0115-KDIT2-3.4010.106.2017.1.MJ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Interpretacja indywidualna dotycząca podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie otrzymania nieodpłatnych świadczeń.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 8 czerwca 2017 r. (data wpływu 14 czerwca 2017 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy Spółka uzyskuje przychód z tytułu nieodpłatnego pełnienia funkcji Członka Zarządu, pełniącego jednocześnie funkcję Prezesa Zarządu w (...), Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - spółce dominującej oraz Prezesa Zarządu w (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością - spółce zależnej, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - jest prawidłowe, (pytanie nr 1 wniosku).

UZASADNIENIE

W dniu 14 czerwca 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek, o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie otrzymania nieodpłatnych świadczeń.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

W dniu 31 stycznia 2017 r. pomiędzy (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w (...) a (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w (...) została zawarta umowa założycielska spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, na mocy której powstało (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, dalej również "Spółka" lub "Wnioskodawca".

Postanowieniem Sądu Rejonowego w (...) z dnia 10 lutego 2017 r., nowo powstała spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS(...).

(...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest udziałowcem posiadającym 99 udziałów w (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, co tym samym czyni ją spółką dominującą w stosunku do (...) Sp. z o.o. będącego w stosunku do niej spółką zależną. Wspólnik – (...) Sp. z o.o. posiada w spółce Wnioskodawcy 1 udział.

Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa Spółki jest prowadzenie działalności użyteczności publicznej w zakresie zadań własnych Gminy Miejskiej (...) poprzez zaspokajanie potrzeb mieszkańców dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi. Spółka wykonuje także wszelkie inne czynności i zadania niezbędne do prawidłowego i kompleksowego wykonywania zadań użyteczności publicznej. Aktualnie kapitał zakładowy spółki wynosi 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) i dzieli się na 100 równych i niepodzielnych udziałów po 50,00 zł każdy. W kapitale zakładowym spółki jak już wcześniej wyjaśniono 99 (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć) udziałów objęło (...) Sp. z o.o. i pokryło je wkładem pieniężnym, natomiast 1 (jeden) udział objęło (...) Sp. z o.o. i pokryło je wkładem pieniężnym.

Okresem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy, z tym że pierwszy rok obrotowy kończy się z upływem dnia 31 grudnia 2017 roku. Wspólnikom Spółki przysługuje prawo do wypłaty podzielonego zysku (dywidendy), w terminie oznaczonym uchwałą wspólników, nie później jednak niż przed upływem trzech miesięcy od podjęcia uchwały o podziale zysku. Wspólnikom na mocy postanowień umowy Spółki przysługuje zysk Spółki proporcjonalnie do posiadanych udziałów, wynikający z rocznego sprawozdania finansowego Spółki, chyba że Zgromadzenie Wspólników Spółki zdecyduje o wyłączeniu zysku od podziału.

    1. ZAISTNIAŁY STAN FAKTYCZNY

W dniu 1 lutego 2017 r., Rada Nadzorcza (...) powołała Zarząd Spółki w składzie jednoosobowym, którego Prezesem został Pan (...). Członkiem Zarządu i jednocześnie Prezesem Zarządu (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została osoba pełniąca jednocześnie obowiązki Prezesa Zarządu (...) z ograniczoną odpowiedzialnością. W obydwu tych spółkach te funkcję pełni Pan (...). Podstawą pełnionych funkcji jest akt powołania.

Zatem wykonuje on swoje obowiązki jednocześnie jako Prezes Zarządu (...), tj. Spółki dominującej, głównego udziałowca Spółki (...) z ograniczoną odpowiedzialnością, a ponadto pełni on również obowiązki Prezesa Zarządu Spółki zależnej, tj. (...) Sp. z o.o.

Pan (...) za pełnioną przez siebie funkcję Prezesa Zarządu (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie otrzymuje wynagrodzenia, co oznacza, że nie pobiera od Spółki żadnego wynagrodzenia z tytułu powołania. Natomiast jest mu przyznane wynagrodzenie z racji wykonywania czynności Prezesa Zarządu w (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Pan (...) w ww. Spółce aktualnie jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę, ww. spółka jest tzw. spółką matką, z 99 % udziałem w Spółce Wnioskodawcy. Prezes Zarządu nie posiada udziałów ani w Spółce Wnioskodawcy, ani w spółce matce. W spółce dominującej, 100 % udziałów posiada Gmina Miejska (...), tak samo w spółce (...) Sp. z o.o.

Brak wynagrodzenia w stosunku do Pana (...) w związku z pełnioną przez niego funkcją Prezesa Zarządu w (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wynika nadto również z Ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r., o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2016 poz.1202), która w art. 5 ust. 1 pkt 3 stanowi, że członek organu zarządzającego wykonujący obowiązki na podstawie umowy o świadczenie usług zarządzania, nie będzie pobierał wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka organu w podmiotach zależnych od spółki w ramach grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. W związku z powyżej przedstawionym stanem faktycznym, zaistniała konieczność uzyskania odpowiedzi na pytanie wskazane w polu oznaczonym nr 75.

    2. ZAISTNIAŁY STAN FAKTYCZNY

W dniu 1 lutego 2017 r., Zarząd Spółki Wnioskodawcy – (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powołał Pana (...) – za jego zgodą - do pełnienia funkcji Prokurenta tejże Spółki. Wskazać należy, że Pan (...) oprócz tego, że wykonuje swoje obowiązki jako Prokurent w (...) Sp. z o.o - spółce zależnej, także wykonuje obowiązki na podstawie stosunku pracy jako pracownik w (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - spółce dominującej, a więc większościowym wspólniku Spółki Wnioskodawcy, który posiada w niej 99 % udziałów.

Pan (...) wykonuje swoje obowiązki jednocześnie jako Prokurent w (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, które jest spółką zależną w stosunku do (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w której to również Pan (...) wykonuje obowiązki pracownika, za wynagrodzeniem na podstawie umowy o pracę.

Pan (...) w związku z wykonywanymi obowiązkami Prokurenta w (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością będącym spółką zależną w stosunku do (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w której jest zatrudniony jako pracownik, do dnia 31 maja 2017 r. nie otrzymywał dotychczas żadnego wynagrodzenia.

Do tego dnia Pan (...) pełnił funkcję prokurenta nieodpłatnie w Spółce Wnioskodawcy. Natomiast od dnia 1 czerwca 2017 r. funkcję prokurenta w (...) Sp. z o.o. pełni już odpłatnie, za stosownym wynagrodzeniem przyznanym uchwałą Zarządu.

W związku z powyżej przedstawionym stanem faktycznym, zaistniała konieczność uzyskania odpowiedzi na pytanie wskazane w polu oznaczonym nr 75.

    3. ZAISTNIAŁY STAN FAKTYCZNY

Treść aktu założycielskiego Spółki Wnioskodawcy z dnia 31 stycznia 2017 r., stanowi, że członków Rady Nadzorczej, w tym przewodniczącego Rady powołuje Zgromadzenie Wspólników. Zgodnie z tym zapisem, Zgromadzenie Wspólników w dniu 31 stycznia 2017 r. powołało trzyosobową Radę Nadzorczą, w tym Przewodniczącego Rady, nie ustalając jednakże wynagrodzenia w jakiejkolwiek formie za pełnienie ww. funkcji. W związku z czym zarówno powołani członkowie Rady Nadzorczej (Pan ... oraz Pan ... jak i Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan ...) pełniący swoje funkcję na rzecz (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizują swoje funkcję nieodpłatnie, nie pobierając od Spółki Wnioskodawcy z tytułu pełnienia funkcji członka rady nadzorczej żadnego wynagrodzenia.

Wskazać należy, że Przewodniczący Rady Nadzorczej w Spółce Wnioskodawcy jest jednocześnie członkiem rady nadzorczej w spółce będącej udziałowcem Spółki Wnioskodawcy, tj. Sp. z o.o. Funkcję w spółce dominującej wykonuje odpłatnie, za wynagrodzeniem.

W związku z powyżej przedstawionym stanem faktycznym, zaistniała konieczność uzyskania odpowiedzi na pytanie wskazane w polu oznaczonym nr 75.

W związku z powyższym opisem zadano min. następujące pytanie:

Zaistniały stan faktyczny nr 1, pytanie nr 1.

Czy w tak przedstawionym stanie faktycznym Spółka uzyskuje przychód z tytułu nieodpłatnego pełnienia funkcji Członka Zarządu Pana (...) pełniącego jednocześnie funkcję Prezesa Zarządu w (...). Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - spółce dominującej oraz Prezesa Zarządu w (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością - spółce zależnej, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1888 ze zm., dalej ustawa o PDOP)?

W zakresie pozostałych pytań wniosku zostaną wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Wnioskodawca przedstawił następujące stanowisko:

Zdaniem Wnioskodawcy, po stronie Spółki nie powstaje przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 2) ustawy o PDOP.

Zgodnie z opisanymi we wniosku stanami faktycznymi Prezes Zarządu pełni w Spółce funkcje na podstawie powołania. Nie otrzymuje on wynagrodzenia od Spółki za pełnione funkcje. Jednocześnie ta sama osoba jest Prezes Zarządu w Spółce będącej udziałowcem Wnioskodawcy, posiadającej 99 udziałów, tj. Spółce działającej pod firmą: (...) Sp. z o.o. (tzw. spółka dominująca), - aktualnie na podstawie umowy o pracę za wynagrodzeniem. Z kolei Prokurent w Spółce Wnioskodawcy jest jednocześnie pracownikiem spółki dominującej, zatrudnionym na podstawie umowy o pracę. Od dnia 1 czerwca 2017 r. pobiera wynagrodzenie za pełnienie funkcji Prokurenta, a do dnia 31 maja 2017 r. pełnił ww. funkcję nieodpłatnie.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2) ww. ustawy, do przychodów zalicza się m.in. wartość otrzymanych rzeczy lub praw, a także wartość innych świadczeń w naturze, w tym wartość rzeczy i praw otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie, a także wartość innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń, z wyjątkiem świadczeń związanych z używaniem środków trwałych otrzymanych przez samorządowe zakłady budżetowe w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz spółki użyteczności publicznej z wyłącznym udziałem jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków od Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków w nieodpłatny zarząd lub używanie.

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie zawierają przy tym definicji legalnej pojęcia „nieodpłatne świadczenie”. Niemniej jednak rozumienie tego pojęcia było przedmiotem licznych orzeczeń sądów administracyjnych oraz interpretacji przepisów prawa podatkowego wydawanych przez organy podatkowe.

W oparciu o ukształtowaną linię orzeczniczą należy przyjąć, że „nieodpłatne świadczenie” to świadczenie, w zamian za które otrzymujący świadczenie nie jest i nie będzie w przyszłości zobowiązany do wykonania jakiegokolwiek świadczenia wzajemnego na rzecz świadczeniodawcy. Istotą świadczenia nieodpłatnego jest zatem brak świadczenia wzajemnego (stanowisko tego rodzaju zostało przedstawione m.in. przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w wyroku z dnia 27 października 2010 r., sygn. akt I SA/SZ 501/10, oraz Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 12 lutego 2013 r., sygn. akt IIFSK 1248/11).

Naczelny Sąd Administracyjny (dalej: „NSA”) w Warszawie w uchwale z dnia 18 listopada 2002 r., sygn. akt FPS 9/02 podkreślił ponadto, że pojęcie „nieodpłatnego świadczenia”, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2) ww. ustawy należy rozumieć szerzej niż pojęcie „świadczenia” funkcjonujące w prawie cywilnym i wskazał, że obejmuje ono „(...) wszystkie zjawiska gospodarcze i zdarzenia prawne, których następstwem jest uzyskanie korzyści kosztem innego podmiotu, lub te wszystkie zdarzenia prawne i zdarzenia gospodarcze w działalności osób prawnych, których skutkiem jest nieodpłatne, to jest niezwiązane z kosztami lub inną formą ekwiwalentu, przysporzenie majątku tej osobie, mające konkretny wymiar finansowy. Z kolei, Wojewódzki Sąd Administracyjny (dalej: „WSA”) w Szczecinie w wyroku z dnia 27 października 2010 r., sygn. akt I SA/Sz 501/10, doprecyzował, że za świadczenie nieodpłatne może być uznane jedynie „(...) świadczenie polegające wyłącznie na jednostronnym przysporzeniu po stronie podmiotu, który to świadczenie uzyskał (...). Świadczenie to musi więc mieć charakter majątkowy, o określonej wartości, tworzące konkretny przychód podatnika i nie rodzący po jego stronie żadnych zobowiązań do świadczeń wzajemnych wobec świadczeniodawcy.” Powyższe prowadzi do wniosku, że z nieodpłatnym świadczeniem nie będziemy mieć do czynienia w przypadku, gdy świadczeniodawcy przysługuje lub będzie przysługiwało w przyszłości jakiekolwiek świadczenie wzajemne od świadczeniobiorcy. Analiza orzecznictwa sądów administracyjnych i interpretacji przepisów prawa podatkowego pozwala przyjąć, że o nieodpłatnym świadczeniu można mówić jedynie, gdy zostały jednocześnie spełnione następujące warunki: „otrzymane świadczenie powinno mieć konkretny wymiar finansowy (tak np. wyrok NSA z dnia 12 lutego 2013 r., sygn. akt II FSK 1248/11 i wyrok WSA w Szczecinie z dnia 27 października 2010 r., sygn. akt I SA/Sz 501/10), oraz otrzymane świadczenie nie jest i nie będzie związane z jakimikolwiek kosztami, czy inną formą ekwiwalentu po stronie świadczącego (tak np. uchwała NSA z dnia 18 listopada 2002 r., sygn. akt FPS 9/02).

Mając na uwadze przywołaną definicję pojęcia „nieodpłatne świadczenie” oraz przedstawiony we wniosku stan faktyczny, zdaniem Wnioskodawcy pełnienie przez Prezesa Zarządu Spółki funkcji w zarządzie Wnioskodawcy (bez wypłaty przez Spółkę wynagrodzenia z tego tytułu), przy równoczesnym odpowiednim wynagrodzeniu Prezesa Zarządu Spółki bezpośrednio przez wspólnika Spółki Wnioskodawcy – (...) Sp. z o.o., tj. spółki dominującej wobec Spółki Wnioskodawcy (... Sp. z o.o. posiada w Spółce Wnioskodawcy 99 % udziałów) oraz w związku z przysługującym (...) Sp. z o.o. uprawnieniem do otrzymania dywidendy, nie spowoduje powstania po stronie Spółki przychodu z tytułu nieodpłatnych świadczeń. W odniesieniu do nieodpłatnego pełnienia funkcji przez Prezesa Zarządu Wnioskodawcy, Wnioskodawca wskazuje, że zgodnie z art. 201 § 1-3 ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2016r. poz. 1578, dalej: „KSH”), zarząd prowadzi sprawy spółki i reprezentuje spółkę. Zarząd może składać się z jednego albo większej liczby członków i mogą być do niego powołane osoby spośród wspólników lub spoza ich grona. Ponadto, § 4 tego przepisu stanowi, że członek zarządu jest powoływany i odwoływany uchwałą wspólników, chyba że umowa spółki stanowi inaczej.

W tym miejscu należy zauważyć, że KSH nie przewiduje obowiązku wynagradzania osoby pełniącej funkcje członka zarządu spółki, w tym także funkcję prezesa zarządu. W związku z tym na gruncie KSH możliwe i dopuszczalne jest pełnienie funkcji prezesa zarządu spółki bez wynagrodzenia. Aktualnie kodeks spółek handlowych w art. 2031 KSH stanowi, że: „Uchwała wspólników może ustalać zasady wynagradzania członków zarządu, w szczególności maksymalną wysokość wynagrodzenia, przyznawania członkom zarządu prawa do świadczeń dodatkowych lub maksymalną wartość takich świadczeń. Wynagrodzenie członków zarządu zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub innej umowy określa organ albo osoba powołana uchwałą zgromadzenia wspólników do zawarcia umowy z członkiem zarządu”.

Jednocześnie należy zauważyć, że z tytułu posiadania udziałów w spółce kapitałowej wspólnikowi przysługują określone prawa majątkowe, w tym prawo do otrzymania dywidendy. Zgodnie z art. 191 § 1 KSH wspólnik ma prawo do udziału w zysku wynikającym z rocznego sprawozdania finansowego i przeznaczonym do podziału uchwałą zgromadzenia wspólników. Tym samym należy uznać, że prawo do otrzymania dywidendy stanowi wynagrodzenie wspólnika za pełnione przez niego na jego rzecz spółki funkcje. Powyższe prowadzi do wniosku, że pełnienie funkcji zarządczych przez wspólnika pomimo braku dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu ma ekwiwalentny charakter - w zamian za pełnienie tych funkcji wspólnik otrzyma bowiem od spółki wynagrodzenie w postaci wypracowanej dywidendy.

Zdaniem Wnioskodawcy nie budzi wątpliwości, że w sytuacjach, w których wspólnikiem spółki kapitałowej jest osoba fizyczna, która osobiście sprawuje funkcję prezesa zarządu tej spółki kapitałowej bez wynagrodzenia, to na i gruncie art. 12 ust. 1 pkt 2) ustawy PDOP po stronie spółki nie powstaje przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń, wynika to z faktu, iż wspólnik pełniący funkcję w zarządzie spółki jest zainteresowany osiąganiem zysku przez tę spółkę i zwiększaniem wartości jej majątku, gdyż w przyszłości może mu to przynieść określone korzyści majątkowe w postaci dywidendy lub wzrostu wartości spółki. Tym samym świadczenie wspólnika działającego osobiście jako członek/prezes zarządu spółki kapitałowej bez wynagrodzenia z tytułu pełnionej funkcji jest świadczeniem ekwiwalentnym - wspólnik może bowiem oczekiwać wynagrodzenia z tego tytułu i w postaci dywidendy. Ponadto pełnienie funkcji prezesa/członka zarządu przez wspólnika będącego osobą fizyczną bez odrębnego wynagrodzenia z tego tytułu jest również uzasadnione ekonomicznie, gdyż wynagrodzenie to obniżałoby jedynie wysokość dywidendy, która w przyszłości zostanie wypłacona temu wspólnikowi.

Przedmiotowe stanowisko znajduje potwierdzenie w licznych interpretacjach indywidualnych, wydawanych przez organy podatkowe. Przykładowo, w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 9 maja 2013 r., sygn. IBPBl/2/423-198/l3/CzP organ podatkowy stwierdził, że pełnienie funkcji w organach spółki należy do kategorii świadczeń wynikających z umowy spółki. Zdaniem organu „W przypadku tego rodzaju świadczeń wspólnika na rzecz Spółki nie można uznać, że Spółka uzyskała nieodpłatne świadczenie, nawet jeżeli nie zostało określone z tego tytułu dodatkowe wynagrodzenie wspólnika. Zatem należy zgodzić się ze stanowiskiem Spółki przedstawionym we wniosku, że sprawowanie funkcji członka Zarządu przez wspólników bez wynagrodzenia nie jest działaniem ekwiwalentnym”. Podobne stanowisko zostało wyrażone w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 1 lutego 2013 r, sygn.. IBPBI/2/423-1400/12/PC.

Zdaniem Wnioskodawcy analogiczne skutki podatkowe wystąpią w sytuacji, gdy funkcję prezesa/członka zarządu spółki kapitałowej pełni osoba będąca jednocześnie członkiem zarządu jej udziałowca, który jest osobą prawną. Z taką sytuacją mamy do czynienia w przypadku Wnioskodawcy - funkcję Prezesa Zarządu Spółki pełni i będzie pełnić w przyszłości osoba sprawująca jednocześnie funkcję członka zarządu Udziałowca.

Zgodnie z art. 18 § 1 KSH, członkiem zarządu może być tylko osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych. Powyższe oznacza, że osoba prawna w żadnych okolicznościach nie będzie mogła pełnić funkcji prezesa/członka zarządu innej spółki. W związku z tym, aby uczynić zadość wynikającemu z KSH obowiązkowi powołania zarządu spółki, wspólnik będący osobą prawną musi oddelegować osobę fizyczną, przykładowo członka swojego zarządu, do pełnienia funkcji w zarządzie spółki zależnej. Nie ulega wątpliwości, że w takim przypadku członek zarządu spółki zależnej będący jednocześnie członkiem zarządu jej wspólnika działa w imieniu wspólnika i realizuje jego cele gospodarcze.

Z perspektywy Wnioskodawcy, działania i funkcje pełnione przez Prezesa Zarządu Spółki, który został powołany i wyznaczony przez Udziałowca, stanowią przejaw aktywności Udziałowca, jego dbałości o rozwój, powiększanie zysków i interesy gospodarcze Spółki. W zamian za działania podejmowane przez Prezesa Zarządu Spółki na rzecz Spółki otrzymuje on stosowne wynagrodzenie od Udziałowca - i zdaniem Wnioskodawcy, to na linii Udziałowiec-Prezes Zarządu Spółki powinno dochodzić do rozliczeń z tego tytułu. W stanie faktycznym będącym przedmiotem niniejszego wniosku, Prezes Zarządu Spółki otrzymuje i będzie otrzymywać od Udziałowca większościowego wynagrodzenie za wykonywane przez niego funkcje, natomiast Udziałowiec w zamian za zaangażowanie Prezesa Zarządu Spółki (który jest jednocześnie członkiem zarządu Udziałowca) i wypłaca mu wynagrodzenie, może oczekiwać ekwiwalentu o konkretnym wymiarze finansowym w postaci prawa do udziału w przyszłym zysku Spółki lub wzrostu wartości Spółki. Mając powyższe na uwadze, zdaniem Wnioskodawcy nie może być w tym przypadku mowy o braku ekwiwalentności świadczeń.

Ponadto Wnioskodawca wskazuje, że wynagrodzenie w stosunku do Prezesa Zarządu (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, będącego spółką zależną w stosunku do (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, nie zostało przewidziane przy założeniu umowy Spółki, jak również nadal Spółka nie będzie regulować kwestii wykonywanie funkcji Prezesa Zarządu za wynagrodzeniem, z uwagi na brzmienie przepisu Ustawy z dnia 9 czerwca 2018 r, o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2016 r. poz. 1202), który w art. 5 ust. 1 pkt 3 stanowi, że w przypadku zawarcia z członkiem organu zarządzającego umów o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji, z obowiązkiem świadczenia osobistego takiego członka bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej "członek organu zarządzającego nie będzie pobierał wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka organu w podmiotach zależnych od spółki w ramach grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.

Wnioskodawca jest spółką zależną w stosunku do (...) Sp. z o. o. i tworzy z ww. podmiotem grupę kapitałową. Ustawa z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, weszła w życie dnia 9 września 2016 r. Na mocy art. 21 ust. 1 ww. ustawy przewidziano, że podmiot uprawniony do wykonywania praw udziałowych powinien podjąć działania mające na celu ukształtowanie i stosowanie w spółce zasad wynagradzania określonych tą ustawą najpóźniej do dnia zwyczajnego zgromadzenie wspólników, którego przedmiotem będzie rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalność spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy rozpoczynający się w 2016 r. Ustawa określa sposób wykonywania uprawnień z akcji lub udziałów przysługujących Skarbowi Państwa, jednostkom samorządu terytorialnego (dalej j.s.t.) lub ich związków, państwowym osobom prawnym oraz komunalnym osobom prawnym. W związku z tym, że w spółce dominującą prawa udziałowe wykonuje Gmina Miejska (...), ustawa nakłada na Zgromadzenie Wspólników (...) zawarcie z członkiem zarządu organu zarządzającego umowy o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji, z jednoczesnym określeniem zakazu, że członek zarządu takiej spółki nie ma prawa pobierać wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka organu w podmiotach zależnych od spółki, w ramach grupy kapitałowej. W związku z faktem, że Prezes Zarządu Spółki dominującej - Pan (...) jest jednocześnie Prezesem Zarządu Spółki Wnioskodawcy, w sytuacji zawarcia z ww. osobą umowy o zarządzenie, będzie istniał zakaz pobierania wynagrodzenia w spółce zależnej. Brak odpłatności świadczenia Prezesa Zarządu w Spółce Wnioskodawcy wynika również z przepisów ww. ustawy.

W ocenie Wnioskodawcy taka sama sytuacja wystąpiła w przypadku Prokurenta Spółki, który ww. funkcję do dnia 31 maja 2017r. pełnił nieodpłatnie. Aktualnie od dnia 1 czerwca 2017r. zostało mu przyznane wynagrodzenie za pełnienie funkcji w Spółce. W ocenie Wnioskodawcy, Prokurent będący pracownikiem Udziałowca Wnioskodawcy, do dnia 31 maja 2017r. pełni funkcję Prokurenta w Spółce, w celu realizacji założeń gospodarczych Wspólnika, za co wspólnik otrzymuje korzyść ekonomiczną w postaci dywidendy.

Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma konieczności rozpoznania przychodu z nieodpłatnych świadczeń, gdy funkcję członka zarządu pełni nieodpłatnie osoba będąca pracownikiem wspólnika spółki. Spółka będąca wspólnikiem, uzyskuje bowiem lub uzyska w przyszłości od Spółki córki świadczenie ekwiwalentne, np. w postaci dywidendy. Tak uznał np. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualną z dnia 30 kwietnia 2014r., znak ILPB4/423-81/14-2/MC. Sprawa dotyczyła spółki z o. o., w której funkcję członka zarządu pełnił bez wynagrodzenia pracownik innej spółki (spółki dominującej), która była 100% udziałowcem spółki z o.o. Odpowiadając na pytanie, czy spółka z o. o. uzyskała z tego tytułu przychód z nieodpłatnych świadczeń, organ podatkowy uznał, że nie, gdyż: (...) świadczenie uzyskane przez podatnika w sytuacji, gdy spełniający świadczenie uzyskuje albo ma uzyskać w przyszłości wzajemnie jakieś inne przysporzenie majątkowe, nie ma charakteru nieodpłatnego. Z taką sytuacją mamy do czynienia w przypadku, gdy udziałowcy pełnią funkcje członków zarządu bez wynagrodzenia. Udziałowcy mają prawo do uzyskania w przyszłości od spółki przysporzenie majątkowego w postaci dywidendy. W takim przypadku wynagrodzeniem wspólnika jest (...) prawo do udziału w zysku tej osoby prawnej.

W ramach stosunków łączących spółkę kapitałową ze wspólnikami takiej spółki szczególną rolę odgrywają świadczenia wynikająca z umowy spółki. Do takich świadczeń zaliczyć można min. obowiązek wniesienia wkładu na kapitał zakładowy spółki, obowiązek wnoszenia dopłat uchwalonych przez zgromadzenie wspólników, pełnienie funkcji w organach spółki itp. W przypadku tego rodzaju świadczeń pracownika wspólnika na rzecz Spółki, nie można uznać, że Spółka uzyskała nieodpłatne świadczenie, nawet jeżeli nie zostało określone z tego tytułu jego dodatkowe wynagrodzenie, (...) nieodpłatne pełnienie funkcji członka zarządu Spółki przez oddelegowanego w tym celu pracownika spółki dominującą nie stanowi dla Spółki przychodu z tytułu nieodpłatnego świadczenia (...). Podobne stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbową w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 3 kwietnia 2013 r. znak: ITPB3/423-23/13/PST. odnoszącej się do sytuacji, gdy funkcję członków zarządu w spółce z o.o. pełnili obywatele szwedzcy, delegowani w tym celu przez spółkę matkę (pracownicy spółki matki).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.), odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Odnosząc się do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji organów podatkowych oraz wyroków sądów, wskazać należy, że rozstrzygnięcia w nich zawarte dotyczą tylko konkretnych, indywidualnych spraw podatników, w określonym stanie faktycznym i tylko w tych sprawach rozstrzygnięcia w nich zawarte są wiążące. Natomiast organy podatkowe, mimo że w ocenie indywidualnych spraw podatników posiłkują się wydanymi rozstrzygnięciami sądów i innych organów podatkowych, to nie mają możliwości zastosowania ich wprost, z tego powodu, że nie stanowią źródeł materialnego prawa podatkowego i nie mają mocy powszechnie obowiązującej.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona interpretacja traci swoją aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.