0115-KDIT2-2.4011.302.2017.1.BK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Obowiązki płatnika w związku z opłaceniem składki na ubezpieczenie z tytułu odpowiedzialności cywilnej członków zarządu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 12 września 2017 r. (data wpływu 19 września 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z opłaceniem składki na ubezpieczenie z tytułu odpowiedzialności cywilnej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 września 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z opłaceniem składki na ubezpieczenie z tytułu odpowiedzialności cywilnej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą na terenie Gminy O. oraz Gmin ościennych, z którymi Gmina O. zawarła stosowne porozumienia w zakresie publicznego transportu zbiorowego-autobusowego i tramwajowego (transport lądowy miejski i podmiejski PKD 49.31.Z), zatrudniając ok. 495 osób.

Prowadzenie przedmiotowej działalności wiąże się z dużym ryzykiem oraz koniecznością podejmowania skomplikowanych decyzji związanych z zarządzaniem Spółką, dlatego też Spółka zamierza wykupić umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Członków Zarządu, Rady Nadzorczej, Komisji Rewizyjnej, prokurentów i osób pełniących analogiczne funkcje zarządcze lub nadzorcze, pracowników pełniących funkcje zarządcze lub nadzorcze w momencie współpozwania z członkiem władz Spółki w zakresie naruszenia praw pracowniczych, Głównego Księgowego oraz Spółki m.in. w zakresie w jakim wypłaciła odszkodowanie z tytułu nieprawidłowego zachowania ubezpieczonego Członka Władz Spółki. Ponadto polisa obejmuje ochroną współubezpieczonych, którymi są małżonkowie, spadkobiercy lub prawni przedstawiciele z tytułu roszczeń powstałych w związku z pełnieniem funkcji przez osoby ubezpieczone.

Na dzień zawarcia umowy ubezpieczenia łączna liczba osób objętych ochroną nie jest możliwa do określenia, ponieważ ubezpieczenie obejmuje nie tylko obecnych ale i przyszłych Członków Organów Spółki oraz inne osoby a ponadto spadkobierców lub prawnych przedstawicieli. Wnioskodawca reasumując wskazuje, że jest to zbiór otwarty i nieograniczony, niemożliwy do zdefiniowania ani na dzień zawarcia umowy ubezpieczenia, ani w przyszłości.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy, mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny Wnioskodawca prawidłowo ocenia zdarzenie przyszłe uznając, że w tym przypadku ustalenie wartości przychodu z tytułu nieodpłatnego świadczenia, przypadającego na każdego ubezpieczonego nie będzie możliwe, co powoduje, że na Wnioskodawcy nie będą ciążyły obowiązki płatnika, o których mowa w art. 31 i art. 41 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Zdaniem Wnioskodawcy, z uwagi na to, że w umowie ubezpieczenia nie będą imiennie wskazane osoby, na rzecz których będzie zawarta umowa odpowiedzialności cywilnej, nie będzie możliwe naliczenie przychodu ze stosunku pracy lub z działalności wykonywanej osobiście. Krąg osób, które będą objęte przedmiotowym ubezpieczeniem będzie nieograniczony co powoduje, że na dzień zawarcia umowy ubezpieczenia oraz zapłacenia należnej składki nie będzie możliwe zidentyfikowanie osób objętych ubezpieczeniem, tym samym przypisanie części wartości składki konkretnej osobie stanowiącej przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Wnioskodawca stoi na stanowisku, że nie będą ciążyły na nim obowiązki płatnika, o których mowa w art. 31 i art. 41 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2032, z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Z treści powyższego przepisu wynika, że opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają wszelkiego rodzaju dochody uzyskane przez podatnika, z wyjątkiem tych, które zostały enumeratywnie wymienione w katalogu zwolnień przedmiotowych, zawartym w cytowanej ustawie, bądź od których zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 25b i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Jednocześnie, stosownie do art. 11 ust. 2 ww. ustawy, wartość pieniężną świadczeń w naturze, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 2-2c, określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca ich uzyskania.

Na podstawie art. 11 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wartość pieniężną innych nieodpłatnych świadczeń ustala się:

  1. jeżeli przedmiotem świadczenia są usługi wchodzące w zakres działalności gospodarczej dokonującego świadczenia – według cen stosowanych wobec innych odbiorców;
  2. jeżeli przedmiotem świadczeń są usługi zakupione – według cen zakupu;
  3. jeżeli przedmiotem świadczeń jest udostępnienie lokalu lub budynku – według równowartości czynszu, jaki przysługiwałby w razie zawarcia umowy najmu tego lokalu lub budynku;
  4. w pozostałych przypadkach – na podstawie cen rynkowych stosowanych przy świadczeniu usług lub udostępnianiu rzeczy lub praw tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca udostępnienia.

Jak wynika z treści art. 11 ust. 2b ww. ustawy, jeżeli świadczenia są częściowo odpłatne, przychodem podatnika jest różnica pomiędzy wartością tych świadczeń ustaloną według zasad określonych w ust. 2 lub 2a, a odpłatnością ponoszoną przez podatnika.

Za przychody należy zatem uznać każdą formę przysporzenia majątkowego, zarówno formę pieniężną, jak i niepieniężną, w tym nieodpłatne świadczenia otrzymane przez podatnika.

Dla celów podatkowych nieodpłatne świadczenie obejmuje działanie lub zaniechanie na rzecz innej osoby oraz wszystkie zjawiska gospodarcze i zdarzenia prawne, których następstwem jest uzyskanie korzyści kosztem innego podmiotu, lub te wszystkie zdarzenia prawne i gospodarcze w działalności osób, których skutkiem jest nieodpłatne, to jest niezwiązane z kosztami lub inną formą ekwiwalentu przysporzenie majątku innej osobie, mające konkretny wymiar finansowy.

Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą na terenie Gminy O. oraz Gmin ościennych, z którymi Gmina O. zawarła stosowne porozumienia w zakresie publicznego transportu zbiorowego-autobusowego i tramwajowego (transport lądowy miejski i podmiejski PKD 49.31.Z), zatrudniając ok. 495 osób.

Prowadzenie przedmiotowej działalności wiąże się z dużym ryzykiem oraz koniecznością podejmowania skomplikowanych decyzji związanych z zarządzaniem Spółką, dlatego też Spółka zamierza wykupić umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Członków Zarządu, Rady Nadzorczej, Komisji Rewizyjnej, prokurentów i osób pełniących analogiczne funkcje zarządcze lub nadzorcze, pracowników pełniących funkcje zarządcze lub nadzorcze w momencie współpozwania z członkiem władz Spółki w zakresie naruszenia praw pracowniczych, Głównego Księgowego oraz Spółki m.in. w zakresie w jakim wypłaciła odszkodowanie z tytułu nieprawidłowego zachowania ubezpieczonego Członka Władz Spółki. Ponadto polisa obejmuje ochroną współubezpieczonych, którymi są małżonkowie, spadkobiercy lub prawni przedstawiciele z tytułu roszczeń powstałych w związku z pełnieniem funkcji przez osoby ubezpieczone.

Na dzień zawarcia umowy ubezpieczenia łączna liczba osób objętych ochroną nie jest możliwa do określenia, ponieważ ubezpieczenie obejmuje nie tylko obecnych ale i przyszłych Członków Organów Spółki oraz inne osoby a ponadto spadkobierców lub prawnych przedstawicieli. Wnioskodawca reasumując wskazuje, że jest to zbiór otwarty i nieograniczony, niemożliwy do zdefiniowania ani na dzień zawarcia umowy ubezpieczenia, ani w przyszłości.

Zgodnie z treścią art. 805 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r., poz. 459, z późn. zm.) przez umowę ubezpieczenia ubezpieczyciel zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, spełnić określone świadczenie w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku, a ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić składkę.

W myśl art. 808 § 1 Kodeksu cywilnego ubezpieczający może zawrzeć umowę ubezpieczenia na cudzy rachunek. Ubezpieczony może nie być imiennie wskazany w umowie, chyba że jest to konieczne do określenia przedmiotu ubezpieczenia. Jednocześnie zgodnie z § 2 ww. artykułu roszczenie o zapłatę składki przysługuje ubezpieczycielowi wyłącznie przeciwko ubezpieczającemu. Zarzut mający wpływ na odpowiedzialność ubezpieczyciela może on podnieść również przeciwko ubezpieczonemu.

Celem umowy ubezpieczenia jest więc udzielenie ubezpieczonemu ochrony na wypadek określonego w umowie ryzyka w zamian za zapłatę składki. Funkcja ochronna jest istotą każdej umowy ubezpieczenia. W konsekwencji opłacenie składki przez inną osobę niż ta, w której interesie majątkowym zawierana jest umowa powoduje powstanie przychodu u osoby, na rzecz której zawierana jest umowa. Świadczenie nieodpłatne stanowi bowiem w tym przypadku ochrona ubezpieczeniowa na wypadek zaistnienia zdarzenia określonego w umowie ubezpieczenia.

Z brzmienia przepisu art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika jednakże, że opodatkowaniu może podlegać tylko przychód ze świadczeń nieodpłatnych faktycznie otrzymanych. W rezultacie ustalenie przychodu z tytułu otrzymania nieodpłatnego świadczenia wymaga precyzyjnego wskazania osoby będącej beneficjentem świadczenia.

Z wniosku wynika, że umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, którą zamierza zawrzeć Wnioskodawca obejmować będzie Członków Zarządu, Rady Nadzorczej, Komisji Rewizyjnej, prokurentów, osoby pełniące analogiczne funkcje zarządcze lub nadzorcze, pracowników pełniących funkcje zarządcze lub nadzorcze w momencie współpozwania z członkiem władz Spółki w zakresie naruszenia praw pracowniczych, Głównego Księgowego oraz Spółkę m.in. w zakresie w jakim wypłaciła odszkodowanie z tytułu nieprawidłowego zachowania ubezpieczonego Członka Władz Spółki oraz małżonków, spadkobierców lub prawnych przedstawicieli z tytułu roszczeń powstałych w związku z pełnieniem funkcji przez osoby ubezpieczone. Ubezpieczenie obejmuje obecnych i przyszłych Członków Organów Spółki oraz inne osoby a ponadto spadkobierców lub prawnych przedstawicieli.

Zatem w rozpatrywanej sprawie krąg osób objętych ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej na dzień zawarcia umowy nie tworzy zbioru zamkniętego, jest nieograniczony. Ponadto ochroną ubezpieczeniową objęte zostały osoby pełniące różne funkcje co oznacza, że osoby te w różnym stopniu mogą przyczynić się do powstania szkody wynikającej z wykonywanych przez nie obowiązków, a więc niewątpliwie różna jest możliwość spowodowania przez nie zdarzenia rodzącego obowiązek odszkodowawczy. W tej sytuacji ustalenie przychodu z tytułu nieodpłatnego świadczenia w postaci opłaconej przez Wnioskodawcę składki ubezpieczeniowej nie jest możliwe. W konsekwencji, przychód z tego tytułu, w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych u osób ubezpieczonych nie wystąpi. Tym samym Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do naliczenia i pobrania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

W świetle powyższego przedstawione we wniosku stanowisko należało uznać za prawidłowe.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona interpretacja traci swoją aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postepowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.