0113-KDIPT2-3.4011.199.2018.2.DS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Sposób opodatkowania diet wypłaconych Członkom Zarządu oraz ryczałtu wypłaconego Prezesowi Zarządu za udział w posiedzeniach Zarządu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 19 lutego 2018 r. (data wpływu 27 marca 2018 r.), uzupełnionym pismem z dnia 29 maja 2018 r. (data wpływu 7 czerwca 2018 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu opodatkowania diet wypłaconych Członkom Zarządu oraz ryczałtu wypłaconego Prezesowi Zarządu za udział w posiedzeniach Zarządu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 marca 2018 r. wpłynął do tutejszego Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu opodatkowania diet wypłaconych Członkom Zarządu oraz ryczałtu wypłaconego Prezesowi Zarządu za udział w posiedzeniach Zarządu.

Wniosek ten nie spełniał wymogów, o których mowa w art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.), w związku z czym pismem z dnia 19 maja 2018 r., nr 0113-KDIPT2-3.4011.199.2018.1.DS na podstawie art. 13 § 2a, art. 169 § 1 i § 2 w związku z art. 14h wymienionej ustawy, wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie do uzupełnienia ww. wniosku wysłano w dniu 21 maja 2018 r. (data doręczenia 28 maja 2018 r.). W odpowiedzi na ww. wezwanie w dniu 7 czerwca 2018 r. wpłynęło uzupełnienie wniosku, przesłane za pośrednictwem .... (data nadania 1 czerwca 2018 r.).

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny (po uzupełnieniu wniosku):

Wnioskodawca (lub „Izba”) zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz. U. z 2016 r., poz. 1285), jest organizacją samorządu gospodarczego rzemiosła zrzeszającą cechy, spółdzielnie rzemieślnicze i rzemieślników należących do cechów, a także inne jednostki organizacyjne, jeżeli ich celem jest wspieranie rozwoju gospodarczego rzemiosła. Zgodnie ze statutem Organami Wnioskodawcy są:

 1. Zjazd Delegatów
 2. Zarząd
 3. Komisja Rewizyjna
 4. Odwoławczy Sąd R.

Zjazd jest najwyższym organem Wnioskodawcy uprawnionym do podejmowania uchwał we wszystkich sprawach rzemiosła i jego organizacji na terenie działania Wnioskodawcy. Delegatami są członkowie organizacji zrzeszonych u Wnioskodawcy oraz zgodnie ze statutem Wnioskodawcy – przedsiębiorcy zrzeszeni w Izbie. Delegaci wybierani są na czteroletnią kadencję.

Zjazd uchwałą nr ... z dnia ... dokonał wyboru Prezesa Zarządu – Izby oraz uchwałą nr ... z dnia dokonał akceptacji składu Zarządu Wnioskodawcy.

Zarząd w okresie między Zjazdami, jest najwyższym organem Izby i wykonuje funkcje uchwałodawcze w sprawach określonych w statucie do jego kompetencji.

Zarząd składa się z członków rzemieślników i przedsiębiorców: Prezesa Zarządu jako Prezesa Izby oraz 13 członków Zarządu. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, lecz co najmniej raz na dwa miesiące.

Uchwałą Zarządu nr ... z dnia ... ustalono:

 1. ryczałt w wysokości 2 000 zł brutto miesięcznie dla Prezesa Zarządu, za pełnienie dyżurów, przewodniczenie posiedzeniom Zarządu i reprezentowanie Izby,
 2. dietę w wysokości 200 zł brutto dla Zastępców Prezesa i członków Zarządu, za udział w posiedzeniu Zarządu lub Prezydium.

Prezesa Zarządu oraz członków Zarządu z Wnioskodawcą nie wiąże żadna umowa, otrzymują wynagrodzenie od Wnioskodawcy w związku z pełnioną funkcją.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku):
 1. Czy od diet wypłacanych Członkom Zarządu za udział w posiedzeniach Zarządu Wnioskodawca powinien pobrać zryczałtowany podatek dochodowy, czy zaliczkę na zasadach ogólnych po uwzględnieniu kosztów uzyskania przychodu 111 zł 25 gr?
 2. Czy od ryczałtu wypłacanego Prezesowi Zarządu za udział w posiedzeniach Zarządu Wnioskodawca powinien pobrać zaliczkę na podatek dochodowy na zasadach ogólnych po uwzględnieniu kosztów uzyskania przychodu 111 zł 25 gr?

Zdaniem Wnioskodawcy (po uzupełnieniu), od ryczałtu wypłacanego Prezesowi Zarządu należy pobierać zaliczkę na podatek dochodowy w wysokości 18% zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych po odliczeniu zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodu w wysokości wskazanej w art. 22 ust. 9 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czyli 111 zł 25 gr.

Od diet wypłacanych Członkom Zarządu nie należy pobierać zryczałtowanego podatku dochodowego w oparciu o art. 30 ust. 1 pkt 5a, natomiast należy pobierać zaliczkę na podatek dochodowy w wysokości 18% zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych po odliczeniu zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodu w wysokości wskazanej w art. 22 ust. 9 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czyli 111 zł 25 gr.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 200 z późn. zm., dalej: „ustawa o PIT”), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT, jako odrębne źródło przychodów ustawodawca wskazał działalność wykonywaną osobiście.

W myśl art. 13 pkt 7 ww. ustawy, za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się przychody otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych.

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca jest organizacją samorządu gospodarczego rzemiosła zrzeszającą cechy, spółdzielnie rzemieślnicze i rzemieślników należących do cechów, a także inne jednostki organizacyjne, jeżeli ich celem jest wspieranie rozwoju gospodarczego rzemiosła. Zjazd Delegatów jest najwyższym organem Izby uprawnionym do podejmowania uchwał we wszystkich sprawach rzemiosła i jego organizacji na terenie działania Izby. Zjazd, stosownymi uchwałami dokonał wyboru Prezesa Zarządu oraz akceptacji składu Zarządu Izby. Zarząd, w okresie między Zjazdami Delegatów, jest najwyższym organem Wnioskodawcy i wykonuje funkcje uchwałodawcze w sprawach określonych w statucie. Składa się On z członków rzemieślników i przedsiębiorców: Prezesa Zarządu jako Prezesa Wnioskodawcy oraz 13 członków Zarządu. Uchwałą Zarządu ustalono ryczałt w wysokości 2 000 zł brutto miesięcznie dla Prezesa Zarządu, za pełnienie dyżurów, przewodniczenie posiedzeniom Zarządu i reprezentowanie Wnioskodawcy, oraz dietę w wysokości 200 zł brutto dla Zastępców Prezesa i członków Zarządu, za udział w posiedzeniu Zarządu lub Prezydium. Prezesa Zarządu oraz członków Zarządu z Wnioskodawcą nie wiąże żadna umowa, otrzymują wynagrodzenie od Izby w związku z pełnioną funkcją.

Jak wynika z powyższego wynagrodzenie Prezesa Zarządu oraz Członków Zarządu, należy uznać za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 oraz art. 13 pkt 7 ustawy o PIT, jako przychody otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powołania, należące do składu zarządów.

Koszty uzyskania przychodów z tytułów określonych w art. 13 pkt 5, 7 i 9 ustala się w wysokości określonej w ust. 2 pkt 1, a jeżeli podatnik tego samego rodzaju przychody uzyskuje od więcej niż jednego podmiotu albo od tego samego podmiotu, ale z tytułu kilku stosunków prawnych, w wysokości określonej w ust. 2 pkt 2 (art. 22 ust. 9 pkt 5 wskazanej ustawy).

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ww. ustawy, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują świadczeń z tytułu działalności, o której mowa w art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz art. 18, osobom określonym w art. 3 ust. 1, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 4, zaliczki na podatek dochodowy, stosując do dokonywanego świadczenia, pomniejszonego o miesięczne koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 oraz o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b), najniższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1.

Stosownie do art. 42 ust. 1 ustawy o PIT, płatnicy, o których mowa w art. 41, przekazują kwoty pobranych zaliczek oraz kwoty zryczałtowanego podatku w terminie do dnia 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) – na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby. Jednakże w przypadku, gdy podatek został pobrany zgodnie z art. 30a ust. 2a, płatnicy, o których mowa w art. 41 ust. 10, przekazują kwotę tego podatku na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

W terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, z zastrzeżeniem art. 45ba ust. 4, płatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani przesłać podatnikom, o których mowa w art. 3 ust. 1, oraz urzędom skarbowym przy pomocy których naczelnicy urzędów skarbowych właściwi według miejsca zamieszkania podatnika wykonują swoje zadania – imienne informacje o wysokości dochodu, o którym mowa w art. 41 ust. 1, sporządzone według ustalonego wzoru (art. 42 ust. 2 pkt 1 ustawy o PIT).

Należy jednak zauważyć, że ustawodawca ukonstytuował w art. 30 ust. 1 pkt 5a ww. ustawy odmienne zasady opodatkowania dla przychodów z działalności wykonywanej osobiście spełniających określone w nim warunki.

Zgodnie z tym przepisem, od dochodów (przychodów) z tytułu, o którym mowa w art. 13 pkt 2 i 5-9, jeżeli kwota należności określona w umowie zawartej z osobą niebędącą pracownikiem płatnika nie przekracza 200 zł, pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 18% przychodu.

Zryczałtowany podatek, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, 4-4b, 5a oraz 13-16 pobiera się bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania (art. 30 ust. 3 ww. ustawy).

Dodatkowo, dochodów (przychodów), o których mowa w ust. 1, nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach określonych w art. 27 (art. 30 ust. 8 wskazanej ustawy).

Analiza normy wyrażonej w powołanym przepisie art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy o PIT wskazuje, że opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym ma miejsce, gdy:

 1. przychody są osiągane z tytułów określonych w art. 13 pkt 2 lub 5-9,
 2. suma należności określona w umowie zawartej ze świadczeniobiorcą nie przekracza kwoty 200 zł,
 3. umowa jest zawarta z osobą niebędącą pracownikiem płatnika.

Uregulowania zawarte w art. 30 ust. 1 pkt 5a ww. ustawy będą mieć zatem zastosowanie w sytuacji, gdy zostaną spełnione łącznie wszystkie przesłanki przewidziane w tym przepisie.

Odnosząc powyższe do okoliczności przedstawionych we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej stwierdzić należy, że pomimo tego, że wysokość diety wypłacanej Członkom Zarządu za udział w posiedzeniach Zarządu lub Prezydium nie przekroczy kwoty 200 zł, nie ma możliwości zastosowania do niej art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wnioskodawca jako płatnik, nie będzie zawierał bowiem z Nimi żadnych umów cywilnoprawnych, a wysokość diety wynikać będzie z podjętej przez Zarząd uchwały.

Zatem, w przedmiotowej sprawie, zarówno od diet wypłacanych Członkom Zarządu, jak i od ryczałtu wypłacanego Prezesowi Zarządu, Wnioskodawca winien pobrać zaliczki na podatek dochodowy według stawki 18% na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z uwzględnieniem kosztów uzyskania przychodu w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, natomiast po zakończeniu roku wystawić tym osobom informację PIT-11.

Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem zdarzenia przyszłego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zgodnie z art. 14na ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800 z poźn. zm.), przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w ... w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17,43-300 Bielsko-Biała.