1462-IPPB6.4510.589.2016.3.AG | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
W zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kwot wynikających z faktur wystawianych przez członków zarządu z tytułu świadczonych na rzecz Spółki usług w ramach prowadzonej przez nich działalności gospodarczej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201) oraz § 4 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 16 listopada 2016 r. (data wpływu 21 listopada 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kwot wynikających z faktur wystawianych przez członków zarządu z tytułu świadczonych na rzecz Spółki usług w ramach prowadzonej przez nich działalności gospodarczej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 listopada 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kwot wynikających z faktur wystawianych przez członków zarządu z tytułu świadczonych na rzecz Spółki usług w ramach prowadzonej przez nich działalności gospodarczej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością. Przedmiotem działalności firmy jest dostawa, serwis i montaż instalacji sanitarnych i chłodniczych. Usługi oferowane są na terenie całego kraju. W związku z zamierzeniem zwiększenia ekspansywności spółki i zwiększeniem aktywności wspólników i członków zarządu w zakresie poszukiwania zleceń oraz udziału w wykonywaniu tych zleceń, ich zmotywowania do generowania zysków w spółce, spółka zamierza przeorganizować system wynagradzania członków zarządu, jednocześnie wspólników spółki. W sposobie zmiany będą brane pod uwagę takie aspekty, jak: specjalistyczna wiedza, znajomość branży, prowadzenie samodzielnej działalności gospodarczej w zakresie instalacji sanitarno-chłodniczych i związane z tym doradztwo techniczne. Obecnie członkowie zarządu (prezes zarządu i trzej wiceprezesi) zatrudnieni są w spółce z o.o. na podstawie umów o pracę. Wskutek zmian organizacyjnych przewidywany jest następujący wariant zatrudnienia i współpracy członków zarządu ze spółką z o.o.:

 1. Prezes zarządu/dyrektor zarządzający – zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku dyrektor zarządzający; zadania: tworzenie planów finansowych, kontrola płynności finansowej, prowadzenie zestawienia przychodów i rozchodów spółki, rekrutacja i nadzór pracowników.
  • uchwała zgromadzenia wspólników spółki z o.o. (powołanie) o wynagrodzeniu za pełnienie funkcji prezesa zarządu; zadania: reprezentacja spółki (spotkania z klientami).
  • współpraca ze spółką (prezesa zarządu, dyrektora zarządzającego) w ramach własnej indywidualnej działalności gospodarczej – wystawianie faktur za następujące usługi na rzecz spółki z o.o.: pozyskiwanie kontraktów, analizy rynku, tworzenie planów rozwoju, doradztwo techniczne w zakresie instalacji chłodniczych, przeprowadzanie wizji lokalnych, koordynacja realizacji zamówień, wprowadzenie do własnej działalności gospodarczej samochodu prywatnego i jego wynajem na potrzeby spółki z o.o.
 2. Członek zarządu/Dyrektor Techniczny – zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku dyrektor techniczny; zadania: nadzór nad wykonywanymi naprawami, serwisem, nadzór nad montażem nowych układów chłodniczych, rekrutacja i nadzór pracowników do działu serwisu.
  • uchwała zgromadzenia wspólników spółki z o.o. (powołanie) o wynagrodzeniu za pełnienie funkcji członka zarządu; zadania: reprezentacja spółki (spotkania z klientami).
  • współpraca ze spółką (członka zarządu, dyrektora technicznego) w ramach własnej indywidualnej działalności gospodarczej; wystawianie faktur za następujące usługi: pozyskiwanie kontraktów, opieka nad klientem, kosztorysowanie i budżetowanie napraw urządzeń chłodniczych, wykonywanie napraw instalacji i urządzeń, montaż urządzeń, dobór i wykonywanie układów, pomiary i optymalizacje rozwiązań technicznych, nadzór finansowy i merytoryczny nad prowadzonymi projektami, wprowadzenie samochodu prywatnego do własnej działalności gospodarczej i jego wynajem na potrzeby spółki z o.o.
 3. Członek Zarządu/Dyrektor ds Realizacji Kontraktów – zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku dyrektor ds realizacji kontraktów; zadania: rekrutacja i nadzór nad pracownikami działu realizacji kontraktów, negocjacje i wybór podwykonawców, budżetowanie kontraktów, tworzenie harmonogramu robót, nadzór finansowy i merytoryczny nad prowadzonymi projektami.
  • uchwała zgromadzenia wspólników spółki z o.o. (powołanie) o wynagrodzeniu za pełnienie funkcji członka zarządu, zadania: reprezentacja spółki (spotkania z klientami).
  • współpraca ze spółką (członka zarządu, dyrektora ds realizacji kontraktów) w ramach własnej indywidualnej działalności gospodarczej; wystawianie faktur za następujące usługi na rzecz spółki: doradztwo techniczne w zakresie instalacji HVACR, pozyskiwanie kontraktów, kosztorysowanie kontraktów, przeprowadzanie wizji lokalnych na etapie kosztorysowania robót, opieka nad klientem, wdrażanie i optymalizacja rozwiązań technicznych i technologicznych instalacji HVACR, wykonawstwo robót instalacyjnych, budowlanych i wykończeniowych, wprowadzenie do własnej działalności gospodarczej samochodu prywatnego i wynajem jego na potrzeby spółki z o.o.
 4. Członek Zarządu/Dyrektor Handlowy – zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku Dyrektor Handlowy; zadania: rekrutacja i nadzór nad pracownikami działu handlowego, sprzedaż urządzeń i kontraktów, budżetowanie i kosztorysowanie kontraktów, udział w procesach negocjacji handlowych.
  • uchwała zgromadzenia wspólników spółki z o.o. (powołanie) o wynagrodzeniu za pełnienie funkcji członka zarządu; zadania: reprezentacja spółki (spotkania z klientami).
  • współpraca ze spółką w ramach własnej indywidualnej działalności gospodarczej, wystawianie faktur za wykonywane usługi na rzecz spółki: pozyskiwanie kontraktów, doradztwo techniczne w zakresie instalacji chłodniczych, nadzór nad prowadzeniem prac montażowych, przeprowadzanie wizji lokalnych, opieka nad klientem, nadzór finansowy i merytoryczny nad prowadzonymi projektami, koordynacja realizacji zamówień, wprowadzenie samochodu prywatnego do własnej działalności gospodarczej i wynajem jego na potrzeby spółki z o.o.

Wykonywanie zarówno czynności zarządczych, jak i doradczych w ramach działalności gospodarczych członków zarządu i wspólników, uwzględnia podatkowe zróżnicowanie przychodów otrzymywanych z różnych źródeł i dążenie do sytuacji przejrzystego rozliczenia w razie ewentualnego sporu z urzędem skarbowym. Chodzi o niepokrywanie się zakresu obowiązków zarządczych z usługami doradczymi świadczonymi na rzecz spółki. W związku z tym zarząd spółki sporządzi zakres swoich czynności zarządczych określony w regulaminie zarządu, umowie spółki lub uchwałach wspólników i innych dokumentach korporacyjnych oraz określi zakres odpowiedzialności poszczególnych członków zarządu z tytułu wykonywanych funkcji w zarządzie.

W związku z przedstawionym powyżej wariantem przeorganizowania pracy zarządu i wykonywania przez członków zarządu i jednocześnie wspólników usług doradczych na rzecz spółki, w przygotowanej dokumentacji korporacyjnej uwzględnione zostaną ustalenia stosunków prawnych dot. możliwości istnienia konfliktu interesów spółki i własnego przedsiębiorstwa wspólników/członków zarządu spółki, unikanie podejmowania czynności w ramach umów, których przedmiot działalności spółki pokrywałby się z profilem działalności gospodarczej wspólników/członków zarządu spółki, zawieranie umów przez spółkę wyłącznie za zgodą walnego zgromadzenia wspólników lub na podstawie pisemnej zgody wszystkich wspólników, przede wszystkim na warunkach typowych w obrocie gospodarczym.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy w przedstawionym stanie dotyczącym zdarzenia przyszłego, członek zarządu, będący jednocześnie wspólnikiem spółki z o.o. może świadczyć w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej usługi na rzecz spółki z o.o. i czy wystawione przez niego faktury za te usługi będą stanowiły koszt uzyskania przychodu dla spółki z o.o. w świetle przedstawionych opisów aktywności każdego członka zarządu, zatrudnienia w ramach umowy o pracę, wynagrodzenia na podstawie powołania uchwałą zgromadzenia wspólników i wykonywania usług na rzecz spółki w ramach własnej działalności gospodarczej?
 2. Czy Spółka zobowiązana będzie do pełnienia funkcji płatnika podatku dochodowego i potrącania zaliczek na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych, od osoby pełniącej jednocześnie funkcję prezesa zarządu/członków zarządu oraz otrzymujących wynagrodzenia na podstawie umów o świadczenie usług w ramach prowadzonych przez nich działalności gospodarczych?
 3. Czy członkowie zarządu/wspólnicy, będący jednocześnie pracownikami spółki z o.o będą mogli rozliczać się z przychodów z faktur wystawianych na rzecz spółki w swoich działalnościach gospodarczych na zasadach podatku liniowego 19%, w przypadku gdy zakres czynności z umowy o pracę nie pokrywa się z czynnościami wykonywanymi w ramach działalności gospodarczej?

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie nr 1, dotyczące podatku dochodowego od osób prawnych. W części dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych (pytanie nr 2 i 3) wniosek zostanie rozpatrzony odrębnie.

Zdaniem Wnioskodawcy, spółka z o.o. może zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym ze swoimi wspólnikami i brak w tym zakresie przeszkód przewidzianych prawem, w tym prawem podatkowym, co znajduje głównie uzasadnienie na płaszczyźnie stosunków majątkowych. Majątek spółki kapitałowej jest odrębny od majątków wspólników. Z kolei indywidualny przedsiębiorca odpowiada całym swoim majątkiem za podjęte zobowiązania cywilnoprawne i publicznoprawne. Nie dochodzi zatem, co do zasady, do konfliktu interesów. Wspólnicy wobec tego mogą współpracować ze spółką z o.o., w której posiadają udziały, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. W praktyce otrzymują wówczas dywidendę, a także zapłatę za świadczone na rzecz spółki usługi. W sytuacji wskazanej, wspólnicy będący jednocześnie członkami organu – zarządu, w przypadku postępowania zgodnie z zapisami dot. ograniczeń wynikających z art. 201, 211 i 230 ksh, wnioskodawca nie widzi w takim postępowaniu podatkowego ograniczenia dot. zakwalifikowania do kosztów uzyskania przychodów wystawianych na rzecz spółki faktur. Współpraca wnioskodawcy z członkami zarządu/wspólnikami spółki oparta będzie o umowy regulujące w szczególności: zakres świadczonych usług, okres wypowiedzenia, minimalny wymiar dyspozycyjności, okres trwania umowy. Umowa o świadczenie usług doradczych i innych wymienionych w opisach poszczególnych osób, nie obejmowałyby żadnych usług zarządzania (zakres umowy byłby inny niż umowy w ramach stosunku pracy lub powołania na stanowisko członka zarządu. Spółka z o.o. nie narzucałaby czasu i miejsca wykonywania usług. Usługi doradcze i pozostałe świadczone przez członków zarządu/wspólników na rzecz spółki będą świadczone osobiście lub przy pomocy ich pracowników lub współpracowników, będzie ponoszone pełne ryzyko gospodarcze związane z należytym świadczeniem usług doradczych i pozostałych, będzie ponoszona odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat ich czynności oraz ich wykonanie, będą świadczyli usługi jako niezależni przedsiębiorcy, niepodlegający kierownictwu spółki. Czyli będą spełnione wymogi art. 5a pkt 6 i 5b ust. 1 ustawy o podatku dochodowy od osób fizycznych. W związku z powyższym faktury wystawione przez członków zarządu/wspólników będą uznane za koszty uzyskania przychodów dla spółki z o.o. i tego rodzaju czynności brak w katalogu wyłączeń kosztowych wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zasady kwalifikowania wydatków jako kosztów uzyskania przychodów określają przepisy art. 15 i 16 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1888 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ww. ustawy, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

Definicja sformułowana przez ustawodawcę ma charakter ogólny. Wobec tego, każdorazowy wydatek poniesiony przez podatnika powinien podlegać indywidualnej ocenie w celu dokonania jego kwalifikacji prawnej. Wyjątkiem jest jedynie sytuacja, gdy ustawa wyraźnie wskazuje jego przynależność do kategorii kosztów uzyskania przychodów lub wyłącza możliwość zaliczenia go do tego rodzaju kosztów. W pozostałych przypadkach należy natomiast zbadać istnienie związku pomiędzy poniesionym kosztem a powstaniem przychodu lub zabezpieczeniem źródła uzyskiwania przychodów. Kosztem uzyskania przychodów będą przy tym zarówno wydatki, których poniesienie bezpośrednio przekłada się na uzyskanie konkretnych przychodów, jak i te, których nie można w taki sposób przypisać do określonych przychodów, ale są racjonalnie uzasadnione jako prowadzące do ich osiągnięcia.

A zatem, warunkiem uznania wydatku poniesionego przez podatnika za koszt uzyskania przychodów, jest by wydatek łącznie spełniał następujące przesłanki:

 • został poniesiony przez podatnika, tj. w ostatecznym rozrachunku musi on zostać pokryty z zasobów majątkowych podatnika (nie stanowią kosztu uzyskania przychodu podatnika wydatki, które zostały poniesione na działalność podatnika przez osoby inne niż podatnik),
 • jest definitywny (rzeczywisty), tj. wartość poniesionego wydatku nie została podatnikowi w jakikolwiek sposób zwrócona,
 • pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą,
 • poniesiony został w celu uzyskania, zachowania lub zabezpieczenia przychodów lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętych przychodów,
 • został właściwie udokumentowany,
 • nie może znajdować się w grupie wydatków, których zgodnie z art. 16 ust. 1 ww. ustawy, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.

W związku z powyższym należy stwierdzić, że kosztami uzyskania przychodów są wszelkie racjonalne i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie i zachowanie źródła przychodów, które nie są wymienione w art. 16 ust. 1 ustawy. Koszty ponoszone przez podatnika należy oceniać pod kątem ich celowości, a więc dążenia do uzyskania przychodów. Aby określony wydatek można było uznać za koszt uzyskania przychodów, między tym wydatkiem, a osiągnięciem przychodu musi zachodzić związek przyczynowy tego typu, że poniesienie wydatku musi mieć wpływ na powstanie, zwiększenie lub zabezpieczenie tego przychodu.

W tym miejscu należy podkreślić, że to obowiązkiem podatnika, jako odnoszącego ewentualną korzyść z faktu zaliczenia określonych wydatków w poczet kosztów uzyskania przychodów, jest wykazanie, w oparciu o zgromadzone dowody, związku pomiędzy poniesieniem kosztu a uzyskaniem przychodu (w tym zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła przychodów), zgodnie z dyspozycją powołanego art. 15 ust. 1 omawianej ustawy.

Jak wynika z opisanego we wniosku zdarzenia przyszłego, Spółka zamierza przeorganizować system wynagradzania członków zarządu, będących jednocześnie jej wspólnikami. Wskutek zmian organizacyjnych przewidywany jest wariant zatrudnienia i współpracy członków zarządu ze Spółką, w ramach którego członkowie zarządu będą wykonywali określone funkcje na podstawie umowy o pracę, na podstawie powołania uchwałą zgromadzenia wspólników oraz na podstawie umów o świadczenie usług na rzecz Spółki w ramach własnej działalności gospodarczej. W ramach własnej działalności gospodarczej członkowie zarządu będą wykonywali na rzecz Spółki również usługi doradcze, których zakres nie będzie pokrywał się z zakresem obowiązków zarządczych. W związku z wariantem przeorganizowania pracy zarządu, w przygotowanej dokumentacji uwzględnione zostaną ustalenia stosunków prawnych dotyczące możliwości istnienia konfliktu interesów Spółki i własnego przedsiębiorstwa wspólników/członków zarządu, unikanie podejmowania czynności w ramach umów, których przedmiot działalności Spółki pokrywałby się z profilem działalności gospodarczej wspólników/członków zarządu Spółki, zawieranie umów przez Spółkę wyłącznie za zgodą walnego zgromadzenia wspólników lub na podstawie pisemnej zgody wszystkich wspólników.

Wątpliwości w przedmiotowej sprawie dotyczą możliwości świadczenia przez członków zarządu/wspólników Spółki usług na jej rzecz w ramach prowadzonej przez nich działalności gospodarczej, a w konsekwencji możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kwot wynikających z faktur wystawianych przez członków zarządu z tytułu świadczonych na rzecz Spółki usług w ramach tej działalności gospodarczej.

Zauważyć należy, że zgodnie z art. 201 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1578, z późn. zm.), zarząd prowadzi sprawy spółki i reprezentuje spółkę. W myśl art. 204 § 1 tej ustawy, prawo członka zarządu do prowadzenia spraw spółki i jej reprezentowania dotyczy wszystkich czynności sądowych i pozasądowych spółki. Zgodnie z art. 208 § 3 ustawy, każdy członek zarządu może prowadzić bez uprzedniej uchwały zarządu sprawy nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności spółki. Stosownie natomiast art. 210 § 1 tej ustawy, w umowie między spółką a członkiem zarządu oraz w sporze z nim spółkę reprezentuje rada nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą zgromadzenia wspólników.

W przypadku, o którym mowa w art. 210 § 1, chodzi o wszelkie umowy, jakie mogą być zawierane przez spółkę z członkami zarządu. Zarówno o takie, które mogą wiązać się z pełnioną funkcją, jak i te, które nie są związane z wykonywaniem funkcji członka zarządu, ale są zawierane przez osobę fizyczną poza źródłem kompetencji. W pierwszym przypadku dotyczy to przede wszystkim umowy o pracę, umowy zlecenia czy umowy o zarządzanie spółką. Nie jest wykluczone zawieranie umów, które wiązać się będą z pewnymi zobowiązaniami wspólnika, który jednocześnie pełni funkcję członka zarządu.

U podstaw wspomnianej regulacji leży dążenie do wykluczenia sytuacji, w której jedna i ta sama osoba dokonywać będzie czynności, ogniskując w sobie konflikt interesów pomiędzy spółką jako osobą prawną a członkiem zarządu jako osobą fizyczną.

Dodać należy również, że stosownie do art. 211 ust. 1 ww. ustawy, członek zarządu nie może bez zgody spółki zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej w przypadku posiadania przez członka zarządu co najmniej 10% udziałów lub akcji tej spółki albo prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu.

Zakaz działalności konkurencyjnej polega na zabronieniu dokonywania wszelkich czynności stanowiących zachowanie, które należy uznać za godzące w interesy spółki. Nie chodzi o wszelkie czynności, ale tylko takie, które wiążą się z konkurencyjnym współdziałaniem na rynku. Działalność konkurencyjna może mieć dwa aspekty: zajmowanie się interesami konkurencyjnymi lub uczestniczenie w spółce konkurencyjnej. Zajmowanie się interesami konkurencyjnymi dotyczy wszelkich działań, które nie wiążą się z uczestniczeniem w wymienionych spółkach i osobach prawnych i dotyczą na przykład przedsiębiorcy jednoosobowego, podjęcia czynności jako fundator, członek spółdzielni itp.

Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, że – co do zasady – spółka prawa handlowego może zawierać umowy o świadczenie usług z członkami zarządu będącymi jednocześnie jej wspólnikami, w ramach prowadzonej przez nich indywidualnej działalności gospodarczej. Ważne jest jednak, aby umowy te i wynikające z nich postanowienia nie naruszały przepisów innych ustaw, takich jak przywołana wyżej ustawa – Kodeks spółek handlowych. Zakres obowiązków wynikających z tych umów nie może również pokrywać się z obowiązkami wynikającymi z zawartych już ze Spółką umów, na podstawie których wspólnik pełni funkcje zarządcze z tytułu zasiadania w zarządzie Spółki.

Przechodząc do kwestii możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kwot wynikających z faktur wystawianych przez członków zarządu z tytułu świadczonych usług w ramach prowadzonej przez nich działalności gospodarczej, należy mieć na uwadze wyłączenia zawarte w art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 38 ww. ustawy, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków związanych z dokonywaniem jednostronnych świadczeń na rzecz wspólników lub członków spółdzielni niebędących pracownikami w rozumieniu odrębnych przepisów, z tym że wydatki ponoszone na rzecz członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych i innych spółdzielni zajmujących się produkcją rolną są kosztem uzyskania przychodów w części dotyczącej działalności objętej obowiązkiem podatkowym w zakresie podatku dochodowego.

Na podstawie powyższego przepisu, z kosztów uzyskania przychodów zostały wyłączone jedynie jednostronne świadczenia na rzecz wspólników. Pojęcie jednostronnego świadczenia należy rozumieć jako świadczenie, w którym wyłącznie jedna strona jest uprawniona (druga zaś jest zobowiązana). Jednostronność świadczenia spółki na rzecz jej wspólnika zakłada zatem, że świadczeniu temu nie odpowiada wzajemne świadczenie wspólnika na rzecz spółki. Dlatego też od jednostronnych świadczeń należy odróżnić sytuację, w której wspólnik ponosi na rzecz spółki określone wydatki, które następnie są mu zwracane. Z jednostronnym świadczeniem nie będziemy także mieli do czynienia w razie wykonywania przez wspólników określonych świadczeń na rzecz spółki na podstawie umowy cywilnoprawnej. W związku z powyższym, w niniejszej sprawie nie będziemy mieli do czynienia ze świadczeniem jednostronnym, gdyż Spółka ponosić będzie koszty w zamian za określone usługi świadczone przez wspólników na jej rzecz.

Ponadto, stosownie do art. 16 ust. 1 pkt 38a tej ustawy, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na rzecz osób wchodzących w skład rad nadzorczych, komisji rewizyjnych lub organów stanowiących osób prawnych oraz spółki, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 1, z wyjątkiem wynagrodzeń wypłacanych z tytułu pełnionych funkcji.

Ani w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ani w Kodeksie spółek handlowych nie przewidziano definicji organu stanowiącego osoby prawnej. Dlatego też przez pojęcie to należy rozumieć organy władne podejmować decyzje w sprawach spółki, w tym dotyczące jej funkcjonowania oraz powoływania i odwoływania jej organów wykonawczych. Organem stanowiącym będzie zatem odpowiednio zgromadzenie wspólników lub akcjonariuszy w spółce z o.o. lub w spółce akcyjnej, walne zgromadzenie członków (zebranie przedstawicieli) w spółdzielniach, walne zebranie członków w stowarzyszeniach itp. Co istotne, od organów stanowiących należy odróżnić organy wykonawcze osób prawnych, w tym zwłaszcza ich organy zarządcze. Dlatego też wydatki ponoszone na rzecz członków zarządu nie są objęte zakresem przepisu art. 16 ust. 1 pkt 38a, ponieważ zarząd nie jest organem stanowiącym, a organem zarządzającym, wykonawczym.

Wobec powyższego, przywołane przepisy art. 16 ust. 1 pkt 38 i 38a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie znajdą w przedmiotowej sprawie zastosowania. Zatem, o możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów przedmiotowych wydatków decydować będzie spełnienie warunku wynikającego z art. 15 ust. 1, czyli wydatki te muszą zostać poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów.

Należy stwierdzić, że koszty poniesione przez Spółkę na świadczenie usług przez wspólników w ramach zawartych umów we wskazanym zakresie mają na celu zwiększenie przychodów osiąganych przez Spółkę. Przedmiotowe wydatki związane są m.in. ze zwiększeniem jakości lub dostępności świadczonych usług oraz pozyskiwaniem źródeł finansowania dla rozwoju Spółki. Kosztem uzyskania przychodu dla Spółki w opisanym przypadku będzie zatem wskazane w umowach wynagrodzenie wspólników wynikające z faktur z tytułu świadczenia przedmiotowych usług.

Podsumowując, kwoty wynikające z faktur wystawionych przez członków zarządu za usługi świadczone w ramach prowadzonej własnej działalności gospodarczej, w przypadku prawidłowo zawartych umów o świadczenie usług na rzecz Spółki, będą stanowiły dla Spółki koszt uzyskania przychodu, na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zatem, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kwot wynikających z faktur wystawianych przez członków zarządu z tytułu świadczonych na rzecz Spółki usług w ramach prowadzonej przez nich działalności gospodarczej, jest prawidłowe.

Podkreślić należy, że Minister Rozwoju i Finansów wydając interpretację indywidualną w trybie art. 14b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201) dokonuje oceny stanowiska Wnioskodawcy w oparciu o przedstawiony stan faktyczny (zdarzenie przyszłe) w kontekście przepisów podatkowych (w tym. m.in. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych). Organ podatkowy nie może zatem sam rozszerzać, uzupełniać czy doprecyzowywać stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Skoro w przedstawionym zdarzeniu przyszłym Wnioskodawca wskazał, że przewiduje zawieranie umów o świadczenie usług z członkami zarządu w ramach prowadzonej przez nich własnej działalności gospodarczej, organ nie jest uprawniony do oceny czy takie umowy mogą być zawierane, bowiem takie rozstrzygnięcie wykracza poza zakres prawa podatkowego ale również stanowi ingerencję w przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe.

Tym samym niezasadnym jest dokonanie zmian w przedstawionym przez Wnioskodawcę zdarzeniu przyszłym poprzez badanie możliwości świadczenia usług w ramach działalności gospodarczej przez członków zarządu na rzecz Spółki i w konsekwencji przedstawienie interpretacji przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. O możliwości i prawidłowości świadczenia przedmiotowych usług przez członków zarządu/wspólników Spółki decydują kryteria, do oceny których tutejszy organ nie jest uprawniony w postępowaniu interpretacyjnym, o którym mowa w art. 14b i nast. Ordynacji podatkowej. Jak wynika bowiem z art. 14b § 1 tej ustawy, przedmiotem interpretacji mogą być przepisy prawa podatkowego w rozumieniu art. 3 pkt 2 Ordynacji podatkowej.

Wyjaśnić również należy, że jedynie ważna czynność prawna może stanowić podstawę prawną uznania wydatków za koszty uzyskania przychodów, gdyż na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 66 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów poniesionych wydatków oraz wartości przekazanych rzeczy, praw lub wykonanych usług, wynikających z czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy, w szczególności w związku z popełnieniem przestępstwa określonego w art. 229 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. z 2016 r. poz. 1137).

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Administracji Skarbowej w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.