IPPB1/4511-248/16-5/SO | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Czy wynagrodzenie Wnioskodawcy z tytułu świadczenia na rzecz spółki {w której obecnie pełni funkcję Członka Zarządu) usług, w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej, będzie podlegało opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 22 lutego 2016 r. (data wpływu 29 lutego 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu opodatkowania wynagrodzenia z tytułu świadczenia usług doradczych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 lutego 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu opodatkowania wynagrodzenia z tytułu świadczenia usług doradczych.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest osobą fizyczną, która pełni obecnie funkcję Członka Zarządu w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Formalnoprawną podstawą pełnienia funkcji Członka Zarządu przez Wnioskodawcę w spółce jest stosunek powołania Wnioskodawcy na stanowisko Członka Zarządu, z których to tytułów Wnioskodawcy przyznawane jest wynagrodzenie. Zakres obowiązków Wnioskodawcy, zgodnie z wyżej wymienionym powołaniem Wnioskodawcy jako Członka Zarządu, obejmuje bieżące zarządzanie i reprezentowanie spółki przy wszelkich czynnościach prawnych i faktycznych związanych z działalnością spółki, tj. obowiązkami wynikającymi z brzmienia stosownych przepisów ustaw, w tym Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych. Jednocześnie Wnioskodawca, biorąc pod uwagę swoją specjalistyczną wiedzę, wykształcenie, znajomość branży, w której działa oraz umiejętności - rozpoczął prowadzenie samodzielnej działalności gospodarczej w zakresie pośrednictwa przy nabywaniu i zbywaniu towarów różnego rodzaju, konsultingu oraz innego rodzaju usług mających na celu organizację transakcji nabycia towarów przez jego usługodawców.

Wnioskodawca ma bogate doświadczenie handlowe. Włada biegle kilkoma językami obcymi, co pomaga mu nawiązywaniu międzynarodowych kontaktów handlowych. Wnioskodawca zamierza świadczyć usługi na rzecz spółki z o.o., w której pełni obecnie funkcję Członka Zarządu. Wnioskodawca zamierza podpisać umowę o świadczeniu usług, na podstawie której pełnił będzie rolę firmy do spraw zakupów międzynarodowych. Do jego obowiązków będzie należało pośrednictwo przy nabywaniu i zbywaniu towarów różnego rodzaju, konsulting oraz innego rodzaju usług mających na celu rozpoznanie międzynarodowego rynku dostawców towarów, produktów, surowców i usług, nawiązywanie kontaktów z dostawcami, audytowanie dostawców, kontrola jakości ex-terytorialnej oraz sterowanie łańcuchem dostaw.

Współpraca Wnioskodawcy ze spółką byłaby zatem dwutorowa, tzn. Wnioskodawca nadal by zarządzał spółką w ramach zajmowanego stanowiska Członka Zarządu i jednocześnie, Wnioskodawca rozpocząłby prowadzenie działalności gospodarczej, natomiast w ramach tej działalności świadczyłby dodatkowo na rzecz spółki usługi w zakresie wskazanym powyżej (umowa firma-firma).

Umowa na świadczenie usług doradczych zawarta ze spółką regulowałaby w szczególności: (I) zakres świadczeń, (II) kwestie miesięcznego wynagrodzenia, (III) okres wypowiedzenia, (IV) minimalny wymiar dyspozycyjności doradcy, (V) okres trwania umowy, (VI) poufność oraz opcjonalnie (VII) zakaz konkurencji i (VIII) kwestie własności intelektualnej.

Umowa o świadczenie usług doradczych nie obejmowałaby żadnych usług zarządzania (zakres umowy byłby inny od obecnie wykonywanych przez Wnioskodawcę czynności zarządzania w ramach stosunku powołania na stanowisko Członka Zarządu). Wnioskodawca świadczyłby usługi doradcze na własny rachunek i na własne ryzyko. Tym niemniej możliwe jest, że odpowiedzialność Wnioskodawcy za działania wobec osób trzecich zostanie w umowie częściowo ograniczona (np. do kwoty odpowiadającej kilku krotności wynagrodzenia Wnioskodawcy) co jest praktykowane we współczesnym obrocie gospodarczym.

Usługi doradcze wykonywane w ramach samodzielnie prowadzonej działalności gospodarczej nie byłyby wykonywane pod kierownictwem żadnego zlecającego te czynności. Spółka nie będzie też narzucać Wnioskodawcy czasu i miejsca wykonywania usług.

Przed dniem uzyskania pierwszego przychodu Wnioskodawca złoży właściwemu Naczelnikowi Urzędu Skarbowego oświadczenie o wyborze sposobu opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej, na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych lub też dokona wyboru opodatkowania w tej formie w chwili złożenia wniosku rejestrującego działalność gospodarczą.

Niezależnie od świadczenia usług na rzecz Spółki, Wnioskodawca zamierza także świadczyć podobnego rodzaju usługi na rzecz innych podmiotów polskich bądź zagranicznych dotyczące consultingu, doboru źródeł zaopatrzenia i kontroli jakości zakupywanych produktów.

Pismem z dnia 25 marca 2016 roku Wnioskodawca uzupełnił opis zdarzenia przyszłego o następującą informację:

Umowa o współpracę zawarta w ramach działalności gospodarczej nie będzie miała charakteru umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktu menedżerskiego lub innej umowy o podobnym charakterze.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy wynagrodzenie Wnioskodawcy z tytułu świadczenia na rzecz spółki {w której obecnie pełni funkcję Członka Zarządu) usług, w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej, będzie podlegało opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Zdaniem Wnioskodawcy, usługi świadczone na rzecz spółki, w której obecnie pełni funkcję Członka Zarządu (na podstawie powołania) w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej będą mogły być opodatkowane według zasad wskazanych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. 19% podatek liniowy), jeśli Wnioskodawca przed dniem uzyskania pierwszego przychodu z tytułu prowadzonej działalności zawiadomi właściwy urząd skarbowy o wyborze tego sposobu opodatkowania oraz pod warunkiem, że zakres tych czynności nie będzie odpowiadał czynnościom, które wykonuje obecnie jako Członek Zarządu w tej spółce.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy

Zdaniem Wnioskodawcy, usługi doradcze świadczone na rzecz spółki, w których pełni funkcję Członka Zarządu w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej, będą mogły być opodatkowane według zasad wskazanych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. 19% podatek liniowy), jeśli Wnioskodawca przed dniem uzyskania pierwszego przychodu z tytułu prowadzonej działalności zawiadomi właściwy urząd skarbowy o wyborze tego sposobu opodatkowania. Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, źródłem przychodów jest pozarolnicza działalność gospodarcza. Zgodnie z treścią definicji zawartej w art. 5a pkt 6 ww. ustawy, działalność gospodarcza albo pozarolnicza działalność gospodarcza to działalność zarobkowa: (I) wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa; (II) polegająca na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż; (III) polegająca na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych, prowadzona we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 5b ust. 1 ww. ustawy, za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: (I) odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności; (II) są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez zlecającego te czynności; (III) wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością. Stosownie do zapisu art. 9a ust. 1 powołanej ustawy, dochody osiągnięte przez podatników ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, są opodatkowane na zasadach określonych w art. 27, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, chyba że podatnicy złożą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemny wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Zgodnie z art. 9a ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatnicy mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c. W tym przypadku obowiązani są do złożenia właściwemu Naczelnikowi Urzędu Skarbowego do dnia 20 stycznia roku podatkowego pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania, a jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej w trakcie roku, oświadczenie może złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej. Jeżeli podatnik nie złożył oświadczenia na podstawie tych przepisów, może złożyć oświadczenie właściwemu Naczelnikowi Urzędu Skarbowemu do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia tej działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

Z kolei w myśl art. 9a ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli podatnik, który wybrał sposób opodatkowania, o którym mowa w ust. 2, uzyska z działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie lub z tytułu prawa do udziału w zysku spółki niemającej osobowości prawnej, przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, podatnik ten traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w sposób określony w art. 30c i jest obowiązany do wpłacenia zaliczek od dochodu osiągniętego od początku roku, obliczonych przy zastosowaniu skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1 oraz odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu tych zaliczek.

W opinii Wnioskodawcy nie budzi wątpliwości okoliczność, że w świetle przedstawionego zdarzenia przyszłego, usługi mieścić się będą w definicji pozarolniczej działalności gospodarczej z art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Co więcej, zdaniem Wnioskodawcy w omawianym zdarzeniu przyszłym nie są spełnione przesłanki, o których mowa w art. 5b ust. 1 ww. ustawy, tj. w szczególności w omawianym przypadku nie istnieje stosunek podporządkowania (kierownictwa), pomiędzy Wnioskodawcą, a spółką (wynikać to będzie nie tylko z treści umowy o świadczenie usług, ale również ze specyfiki wykonywanych usług) oraz Wnioskodawca ponosi ryzyko gospodarcze związane z prowadzoną przez niego działalnością.

Ponadto, literalna wykładnia art. 9a ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazuje, że ograniczenie w stosowaniu stawki liniowej do opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej w bieżącym roku ma zastosowanie tylko w sytuacji, gdy przedsiębiorca świadczy takie same usługi, które świadczył w bieżącym roku podatkowym na rzecz byłego pracodawcy (o którym mowa w art. 9a ust. 3 ustawy o PIT). A zatem, wyżej wymienione ograniczenie nie będzie miało zastosowania w przypadku Wnioskodawcy, ponieważ mimo, iż łączy go ze spółką stosunek powołania - to jak zostało zaznaczone w zdarzeniu przyszłym zamieszczonym powyżej, Wnioskodawca wykonywał będzie w ramach zawartej umowy o świadczenie usług inne czynności (m. in. usługi w zakresie działalności agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (kod PKD: 46.19.Z) od tych, które wykonuje obecnie jako osoba na stanowisku Członka Zarządu, czyli zarządzanie spółką.

Dlatego też, zdaniem Wnioskodawcy, Wnioskodawca będzie miał prawo do opodatkowania dochodów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, w tym z tytułu wynagrodzenia otrzymywanego od spółki, w której pełni funkcję Członka Zarządu (na podstawie powołania lub umowy o pracę) z tytułu świadczenia usług, 19% podatkiem liniowym w roku bieżącym oraz w latach następnych pod warunkiem, że zakres tych czynności nie będzie odpowiadał czynnościom, które wykonuje obecnie jako Członek Zarządu w tej spółce.

Powyższe stanowisko jest również akceptowane przez organy podatkowe. Przykładowo, wskazać można na interpretacje indywidualne, które wydane zostały w oparciu o podobne stany faktyczne: interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 12 lutego 2013 r., sygn. IPPB1/415-1509/12-4/JB, z dnia 18 lipca 2012 r., sygn.IPPB1/415-493/12-3/IF, z dnia 9 maja 2012 r„ sygn. IPPB1/415-202/24-4/ES, Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 20 lutego 2013 r., sygn. ITPB1/415-1252/12/IG, Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 2 tipca 2012 r., sygn, IBPB1/1/415-412/12/ZK.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Końcowo, odnosząc się do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnych wskazać należy, że rozstrzygnięcia w nich zawarte nie są wiążące dla tutejszego Organu. Interpretacje organów podatkowych dotyczą tylko konkretnych, indywidualnych spraw podatników, osadzonych w określonym stanie faktycznym lub zdarzeniu przyszłym i tylko w tych sprawach rozstrzygnięcia w każdej z nich zawarte są wiążące. Nie wywołują one zatem żadnych skutków prawnych w odniesieniu do innych podatników.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.