IBPBII/1/4511-93/15/ASz | Interpretacja indywidualna

Sposób opodatkowania dochodów uzyskiwanych z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu (dyrektora) w spółce mającej siedzibę na terenie Libanu
IBPBII/1/4511-93/15/ASzinterpretacja indywidualna
 1. Liban
 2. członek zarządu
 3. dyrektor
 4. umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z 30 stycznia 2015 r. (wpływ do Biura – 3 lutego 2015 r.), uzupełnionym w dniu 21 kwietnia 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu (dyrektora) w spółce mającej siedzibę na terytorium Republiki Libańskiej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 lutego 2015 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu (dyrektora) w spółce mającej siedzibę na terytorium Republiki Libańskiej.

Z uwagi na fakt, że wniosek nie spełniał wymogów formalnych w piśmie z 10 kwietnia 2015 r. znak: IBPB II/1/4511-93/15/ASz wezwano do jego uzupełnienia. Wniosek uzupełniono 21 kwietnia 2015 r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawczyni jest osobą fizyczną mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegającą w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu zgodnie z art. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wnioskodawczyni objęła funkcję członka zarządu (dyrektora) spółki mającej siedzibę na terytorium Republiki Libańskiej (dalej „Liban”). Spółka, w której Wnioskodawczyni objęła funkcję członka zarządu (dyrektora) ma siedzibę na terytorium Republiki Libanu oraz jest rezydentem podatkowym w Libanie wraz ze wszelkimi tego konsekwencjami, tj. spółka jest podatnikiem podatku dochodowego, podlegającym opodatkowaniu w Libanie, zgodnie z odpowiednimi regulacjami prawa Libanu.

Fakt, iż siedziba spółki znajduje się na terytorium Libanu, jak również fakt, iż spółka jest rezydentem podatkowym Libanu jest potwierdzony odpowiednimi dokumentami wydanymi przez odpowiednie organy Republiki Libańskiej, tj. w szczególności certyfikatem inkorporacji spółki oraz certyfikatem rezydencji podatkowej spółki wydanym przez odpowiednie władze Republiki Libańskiej.

Powołanie Wnioskodawczyni w skład zarządu spółki w charakterze członka zarządu (dyrektora) nastąpiło na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników spółki. Powołanie członka zarządu (dyrektora) uchwałą Zgromadzenia Wspólników miało charakter aktu mianowania. Z tytułu pełnionej funkcji i sprawowania obowiązków członka zarządu spółki Wnioskodawczyni będzie otrzymywała wynagrodzenie na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników. Wnioskodawczyni nie będzie przy tym wykonywała na rzecz spółki żadnych innych czynności niż sprawowanie funkcji członka zarządu, w szczególności Wnioskodawczyni nie będzie zleceniobiorcą jakichkolwiek innych prac zleconych przez spółkę w oparciu o inny tytuł prawny niż ww. akt mianowania.

Z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu Wnioskodawczyni kieruje działalnością spółki mającej siedzibę w Libanie, sprawując wraz z innymi dyrektorami zarząd nad tą spółką. Zakres odpowiedzialności Wnioskodawczyni jest tożsamy z zakresem wykonywanych przez nią obowiązków, za których realizację Wnioskodawczyni jako członek zarządu spółki odpowiada przed udziałowcami spółki, a ponadto zakres odpowiedzialności Wnioskodawczyni z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu spółki w Libanie jest uregulowany przez odpowiednie regulacje prawa Republiki Libańskiej. Wnioskodawczyni będzie otrzymywać wynagrodzenie wyłącznie z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu (dyrektora) spółki z siedzibą w Libanie. Wnioskodawczyni nie pełni żadnych innych funkcji w spółce niż funkcja członka zarządu (ang. director), jak również Wnioskodawczyni nie świadczy jakichkolwiek usług na rzecz spółki w oparciu o inny tytuł prawny.

Z uzupełnienia wniosku wynika, że Wnioskodawczyni będzie otrzymywać wynagrodzenie na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników spółki z siedzibą na terytorium Republiki Libańskiej wyłącznie z tytułu pełnienia funkcji i sprawowania obowiązków członka zarządu tej spółki, natomiast nie będzie otrzymywać wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji wykonawczych lub doradczych, jako że Wnioskodawczyni nie będzie pełnić takich funkcji w spółce z siedzibą na terytorium Republiki Libańskiej. Wnioskodawczyni nie będzie wykonywać na rzecz spółki żadnych innych czynności niż sprawowanie funkcji członka zarządu, w szczególności Wnioskodawczyni nie będzie zleceniobiorcą jakichkolwiek innych prac zleconych przez spółkę w oparciu o inny tytuł prawny niż akt mianowania, na podstawie którego nastąpiło powołanie Wnioskodawczyni do spółki z siedzibą na terytorium Republiki Libańskiej.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:
 1. Czy w przypadku otrzymywania przez Wnioskodawczynię na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników spółki mającej siedzibę w Republice Libańskiej wynagrodzenia w związku z pełnieniem funkcji członka zarządu (dyrektora) wynagrodzenie to będzie zwolnione z opodatkowania na terenie Polski zgodnie z zasadami wskazanymi w art. 24 ust. 1 pkt a Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Libańską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku...
 2. Czy wynagrodzenie otrzymywane przez Wnioskodawczynię tytułem pełnienia funkcji członka zarządu (dyrektora) spółki mającej siedzibę w Republice Libańskiej może jedynie wpływać na zasady ustalania stopy procentowej podatku mającej zastosowanie do ewentualnych innych dochodów podatnika podlegających opodatkowaniu w Polsce, zgodnie z zasadami określonymi w art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...
 3. Czy w przypadku, gdy wynagrodzenie otrzymywane z tytułu pełnienia funkcji zarządu (dyrektora) spółki mającej siedzibę w Republice Libańskiej będzie jedynym dochodem Wnioskodawczyni, to czy będzie ona zobowiązana do składania zeznania podatkowego, o którym mowa w art. 45 ust. 1 ww. ustawy...
 4. Czy zakres obowiązków pełnionych przez Wnioskodawczynię w spółce mającej siedzibę w Republice Libańskiej mieści się w art. 16 umowy z Libanem...

Zdaniem Wnioskodawczyni, zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Wnioskodawczyni jako osoba będąca polskim rezydentem podatkowym podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym zgodnie z ww. ustawą od całości swoich dochodów/przychodów bez względu na miejsce położenia źródła tych dochodów/przychodów.

Zgodnie z art. 13 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, uważa się przychody otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych.

W świetle powyższego przepisu należałoby uznać, że wynagrodzenie, które Wnioskodawczyni otrzymywałaby od spółki, z tytułu pełnienia funkcji dyrektora, podlegałoby opodatkowaniu na terenie Polski jako przychód z działalności wykonywanej osobiście. Jednakże, zgodnie z art. 4a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, powołany powyżej przepis art. 3 cyt. ustawy stosuje się z uwzględnieniem postanowień umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Zdaniem Wnioskodawczyni, w niniejszym stanie faktycznym zastosowanie znajdzie art. 16 oraz art. 24 Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Libańską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, podpisanej w Bejrucie dnia 26 lipca 1999 r. (Dz.U. z 2004 r., Nr 244, poz. 2445, z późn. zm.).

Powołany art. 16 umowy z Libanem stanowi, iż honoraria i inne podobne świadczenia, które osoba mająca miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie otrzymuje z tytułu członkostwa w organach spółki mającej siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie, mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie. Zgodnie natomiast z art. 24 ust. 1 pkt a umowy z Libanem: Jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga dochód lub posiada majątek, który zgodnie z postanowieniami niniejszej Konwencji może być opodatkowany w Libanie, to Polska, z zastrzeżeniem postanowień pod literą b, zwolni taki dochód lub majątek z opodatkowania. Polska może, przy obliczaniu kwoty podatku od pozostałego dochodu lub majątku tej osoby, zastosować stawkę, jaka byłaby zastosowana, gdyby zwolniony dochód nie był wyłączony spod opodatkowania.

Zgodnie ze stanowiskiem Wnioskodawczyni na gruncie prawa polskiego z przepisem art. 24 ust. 1 pkt a umowy z Libanem koresponduje art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Precyzuje on w jaki sposób w analizowanym przypadku należy obliczyć stopę procentową, która będzie zastosowana do dochodów podlegających w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych.

Zatem, w ocenie Wnioskodawczyni wszelkie przychody otrzymane w związku ze sprawowaniem funkcji członka zarządu (dyrektora) spółki z siedzibą w Republice Libańskiej, będą podlegać opodatkowaniu w Republice Libańskiej zgodnie z odpowiednimi regulacjami prawa podatkowego Libanu, bez względu na okoliczność, gdzie (tzn. w Polsce lub w Republice Libańskiej lub w innych państwach) będzie sprawował obowiązki członka zarządu.

Natomiast w Polsce wynagrodzenie otrzymywane z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu (dyrektora) będzie zwolnione od opodatkowania, będąc jednakże uwzględnianym przy ustalaniu efektywnej stopy procentowej podatku dochodowego od osób fizycznych, która znajdzie zastosowanie w odniesieniu do innych dochodów podlegających opodatkowaniu w Polsce na zasadach ogólnych, tj. zgodnie z art. 27 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W myśl bowiem art. 27 ust. 8 ww. ustawy, jeżeli podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, oprócz dochodów podlegających opodatkowaniu, zgodnie z ust. 1, osiągnął również dochody z tytułu działalności wykonywanej poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub ze źródeł przychodów znajdujących się poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zwolnione od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych umów międzynarodowych - podatek określa się w następujący sposób:

 1. Do dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym dodaje się dochody zwolnione od tego podatku i od sumy tych dochodów oblicza się podatek według skali określonej w art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 2. Ustala się stopę procentową tego podatku do tak obliczonej sumy dochodów,
 3. Ustaloną zgodnie z powyżej wskazanymi przepisami stopę procentową stosuje się do dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Zasadę opodatkowania przedstawioną w wyżej powołanym art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stosuje się wyłącznie w przypadku, jeżeli podatnik oprócz dochodów zwolnionych od opodatkowania na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, osiągnął inne dochody podlegające opodatkowaniu w Polsce na ogólnych zasadach albo chciał skorzystać z preferencyjnego rozliczenia rocznego, np. łącznie z małżonkiem. W przeciwnym razie, podatnik nie ma obowiązku składania zeznania podatkowego w Polsce. Treść art. 45 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi bowiem, iż podatnicy są zobowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu, podlegającego opodatkowaniu (poniesionej straty). W związku z powyższym deklaracja do organu podatkowego informuje przede wszystkim o fakcie osiągnięcia dochodu, który podlega opodatkowaniu, czy też osiągnięcia straty, a więc w przypadku, kiedy podatnik nie osiągnął dochodu lub dochód ten podlega zwolnieniu z opodatkowania w Polsce na podstawie odpowiednich przepisów umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, nie powstaje obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zatem, w ocenie Wnioskodawczyni, w przypadku kiedy wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu (dyrektora) w spółce z siedzibą w Republice Libańskiej będzie jej jedynym dochodem, nie będzie ona zobligowana do składania zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w myśl art. 45 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Reasumując, w ocenie Wnioskodawczyni, wynagrodzenie, które ma otrzymywać na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników spółki mającej siedzibę na terytorium Libanu z tytułu wykonywania obowiązków członka zarządu, będzie zwolnione z opodatkowania w Polsce i wynagrodzenie to będzie miało wpływ wyłącznie na ustalenie efektywnej stopy procentowej podatku dochodowego od osób fizycznych, która znajdzie zastosowanie w odniesieniu do innych dochodów podlegających opodatkowaniu w Polsce na zasadach ogólnych, tj. zgodnie z art. 27 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W przypadku, gdy wyżej wymienione przychody będą jedynymi osiąganymi przez podatnika, to nie będzie ciążył na nim również obowiązek składania deklaracji podatkowej.

Jak zostało wskazane w opisie zdarzenia przyszłego, z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu Wnioskodawczyni kieruje działalnością spółki mającej siedzibę w Libanie, sprawując wraz z innymi dyrektorami zarząd nad tą spółką. Zakres odpowiedzialności Wnioskodawczyni jest tożsamy z zakresem wykonywanych przez nią obowiązków, za których realizację Wnioskodawczyni jako członek zarządu spółki odpowiada przed udziałowcami spółki, a ponadto zakres odpowiedzialności Wnioskodawczyni z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu spółki w Libanie jest uregulowany przez odpowiednie regulacje prawa Republiki Libańskiej. Wnioskodawczyni będzie otrzymywać wynagrodzenie wyłącznie z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu (dyrektora) spółki z siedzibą w Libanie. Wnioskodawczyni nie pełni żadnych innych funkcji w spółce niż funkcja członka zarządu (ang. director), jak również Wnioskodawczyni nie świadczy jakichkolwiek usług na rzecz spółki w oparciu o inny tytuł prawny.

Stosownie do art. 16 umowy z Libanem honoraria i inne podobne świadczenia, które osoba mająca miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie otrzymuje z tytułu członkostwa w organach spółki mającej siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie, mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie.

W świetle powyższego, w opinii Wnioskodawczyni, zakres obowiązków pełnionych przez Wnioskodawczynię w spółce mającej rezydencję podatkową na terytorium Republiki Libanu mieści się, zdaniem Wnioskodawczyni, w art. 16 umowy z Libanem.

Za powyższym stanowiskiem przemawia fakt, iż zakres obowiązków obejmuje wyłącznie zarządzanie spółką zgodnie z językowym rozumieniem pojęcia „zarządzania” lub „zarządu”.

Zgodnie z językową definicją zawartą w słowniku języka polskiego za „zarząd” uważa się: „zarząd (...). 1. <jednostka organizacyjna kierująca działalnością innych, podporządkowanych jej organizacji; zespół ludzi uprawnionych do kierowania działalnością jednostki organizacyjnej (lub kilku jednostek)> (...)” (M. Szymczak red., Słownik Języka Polskiego, Tom trzeci R-Ż, Warszawa, 1981, s. 954).

Co więcej, językowa definicja „zarządzania” wskazuje, iż „zarządzić” oznacza: „zarządzić” (...) 1. wydać polecenie, kazać coś wykonać (...). 2. zwykle ndk <wykonywać czynności administracyjne, sprawować nad czymś zarząd, kierować czymś>: Zarządzać przedsiębiorstwem, gospodarstwem.” (M. Szymczak red., Słownik Języka Polskiego, Tom trzeci R-Ż, Warszawa, 1981, s. 954).

Powyższe definicje wskazują na zakres obowiązków i czynności, do których wykonywania zobowiązana jest Wnioskodawczyni pełniąc funkcję członka zarządu (dyrektora) spółki na terytorium Libanu.

Konsekwentnie, w opinii Wnioskodawczyni, zakres obowiązków pełnionych przez Wnioskodawczynię w spółce mającej rezydencję podatkową na terytorium Republiki Libanu mieści się w art. 16 umowy z Libanem.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Stosownie do art. 3 ust. 1a cyt. ustawy za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

 1. posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
 2. przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Na podstawie art. 4a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przepisy art. 3 ust. 1, 1a, 2a i 2b stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczypospolita Polska.

Z wniosku wynika, że Wnioskodawca objęła funkcję członka zarządu (dyrektora) spółki mającej siedzibę na terytorium Republiki Libańskiej. Z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu Wnioskodawczyni kieruje działalnością spółki mającej siedzibę w Libanie, sprawując wraz z innymi dyrektorami zarząd nad tą spółką. Zakres odpowiedzialności Wnioskodawczyni jest tożsamy z zakresem wykonywanych przez nią obowiązków, za których realizację Wnioskodawczyni jako członek zarządu spółki odpowiada przed udziałowcami spółki, a ponadto zakres odpowiedzialności Wnioskodawczyni z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu spółki w Libanie jest uregulowany przez odpowiednie regulacje prawa Republiki Libańskiej. Wnioskodawczyni będzie otrzymywać wynagrodzenie wyłącznie z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu (dyrektora) spółki z siedzibą w Libanie. Wnioskodawczyni nie pełni żadnych innych funkcji w spółce niż funkcja członka zarządu (ang. director), jak również Wnioskodawczyni nie świadczy jakichkolwiek usług na rzecz spółki w oparciu o inny tytuł prawny.

W niniejszej sprawie znajdzie zatem zastosowanie art. 16 umowy z dnia 26 lipca 1999 r. zawartej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Libańską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylania się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku (Dz.U. z 2004 r. Nr 244, poz. 2445) honoraria i inne podobne należności, które osoba mająca miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie otrzymuje z tytułu członkostwa w organach spółki mającej siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie, mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie.

Postanowienie w umowie, że danego rodzaju dochód (honoraria i inne podobne należności) „może podlegać” opodatkowaniu w jednym z państw (najczęściej w państwie źródła) nie oznacza, że podatnik może wybrać państwo, w którym opodatkuje swój dochód i zapłaci podatek. Postanowienie to wskazuje natomiast, że państwo źródła ma prawo opodatkować dany dochód, bez względu na to, czy dochód ten podlegać będzie opodatkowaniu w drugim państwie (państwie rezydencji). Przypisanie prawa do opodatkowania nie ma tutaj charakteru wyłączności.

W myśl ww. przepisu art. 16 umowy dochód osoby mającej zamieszkanie na terytorium Polski pełniącej funkcję członka zarządu lub rady nadzorczej w spółce mającej siedzibę na terytorium Libanu, może być opodatkowany w państwie źródła, tj. w Libanie oraz w państwie rezydencji, tj. w Polsce.

W celu zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu tego dochodu w Polsce należy zastosować metodę wyłączenia z progresją, o której mowa w art. 24 ust. 1 lit. a) i b) cyt. umowy.

Zgodnie z treścią art. 24 ust. 1 lit. a) przywołanej umowy w przypadku Polski podwójnego opodatkowania unika się w następujący sposób: jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga dochód lub posiada majątek, który zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy może być opodatkowany w Libanie, to Polska z zastrzeżeniem postanowień pod literą b), zwolni taki dochód lub majątek z opodatkowania. Polska może przy obliczeniu kwoty podatku od pozostałego dochodu lub majątku tej osoby, zastosować stawkę, jaka byłaby zastosowana, gdyby zwolniony dochód nie był wyłączony spod opodatkowania.

Z kolei stosownie do postanowień art. 24 ust. 1 lit. b) ww. umowy, jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga dochód, który zgodnie z postanowieniami artykułów 10, 11 i 12 może być opodatkowany w Libanie, to Polska zezwoli na odliczenie od podatku dochodowego tej osoby kwoty równej podatkowi dochodowemu zapłaconemu w Libanie. Takie odliczenie nie może jednak przekroczyć tej części podatku, obliczonego przed dokonaniem odliczenia i który odnosi się do dochodu, uzyskanego w Libanie.

Oznacza to, że dochód uzyskany przez podatnika z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu (dyrektora) w spółce w Libanie jest zwolniony z opodatkowania w Polsce, przy czym jeżeli podatnik uzyskałby w danym roku podatkowym inne dochody podlegające opodatkowaniu w Polsce, dochód uzyskany w Libanie powinien zostać uwzględniony dla potrzeb obliczenia stopy procentowej podatku od pozostałego dochodu podlegającego opodatkowaniu w Polsce.

Podatek określa się wówczas – stosownie do art. 27 ust. 8 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – w następujący sposób:

 1. do dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym dodaje się dochody zwolnione od tego podatku i od sumy tych dochodów oblicza się podatek według skali określonej w ust. 1,
 2. ustala się stopę procentową tego podatku do tak obliczonej sumy dochodów,
 3. ustaloną zgodnie z pkt 2 stopę procentową stosuje się do dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Mając na uwadze opisane we wniosku zdarzenie przyszłe oraz przywołane wyżej przepisy prawa należy zatem stwierdzić, że uzyskiwane przez Wnioskodawczynię świadczenia będące honorariami i innymi podobnymi należnościami z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu w spółce mającej siedzibę na terytorium Libanu podlegają opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 16 umowy, tj. w Libanie i w Polsce. Jednocześnie w Polsce należy uniknąć podwójnego opodatkowania, stosując określoną w art. 24 ust. 1 lit. a) i b) umowy w zw. z art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych tzw. metodę wyłączenia z progresją.

Oznacza to, że dochód Wnioskodawczyni uzyskany w Libanie będzie zwolniony z opodatkowania w Polsce, przy czym jeżeli Wnioskodawczyni uzyskałaby inne dochody w roku podatkowym podlegające opodatkowaniu w Polsce, dochód uzyskany w Libanie powinien zostać uwzględniony dla potrzeb obliczenia stopy procentowej podatku od pozostałego dochodu Wnioskodawczyni podlegającego opodatkowaniu w Polsce.

Jeśli natomiast Wnioskodawczyni nie będzie uzyskiwała innych dochodów opodatkowanych w Polsce na zasadach ogólnych, to na Wnioskodawczyni nie będzie spoczywał obowiązek rozliczenia dochodów w Polsce i złożenia rocznego zeznania podatkowego.

Zatem dochody (wynagrodzenia i inne należności) uzyskiwane przez Wnioskodawczynię z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu (dyrektora) będą miały wpływ wyłącznie na ustalenie stopy procentowej podatku dochodowego od osób fizycznych, według której będą opodatkowane inne dochody podlegające w Polsce opodatkowaniu tym podatkiem na zasadach ogólnych, tzn. na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli takie wystąpią.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawczyni należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię oraz stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.