0114-KDIP3-2.4011.235.2017.2.AK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
W zakresie opodatkowania dochodów z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu w Spółce czeskiej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 22 sierpnia 2017 r. (data wpływu 14 września 2017 r.) oraz piśmie z dnia 3 listopada 2017 r. stanowiącym odpowiedź na wezwanie Organu z dnia 24 października 2017 r. Nr 0114-KDIP3-2.4011.235.2017.1.AK o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu w Spółce czeskiej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 września 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu w Spółce czeskiej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest członkiem zarządu w spółce mającej siedzibę w Republice Czeskiej. Spółka stanowi czeski odpowiednik polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (s.r.o.) Wnioskodawca nie pobierał dotąd wynagrodzenia z tytułu pełnienia tej funkcji, jednak z uwagi na faktyczne zwiększenie się codziennych obowiązków związanych z pełnioną funkcją Wnioskodawca wystąpił do właściciela spółki czeskiej o ustalenie wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu. Wynagrodzenie Wnioskodawcy ma zostać ustalone na podstawie uchwały podjętej przez zgromadzenie wspólników spółki czeskiej i będzie to wynagrodzenie za zarządzanie tą spółką tj. za wykonywanie wszystkich czynności w imieniu tej spółki i reprezentowanie spółki - analogiczne do wynagrodzenia, które na podstawie polskich przepisów można przyznać członkom zarządu w uchwale zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (art. 203(1) Kodeksu spółek handlowych). Powołanie Wnioskodawcy do zarządu spółki czeskiej nastąpiło na podstawie uchwały zgromadzenia wspólników spółki czeskiej (odpowiednio jak w Polsce na podstawie art. 201 § 4 Kodeksu spółek handlowych).

Uchwała zgromadzenia wspólników będzie stanowić jedyną podstawę wypłaty wynagrodzenia, nie będzie zawarta żadna umowa o zarządzanie pomiędzy spółką czeską a Wnioskodawcą. Wnioskodawca jest aktywny zawodowo również na terytorium Polski i uzyskuje w Polsce przychody podlegające opodatkowaniu zarówno na zasadach ogólnych wg skali podatkowej, jak i podatkiem liniowym 19%. Wnioskodawca nie przebywa w Czechach dłużej niż 183 dni w ciągu każdego roku podatkowego i jest polskim rezydentem podatkowym.

Spółka czeska jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych w Czechach i jest czeskim rezydentem podatkowym.

Pismem z dnia 24 października 2017 r. Nr 0114-KDIP3-2.4011.235.2017.1.AK (data doręczenia 27 października 2017 r.) wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania poprzez wskazanie:

 • czy spółka kapitałowa z siedzibą na terytorium Czechy („Spółka”), o której mowa we wniosku podlega w Czechach opodatkowaniu w zakresie dochodu osiąganego ze źródeł położonych w Czechach;
 • gdzie i przez kogo podejmowane są najważniejsze decyzji w sprawach zarządzania i w sprawach handlowych, niezbędne do prowadzenia działalności przez Spółkę jako całości;
 • czy będąc członkiem zarządu w Spółce zgodnie z prawem czeskim Wnioskodawca pełni funkcję dyrektora tj. otrzymuje wynagrodzenie za czynności przewidziane dla dyrektorów, które zgodnie z umową o unikaniu podwójnego opodatkowania (...) zawartą pomiędzy Polska a Czechami będzie kwalifikowane do dochodów zawartych w art. 15 ww. umowy, czy także Wnioskodawca będzie pełnił inne funkcje wykraczające poza czynności zawarte w art. 15 ww. umowy,
 • gdzie Wnioskodawca będzie wykonywał swoją działalność związaną z funkcją członka zarządu bądź dyrektora zarządzającego Spółki;
 • gdzie i jak często mają miejsce zebrania zarządu (rady zarządzającej) lub innego równorzędnego organu;
 • gdzie wykonują swoje zadania osoby odpowiedzialne za bieżące zarządzanie sprawami Spółki;
 • czy wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu będzie obejmowało wyłącznie wynagrodzenie za zarządzanie Spółką; (jakie czynności będą przez Wnioskodawcę wykonywane. Wnioskodawca wskazuje, iż otrzyma wynagrodzenie „(...) wynagrodzenie za zarządzanie tą spółką tj. za wykonywanie wszelkich czynności w imieniu tej spółki i reprezentowanie spółki (...)
 • czy w świetle przepisów prawa czeskiego, Wnioskodawca będzie podatnikiem podatku dochodowego od dochodów uzyskanych z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu Spółki i z tego tytułu u Wnioskodawcy powstanie w Czechach obowiązek podatkowy;
 • czy poza wynagrodzeniem z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu Spółki, Wnioskodawca będzie uzyskiwał inne dochody związane z uczestnictwem w tej spółce (np. jako udziałowiec); jeśli tak, należy wskazać jakiego rodzaju będą to dochody oraz czy w świetle przepisów prawa czeskiego Wnioskodawca będzie podatnikiem podatku dochodowego od tych dochodów i z tego tytułu powstanie u Wnioskodawcy w Czechach obowiązek podatkowy.

Pismem z dnia 3 listopada 2017 r. (data nadania 3 listopada 2017 r.) Wnioskodawca uzupełnił wniosek w wyznaczonym terminie.

Ad. 1:

Spółka kapitałowa z siedzibą w Czechach („Spółka”), o której mowa we wniosku jest czeskim rezydentem podatkowym i co do zasady podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Czechach, tj. podlega opodatkowaniu zarówno ze źródeł dochodów położonych w Czechach, jak i poza granicami Czech.

Ad. 2:

Z formalnego i prawnego punktu widzenia do podejmowania wszelkich czynności i decyzji w sprawach zarządzania Spółką jest upoważniony „Jednatel” (Dyrektor Zarządzający - odpowiednik zarządu wg prawa czeskiego). Funkcję tę pełni w Spółce wnioskodawca Paweł W. i to on podejmuje najważniejsze decyzje w Spółce. Wnioskodawca ma miejsce zamieszkania i miejsce stałego pobytu w Polsce, i tego nie zamierza zmieniać. Wnioskodawca, w sytuacjach, które wymagają jego osobistej obecności, przebywa na terytorium Czech, jednak nie jest to pobyt stały, są to podróże służbowe odbywane w celach biznesowych i w sprawach istotnych dla działalności Spółki. Czynności w zakresie zarządzania i kierowania Spółką są zatem wykonywane przez Wnioskodawcę zarówno na terytorium Czech (bezpośrednie spotkania, wizyty wymagające jego osobistej obecności), jak i zdalnie z Polski lub innych krajów, w których Wnioskodawca aktualnie przebywa (korespondencja mailowa, rozmowy telefoniczne, analiza i weryfikacja dokumentacji).

Ad. 3:

Członkostwo Wnioskodawcy w zarządzie spółki czeskiej będzie członkostwem w „zarządzie, radzie nadzorczej lub innym podobnym organie spółki” w rozumieniu art. 15 umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej pomiędzy Polską a Czechami. Wnioskodawca nie pełni w Spółce żadnej innej funkcji, nie jest w niej zatrudniony ani też związany żadną umową cywilnoprawną.

Ad. 4:

Jak zostało to wskazane w pkt 2 powyżej, Wnioskodawca ma miejsce stałego pobytu w Polsce bez zamiaru jego zmiany, a czynności zarządzania Spółką są wykonywane przez niego zarówno na miejscu w Czechach, jak i w Polsce lub w innych krajach, w których Wnioskodawca w danym momencie przebywa.

Ad. 5:

Brak jest prawnych obowiązków dotyczących cykliczności zwoływania zebrań zarządu, jak również zakazów prawnych dotyczących odbywania zebrań poza terytorium Czech. Organem zarządzającym w Spółce jest jednoosobowo „Jednatel” (Dyrektor Zarządzający).

Ad. 6:

Poza Wnioskodawcą Pawłem W. powołany został w Spółce również prokurent, jednak jego sytuacja jest analogiczna jak w przypadku Wnioskodawcy, tj. stały pobyt w Polsce, a w Czechach w razie potrzeby osobistej obecności w sprawach Spółki. Nie ma innych osób odpowiedzialnych za bieżące zarządzanie Spółką.

Ad. 7:

Wynagrodzenie otrzymywane przez Wnioskodawcę będzie przysługiwało wyłącznie za czynności związane z pełnieniem funkcji, tj. za prowadzenie przedsiębiorstwa, reprezentowanie Spółki w kontaktach handlowych, negocjacjach, przy podpisywaniu umów. Wnioskodawca nie będzie wykonywał innych czynności, które nie są związane z pełnieniem funkcji zarządzających. W założeniu wynagrodzenie to ma obejmować: składnik stały wypłacany kwartalnie oraz premię kwartalną i premię roczną ; przy czym premie mają zostać określone procentowo i mają zostać uzależnione jednoznacznie od uzyskania przez Spółkę zysków.

Ad. 8:

W świetle prawa czeskiego Wnioskodawca będzie podatnikiem podatku dochodowego od dochodów uzyskanych z tytułu pełnienia funkcji w organie zarządzającym spółki czeskiej. Z tego tytułu powstaje w Czechach obowiązek podatkowy.

Ad. 9:

Poza wynagrodzeniem, o którym mowa we wniosku, Wnioskodawca nie będzie uzyskiwał żadnych innych dochodów związanych z uczestnictwem w Spółce.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy wynagrodzenie uzyskiwane przez Wnioskodawcę na podstawie uchwały powziętej przez zgromadzenie wspólników spółki czeskiej będzie zwolnione w Polsce z opodatkowania podatkiem dochodowym?

Zdaniem Wnioskodawcy, dochody uzyskiwane przez Wnioskodawcę z tytułu wynagrodzenia wypłacanego przez spółkę czeską, za zarządzanie tą spółką, na podstawie uchwały zgromadzenia wspólników tej spółki czeskiej, są zwolnione w Polsce z opodatkowania podatkiem dochodowym.

Zgodnie z art. 3 UPDOF osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy. Przepis ten stosuje się przy tym z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska (art. 4a UPDOF).

Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu z dnia 13 września 2011 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 991 z późn. zm.) stanowi w art. 15, iż:

Wynagrodzenia dyrektorów oraz inne podobne wynagrodzenia uzyskane przez osobę mającą miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie z tytułu jej członkostwa w zarządzie, radzie nadzorczej lub innym podobnym organie spółki mającej siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie, mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie.”.

Jednocześnie z art. 21 ust. 1 lit. (a) w/w umowy wynika, że:

W przypadku osoby mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce, podwójnego opodatkowania unika się w następujący sposób: jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga dochód, który zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy może być opodatkowany w Republice Czeskiej, Polska zwolni taki dochód z opodatkowania.”.

W niniejszym przypadku nie ma żadnych wątpliwości co do tego, że wynagrodzenie przyznane, na podstawie uchwały zgromadzenia wspólników, osobie, która pełni funkcję członka zarządu spółki czeskiej, jest „wynagrodzeniem dyrektora” (z tytułu członkostwa w zarządzie) w rozumieniu art. 15 umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, zawartej pomiędzy Polską a Czechami. Z tego względu wynagrodzenie to jest zwolnione z opodatkowania w Polsce.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2032 z późn. zm.) – osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Natomiast stosownie do art. 3 ust. 1a cyt. ustawy – za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

 1. posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
 2. przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

W myśl art. 4a ww. ustawy – przepisy art. 3 ust. 1, 1a, 2a i 2b stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

W świetle powyżej przytoczonych przepisów należy zauważyć, że zgodnie z zasadą nieograniczonego obowiązku podatkowego osoby fizyczne, jeśli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów, co oznacza, że do tej kategorii osób mają zastosowanie ogólne reguły podatkowe korygowane wyłącznie treścią umów międzynarodowych w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu.

Z treści wniosku oraz jego uzupełnienia wynika, że Wnioskodawca jest członkiem zarządu w spółce mającej siedzibę w Republice Czeskiej. Spółka stanowi czeski odpowiednik polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (s.r.o.) Wynagrodzenie Wnioskodawcy ma zostać ustalone na podstawie uchwały podjętej przez zgromadzenie wspólników spółki czeskiej i będzie to wynagrodzenie za zarządzanie tą spółką tj. za wykonywanie wszystkich czynności w imieniu tej spółki i reprezentowanie spółki - analogiczne do wynagrodzenia, które na podstawie polskich przepisów można przyznać członkom zarządu w uchwale zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Powołanie Wnioskodawcy do zarządu spółki czeskiej nastąpiło na podstawie uchwały zgromadzenia wspólników spółki czeskiej.

Uchwała zgromadzenia wspólników będzie stanowić jedyną podstawę wypłaty wynagrodzenia, nie będzie zawarta żadna umowa o zarządzanie pomiędzy spółką czeską a Wnioskodawcą. Wnioskodawca jest aktywny zawodowo również na terytorium Polski i uzyskuje w Polsce przychody podlegające opodatkowaniu zarówno na zasadach ogólnych wg skali podatkowej, jak i podatkiem liniowym 19%. Wnioskodawca nie przebywa w Czechach dłużej niż 183 dni w ciągu każdego roku podatkowego i jest polskim rezydentem podatkowym.

Spółka czeska jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych w Czechach i jest czeskim rezydentem podatkowym. Czynności w zakresie zarządzania i kierowania Spółką są zatem wykonywane przez Wnioskodawcę zarówno na terytorium Czech (bezpośrednie spotkania, wizyty wymagające jego osobistej obecności), jak i zdalnie z Polski lub innych krajów, w których Wnioskodawca aktualnie przebywa. Członkostwo Wnioskodawcy w zarządzie spółki czeskiej będzie członkostwem w „zarządzie, radzie nadzorczej lub innym podobnym organie spółki” w rozumieniu art. 15 umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej pomiędzy Polską a Czechami. Wnioskodawca nie pełni w Spółce żadnej innej funkcji, nie jest w niej zatrudniony ani też związany żadną umową cywilnoprawną.

Wynagrodzenie otrzymywane przez Wnioskodawcę będzie przysługiwało wyłącznie za czynności związane z pełnieniem funkcji, tj. za prowadzenie przedsiębiorstwa, reprezentowanie Spółki w kontaktach handlowych, negocjacjach, przy podpisywaniu umów. Wnioskodawca nie będzie wykonywał innych czynności, które nie są związane z pełnieniem funkcji zarządzających.

W stosunku do przedstawionego powyżej zdarzenia przyszłego będącego przedmiotem niniejszej interpretacji znajdą zastosowanie odpowiednie uregulowania zawartej umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzonej w Warszawie dnia 13 września 2011 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 991 z póź. zm.).

Na podstawie art. 15 ww. Umowy – wynagrodzenia dyrektorów oraz inne podobne wynagrodzenia uzyskane przez osobę mającą miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie z tytułu jej członkostwa w zarządzie, radzie nadzorczej lub innym podobnym organie spółki mającej siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie, mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie.

Postanowienie w umowie, że danego rodzaju dochód „może podlegać” opodatkowaniu w jednym z państw (najczęściej w państwie źródła) nie oznacza, że podatnik może wybrać państwo, w którym opodatkuje swój dochód i zapłaci podatek. Postanowienie to wskazuje natomiast, że państwo źródła ma prawo opodatkować dany dochód, bez względu na to, czy dochód ten podlegać będzie opodatkowaniu w drugim państwie (państwie rezydencji). Przypisanie prawa do opodatkowania nie ma tutaj charakteru wyłączności.

W myśl ww. przepisu art. 15 UPO, dochód osoby mającej miejsce zamieszkania na terytorium Polski pełniącej funkcję członka zarządu w spółce mającej siedzibę na terytorium Czech, może być opodatkowany w państwie źródła, tj. w Czechach, oraz w państwie rezydencji, tj. w Polsce.

Jednocześnie jednak, w celu zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu tego dochodu w Polsce, należy zastosować określoną w Umowie metodę unikania podwójnego opodatkowania.

Zgodnie z treścią art. 21 ust. 1 pkt a) ww. Umowy – w przypadku Polski – podwójnego opodatkowania unika się w następujący sposób: jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga dochód, który zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy może być opodatkowany w Republice Czeskiej, Polska zwolni taki dochód z opodatkowania, z zastrzeżeniem postanowień liter b) – c) niniejszego ustępu

Z kolei, stosownie do postanowień art. 21 ust. 1 lit c) ww. Umowy – jeżeli zgodnie z jakimikolwiek postanowieniami niniejszej Umowy, dochód uzyskany przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce jest zwolniony z opodatkowania w Polsce, wówczas Polska może, przy obliczaniu kwoty podatku od pozostałego dochodu takiej osoby, uwzględnić zwolniony dochód.

Oznacza to, że dochód uzyskany przez podatnika z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu w Spółce z siedzibą w Czechach jest zwolniony z opodatkowania w Polsce.

Przy czym, jeżeli podatnik uzyska w danym roku podatkowym inne dochody podlegające opodatkowaniu w Polsce, (a zgodnie z przedstawionym opisem zdarzenia przyszłego Wnioskodawca osiąga dochody na terytorium Polski) wówczas dochód uzyskany w Czechach powinien zostać uwzględniony dla potrzeb obliczenia stopy procentowej podatku od pozostałego dochodu podlegającego opodatkowaniu w Polsce.

Podatek taki określa się zgodnie z art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który stanowi następujący sposób obliczenia:

 1. do dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym dodaje się dochody zwolnione od tego podatku i od sumy tych dochodów oblicza się podatek według skali określonej w ust. 1,
 2. ustala się stopę procentową tego podatku do tak obliczonej sumy dochodów,
 3. ustaloną w ww. sposób stopę procentową stosuje się do dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Przedstawioną w powyżej przywołanym art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zasadę opodatkowania stosuje się wyłącznie w przypadku, jeśli podatnik oprócz dochodów zwolnionych z opodatkowania na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, osiągnął inne dochody podlegające opodatkowaniu w Polsce na ogólnych zasadach lub korzystając z preferencyjnego rozliczenia rocznego, np. z małżonkiem. W przeciwnym razie, podatnik nie ma obowiązku składania zeznania podatkowego w Polsce.

W świetle powyżej zaprezentowanych stwierdzeń oraz obowiązujących przepisów prawa podatkowego należy przyjąć, że uzyskiwane przez Wnioskodawcę wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji zarządczych w Spółce mającej siedzibę na terytorium Czech podlegać będzie opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 15 umowy polsko-czeskiej, tj. w Czechach i w Polsce. Jednocześnie należy wskazać, że w Polsce, by uniknąć podwójnego opodatkowania zastosuje się tzw. metodę wyłączenia z progresją, określoną w art. 21 ust. 1 pkt a) i c) ww. Umowy w związku z art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Oznacza to, że dochód Wnioskodawcy uzyskany z tytułu pełnienia funkcji zarządczych w Spółce s siedziba na terytorium Czech będzie zwolniony z opodatkowania w Polsce. Przy czym, jeżeli Wnioskodawca uzyskałaby inne dochody w roku podatkowym podlegające opodatkowaniu w Polsce, to dochód uzyskany w Czechach powinien zostać uwzględniony dla potrzeb obliczenia stopy procentowej podatku – od pozostałego dochodu Wnioskodawcy podlegającego opodatkowaniu w Polsce.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Końcowo należy zastrzec, że niniejsza interpretacja dotyczy wyłącznie wynagrodzenia za czynności zarządcze wykonywane na rzecz Spółki czeskiej, o którym mowa w art. 15 ww. umowy polsko-czeskiej. Gdyby Wnioskodawca otrzymywał od Spółki wynagrodzenie z innego tytułu niż wskazany powyżej – interpretacja w tym zakresie nie wywoła skutków prawnych.

Organ wydający niniejszą interpretację podkreśla, że jeżeli przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego będzie się różnił od zdarzenia występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego zdarzenia przyszłego. Należy też zauważyć, że na podatniku spoczywa obowiązek udowodnienia w toku ewentualnego postępowania podatkowego okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369 z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.