IPPB4/415-537/14-4/JK | Interpretacja indywidualna

Czy uzyskane w 2012 r. dochody z tytułu powołania jako członek zarządu powinny być opodatkowane w sposób zryczałtowany zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych czy według skali podatkowej art. 27 ust. 1 ww. ustawy?
IPPB4/415-537/14-4/JKinterpretacja indywidualna
  1. Niemcy
  2. certyfikat rezydencji
  3. członek zarządu
  4. ryczałty
  5. umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania
  6. wynagrodzenia
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Podstawa obliczenia i wysokość podatku -> Dochody opodatkowane ryczałtem

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 29 czerwca 2014 r. (data wpływu do tut. organu 14 lipca 2014 r.) uzupełnione pismem z dnia 26 września 2014 r. (data nadania 26 września 2014 r., data wpływu 29 września 2014 r.) stanowiącym odpowiedź na wezwanie z dnia 15 września 2014 r. Nr IPPB4/415-537/14-2/JK (data nadania 16 września 2014 r., data doręczenia 19 września 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu w polskiej spółce na podstawie powołania przez osobę mającą miejsce zamieszkania w Niemczech – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 lipca 2014 r. do Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu w polskiej spółce na podstawie powołania przez osobę mającą miejsce zamieszkania w Niemczech.

Pismem z dnia 11 lipca 2014 r. Nr ILPB2/415-749/14-2/WM Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, na podstawie art. 15 § 1 oraz art. 170 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z póżn. zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.), przekazał przedmiotowe pismo zgodnie z właściwością do rozpatrzenia Dyrektorowi Izby Skarbowej w Warszawie – Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku.

Wyjaśnić bowiem należy, że zgodnie ze znowelizowanym art. 14b § 1 ustawy – Ordynacja podatkowa, z dniem 1 lipca 2007 r. organem właściwym do dokonywania interpretacji przepisów prawa podatkowego został Minister Finansów.

Natomiast stosownie do art. 14b § 6 Ordynacji podatkowej Minister Finansów upoważnił – w drodze ww. rozporządzenia – dyrektorów pięciu izb skarbowych do wydawania interpretacji indywidualnych w jego imieniu i w ustalonym zakresie, określając jednocześnie właściwość rzeczową i miejscową upoważnionych organów.

W przypadku Wnioskodawczyni, właściwym miejscowo organem podatkowym do wydawania pisemnej interpretacji od dnia 1 lipca 2007 r. jest – w związku z § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r., Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie.

W związku z powyższym, z uwagi na braki formalne, pismem z dnia 15 września 2014 r. Nr IPPB4/415-537/14-2/JK (data nadania 16 września 2014 r., data doręczenia 19 września 2014 r.) tut. organ wezwał Wnioskodawczynię do uzupełnienia wniosku poprzez doprecyzowanie stanu faktycznego.

Pismem z dnia 26 września 2014 r. (data nadania 26 września 2014 r., data wpływu 29 września 2014 r.) Wnioskodawczyni uzupełniła wniosek w terminie.

We wniosku i uzupełnieniu przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawczyni posiada miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w 2012 r. w Niemczech. W tym okresie powinna być traktowana jako rezydentka Niemiec. Wnioskodawczyni posiada certyfikat rezydencji podatkowej Niemiec od 12 sierpnia 2011 r. W związku z faktem, że polskie przepisy prawa podatkowego nie definiują pojęcia „centrum interesów osobistych”, zwykle pojęcie to interpretuje się jako miejsce (kraj), w którym dana osoba posiada najwięcej powiązań osobistych, tj. rodzinnych (tzw. ognisko domowe), towarzyskich, miejsce, w którym podejmuje aktywność społeczną, kulturalną, polityczną, obywatelską, w którym należy do organizacji/klubów, uprawia hobby. Należy podkreślić, że podstawowym czynnikiem jest tu miejsce przebywania rodziny, głównie współmałżonka (partnera życiowego). Wnioskodawczyni mieszka w Niemczech od roku 2011 r. Jest tam też zameldowana. Poza tym 30 grudnia 2013 r. wyszła za mąż za obywatela Niemiec. Wnioskodawczyni ma polskie obywatelstwo. W danym roku podatkowym przebywa w Niemczech powyżej 183 dni. Jest członkiem niemieckiego klubu sportowego od roku 2011 r. Natomiast powiązania gospodarcze z Polską to: mieszkanie własnościowe w K. nad O., mieszkanie własnościowe w Ch,, kredyt hipoteczny w Banku, konto bankowe w Banku B., konto bankowe w Banku Z. Powiązanie gospodarcze z Niemcami: konto bankowe w Banku V,, kredyt gotówkowy w Banku V., ubezpieczenie w A.. Wnioskodawczyni nie przebywała dłużej niż 183 dni w danym roku podatkowym na terytorium Polski. Mając powyższe na uwadze, Wnioskodawczyni podkreśla, że ma Ona ograniczony obowiązek podatkowy w Polsce.

Osoba fizyczna mająca ośrodek interesów życiowych w Niemczech wykonuje zarząd w polskiej spółce. Wynagrodzenie z tytułu sprawowania funkcji członka zarządu jest wypłacane i ponoszone przez podmiot mający siedzibę w Polsce. Zarząd jest wykonywany na podstawie powołania, nie jest to umowa o pracę.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy uzyskane w 2012 r. dochody z tytułu powołania jako członek zarządu powinny być opodatkowane w sposób zryczałtowany zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych czy według skali podatkowej art. 27 ust. 1 ww. ustawy...

Zdaniem Wnioskodawczyni, jeśli ma miejsce rezydencja w Niemczech to wówczas ciąży na Niej w Polsce ograniczony obowiązek podatkowy.

Zgodnie z przepisem art. 3 ust. 2a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm., dalej „u.p.d.o.f.”), podatkowi dochodowemu od osób fizycznych podlegają tylko dochody uzyskiwane w Polsce, przy czym zasadę powyższą stosuje się z uwzględnieniem przepisów umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Wynagrodzenie za posiedzenie zarządu, należy zaliczyć do przychodów z działalności wykonywanej osobiście. Przepis art. 13 pkt 7 u.p.d.o.f. wskazuje bowiem, że do przychodów z działalności wykonywanej osobiście należą m.in. przychody otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, Komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych.

Przepis art. 3 ust. 2b u.p.d.o.f. wskazuje, że tego rodzaju przychody, jeśli działalność jest wykonywana w Polsce (tu: posiedzenia zarządu odbywają się w Polsce) są uznawane za przychody osiagnięte w Polsce, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia.

Na gruncie przepisów u.p.d.o.f. tego rodzaju przychody powinny zatem podlegać opodatkowaniu w Polsce. Jak już jednak wspomniano, celem ustalenia zakresu opodatkowania, należy się jeszcze odwołać do przepisów umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

W tym przypadku będzie to umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, podpisana w Berlinie dnia 14 maja 2003 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 12, poz. 90) – dalej Umowa. Przepis art. 16 ust. 1 Umowy stanowi, że wynagrodzenia członków rady nadzorczej lub zarządu i inne podobne płatności, które osoba mająca miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie (tu: w Niemczech) otrzymuje z tytułu członkostwa w radzie nadzorczej lub zarządzie spółki, mającej siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie (tu: w Polsce), mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie (tu: w Polsce). Umowa zezwala zatem na opodatkowanie tych wynagrodzeń w Polsce (państwie ich źródła). W tym przypadku opodatkowanie będzie miało charakter zryczałtowany. Podatek będzie pobierany nie od dochodów, lecz od przychodów. Nie stosuje się zatem tu żadnych kosztów uzyskania.

Zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 1 u.p.d.o.f., podatek z tytułu przychodów, osiąganych przez nierezydentów, z tytułu takiej m.in. działalności pobiera się w formie ryczałtu w wysokości 20% przychodu. Nie ma zastosowania tu skala podatkowa. Spółka z o.o. jest tu płatnikiem obowiązanym do pobrania zryczałtowanego podatku (zgodnie z art. 41 ust. 4 u.p.d.o.f.). Podatek należy pobrać przy wypłacie, zaś odprowadzić w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano podatek, na rachunek właściwego dla spółki urzędu skarbowego. Wypłacone wynagrodzenie i pobrany zryczałtowany podatek należy ująć w rocznej deklaracji PIT-8AR składanej do własciwego dla płatnika urzędu skarbowego w terminie do końca stycznia roku następnego. Po zakończeniu roku (zaś gdyby podatnik chciał wcześniej – w ciągu 14 dni od zgłoszenia takiego żądania) należy sporządzić imienną informację IFT-1/R i przesłać ją podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu właściwemu w Państwa województwie do opodatkowania osób zagranicznych.

Podsumowując zdaniem Wnioskodawczyni, uzyskane dochody z tytułu powołania zarządu w Polsce powinny być opodatkowane w sposób zryczałtowany zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 1 u.p.d.o.f.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawczyni.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).
Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.