IPPB1/415-1123/11-4/ES | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Czy Wnioskodawca może działalność w zakresie doradztwa, a w szczególności umowę zawartą ze spółką, której jest akcjonariuszem oraz członkiem zarządu, rozliczać w ramach prowadzonej działalności gospodarczej i stosować stawkę liniową 19%?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 20.12.2011 r. (data wpływu 23.12.2011 r.) oraz piśmie z dnia 22.02.2012 r. (data nadania 22.02.2012 r., data wpływu 27.02.2012 r.) uzupełniającym braki formalne na wezwanie Nr IPPB1/415-1123/11-2/ES z dnia 09.02.2012 r. (data nadania 10.02.2012 r., data doręczenia 16.02.2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania usług doradczych podatkiem liniowym według stawki 19 % – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23.12.2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania usług doradczych podatkiem liniowym według stawki 19 %.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest wspólnikiem i członkiem zarządu spółki akcyjnej. Swoje obowiązki członka zarządu wykonuje w oparciu o stosunek powołania, czyli w drodze uchwały został powołany w poczet zarządu, uchwałą określono też bardziej szczegółowo jego obowiązki oraz wynagrodzenie.

Równocześnie, Wnioskodawca prowadzi od kilku lat jednoosobową działalność gospodarczą, w ramach której ma zarejestrowane zgodnie z PKD m.in. następujące czynności:

 • stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,
 • doradztwo i pomoc z zakresu strategii i działalności marketingowej,
 • doradztwo i pomocz zakresu zarządzania zasobami ludzkimi,
 • doradztwo personalne,
 • planowanie reklamy i marketingu.

Obecnie rozważane jest zawarcie przez Wnioskodawcę ze spółką akcyjną umowy o stałe doradztwo w przedstawionych wyżej zakresach. Zgodnie z jej projektem, w ramach doradztwa biznesowego i strategicznego, wnioskodawca oceniałby wstępnie pomysły związane z realizacją przez spółkę strategii z zakresu reklamy i marketingu, zajmowałby się opiniowaniem strategii w zakresie kontaktów zewnętrznych spółki, przede wszystkim z mediami i potencjalnymi partnerami oraz wyrażałby swoje opinie co do zatrudnianego personelu (przedmiot działalności spółki wiąże się zwiedzą specjalistyczną). Zlecenie na powyższe czynności wnioskodawca otrzymywałby od odpowiednich działów lub komórek organizacyjnych Spółki.

Obowiązkiem Wnioskodawcy jako doradcy, będzie czasami konieczność uczestniczenia w spotkaniach roboczych, o czym będzie powiadamiany przez odpowiednie działy spółki.

Jako szczegółowe czynności do realizacji, w projekcie umowy wymieniono:

 • w ramach doradztwa biznesowego i strategicznego:
  1. wyszukiwanie i analiza projektów podobnych w charakterze do projektów prowadzonych lub planowanych przez spółkę,
  2. weryfikowanie oraz ocena modelu biznesowego dotyczącego określonego projektu spółki,
  3. weryfikacja założeń realizacyjnych i finansowych związanych z projektem,
  4. zakreślanie możliwych do osiągnięcia w ramach projektu celów i ich etapów;
 • w ramach oceny rynku dla koncepcji biznesowych spółki:
  1. weryfikowanie założeń oraz przygotowywanie opisu otoczenia rynkowego,
  2. analiza otoczenia konkurencyjnego, weryfikacja oraz ocena szans na powodzenie oraz zagrożeń związanych z projektem, zarówno w skali mikro jak i makro,
  3. ocena innowacyjności modelu biznesowego proponowanego rozwiązania,
  4. ocena założeń spółki odnośnie cen i wielkości sprzedaży;
 • w ramach doradztwa w zakresie PR, reklamy, marketingu i zasobów ludzkich:
  1. okresowa weryfikacja istniejących strategii i rozwiązań w zakresie kontaktów spółki z mediami przy projektach prowadzonych dla klientów instytucjonalnych oraz przedstawianie propozycji nowych rozwiązań,
  2. ocena wykonanych projektów reklamowych dla spółki oraz przedstawianie własnych pomysłów,
  3. przedstawianie nowych strategii marketingowych oraz poszukiwanie partnerów do wspólnej realizacji projektów planowanych przez spółkę.

Wyniki wykonanych analiz, działań, czynności i projekty, Wnioskodawca będzie przedstawiał odpowiednim działom lub komórkom organizacyjnym Spółki, które zlecać mu będą czynności do realizacji oraz, w uzasadnionych okolicznościach, Radzie Nadzorczej spółki na okresowych lub doraźnych spotkaniach, zależnie od okoliczności i potrzeb, ustnie lub na piśmie. Ustalone zostanie stałe wynagrodzenie miesięczne oraz możliwość obciążenia spółki kosztami i wydatkami, poniesionymi przez Wnioskodawcę z związku z wykonywaniem umowy o doradztwo na rzecz spółki.

W odpowiedzi na wezwanie z dnia 9 lutego 2012 r. Nr IPPB1/415-1123/11-2/ES Wnioskodawca doprecyzował, iż poza tym, że jest także członkiem zarządu spółki, a swoje obowiązki z zakresu zarządzania spółką wykonuje w oparciu o stosunek powołania nie wiąże go z spółką żaden inny stosunek prawny, w oparciu o który zarządza spółką. Tylko jako członek zarządu Wnioskodawca działa na rzecz i w imieniu spółki, reprezentując ją z mocy prawa.

Czynności do wykonania będą zlecane Wnioskodawcy przez poszczególne działy spółki, a usługi Wnioskodawcy będą de facto kontrolowane i zatwierdzane przez Radę Nadzorczą. Wnioskodawca w żaden sposób nie działa tutaj na rachunek i ryzyko spółki jako swojego klienta. Wnioskodawca będzie wykonywać tylko własne czynności zlecone przez spółkę, we własnym interesie i na swoją rzecz oraz na własne ryzyko i rachunek (oczywiście z poszanowaniem zasad profesjonalizmu i dobra klienta). Działać Wnioskodawca wtedy będzie tak jak zewnętrzny np. doradca podatkowy czy architekt, doradzający podmiotowi gospodarczemu w określonych zakresach związanych z jego działalnością (ale niekoniecznie będących równocześnie zakresem tej działalności), nie podejmujący wiążących decyzji oraz nie wyrażając jego woli. Taki doradca nie reprezentuje podmiotu gospodarczego na zewnątrz, nie występuje w jego imieniu wobec osób trzecich, chyba że zleceniodawca w określonym przypadku i w określonych okolicznościach sobie tego zażyczy (moja umowa zawarta ze spółką tego jednak nie przewiduje).

Umowa o doradztwo opisana we wniosku nie ma charakteru kontraktu menedżerskiego, umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem czy umowy o podobnym charakterze. Jej zawarcie nie oznacza także zarządzania jakimś działem spółki. Notabene gdyby Wnioskodawca zawarł ze spółką wprost nazwany kontrakt menedżerski a nie umowę o stałe doradztwo w określonych zakresach, wniosek o interpretację nie miałby żadnego sensu, ponieważ przychody uzyskiwane z kontraktu nie mogą być opodatkowane stawką liniową. Zatem jednoznacznie Wnioskodawca może co najwyżej stwierdzić, że nie zawarł ze spółką kontraktu menedżerskiego ex definitione.

W uzasadnieniu wniosku, które jest przedstawieniem własnego stanowiska w sprawie, ale również może zawierać elementy szeroko rozumianego opisu stanu faktycznego, zawarta została także odpowiedź na drugie pytanie postawione w wezwaniu. Jednoznacznie zostało stwierdzone, że umowa nie przewiduje uprawnień do składania przez Wnioskodawcę jako doradcę oświadczeń woli w imieniu spółki (klienta), a wykonanie zleceń będzie podlegało ocenie przez osoby zlecające. Wnioskodawca nie będzie zatem jako doradca działać na rachunek i ryzyko klienta oraz na jego rzecz i w jego interesie, w takim rozumieniu, że nie będzie w aspektach, które obejmuje umowa o doradztwo, podejmować wiążących dla spółki czy jej kontrahentów decyzji oraz reprezentować jej (występować jako ona) w związku z wykonywaniem usług doradztwa.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca może działalność w zakresie doradztwa, a w szczególności umowę zawartą ze spółką, której jest akcjonariuszem oraz członkiem zarządu, rozliczać w ramach prowadzonej działalności gospodarczej i stosować stawkę liniową 19%...

Zdaniem Wnioskodawcy, odpowiedź na powyższe pytanie jest twierdząca.

W art. 10 ust. 1 updof, wyróżnia się wśród źródeł przychodów; działalność wykonywaną osobiście (art. 10 ust. 1 pkt 2) oraz pozarolniczą działalność gospodarczą (art. 10 ust. 1 pkt 3).

Pozarolniczą działalnością gospodarczą, w myśl art. 5a pkt 6 updof, jest działalność zarobkowa wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły, prowadzona we własnym imieniu, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1,2 i 4-9.

Zgodnie z kolei z art. 13 pkt 7 updof, za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się przychody otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych.

Do przychodów z art. 13 pkt 7 zalicza się otrzymane wynagrodzenia w związku z pełnieniem funkcji na podstawie samego tylko aktu powołania (uchwały). Nie ma przeciwwskazań prawnych ani praktycznych ku temu, aby był to jedyny tytuł prawny łączący członka zarządu ze spółką, w oparciu o który wykonuje swoje obowiązki w organie spółki.

Natomiast w świetle art. 13 pkt 9 updof, również za przychody z działalności wykonywanej osobiście uważa się przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej, z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 7. Oznacza to, że poza wynagrodzeniem z tytułu samego powołania w skład zarządu, można uzyskiwać wynagrodzenie za faktyczne zarządzanie spółką, a obowiązki te może, ale nie musi wykonywać członek zarządu. Dla członka zarządu może to zaś być dodatkowy, fakultatywny stosunek prawny, jaki łączy go ze spółką. Ten jednak stosunek prawny, niezależnie od tego, czy zawrze go ze spółką członek zarządu czy też nie, zawsze będzie miał charakter osobistego świadczenia i w świetle regulacji updof, nie będzie miał charakteru pozarolniczej działalności gospodarczej.

Istotą kontraktu menedżerskiego czy umów o zarządzanie przedsiębiorstwem lub umów o podobnym charakterze zawieranych pomiędzy przedsiębiorcą zlecającym zarząd a samodzielnym podmiotem (zarządcą) jest zarządzanie przez ten ostatni podmiot za wynagrodzeniem tymże przedsiębiorstwem na rzecz i w interesie przedsiębiorcy na jego rachunek i ryzyko. Tego rodzaju kontrakty zawierane między odpowiednimi organami przedsiębiorstwa a osobą fizyczną obejmują zarządzanie przez osobę fizyczną tymże przedsiębiorstwem bez podległości służbowej zarządcy i bez kierownictwa dającego zlecenie za określonym wynagrodzeniem. Ważna jest więc samodzielność menadżera oraz cel umowy którym jest przeniesienie prowadzenia przedsiębiorstwa na menadżera z przyznaniem mu samodzielności w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem lub jego wyodrębnioną częścią.

Takiego charakteru nie będzie miała umowa o doradztwo w takim zakresie, jak to zostało przedstawione w opisie zdarzenia przyszłego. Członek zarządu jako doradca spółki nie będzie miał decydującego zdania o wyborze własnych pomysłów nie będzie także decydował o akceptowaniu własnych ocen czy strategii. Wykonywanie przez niego umowy będzie podlegało weryfikacji przez Radę Nadzorczą spółki i dopiero po jej akceptacji ewentualnie będą podejmowane decyzje o zmianach w strategii spółki czy wdrażaniu nowych projektów z różnych zakresów objętych przedmiotem umowy zawartej z Wnioskodawcą. Wnioskodawca w ramach usług doradztwa nie będzie wykonywał żadnych czynności kierowania (zarządzania) a jedynie szereg czynności których istotą jest doradztwo i wykonywanie własnych projektów, przedstawianych do akceptacji. Usługi te w żaden sposób nie będą związane z podejmowaniem decyzji co do gospodarowania majątkiem spółki. W związku z wykonywaniem usług objętych kontraktem Wnioskodawcy nie będzie podlegał personel spółki. Wnioskodawca nie będzie również posiadał uprawnień do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu Spółki w związku z wykonywaniem umowy, co oznacza brak pełnej samodzielności w wykonywaniu działań (dodatkowo występuje nadzór i ocena wykonywania kontraktu ze strony Rady Nadzorczej). Należy zatem uznać, iż przedmiotowych usług nie można kwalifikować jako uzyskiwanych w ramach kontraktu menadżerskiego umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem, czy też umowy o podobnym charakterze.

Zatem przychody, które Wnioskodawca będzie uzyskiwał w ramach prowadzonej działalności gospodarczej z tytułu świadczenia usług doradztwa, stanowić będą przychód z działalności gospodarczej, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 updof. Zgodnie zaś z art. 9a ust. 2 updof, podatnicy mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c (stawka liniowa). Jeżeli zaś podatnik już opodatkowuje swoją działalność gospodarczą według stawki liniowej to także kolejna umowa, umowa o doradztwo zawarta ze spółką w której równocześnie jest członkiem zarządu na podstawie powołania (a za wykonywanie tej funkcji otrzymuje wynagrodzenie), a dokładniej dochody z tej umowy opodatkowane będą według stawki liniowej.

Obok tego zaś Wnioskodawca będzie uzyskiwał przychody (wynagrodzenie) za sprawowanie funkcji członka zarządu i de facto zarządzanie, w oparciu o stosunek powołania i uchwałę zgromadzenia wspólników, które po potrąceniu kosztów uzyskania przychodów (co do zasady analogicznych jak dla pracowników) podlegać będą opodatkowaniu według skali , a spółka będzie płatnikiem.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono w tym zakresie od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.