IPPB3/4510-1132/15-3/PS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Zastosowanie art. 15 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm.).

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 4 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643 z póżn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 7 grudnia 2015 r. (data wpływu 11 grudnia 2015 r.) uzupełnionym pismem z dnia 20 stycznia 2016 r. (data wpływu 25 stycznia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wynagrodzenia wypłacanego osobie należącej do składu zarządu spółki – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 grudnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wynagrodzenia wypłacanego osobie należącej do składu zarządu spółki.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca prowadzi działalność deweloperską w zakresie budowy budynków wielorodzinnych. Zgromadzenie Wspólników N. Sp. z o.o.- Wnioskodawcy podjęło już uchwałę o powołaniu na członka zarządu osobę zamieszkującą w Państwie Izrael (w dalszej części zwana także „osobą należąca do składu zarządu spółki”, „członkiem zarządu”, lub „obywatelem Państwa Izrael), ze względu na jego doświadczenie w zarządzaniu grupami deweloperskimi w Izraelu i Unii Europejskiej.

Członek zarządu jest obywatelem Państwa Izrael oraz jednego z Państw UE. Członek zarządu niezależnie od powyższego jest także beneficjentem rzeczywistym spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą i miejscem sprawowania zarządu w Izraelu, świadczącej usługi doradztwa technicznego w szczególności inżynierskie, m.in. ze względu na wykształcenie i doświadczenia tegoż beneficjenta.

Usługi tej ostatniej Spółki doradczej, świadczone są na rzecz podmiotów z siedzibą w Izraelu, innych krajach UE niż Polska, a zamiarem Wnioskodawcy jest zakup takich usług od ww. podmiotu także na jego rzecz. Osoba należąca do składu zarządu spółki pełni także funkcje członka zarządu w innych spółkach mających siedzibę na terytorium R.P., Republiki Rumunii oraz Państwa Izrael.

Centrum interesów życiowych członka zarządu i beneficjenta Spółki Izraelskiej znajduje się w Izraelu, tam znajduje się jego dom, w którym zamieszkuje jego najbliższa rodzina zamieszkuje na terenie Państwa Izrael. Członek zarządu przyjeżdża do Polski w razie potrzeb, a okres pobytu w R.P. nie przekracza oraz nie przekroczy 183 dni w czasie roku kalendarzowego, nadto członek zarządu spędza każdy weekend w Państwie Izrael. Wnioskodawca będzie w posiadaniu uzyskanego przez członka zarządu zaświadczenia o jego miejscu zamieszkania dla celów podatkowych w Państwie Izrael, wydanego przez właściwe władze podatkowe tego Państwa. Członek zarządu nie posiada i nie zamierza posiadać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stałej placówki ani zakładu przez które prowadziłby działalność. Członek zarządu nie wykonuje i nie planuje wykonywać funkcji członka zarządu poprzez osobę, która na podstawie pełnomocnictwa w jego imieniu i na jego rzecz do zawierania umów działałaby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Członek zarządu spółki nie będzie, zatem pełnił funkcji związanych z członkostwem w zarządzie spółki będącej wnioskodawcą w niniejszej sprawie poprzez zagraniczny zakład w rozumieniu art. 5a pkt 22 u.p.d.o.f.. Funkcje członka zarządu będą wykonywane zgodnie z przepisami prawa administracyjnego co do zatrudnienia i pobytu cudzoziemców na terytorium R.P. Wnioskodawca planuje wypłacać osobie należącej do składu zarządu spółki z tytułu pełnienia przez nią funkcji członka zarządu wynagrodzenie, nie wyklucza również przyznawania członkowi zarządu dodatkowych wynagrodzeń z tytułu pełnienia funkcji w zarządzie. Zgromadzenie Wspólników nie podjęło jeszcze uchwały ustalającej wysokości przedmiotowego wynagrodzenia. Uchwała taka zostanie jednak podjęta. Strony nie zamierzają podpisywać żadnej umowy regulującej ich wzajemne prawa i obowiązki związane z pełnieniem funkcji członka zarządu. Pełnienie funkcji członka zarządu nie będzie w szczególności wykonywane na podstawie umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktu menadżerskiego lub umowy o podobnym charakterze. Wnioskodawcy oraz członka zarządu spółki nie będzie także łączyć stosunek pracy. Należności otrzymywane przez członka zarządu od Wnioskodawcy będą mu wypłacane jako osobie należącej do składu zarządu N. Sp. z o.o. z tytułu pełnienia funkcji przez Wnioskodawcę występującego z wnioskiem w niniejszej sprawie. Wnioskodawca jedynie informacyjnie podaje, iż wysokość przedmiotowego wynagrodzenia także w zakresie przyznawania ew. dodatkowych wynagrodzeń z tytułu pełnienia funkcji, będzie odpowiadać warunkom, jakie ustaliłyby między sobą podmioty niezależne działające na rynku deweloperskim w mieście Warszawie. Wnioskodawca z ostrożności procesowej zaznacza, że niniejszy wniosek nie dotyczy zagadnienia dokumentacji tzw. cen transferowych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.
  1. Czy Wnioskodawca będzie zobowiązany pobierać zryczałtowany podatek dochodowy, o którym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1 u.p.d.o.f. od należności wypłacanych osobie należącej do składu zarządu spółki...
  2. Czy Wnioskodawca będzie zobowiązany sporządzać i składać informacje o dochodach oraz pobranych zaliczkach (PIT-11) oraz czy będzie zobowiązany do przekazywania informacji IFT1/ IFT IR...
  3. Czy wynagrodzenie wypłacane osobie należącej do składu zarządu spółki będzie stanowiło dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodu...

Przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej są zagadnienia dotyczące podatku dochodowego od osób prawnych, tj. pytanie oznaczone Nr 3 wniosku.

W kwestiach poruszanych w pytaniach oznaczonym Nr 1 i 2, a dotyczących podatku od dochodowego od osób fizycznych zostanie wydana odrębna interpretacja.

Stanowisko Spółki w zakresie pytania Nr 3

Zdaniem Wnioskodawcy, opisane wyżej wynagrodzenie wypłacane osobie należącej do składu zarządu spółki będzie stanowiło koszt uzyskania przychodu dla Wnioskodawcy na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: updop), albowiem jego poniesienie jest niezbędne do zachowania i zabezpieczenia źródła przychodów, a zarazem nie będzie ono stanowiło wydatków nieuznawanych za koszty określonych w art. 16 u.p.d.o.p. Powyższe wynika z art. 15 ust. 1 oraz art. 16 ust. 1 pkt 57b u.p.d.o.p.

Zgodnie z definicją kosztów uzyskania przychodu zawartą w art. 15 ust. 1 u.p.d.o.p. są nimi koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów.

Wynagrodzenie wypłacane osobie należącej do składu zarządu będzie ponoszone w celu zachowania źródła przychodu, albowiem pełnienie funkcji zarządczych w spółce jest niezbędne.

Na gruncie przepisów kodeksu spółek handlowych zarząd jest bowiem obligatoryjnym organem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, który prowadzi sprawy spółki i ją reprezentuje. Zarząd jest niezbędnym organem dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania spółki. Wypłacane wynagrodzenie będzie zatem koniecznym wydatkiem spółki.

Ponadto wynagrodzenie nie będzie stanowiło świadczeń oraz należności, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 57b).

Przepis ten stanowi, iż należne, wypłacone lub postawione do dyspozycji wypłaty, świadczenia oraz inne należności z tytułów określonych w art. 12 ust.l i art. 13 pkt 2, 5 i 7-9 u.p.d.o.f. cudzoziemcowi, który w okresie świadczenia pracy lub wykonywania osobiście działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie posiadał ważnego, wymaganego na podstawie odrębnych przepisów, dokumentu uprawniającego do pobytu Rzeczypospolitej Polskiej.

Dokument taki w przedstawionym zdarzeniu przyszłym nie będzie wymagany. Osoba należąca do składu zarządu spółki jest bowiem także obywatelem innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej. W związku z tym nie będzie on zobowiązany do posiadania dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, gdyż na podstawie art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2013 r. poz. 615 ze zm.) przepisów tej ustawy nie stosuje się do obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, niezależnie zaś od powyższego pełnienie funkcji członka zarządu także przez obywateli krajów trzecich przez okres krótszy, niż 6 miesięcy w ciągu roku podatkowego, nie wymaga zezwolenia na pracę ani na pobyt.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi –Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.