IBPB-1-1/4510-59/16/BK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
W zakresie powstania przychodu podatkowego z tytułu nieodpłatnego pełnienia funkcji członka zarządu Wnioskodawcy przez członka zarządu większościowego udziałowca pośredniego.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 21 grudnia 2015 r. (data wpływu do tut. Biura 29 grudnia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie powstania przychodu podatkowego z tytułu nieodpłatnego pełnienia funkcji członka zarządu Wnioskodawcy przez członka zarządu większościowego udziałowca pośredniego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 grudnia 2015 r. do tut. Biura wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie powstania przychodu podatkowego z tytułu nieodpłatnego pełnienia funkcji członka zarządu Wnioskodawcy przez członka zarządu większościowego udziałowca pośredniego.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Sp. z o.o. (dalej: „Spółka” lub „Wnioskodawca”) jest podmiotem prowadzącym działalność na terytorium Polski i poza jej granicami. Większościowy udziałowiec pośredni Spółki, poprzez udziały posiadane w podmiocie będącym bezpośrednim udziałowcem Spółki (posiadającym ok. 98% udziałów w kapitale zakładowym Spółki) pełni kontrolę w Spółce. Przedstawiciel udziałowca pośredniego (członek zarządu) pełni jednocześnie funkcjęczłonka zarządu Spółki. Ma to na celu zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Spółki oraz zabezpieczenie interesów grupy, w tym udziałowca bezpośredniego i udziałowca pośredniego.

Wysokość dywidendy jaką może uzyskać udziałowiec pośredni Spółki z tytułu udziału w spółce będącej udziałowcem bezpośrednim jest więc pośrednio uzależniona m.in. od realizacji celów i sprawności funkcjonowania Spółki.

W związku z pełnieniem funkcji członka zarządu w Spółce przez przedstawiciela udziałowca pośredniego Spółki, Spółka nie jest obciążana przez udziałowca pośredniego Spółki płatnościami z tego tytułu. Przedstawiciel udziałowca pośredniego Spółki nie otrzymuje również żadnego wynagrodzenia wypłacanego z tego tytułu przez Spółkę bezpośrednio na jego rzecz.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w sytuacji opisanej w stanie faktycznym, gdy funkcję członka zarządu Spółki pełni przedstawiciel większościowego udziałowca pośredniego Spółki, a Spółka nie jest obciążana płatnościami z tego tytułu, po stronie Spółki powstaje przychód z tytułu nieodpłatnego świadczenia w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „Ustawa CIT”)...

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku, gdy funkcję członka zarządu Spółki pełni przedstawiciel większościowego udziałowca pośredniego, a Spółka nie jest obciążana płatnościami z tego tytułu, po stronie Spółki nie powstaje przychód z tytułu nieodpłatnego świadczenia w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 2 Ustawy CIT.

Zgodnie z tym przepisem, przychodami są w szczególności wartość otrzymanych rzeczy lub praw, a także wartość innych świadczeń w naturze, w tym wartość rzeczy i praw otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie, a także wartość innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń, z wyjątkiem świadczeń związanych z używaniem środków trwałych otrzymanych przez samorządowe zakłady budżetowe w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz spółki użyteczności publicznej z wyłącznym udziałem jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków od Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków w nieodpłatny zarząd lub używanie.

Wnioskodawca zauważa, że ustawy podatkowe nie zawierają definicji świadczenia nieodpłatnego, którym posługuje się przytoczony wyżej przepis. W orzecznictwie dosyć jednolicie przyjmuje się, że do świadczenia nieodpłatnego dochodzi, gdy otrzymujący takie świadczenie nie jest zobowiązany do wykonania jakiegokolwiek świadczenia wzajemnego. Aby zatem dane świadczenie mogło być uznane za świadczenie nieodpłatne konieczne jest by polegało ono wyłącznie na jednostronnym przysporzeniu po stronie podmiotu, który świadczenie to uzyskał (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 10 marca 2015 roku, sygn. akt II FSK 128/13).

Do ustalenia, czy w stanie faktycznym, będącym przedmiotem niniejszego wniosku, Spółka jest beneficjentem nieodpłatnego świadczenia konieczne jest więc ustalenie, czy Spółka jest zobowiązana do jakiegokolwiek świadczenia wzajemnego.

Za nieodpłatne świadczenie, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 Ustawy CIT, należy bowiem uznać świadczenie, za które otrzymujący (świadczeniobiorca) nie jest i nie będzie w przyszłości zobowiązany do wykonania jakiegokolwiek świadczenia wzajemnego na rzecz świadczeniodawcy. Jeżeli natomiast, świadczeniodawcy przysługuje lub będzie przysługiwało w przyszłości jakiekolwiek świadczenie wzajemne od świadczeniobiorcy - wówczas nie może być mowy o świadczeniu nieodpłatnym.

Zgodnie z licznymi interpretacjami organów podatkowych, nie dochodzi do realizacji świadczeń nieodpłatnych w przypadku, gdy funkcje członka zarządu są pełnione przez wspólnika spółki. Jest tak dlatego, że funkcje członka zarządu nie są w takim przypadku pełnione całkowicie nieodpłatnie, gdyż wspólnik uzyskuje lub może w przyszłości uzyskać od spółki świadczenie wzajemne w postaci:

  1. dywidendy,
  2. przychodu z odpłatnego zbycia udziałów w spółce lub z ich umorzenia, czy też
  3. w postaci praw do części majątku spółki, który pozostanie po zaspokojeniu wierzycieli w razie likwidacji spółki.

W opinii Spółki, powyższe podejście i argumentacja mają zastosowanie również w przypadku, gdy podmiot będący udziałowcem Wnioskodawcy (zarówno bezpośrednim, jak i pośrednim), w celu efektywnego zarządzania Spółką, deleguje swoich pracowników/współpracowników, by objęli w Spółce funkcje członków zarządu.

Jak wskazuje Wnioskodawca, powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie w interpretacjach indywidualnych wydanych w imieniu Ministra Finansów, m.in. w interpretacji indywidualnej z 19 maja 2015 r. Znak: ILPB3/4510-1-71/15-2/JG wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, w której Organ uznał, że nieodpłatne pełnienie funkcji członków zarządu Spółki przez obywateli Niemiec, delegowanych w tym celu przez spółkę będącą udziałowcem Wnioskodawcy, nie spowoduje - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - powstania przychodu podatkowego z tytułu nieodpłatnych świadczeń po stronie Wnioskodawcy. W analizowanej sprawie pełnienie funkcji członków zarządu Spółki przez jej udziałowca (za pośrednictwem oddelegowanych pracowników/współpracowników) nie stanowi bowiem nieodpłatnego świadczenia, ponieważ udziałowiec Spółki uzyskuje lub uzyska w przyszłości od Wnioskodawcy ekwiwalentną korzyść majątkową w postaci np. prawa do dywidendy. Przywołana interpretacja w stanie faktycznym odnosi się co prawda do członków zarządu delegowanych przez bezpośredniego udziałowca, niemniej jednak przywołana argumentacja znajdzie w pełni zastosowanie w stosunku do członków zarządu delegowanych przez udziałowca pośredniego.

Jak wskazano w opisie stanu faktycznego, większościowy udziałowiec pośredni jest uprawniony do udziału w zysku spółki, będącej udziałowcem bezpośrednim, a ta z kolei w zysku Wnioskodawcy. Tym samym, większościowy udziałowiec pośredni ma pośredni udział w zyskach wypracowanych przez Wnioskodawcę.

Biorąc powyższe pod uwagę, zdaniem Wnioskodawcy, nie można uznać, że ze strony Wnioskodawcy nie dochodzi do żadnego świadczenia wzajemnego na rzecz większościowego udziałowca pośredniego. Fakt, że udział w zysku Wnioskodawcy nie jest bezpośredni i nie dochodzi do bezpośredniej wypłaty zysku Wnioskodawcy na rzecz większościowego udziałowca pośredniego jest tutaj bez znaczenia.

Podobne stanowisko, jednakże odnoszące się do czynności kontrolnych sprawowanych przez udziałowca pośredniego, wyrażono w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 24 października 2012 r. Znak: IBPBI/2/423-925/12/AP. Organ podatkowy wydając tę interpretację potwierdził stanowisko Wnioskodawcy, który opisując stan faktyczny wskazywał, że czynności kontrolne wykonywane są przez przedstawicieli Udziałowca pośredniego (członkowie zarządu) i podejmowane są - obok zapewnienia prawidłowego i efektywnego funkcjonowania Spółki - również dla zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony własnych interesów gospodarczych Udziałowca pośredniego. Kontrola sprawowana przez Udziałowca pośredniego stanowi bowiem (pośrednio) gwarancję ochrony jego własnych interesów związanych z działalnością prowadzoną przez Spółkę (Udziałowiec pośredni jest uprawniony do 100% udziału w zysku X, który z kolei jest uprawniony do 100% udziału w zysku Spółki w postaci dywidendy). Z kolei wysokość dywidendy, jaką może otrzymać Udziałowiec pośredni, uzależniona jest m in. od realizacji celów biznesowych i gospodarczych Spółki, a to z kolei jest możliwe właśnie dzięki rzetelnemu nadzorowi i koordynacji działań podejmowanych przez Spółkę.

Powyższa interpretacja, w ocenie Wnioskodawcy, pomimo, że wydana w kontekście innych świadczeń, stanowi potwierdzenie, że czynności realizowane przez pośredniego udziałowca bez wynagrodzenia na jego rzecz nie skutkują powstaniem nieodpłatnego świadczenia/przychodu po stronie beneficjenta tych świadczeń. Udziałowiec pośredni czerpie bowiem korzyści z dywidendy wypłacanej pośrednio przez udziałowca. Tym samym, realizowane przez niego świadczenia (nawet w przypadku braku wynagrodzenia) trudno uznać za czynności nieodpłatne.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Jednocześnie nadmienić należy, że w zakresie przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.