0114-KDIP3-3.4011.4.2018.1.JK2 | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
W zakresie obowiązków płatnika w odniesieniu do dochodów obywatela Republiki Federalnej Niemiec pełniącego funkcję członka zarządu w spółce polskiej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 22 grudnia 2017 r. (data wpływu 3 stycznia 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w odniesieniu do dochodów obywatela Republiki Federalnej Niemiec pełniącego funkcję członka zarządu w spółce polskiej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 stycznia 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w odniesieniu do dochodów obywatela Republiki Federalnej Niemiec pełniącego funkcję członka zarządu w spółce polskiej.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe.

Obywatel Republiki Federalnej Niemiec (dalej: Członek Zarządu) został powołany w skład Zarządu spółki A. Sp. z o.o. (dalej: Spółka) uchwałą Rady Nadzorczej Spółki. Również wynagrodzenie za pełnienie powierzonych funkcji przyznawane jest Członkowi Zarządu w formie uchwał Rady Nadzorczej Spółki. Członek Zarządu otrzymuje należne mu wynagrodzenie zasadnicze (stałe), co miesiąc.

Członek Zarządu jest żonaty oraz posiada dziecko. Małżonka oraz dziecko Członka Zarządu mieszkają wraz z nim w Niemczech. Członek Zarządu jest właścicielem nieruchomości w Niemczech, którą wraz z rodziną stale zamieszkuje. Swój czas prywatny Członek Zarządu spędza głównie w Niemczech, gdzie przede wszystkim prowadzi swoje życie prywatne i utrzymuje stosunki towarzyskie. Członek Zarządu co do zasady w dni robocze przebywa i pracuje w Polsce, a podczas dni wolnych od pracy znajduje się w Niemczech.

Jakkolwiek centrum interesów osobistych Członka Zarządu znajduje się w Niemczech, z uwagi na przyjazdy do Polski związane z pełnieniem obowiązków zawodowych, większość dni w roku podatkowym (kalendarzowym) będzie on spędzać w Polsce.

Członek Zarządu posiada nieograniczony obowiązek podatkowy w Niemczech, tzn. jest tzw. rezydentem podatkowym w Niemczech, co potwierdził, przedkładając Spółce zaświadczenie o miejscu zamieszkania dla celów podatkowych w Niemczech (certyfikat rezydencji), wystawione przez upoważniony do tego niemiecki organ podatkowy. Poza czynnościami wykonywanymi w ramach pełnienia funkcji Członka Zarządu (i z tą funkcją związanymi), nie wykonuje on żadnych innych czynności na rzecz Spółki. Zgodnie z informacjami otrzymanymi przez Spółkę od Członka Zarządu, posiada on stałe miejsce zamieszkania w Niemczech i jednocześnie czasowe miejsce zamieszkania (na okres pełnienia funkcji członka zarządu) w Polsce a centrum interesów osobistych Członka Zarządu jest w Niemczech.

W związku z czynnościami i zadaniami wykonywanymi przez Członka Zarządu powołanego uchwałą Rady Nadzorczej Spółki na to stanowisko, poza wynagrodzeniem stałym otrzymał on w 2017 r. premię (tzw. bonus) przyznaną mu jako wynagrodzenie za wykonywanie obowiązków członka zarządu, a wynagrodzenie to zostało zatwierdzone przez uchwałę Rady Nadzorczej Spółki. Nie można wykluczyć, że analogiczne premie (bonusy) mogą być również wypłacane w przyszłości z zastosowaniem analogicznej procedury.

Powyższa wypłata premii (bonusa) została rozliczona przez Spółkę dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych jako podlegająca zryczałtowanemu opodatkowaniu w Polsce stawką podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 20%, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1 UPDOF, tj. jako dochód opodatkowany w Polsce, przez co Spółka, działając jako płatnik, odprowadziła zryczałtowany podatek dochodowy do urzędu skarbowego z tytułu wynagrodzenia za pełnienie funkcji Członka Zarządu Spółki oraz wystawiła informację podatkową IFT-1R.

Na potrzeby ustalenia sytuacji podatkowej Członka Zarządu w Niemczech, uzyskana interpretacja przepisów prawa podatkowego może zostać użyta również w Niemczech, jako dokument potwierdzający prawidłowość zapłaty podatku dochodowego w Polsce. Spółka jest również zainteresowana złożeniem niniejszego wniosku w celu potwierdzenia jej obowiązków płatnika oraz prawidłowości zastosowanej przez Spółkę kwalifikacji podatkowej, tj. uznania przez Spółkę, że wynagrodzenie takie (w szczególności premia), podlega opodatkowaniu w Polsce, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa podatkowego.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w opisanym stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym, uzyskana przez Członka Zarządu premia oraz przyszłe premie, w ten sam sposób jak wynagrodzenie stałe, zapewniane przez Spółkę Członkowi Zarządu z tytułu pełnienia przez niego funkcji na podstawie uchwał Rady Nadzorczej Spółki podlegają opodatkowaniu w Polsce przy zastosowaniu zryczałtowanego opodatkowania 20% stawką podatku dochodowego od osób fizycznych, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1 UPDOF, przez co Spółka, działając jako płatnik, powinna odprowadzać zryczałtowany podatek dochodowy do urzędu skarbowego z tytułu zapewnianego wynagrodzenia za pełnienie funkcji Członka Zarządu Spółki oraz wystawiać informacje podatkowe IFT-1R?

Zdaniem Wnioskodawcy, w opinii Spółki, odpowiedź na wyżej postawione pytanie jest pozytywna. W opisanym stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym uzyskana przez Członka Zarządu premia oraz przyszłe premie, podlegały będą opodatkowaniu na zasadach takich samych jak wynagrodzenie stałe otrzymywane z tytułu pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki na podstawie uchwał Rady Nadzorczej Spółki, tj. wynagrodzenia takie podlegają zryczałtowanemu opodatkowaniu w Polsce z zastosowaniem 20% zryczałtowanej stawki podatku dochodowego od osób fizycznych, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1 UPDOF. Norma ta powinna mieć zastosowanie w szczególności w przypadku, gdy Spółka jest w posiadaniu certyfikatu rezydencji potwierdzającego miejsce zamieszkania Członka Zarządu dla celów podatkowych w Niemczech.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy (Spółki)

  1. Z uwagi na to, że Członek Zarządu ma swoje stałe miejsce zamieszkania w Niemczech oraz jego powiązania osobiste i gospodarcze są ściślejsze z Niemcami (tj. posiada on tam, a nie w Polsce, swój ośrodek interesów życiowych), w świetle art. 4 UPO Członek Zarządu ma miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w Niemczech. Tym samym Członek Zarządu posiada status rezydenta podatkowego w Niemczech (tj. podlega w Niemczech nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu i - odpowiednio - ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce), a opodatkowanie wynagrodzenia uzyskiwanego z tytułu pełnienia funkcji Członka Zarządu należy rozpatrywać z uwzględnieniem przepisów UPO.
  2. Zgodnie z art. 16 UPO, wynagrodzenia członków rady nadzorczej lub zarządu i inne podobne płatności, które osoba mająca miejsce zamieszkania w umawiającym się państwie (w tym przypadku w Niemczech) otrzymuje z tytułu członkostwa w radzie nadzorczej lub zarządzie spółki, mającej siedzibę w drugim umawiającym się państwie (w tym przypadku w Polsce), mogą być opodatkowane w tym drugim państwie. Oznacza to, że zgodnie z ww. artykułem, wynagrodzenie osób mających miejsce zamieszkania w Niemczech z tytułu członkostwa w zarządzie spółki mającej siedzibę w Polsce może być (tzn. jest) opodatkowane w Polsce. Z tego względu, zdaniem Spółki, wynagrodzenie otrzymywane przez Członka Zarządu z tytułu pełnienia swojej funkcji na podstawie uchwał Rady Nadzorczej powinno być kwalifikowane w świetle UPO jako wynagrodzenia członków rady nadzorczej i zarządu, o których mowa w art. 16 UPO. W konsekwencji, Polsce przysługuje prawo opodatkowania takich wynagrodzeń zgodnie z wewnętrznymi przepisami podatkowymi Rzeczypospolitej Polskiej, w tym przypadku UPDOF.
  3. Zgodnie z art. 3 ust. 2a UPDOF, osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium RP (tj. mają tzw. ograniczony obowiązek podatkowy). Za dochody (przychody) osiągane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się m.in. dochody (przychody) z działalności wykonywanej osobiście na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia. Zgodnie z art. 4a UPDOF, przepisy art. 3 ust. 1, 1a, 2a i 2b UPDOF stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.
  4. Zgodnie z art. 13 pkt 7 UPDOF, za przychody z działalności wykonywanej osobiście, uważa się m.in. przychody otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych. Nie ulega wątpliwości, że wynagrodzenie, jakie otrzymuje Członek Zarządu za pełnienie swojej funkcji na podstawie uchwał Rady Nadzorczej, jest kwalifikowane jako przychód z działalności wykonywanej osobiście, o którym mowa w art. 13 pkt 7 UPDOF.
  5. Zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 1 UPDOF, od przychodów z działalności wykonywanej osobiście przez osobę mającą ograniczony obowiązek podatkowy, uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z działalności określonej w art. 13 pkt 7 UPDOF, pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 20% przychodu. Ponadto, zgodnie z art. 29 ust. 2 UPDOF, przepisy ust. 1 stosuje się z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Jednakże zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub niepobranie (niezapłacenie) podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania dla celów podatkowych miejsca zamieszkania podatnika uzyskanym od niego certyfikatem rezydencji.
  6. Przepisy podatkowe nie uzależniają kwalifikacji dochodu za dochód z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu na podstawie uchwały rady nadzorczej podlegające w Polsce zryczałtowanemu opodatkowaniu podatkiem dochodowym od tego czy wynagrodzenie to ma charakter stały, czy też zmienny, tj. np. wypłacane, jako premia (bonus). Kwalifikacja każdego wynagrodzenia z tytuły pełnienia funkcji członka zarządu na podstawie odpowiedniej uchwały rady nadzorczej podlega opodatkowaniu w Polsce, bez wyłączeń. Zawsze bowiem będą to dochody (wynagrodzenie) osiągnięte przez nierezydenta w Polsce, a więc opodatkowane w Polsce podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
  7. Reasumując, zdaniem Spółki, wynagrodzenie otrzymywane przez Członka Zarządu z tytułu pełnienia swojej funkcji na podstawie uchwał Rady Nadzorczej Spółki podlega w Polsce zryczałtowanemu opodatkowaniu stawką podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 20% przychodu, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1 UPDOF. Spółka powinna się stosować się do tej dyspozycji w przypadku świadczeń zapewnianych na podstawie uchwał Rady Nadzorczej. Związane jest to z tym, że Członek Zarządu podlega w Polsce ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, czego potwierdzeniem może być posiadany przez Spółkę certyfikat rezydencji potwierdzający miejsce zamieszkania Członka Zarządu dla celów podatkowych w Niemczech.
  8. W związku z powyższym Spółka, zgodnie z art. 42 ust. 2 pkt 2 UPDOF, zobowiązana jest również przesłać Członkowi Zarządu i właściwemu urzędowi skarbowemu imienną informację sporządzoną na formularzu IFT-1R w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, w którym Spółka dokonywała wypłaty wynagrodzenia Członkowi Zarządu. Mając na uwadze przytoczone fakty i argumenty, Wnioskodawca wnosi o potwierdzenie stanowiska zaprezentowanego w niniejszym wniosku.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.