r., data doręczenia 10 listopada 2015 r.) do uzupełnienia braków formalnych wniosku poprzez doprecyzowanie przedstawionego stanu faktycznego.

Pismem z dnia 13 listopada 2015 r. (data nadania 16 listopada 2015 r., data wpływu 18 listopada 2015 r.), Wnioskodawca uzupełnił powyższe w terminie.

We wniosku oraz uzupełnieniu przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca jest osobą fizyczną posiadającą nieograniczony obowiązek podatkowy w Polsce - stałe miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w Polsce.

Wnioskodawca pełni funkcję członka zarządu w radzie dyrektorów spółki akcyjnej z siedzibą w Szwajcarii. Powołanie nastąpiło na podstawie stosownej uchwały zgromadzenia akcjonariuszy. W związku z ww. funkcją Wnioskodawca otrzymuje wynagrodzenie.

Pismem z dnia 13 listopada 2015 r. Wnioskodawca uzupełnił opis stanu faktycznego o następujące informacje.

Pełniona przez Wnioskodawcę funkcja członka zarządu w radzie dyrektorów spółki akcyjnej z siedzibą w Szwajcarii mieści się w definicji art. 16 Konwencji zawartej między rzecząpospolitą Polską z Konfederacją Szwajcarską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Brnie dnia 2 września 1991 r. (Dz. U. z 1993 r., Nr 22, poz. 92).

Spółka szwajcarska jest rezydentem podatkowym w Szwajcarii, tj. podlega opodatkowaniu w Szwajcarii od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, z zastrzeżeniem przepisów umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Szwajcaria.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy kwoty wynagrodzenia otrzymane z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu w radzie dyrektorów spółki podlegają opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 16 Konwencji zawartej między Rzecząpospolitą Polską z Konfederacją Szwajcarską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Brnie dnia 2 września 1991 r. (dalej: „umowa”), tj. w Szwajcarii oraz w Polsce, a w konsekwencji tego, zgodnie z art. 24 ust. 1 lit. a umowy, są zwolnione z opodatkowania w Polsce niezależnie od sposobu uregulowania opodatkowania przedmiotowego wynagrodzenia w Szwajcarii...
 2. Czy należy zastosować art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych czyli opodatkowanie za pomocą tzw. metody wyłączenia z progresją...

Zdaniem Wnioskodawcy.

Wynagrodzenie wypłacane przez spółkę z Siedzibą w Szwajcarii na rzecz Wnioskodawcy z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu w radzie dyrektorów stanowi przychód z działalności wykonywanej osobiście na mocy art. 10 ust. 1 pkt 2 oraz art. 17 ust. 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.).

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51 poz. 307 z późn. zm.) osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Zgodnie z ust. 1a ww. artykułu za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która: posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Na podstawie art. 4a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przepisy art. 3 ust. 1, 1a, 2a i 2b stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczypospolita Polska.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 2 oraz art. 13 ust 7 wynagrodzenie wypłacane przez spółkę na rzecz podatnika z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu w radzie dyrektorów stanowi przychód z działalności wykonywanej osobiście.

Stosownie do zasad określonych w art. 16 Konwencji zawartej między Rzecząpospoiitą Polską z Konfederacją Szwajcarską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Brnie dnia 2 września 1991 r. (dalej: „Konwencja”), regulujących kwestię wynagrodzeń dyrektorów: „Wynagrodzenia i inne podobne należności, które osoba mająca miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie otrzymuje z tytułu członkostwa w radzie zarządzającej spółki, mającej siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie, mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie.

Oznacza to, że dochód uzyskany z ww. tytułu może być opodatkowany zarówno w Polsce jak i w Szwajcarii. Jednocześnie w celu zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu tego dochodu w Polsce, zgodnie z art. 23 ust. 1 lit. a) Konwencji należy zastosować określoną w umowie metodę unikania podwójnego opodatkowania, w tym wypadku jest to tzw. metoda wyłączenia z progresją.

W świetle polskiego brzmienia art. 16 umowy może powstać wątpliwość czy wynagrodzenie otrzymane przez członka zarządu w radzie dyrektorów spółki z siedzibą w Szwajcarii jest tożsame z określeniem użytym w polskiej wersji Konwencji tj: członkiem rady zarządzającej spółki. Polskie prawodawstwo nie definiuje bowiem tego pojęcia.

Wątpliwości nie rozwiewa wersja niemiecka Konwencji mówi o „Verwaltungsrat” która w prawie Szwajcarskim oznacza radę dyrektorów (organ skupiający zarówno funkcje zarządzające jak i nadzorcze) lub o „Aufsichtsrat” czyli radzie nadzorczej.

Należy jednak podkreślić, że takie wątpliwości nie powstają na gruncie angielskojęzycznej wersji Konwencji, a zgodnie z art. 28, w przypadku rozbieżności w interpretacji pomiędzy tekstami w językach polskim i niemieckim tekst angielski uważany będzie za rozstrzygający.

Art. 16 Konwencji w wersji angielskiej odnosi się jednoznacznie do wszelkich wynagrodzeń wypłacanych w zamian za pełnienie funkcji członka w organie określanym jako „the board of directors” („rada dyrektorów”), który to organ w prawie szwajcarskim skupia w sobie funkcje zarówno zarządzające jak i kontrolne.

Z treści umowy w języku angielskim wynika, że art. 16 Konwencji dotyczy wynagrodzeń członków rady nadzorczej lub rady dyrektorów, podlegających opodatkowaniu w państwie wypłaty tych wynagrodzeń. Jak stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku w wyroku z dnia 3 września 2004 r. (sygn. akt I SA/Bk 206/04) pojęciu „rada zarządzająca spółki” należy przypisać zgodnie ze znaczeniem przypisywanym słowu zarządzać (kierować, administrować, rządzić czymś) i kontekstem umowy, której celem jest uniknięcie podwójnego opodatkowania tego samego dochodu (na zasadzie wzajemności), uprawnienia organów kierujących spółką w szerokim tego słowa znaczeniu, tj. organów, które bezpośrednio kierują (prowadzą) działalność (zarząd), jak i organów nadzorujących prace spółki (rada nadzorcza, komisja rewizyjna).

W związku z powyższym art. 16 Konwencji znajdzie zastosowanie w przedmiotowej sprawie.

Odmienna interpretacja prowadziła by do podwójnego opodatkowania dochodów.

Reasumując należy stwierdzić, że uzyskiwane przez Wnioskodawcę dochody z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu w radzie dyrektorów w spółce mającej siedzibę na terytorium Szwajcarii będą podlegać opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 16 Konwencji, tj. w Szwajcarii i w Polsce. Stosownie do art. 23 ust. 1 pkt a) Konwencji, jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga dochód lub posiada majątek, który zgodnie z postanowieniami niniejszej konwencji może być opodatkowany w Szwajcarii, to Polska zwolni taki dochód lub majątek od opodatkowania, z tym jednak że przy obliczaniu podatku od pozostałego dochodu lub majątku tej osoby może zastosować stawkę podatkową, która byłaby zastosowana, gdyby dochód lub majątek zwolniony od opodatkowania w powyższy sposób nie był tak właśnie zwolniony od opodatkowania.

Podatek określa się wówczas, stosownie do art. 27 ust. 8 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w następujący sposób:

 • do dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym dodaje się dochody zwolnione od tego podatku i od sumy tych dochodów oblicza się podatek według skali podatkowej,
 • ustala się stopę procentową tego podatku do tak obliczonej sumy dochodów,
 • ustaloną zgodnie z pkt 2 stopę procentową stosuje się do dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Oznacza to, że dochód Wnioskodawcy uzyskany w Szwajcarii jest zwolniony z opodatkowania w Polsce, przy czym uzyskując inne dochody w danym roku podatkowym podlegające opodatkowaniu w Polsce, dochód uzyskany w Szwajcarii powinien zostać uwzględniony dla potrzeb obliczenia stopy procentowej podatku od pozostałego dochodu Wnioskodawcy podlegającego opodatkowaniu w Polsce, (tzw. wyłączenie z progresją).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Jeżeli przedstawiony we wniosku stan faktyczny będzie różnił się od stanu faktycznego występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego stanu faktycznego.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art.54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.