IPPB2/415-825/14-4/PW | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych z tytułu sprawowania funkcji członka zarządu w spółce mającej siedzibę na terenie Libanu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 28 października 2014 r. (data wpływu 3 listopada 2014 r.) oraz w piśmie z dnia 20 stycznia 2015 r. (data nadania 20 stycznia 2015 r., data wpływu 22 stycznia 2015 r.) uzupełniającym wniosek na wezwanie z dnia 13 stycznia 2015 r. Nr IPPB2/415-825/14-2/PW (data doręczenia 15 stycznia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów uzyskiwanych z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu w spółce mającej siedzibę na terenie Libanu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 listopada 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów uzyskiwanych z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu w spółce mającej siedzibę na terenie Libanu.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest osobą fizyczną, podlegającą nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce zgodnie z art. 3 ust. 1 UPDOF.

W przyszłości ma on zostać członkiem zarządu spółki, posiadającej osobowość prawną i mającą siedzibę dla celów podatku dochodowego w Libanie tj. będącej libańskim rezydentem podatkowym (dalej: „Spółka Libańska”).

Wnioskodawca będzie otrzymywać wynagrodzenie z tytułu pełnienia ww. funkcji - na podstawie analogicznego stosunku prawnego do stosunku powołania. Spółka Libańska nie zawrze z Wnioskodawcą umowy o pracę (ani podobnej).

Wnioskodawca może (ale nie musi) uzyskiwać dochody w Polsce, podlegające opodatkowaniu według zasad ogólnych (tj. według skali podatkowej).

Pismem z dnia 13 stycznia 2015 r. Nr IPPB2/415-825/14-2/PW wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia poprzez:

 • wskazanie czy zakres pełnionych przez Wnioskodawcę obowiązków w ramach funkcji członka zarządu w spółce z siedzibą w Republice Libańskiej, mieści się w definicji art. 16 umowy zawartej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Libańską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylania się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku...

Wezwanie skutecznie doręczono 15 stycznia 2015 r.

Pismem z dnia 20 stycznia 2015 r. (data nadania 20 stycznia 2015 r.) Wnioskodawca uzupełnił wniosek w wyznaczonym terminie wskazując, że czynności Wnioskodawcy, w związku z pełnieniem przez niego funkcji członka zarządu w Spółce Libańskiej, będą ograniczać się do typowych funkcji członka zarządu, w tym obejmować będą podejmowanie kluczowych dla Spółki (strategicznych) decyzji, mających wpływ na jej bieżącą działalność oraz rozwój.

Przykładowo, jak czytamy w interpretacji IS w Warszawie z 31.12.2013 (IPPB1/415-1065/13-4/MS): „(...) Odnosząc się do użytego w art. 19 Umowy określenia przedmiotu opodatkowania należy wskazać, że przez wynagrodzenia i inne podobne należności otrzymywane z tytułu członkostwa w zarządzie, radzie nadzorczej lub w innym podobnym organie spółki należy rozumieć wyłącznie należności wynikające z pełnienia funkcji zarządczych i nadzorczych w spółce, a nie innych funkcji pełnionych dodatkowo przez osoby będące członkami zarządu, rady nadzorczej lub innego podobnego organu spółki (np. funkcji doradcy, konsultanta)”.

Reasumując więc, zakres czynności Wnioskodawcy będzie mieścić się w ramach nakreślonych przez art. 16 umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej przez Polskę oraz Republikę Libańską.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy, w świetle wyżej opisanego stanu przyszłego, wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu (członkostwa w zarządzie) Spółki Libańskiej otrzymywane przez Wnioskodawcę będzie zwolnione w całości z podatku dochodowego w Polsce...
 2. Mając na uwadze to, że dochód uzyskany przez Wnioskodawcę z tytułu członkostwa w zarządzie otrzymywany przez Wnioskodawcę będzie zwolniony z podatku dochodowego w Polsce (pyt. 1), czy dla ustalenia stawki podatku od pozostałego dochodu - osiągniętego w Polsce - będzie miała zastosowanie stawka ustalona zgodnie z art. 27 ust. 8 UPDOF tj. ustalona według metody wyłączenia z progresją...

Stanowisko Wnioskodawcy.

Pytanie nr 1

Zdaniem Wnioskodawcy wynagrodzenie otrzymywane z tytułu członkostwa w zarządzie Spółki libańskiej nie stanowi przychodu opodatkowanego w Polsce. Stanowisko to Wnioskodawca wywodzi z przepisów UPDOF i Konwencji.

Na podstawie art. 3 ust. 1 UPDOF Wnioskodawca podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce od całości swoich dochodów. Z tego powodu Wnioskodawca powinien rozliczać w Polsce zarówno swoje przychody osiągnięte w Polsce, jak i przychody uzyskiwane poza granicami Polski. Jednakże z uwagi na to, że Spółka Libańska, w której ma pełnić funkcję członka zarządu (w związku z czym ma być mu wypłacane wynagrodzenie), podlega opodatkowaniu od całości dochodów w Libanie, zastosowanie znajdą także postanowienia Konwencji.

Do opodatkowania dochodów Wnioskodawcy osiąganych z tytułu członkostwa w zarządzie Spółki libańskiej ma zastosowanie art. 16 Konwencji, zgodnie z którym: „Honoraria i inne podobne świadczenia, które osoba mająca miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie otrzymuje z tytułu członkostwa w organach spółki mającej siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie, mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie.” Oznacza to, że wynagrodzenie otrzymywane przez Wnioskodawcę, podlega opodatkowaniu w Libanie - o ile Spółka Libańska jest rezydentem podatkowym Libanu.

W celu uniknięcia podwójnego opodatkowania zastosowanie znajduje art. 27 ust. 8 UPDOF i art. 24 ust. 1 lit. a) zd. 1 Konwencji, zgodnie z którymi ww. dochód w Polsce podlega zwolnieniu.

W konsekwencji, całość dochodu uzyskanego przez Wnioskodawcę z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu w Spółce libańskiej będzie podlegać zwolnieniu w Polsce.

Takie stanowisko wyrażają również organy podatkowe - tak m.in.: interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 18.07.2014 r., sygn. IPPB2/415-343/14-2/PW; interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 18.07.2014 r., sygn. IPPB2/415-344/14-2/PW; interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 05.06.2014 r., sygn. IPPB2/415-235/14-2/PW; interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 05.06.2014 r., sygn. IPPB2/415-236/14-2/PW; interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 05.06.2014 r., sygn. IPPB2/415-237/14-2/PW; interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 19.03.2014 r., sygn. IBPBII/2/415-100/14/AK.

W interpretacji indywidualnej z dnia 05.06.2014 r., sygn. IPPB2/415-235/14-2/PW Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie stwierdził, że dochód uzyskany przez podatnika z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu (dyrektora) w spółce w Libanie jest zwolniony z opodatkowania w Polsce, dlatego, że zastosowanie w tej sytuacji znajdują art. 16 i art. 24 ust. 1 lit. a Konwencji. Podobne zdanie wyraził Dyrektor Izby Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 18.07.2014 r., sygn. IPPB2/415-343/14-2/PW, w której stwierdził, że: „uzyskiwane przez Wnioskodawcę świadczenia będące honorariami i innymi podobnymi należnościami z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu w spółce mającej siedzibę na terytorium Libanu podlegają opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 16 umowy, tj. w Libanie i w Polsce. Jednocześnie w Polsce należy uniknąć podwójnego opodatkowania, stosując określoną w art. 24 ust. 1 lit. a) i b) umowy w zw. z art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych tzw. metodę wyłączenia z progresją.” Z kolei zaś Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 19.03.2014 r., sygn. IBPBII/2/415-100/14/AK stwierdził, że: „dochody (wynagrodzenia i inne należności) uzyskiwane przez Wnioskodawcę z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu (dyrektora) będą miały wpływ wyłącznie na ustalenie stopy procentowej podatku dochodowego od osób fizycznych, według której będą opodatkowane inne dochody podlegające w Polsce opodatkowaniu tym podatkiem na zasadach ogólnych, tzn. na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli takie wystąpią.

Pytanie nr 2

Mając na uwadze to, iż dochód uzyskany przez Wnioskodawcę z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu w Spółce Libańskiej będzie zwolniony z podatku dochodowego od osób fizycznych w Polsce (p. 1), dla ustalenia stawki podatku od pozostałego dochodu osiągniętego w Polsce będzie mieć zastosowanie stawka ustalona zgodnie z art. 27 ust. 8 UPDOF, tj. ustalona według metody wyłączenia z progresją.

Zgodnie bowiem z art. 24 ust. 1 lit a) zd. 2 Konwencji, jeżeli zgodnie z postanowieniami Konwencji dochód uzyskany przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce jest zwolniony z opodatkowania w Polsce, Polska może, przy obliczaniu kwoty podatku od pozostałego dochodu lub zysków majątkowych takiej osoby, uwzględnić taki zwolniony dochód.

Kierując się zasadą wynikającą z art. 24 ust. 1 lit. a) zd. 2 Konwencji należy uznać, że zastosowanie w tej sprawie znajduje art. 27 ust. 8 UPDOF, zgodnie z którym, jeżeli podatnik, podlegający nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, oprócz dochodów opodatkowanych na zasadach ogólnych zgodnie z art. 27 ust. 1, „osiągał również dochody z tytułu działalności wykonywanej poza terytorium Polski lub ze źródeł przychodów znajdujących się poza terytorium Polski, zwolnione od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych umów międzynarodowych - podatek określa się w następujący sposób:

 1. do dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym dodaje się dochody zwolnione od tego podatku i od sumy tych dochodów oblicza się podatek według skali określonej w art. 27 ust. 1;
 2. ustala się stopę procentową tego podatku do tak obliczonej sumy dochodów;
 3. ustaloną zgodnie z pkt 2 stopę procentową stosuje się do dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym.”

Na stanowisku, że w tym przypadku zastosowanie znajduje metoda wyłączenia z progresją, stoją również organy podatkowe -tak, m.in.: interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 18.07.2014 r., sygn. IPPB2/415-343/14-2/PW.

W konsekwencji w przypadku braku dochodów opodatkowanych według skali podatkowej, dochód uzyskany ze Spółki Libańskiej (z tytułu pełnienia w niej funkcji członka zarządu (dyrektora)) pozostanie bez wpływu na wysokość podatku dochodowego.

Reasumując, zdaniem Wnioskodawcy, opisana powyżej metoda (wyłączenia z progresją) znajduje zastosowanie w niniejszym przypadku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.) – osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Stosownie do art. 3 ust. 1a cyt. ustawy – za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

 1. posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
 2. przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Na podstawie art. 4a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – przepisy art. 3 ust. 1, 1a, 2a i 2b stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczypospolita Polska.

Z wniosku wynika, że Wnioskodawca ma w przyszłości zostać członkiem zarządu spółki mającej siedzibę dla celów podatkowych w Libanie.

Zgodnie zatem z art. 16 umowy z dnia 26 lipca 1999 r. zawartej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Libańską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylania się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku (Dz. U. z 2004 r. Nr 244, poz. 2445) – honoraria i inne podobne świadczenia, które osoba mająca miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie otrzymuje z tytułu członkostwa w organach spółki mającej siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie, mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie.

Postanowienie w umowie, że danego rodzaju dochód (honoraria i inne podobne należności) „może podlegać” opodatkowaniu w jednym z państw (najczęściej w państwie źródła) nie oznacza, że podatnik może wybrać państwo, w którym opodatkuje swój dochód i zapłaci podatek. Postanowienie to wskazuje natomiast, że państwo źródła ma prawo opodatkować dany dochód, bez względu na to, czy dochód ten podlegać będzie opodatkowaniu w drugim państwie (państwie rezydencji). Przypisanie prawa do opodatkowania nie ma tutaj charakteru wyłączności.

W myśl ww. przepisu art. 16 umowy – dochód osoby mającej zamieszkanie na terytorium Polski pełniącej funkcję członka zarządu lub rady nadzorczej w spółce mającej siedzibę na terytorium Libanu, może być opodatkowany w państwie źródła, tj. w Libanie oraz w państwie rezydencji, tj. w Polsce.

W celu zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu tego dochodu w Polsce należy zastosować metodę, o której mowa w art. 24 ust. 1 lit. a) i b) umowy – metodę wyłączenia z progresją.

Zgodnie z treścią art. 24 ust. 1 lit. a) przywołanej umowy – w przypadku Polski podwójnego opodatkowania unika się w następujący sposób: jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga dochód lub posiada majątek, który zgodnie z postanowieniami niniejszej Konwencji może być opodatkowany w Libanie, to Polska z zastrzeżeniem postanowień pod literą b), zwolni taki dochód lub majątek z opodatkowania. Polska może przy obliczeniu kwoty podatku od pozostałego dochodu lub majątku tej osoby, zastosować stawkę, jaka byłaby zastosowana, gdyby zwolniony dochód nie był wyłączony spod opodatkowania.

Z kolei stosownie do postanowień art. 24 ust. 1 lit. b) ww. umowy – jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga dochód, który zgodnie z postanowieniami artykułów 10, 11 i 12 może być opodatkowany w Libanie, to Polska zezwoli na odliczenie od podatku dochodowego tej osoby kwoty równej podatkowi dochodowemu zapłaconemu w Libanie. Takie odliczenie nie może jednak przekroczyć tej części podatku, obliczonego przed dokonaniem odliczenia i który odnosi się do dochodu, uzyskanego w Libanie.

Oznacza to, że dochód uzyskany przez podatnika z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu w spółce w Libanie jest zwolniony z opodatkowania w Polsce, przy czym jeżeli podatnik uzyskałby w danym roku podatkowym inne dochody podlegające opodatkowaniu w Polsce, dochód uzyskany w Libanie powinien zostać uwzględniony dla potrzeb obliczenia stopy procentowej podatku od pozostałego dochodu podlegającego opodatkowaniu w Polsce.

Podatek określa się wówczas – stosownie do art. 27 ust. 8 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – w następujący sposób:

 1. do dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym dodaje się dochody zwolnione od tego podatku i od sumy tych dochodów oblicza się podatek według skali określonej w ust. 1;
 2. ustala się stopę procentową tego podatku do tak obliczonej sumy dochodów;
 3. ustaloną zgodnie z pkt 2 stopę procentową stosuje się do dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Mając na uwadze opisane we wniosku zdarzenie przyszłe oraz przywołane wyżej przepisy prawa należy zatem stwierdzić, że uzyskiwane przez Wnioskodawcę świadczenia z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu w spółce mającej siedzibę na terytorium Libanu podlegają opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 16 umowy, tj. w Libanie i w Polsce. Jednocześnie w Polsce należy uniknąć podwójnego opodatkowania, stosując określoną w art. 24 ust. 1 lit. a) i b) umowy w zw. z art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych tzw. metodę wyłączenia z progresją.

Oznacza to, że dochód Wnioskodawcy uzyskany w Libanie będzie zwolniony z opodatkowania w Polsce, przy czym jeżeli Wnioskodawca uzyskałby inne dochody w roku podatkowym podlegające opodatkowaniu w Polsce, dochód uzyskany w Libanie powinien zostać uwzględniony dla potrzeb obliczenia stopy procentowej podatku od pozostałego dochodu Wnioskodawcy podlegającego opodatkowaniu w Polsce.

Jeśli natomiast Wnioskodawca nie będzie uzyskiwał innych dochodów opodatkowanych w Polsce na zasadach ogólnych, to dochód uzyskany z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu w spółce libańskiej pozostanie bez wpływu na wysokość podatku dochodowego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.