IBPB-1-3/4510-152/15/AB | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
W zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wynagrodzeń wypłacanych członkom zarządu na podstawie zawartego kontraktu menadżerskiego.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 30 czerwca 2015 r., który w tym samym dniu wpłynął do tut. Biura za pośrednictwem platformy e-PUAP, uzupełnionym 31 sierpnia 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wynagrodzeń wypłacanych członkom zarządu na podstawie zawartego kontraktu menadżerskiego (pytanie oznaczone we wniosku nr 1.1.) - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 czerwca 2015 r. za pośrednictwem platformy e-PUAP, wpłynął do tut. Biura ww. wniosek, o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wynagrodzeń wypłacanych członkom zarządu na podstawie zawartego kontraktu menadżerskiego. Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 28 sierpnia 2015 r. Znak: IBPB-1-3/4510-152/15/AB, IBPB-1-3/4510-314/15/AB, IBPB-2-1/4511-274/15/BJ, IBPB-2-1/4511-275/15/BJ, wezwano do jego uzupełnienia, co też nastąpiło 31 sierpnia 2015 r.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka z o.o. została zawiązana 28 października 2009 r. (dalej: „Spółką”). Zgodnie z umową Spółka działać będzie na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, jak również poza jej granicami.

Na terenie swego działania Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa, uczestniczyć w innych spółkach jako wspólnik, bądź akcjonariusz, jak również prowadzić zakłady wytwórcze, handlowe i usługowe, a także przystępować do organizacji gospodarczych. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKO) jest:

 • Działalność związana z oprogramowaniem - PKD 62.01.Z,
 • Badanie rynku i opinii publicznej - PKD 73.20.Z,
 • Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność - PKD 63.11.Z.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.000.00 zł i dzieli się na 20 udziałów, które są równe i niepodzielne, o wartości nominalnej każdy po 250,00 zł. Każdy ze wspólników może mieć więcej niż jeden udział. Udziały mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi i niepieniężnymi. W kapitale zakładowym Spółki wspólnicy obejmują udziały w następujący sposób: Pierwszy udziałowiec - obejmuje 11 udziałów, o wartości nominalnej każdy po 250,00 zł, czyli udziały o łącznej wartości nominalnej 2.750,00 zł. Drugi udziałowiec obejmuje 9 udziałów, o wartości nominalnej każdy po 250,00 zł, czyli udziały o łącznej wartości nominalnej 2.250,00 zł. Wszystkie udziały zostały w całości pokryte wkładem pieniężnym, gotówką. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki może nastąpić przez podwyższenie wartości nominalnej udziałów istniejących lub przez ustanowienie nowych udziałów, które mogą objąć zarówno dotychczasowi wspólnicy, jak i osoby nie będące dotąd wspólnikami w Spółce. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki do wysokości 600.000,00 zł w terminie najpóźniej do 31 grudnia 2011 r. następuje w drodze uchwały Zgromadzenia Wspólników, powziętej bezwzględną większością głosów i nie stanowi to zmiany umowy spółki. Dotychczasowi wspólnicy mają prawo pierwszeństwa w objęciu nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki w stosunku do swoich dotychczasowych udziałów. Zgromadzenie Wspólników w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki określi m.in. sposób jego przeprowadzenia, uprawnionych do objęcia nowych udziałów i ich ilość oraz inne warunki tego podwyższenia. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki dokonywane przez podwyższenie wartości nominalnej udziałów istniejących, wymaga jednomyślności wszystkich wspólników obecnych lub reprezentowanych na zgromadzeniu podejmującym uchwalę w tej sprawie, a uchwała zgromadzenia wspólników określi termin, do którego wspólnicy zobowiązani są uzupełnić wpłaty na udziały. Zbycie udziałów lub ich zastawienie wymaga zgody Spółki. Zgody na zbycie udziałów lub ich zastawienie udziela Zgromadzenie Wspólników. Zgromadzenie Wspólników może wskazać nabywcę udziałów. Wspólnik, który zamierza zbyć swoje udziały w całości lub w części powinien pisemnie zgłosić swój zamiar Zarządowi Spółki, równocześnie wskazując cenę sprzedaży, jak również osobę nabywcy, o ile jest znana. Dotychczasowi Wspólnicy maja prawo pierwszeństwa nabycia udziałów za cenę podaną w zawiadomieniu. Jeżeli żaden ze Wspólników lub inna osoba wskazana przez Zgromadzenie Wspólników nie skorzysta z prawa pierwszeństwa, Wspólnik może zbyć swoje udziały osobie wskazanej w zawiadomieniu skierowanym do Zarządu Spółki. Udział może być umorzony za zgodą wspólnika, w drodze jego nabycia przez Spółkę. Umorzenie udziału wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników. Uchwała Zgromadzenia Wspólników określi w szczególności wysokość wynagrodzenia przysługującego wspólnikowi za umorzony udział, z tym że wynagrodzenie to nie może być niższe od wartości przypadających na udział aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między wspólników. Udziały w Spółce podlegają dziedziczeniu.

Organami Spółki są:

 • Zgromadzenie Wspólników,
 • Zarząd.

Zgromadzenie Wspólników jest najwyższym organem Spółki. Każdy wspólnik może brać udział w Zgromadzeniu Wspólników osobiście lub poprzez pełnomocnika. Pełnomocnictwo musi być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.

Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników, oprócz spraw zastrzeżonych w ustawie z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm., dalej: „KSH”) i innych postanowieniach niniejszego aktu, należy podejmowanie uchwał w sprawach:

 • zatwierdzania kierunków rozwoju Spółki oraz opracowanych przez Zarząd rocznych i wieloletnich planów jej działalności;
 • zatwierdzania preliminarza wydatków Spółki;
 • powoływania, likwidacji, łączenia i podziału oddziałów i innych jednostek organizacyjnych Spółki;
 • przystąpienia Spółki do innych spółek lub organizacji gospodarczych;
 • zakładania fundacji;
 • zatwierdzania opracowanych przez Zarząd regulaminów organizacyjnych Spółki;
 • tworzenia kapitałów i funduszy celowych Spółki oraz regulaminów ich tworzenia i wykorzystywania;
 • wniesionych pod obrady przez Zarząd lub wspólników Spółki.

Zgromadzenie Wspólników jest ważne, bez względu na liczbę reprezentowanych na nim udziałów. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy KSH lub inne postanowienia niniejszego aktu nie stanowią inaczej, uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają bezwzględną większością głosów. Zgromadzenia Wspólników zwołuje się za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych co najmniej dwa tygodnie przed terminem zgromadzenia wspólników. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską, zawiadomienie może być wysłane wspólnikowi pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane. Zarząd Spółki składa się z jednego do trzech członków. W skład Zarządu Spółki mogą być wybrani Wspólnicy, względnie inne osoby spoza grona Wspólników. Członków zarządu Spółki powołuje Zgromadzenie Wspólników na okres wspólnej kadencji. Mandat członka Zarządu powołanego przed upływem danej kadencji Zarządu wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Zarządu. Zarząd Spółki działa pod przewodnictwem Prezesa Spółki. Zarząd Spółki jest organem wykonawczym i zarządzającym Spółki, a także reprezentuje ją wobec osób trzecich. Zarząd Spółki i poszczególni jego członkowie mogą być w każdym czasie odwołani. W przypadku Zarządu wieloosobowego oświadczenia woli w imieniu Spółki składa każdy członek zarządu samodzielnie. W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki uprawniony jest jedyny członek zarządu. W umowie między Spółką, a członkiem zarządu oraz w sporze z nim Spółkę reprezentuje pełnomocnik powołany uchwałą Zgromadzenia Wspólników. Rozporządzanie czystym zyskiem zastrzega się w uchwale Zgromadzenia Wspólników, które może ograniczyć lub wyłączyć zysk od podziału pomiędzy Wspólników w całości lub w części. Zgromadzenie Wspólników upoważnione jest do określenia dnia, według którego ustala się listę Wspólników uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy. Zarząd Spółki upoważniony jest do wypłaty Wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Zysk przeznaczony do podziału pomiędzy Wspólników dzieli się między nich w stosunku do udziałów. Likwidatorami Spółki są członkowie Zarządu chyba, że uchwała Zgromadzenia Wspólników o rozwiązaniu Spółki postanowi inaczej. Majątek Spółki pozostały po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli dzieli się między Wspólników w stosunku do ich udziałów. We wszelkich sprawach nieuregulowanych niniejszym aktem mają zastosowanie obowiązujące przepisy KSH oraz ogólnie obowiązujące przepisy prawa cywilnego.

Pierwszy udziałowiec zbył swoje udziały 25 lutego 2015 r. w ten sposób, że Drugi Udziałowiec objął 10 udziałów, o wartości nominalnej, każdy po 250,00 zł, czyli udziały o łącznej wartości nominalnej 2.500,00 zł, a Nowy Udziałowiec objął 10 udziałów, o wartości nominalnej, każdy po 250,00 zł, czyli udziały o łącznej wartości nominalnej 2.500.00 zł. Nowym Udziałowcem została żona Drugiego Udziałowca, pozostająca z nim w ustawowej wspólnocie majątkowej.

Zarząd powołany uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników stanowią: Drugi Udziałowiec i Nowy Udziałowiec.

Od czerwca 2015 r. Spółka jest zgłoszona, jako czynny podatnik podatku od towarów i usług. Ponadto, członkowie zarządu równocześnie prowadzą indywidualną działalności gospodarczą. W ramach prowadzonej indywidualnej działalności gospodarczej uzyskują przychody opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z zasadami określonymi art. 9a ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm., dalej: „updof”) - podatek liniowy 19%. Uzyskują również przychody z najmu prywatnego opodatkowane ryczałtem. Przychody te, na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, korzystają ze zwolnienia podmiotowego w podatku VAT. Członkowie zarządu równocześnie są wspólnikami spółki jawnej, posiadają po 1/3 jej udziałów, a spółka jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Do dnia dzisiejszego nie podjęto uchwały o formie wynagrodzenia członków zarządu oraz jego wysokości, dlatego planowane są alternatywne działania.

Spółka zamierza zawrzeć w formie aktu notarialnego umowę o świadczenie usług w formie kontraktu menedżerskiego pomiędzy Spółką, a członkami zarządu. W ramach zawartego kontraktu do obowiązków Zleceniobiorców (członków zarządu) należałoby:

 1. Prowadzenie spraw Spółki poprzez zarządzanie jej majątkiem i zasobami ludzkimi w ramach swoich kompetencji.
 2. Uczestnictwo w przygotowaniu strategii rozwoju Spółki.
 3. Organizowanie przedsięwzięć inwestycyjnych, jako działalności podstawowej Spółki.
 4. Zorganizowanie i nadzór nad działem inwestycji przedsiębiorstwa.

Zleceniobiorca przy wykonywaniu powyższych obowiązków mógłby współdziałać z osobami uprawnionymi do reprezentowania Spółki. Zleceniobiorca ponosiłby odpowiedzialność majątkową za straty poniesione przez Spółkę w związku z wykonaniem niniejszej umowy, a będące następstwem jego zawinionego i umyślnego działania lub zaniechania, bądź rażącego niedbalstwa. Zleceniobiorca ponosiłby odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy o świadczenie usług menadżerskich wyłącznie wobec Spółki. Zleceniobiorcy przysługiwałoby od Spółki stałe wynagrodzenie zasadnicze wypłacane miesięcznie z dołu, płatne ostatniego dnia miesiąca. Zleceniobiorca zobowiązany byłby do zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa w okresie obowiązywania niniejszej umowy. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje handlowe, organizacyjne, techniczne i technologiczne Spółki, co do których Zarząd podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Zleceniobiorca zobowiązałby się także posługiwać wszelkimi innymi informacjami uzyskanymi w trakcie pełnienia swej funkcji wyłącznie w celu należytego wykonania swoich obowiązków i powstrzymywać się od przekazywania ich innym osobom, z wyjątkiem tych, z którymi współdziała.

W celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa i ochrony interesów Spółki, Spółka mogłaby rozwiązać kontrakt ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:

 • dopuszczenia się przez Zleceniobiorcę rażącego naruszenia prawa,
 • dopuszczenia się przez Zleceniobiorcę istotnego naruszenia postanowień niniejszej umowy,
 • popełnienia przez Zleceniobiorcę przestępstwa stwierdzonego prawomocnym wyrokiem, uniemożliwiającego mu dalsze pełnienie funkcji.

Zleceniobiorca mógłby odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym w razie naruszenia przez Spółkę jego uprawnień wynikających z niniejszej umowy. Dodatkowo strony pragną postanowić, że mogłyby rozwiązać umowę za 1-miesięcznym okresem wypowiedzenia oraz że umowa mogłaby być rozwiązana w każdej chwili na zasadzie porozumienia stron.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy wynagrodzenia wypłacane członkom zarządu będą stanowiły koszty uzyskania przychodu Spółki w pełnej wysokości... (pytanie oznaczone we wniosku nr 1.1.)

Zdaniem Wnioskodawcy, Zarząd jest organem wykonawczym spółki z o.o. Członków zarządu, co do zasady, powołuje i odwołuje stosowny organ osoby prawnej. Powołanie członka zarządu tworzy stosunek organizacyjny. Niezależnie od tego, pomiędzy osobą prawną, a członkiem zarządu może również powstać równolegle drugi stosunek prawny, oparty na przepisach ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1502 ze zm.) albo ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 121 ze zm., dalej: „KC”). Członek zarządu może zatem sprawować swoje obowiązki wyłącznie na podstawie powołania (np. w myśl przepisów art. 201 § 4, bądź art. 368 § 4 KSH), bez zawierania odrębnej umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, bądź na podstawie powołania oraz odrębnie zawartej umowy o pracę, umowy zlecenia, kontraktu managerskiego, umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem lub umowy o podobnym charakterze, do której mają zastosowanie przepisy KC.

W przypadku, gdy spółka za świadczenia wykonane na jej rzecz na podstawie wcześniej wskazanych, skutecznie zawartych umów oraz z tytułu pełnionych funkcji wypłaca swojemu wspólnikowi wynagrodzenia, to co do zasady, wynagrodzenia te podlegają zaliczeniu do kosztów spółki - na podstawie art. 15 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „updop”), jako koszt spółki poniesiony w celu osiągnięcia przychodów. Dotyczy to także wypłat wynagrodzeń dokonywanych z wymienionych tytułów na rzecz wspólnika takiej spółki. W związku z tym, że takie umowy mają charakter dwustronnie zobowiązujący, do wypłacanego wynagrodzenia nie znajdują zastosowania ograniczenia wynikające z art. 16 ust. 1 pkt 38 updop. Na podstawie tego przepisu, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków ponoszonych przez spółki kapitałowe na rzecz ich wspólników, ale tylko w przypadku kiedy takie wynagrodzenie ma charakter „jednostronnego świadczenia” spółki na ich rzecz. Kwestię powoływania danych osób w tym wspólników do zarządu w spółce regulują przepisy art. 201 KSH. Wynika z nich, że do zarządu mogą być powołane osoby spośród wspólników lub spoza ich grona oraz że członek zarządu jest powoływany i odwoływany uchwalą wspólników, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. W przepisie tym użyte zostało sformułowanie, że członek zarządu jest „powoływany” i pod tym pojęciem należy rozumieć fakt ustanowienia zarządu w spółce, które może być dokonane poprzez wybór określonej osoby lub osób, ich wskazanie, czy też powołanie. Powołanie jest więc terminem ogólnym obejmującym każdą formę prowadzącą do nawiązania stosunku organizacyjnego - pełnienia przez daną osobę funkcji w organie spółki, na podstawie art. 201 KSH. Za tego typu ustanowieniem składu zarządu nie muszą iść inne czynności (umowy) zawierane pomiędzy spółką, a członkiem zarządu. Od woli spółki zależy więc to, czy stosunek organizacyjny będzie wyłączną podstawą wykonywania obowiązków przez członków zarządu. Jak wcześniej wskazano, pomiędzy spółką, a osobami zasiadającymi w jej zarządzie zawierane mogą być także umowy na podstawie innych przepisów prawa cywilnego - np. umowa o zarządzanie, umowa o świadczenie usług, umowa zlecenia, umowa managerska, itp. przewidujące wypłatę wynagrodzenia za wykonywane przez wspólnika na rzecz spółki świadczenia. Wynagrodzenia z tytułu świadczenia usług zarządzania w ramach kontraktu managerskiego wypłacane przez Spółkę będą wiec stanowiły dla niej koszty uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów updop. Na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 38 updop, za koszty uzyskania przychodów nie uważa się m.in. wydatków związanych z dokonywaniem jednostronnych świadczeń na rzecz udziałowców niebędących pracownikami w rozumieniu odrębnych przepisów. Mając na uwadze treść tego przepisu, ocena wydatków ponoszonych na rzecz udziałowców spółek kapitałowych powinna zawsze być prowadzona w kierunku ustalenia, czy udziałowcy posiadają status pracowników oraz jaki jest charakter świadczenia dokonanego na ich rzecz. Należy zatem uznać, że ograniczenie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na rzecz udziałowców nie ma zastosowania, w sytuacji, gdy świadczenie ma charakter jednostronny, ale wynika ze stosunku pracy lub nie wynika ze stosunku pracy, ale ma charakter wzajemny. W kontekście powyższego przepisu, możliwe jest zaliczanie do kosztów uzyskania przychodów świadczeń niewynikających ze stosunku pracy, ale mających charakter wzajemny, tj. kontraktu managerskiego. Jak wynika z art. 201 i nast. KSH, spółkę z o.o. reprezentuje i prowadzi jej sprawy zarząd. Prawo i zarazem obowiązek członka zarządu do prowadzenia spraw spółki i do jej reprezentowania dotyczy wszystkich czynności sądowych i pozasądowych spółki (art. 204 § 1 KSH). Zarząd spółki z o.o. jest zatem organem wykonawczym takiej spółki, a jego kompetencje nie mogą być przekazane żadnemu innemu organowi spółki. Pełnienie funkcji członka zarządu spółki z o.o. oraz zakres podejmowany przez członka zarządu czynności uzależniony jest w praktyce od przedmiotu i zakresu działalności prowadzonej przez tę spółkę. Zakres świadczonych usług w ramach kontraktu managerskiego w Spółce będzie obejmował zarówno czynności, do których powołany jest zarząd na mocy przepisów KSH, jak i czynności faktyczne polegające na bieżącym zarządzaniu i nadzorowaniu Spółki (spraw pracowniczych, handlowych, technicznych, finansowych itd.), tj. takich jakimi w przedsiębiorstwach faktycznie zajmują się zatrudniani w tym celu managerowie, czy dyrektorzy. Nie ulega zatem wątpliwości, że wynagrodzenie członka zarządu za pełnienie funkcji w ramach kontraktu managerskiego będzie wykazywać związek z przychodami Spółki, tzn. będzie wydatkiem poniesionym w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Nie ma zatem przeszkód, aby wynagrodzenie to Spółka zaliczyła do kosztów uzyskania przychodów. Na przeszkodzie nie stoi tu treść art. 16 ust. 1 pkt 38 updop, wyłączającego z kosztów podatkowych wydatki związane z dokonywaniem jednostronnych świadczeń na rzecz udziałowców (akcjonariuszy). Wyłączenie to dotyczy bowiem tylko świadczeń jednostronnych, a nie świadczeń wzajemnych, do których należy ww. wynagrodzenie. Kosztem podatkowym będą również ewentualne składki ZUS od wynagrodzenia członka zarządu.

Reasumując, wynagrodzenia wypłacane członkom zarządu na podstawie kontraktu menadżerskiego będą stanowiły koszty uzyskania przychodu Spółki w pełnej wysokości.

W uzupełnieniu wniosku, które 31 sierpnia 2015 r. wpłynęło do tut. Biura za pośrednictwem platformy e-PUAP, Wnioskodawca wskazał, że w przypadku gdy z tytułu kontraktu menadżerskiego (umowy zlecenia), menadżer podejmie decyzję o zgłoszeniu się do ubezpieczeń społecznych i Funduszu Pracy, to do kosztów uzyskania przychodów będą zaliczane składki ZUS opłacane przez Spółkę.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienić należy, że w zakresie pytań oznaczonych we wniosku nr 1.2., 2.1. oraz 2.2. wydane zostaną odrębne rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.