Członek zarządu | Interpretacje podatkowe

Członek zarządu | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to członek zarządu. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Zastosowanie zwolnienia wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) do należności otrzymanych przez członka zarządu
Fragment:
Wspólnicy Spółki są jednocześnie jej członkami zarządu (dalej: „ Członkowie Zarządu ”). Funkcję członków zarządu Spółki Członkowie Zarządu pełnią na podstawie zawartej umowy spółki R. Sp. z o. o. Wykonując obowiązki członków zarządu Członkowie Zarządu w zakresie prowadzenia spraw Spółki odbywają podróże krajowe (poza miejscowość, w której znajduje się siedziba Spółki) i zagraniczne. W związku z tym ponoszą różnego rodzaju wydatki takie, jak np.: koszty przejazdów, w tym paliwa w związku z używaniem samochodów osobowych prywatnych na cele służbowe, koszty noclegów, wyżywienia, W zakresie wyżywienia w czasie podróży wskazać należy, że Członkowie Zarządu otrzymują diety bądź zwrot kosztów wyżywienia w przypadkach, w których nie wystąpiła wypłata diet. Ponadto w ramach usług noclegowych w wielu przypadkach zapewnione jest śniadanie, przy czym w przypadku noclegu z zapewnionym śniadaniem możliwe są dwa warianty: cena za nocleg obejmuje nocleg wraz ze śniadaniem (na fakturze jest wykazana jedna pozycja), koszt noclegu i koszt śniadania jest wyszczególniony oddzielnie na fakturze. Członkowie Zarządu złożyli oświadczenie, że wypłacone diety i inne należności z tytułu podróży nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.
2016
3
lip

Istota:
Przychody z tytułu składek na ubezpieczenia OC.
Fragment:
Wnioskodawca nadmienia, że obaj zainteresowani mający uczestniczyć w tym samym zdarzeniu przyszłym będącym przedmiotem niniejszego wniosku wspólnego, którzy nie są stroną postępowania (dalej zwani łącznie: „ Współwnioskodawcami ”), są osobami fizycznymi, które zostały przez Radę Nadzorczą Wnioskodawcy uchwałą powołane do pełnienia funkcji odpowiednio Prezesa oraz Członka Zarządu. Jednocześnie są oni zarejestrowanymi podatnikami VAT czynnymi prowadzącymi działalność gospodarczą obejmującą usługi zarządzania przedsiębiorstwami i doradztwo w zakresie zarządzania. W ramach przedmiotowej działalności Współwnioskodawcy zawarli z Wnioskodawcą umowę o świadczenie usług w zakresie zarządzania. Przedmiotem tej umowy jest powierzenie przez Wnioskodawcę Współwnioskodawcom do wykonywania świadczenia usług zarządzania polegających na osobistym zarządzaniu powierzonymi obszarami działalności Wnioskodawcy przypisanymi do funkcji odpowiednio Prezesa oraz Członka Zarządu pełnionej w Zarządzie Wnioskodawcy i zgodnie z każdorazowo obowiązującymi regulacjami wewnętrznymi Wnioskodawcy określającymi podział zadań/kompetencji pomiędzy Członków Zarządu lub zgodnie z każdorazowo obowiązującą uchwałą Zarządu Wnioskodawcy w przedmiocie podziału kompetencji pomiędzy Członkami Zarządu, wraz z reprezentacją Wnioskodawcy wobec organów państwowych, organów samorządu terytorialnego i innych podmiotów trzecich Współwnioskodawcy zobowiązali się zarządzać powierzonymi obszarami Wnioskodawcy i zgodnie z przyjętym podziałem kompetencji, z należytą starannością, zgodnie z umową, z przepisami prawa oraz regulacjami wewnętrznymi obowiązującymi w przedsiębiorstwie Wnioskodawcy, w tym uchwałami organów Wnioskodawcy.
2016
30
cze

Istota:
Czy wynagrodzenie Wnioskodawcy z tytułu świadczenia na rzecz spółki {w której obecnie pełni funkcję Członka Zarządu) usług, w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej, będzie podlegało opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy wynagrodzenie Wnioskodawcy z tytułu świadczenia na rzecz spółki {w której obecnie pełni funkcję Członka Zarządu) usług, w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej, będzie podlegało opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych... Zdaniem Wnioskodawcy: Zdaniem Wnioskodawcy, usługi świadczone na rzecz spółki, w której obecnie pełni funkcję Członka Zarządu (na podstawie powołania) w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej będą mogły być opodatkowane według zasad wskazanych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. 19% podatek liniowy), jeśli Wnioskodawca przed dniem uzyskania pierwszego przychodu z tytułu prowadzonej działalności zawiadomi właściwy urząd skarbowy o wyborze tego sposobu opodatkowania oraz pod warunkiem, że zakres tych czynności nie będzie odpowiadał czynnościom, które wykonuje obecnie jako Członek Zarządu w tej spółce. Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy Zdaniem Wnioskodawcy, usługi doradcze świadczone na rzecz spółki, w których pełni funkcję Członka Zarządu w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej, będą mogły być opodatkowane według zasad wskazanych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. 19% podatek liniowy), jeśli Wnioskodawca przed dniem uzyskania pierwszego przychodu z tytułu prowadzonej działalności zawiadomi właściwy urząd skarbowy o wyborze tego sposobu opodatkowania.
2016
29
cze

Istota:
Czy wynagrodzenia wypłacane prezesowi, jedynemu członkowi zarządu jednoosobowej spółki z o.o., których wysokość ustalana jest na podstawie uchwał podejmowanych na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników, podlega zaliczeniu do kosztów podatkowych Spółki?
Fragment:
Art. 201 § 4 ww. ustawy stanowi, że członek zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest powoływany i odwoływany uchwałą wspólników, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. Wybór, w jakiej formie prawnej członek zarządu wykonuje czynności wykonawczo-zarządzające przepisy Kodeksu spółek handlowych pozostawiły Spółce. Powołaniu na członka może towarzyszyć nawiązanie zobowiązaniowego stosunku prawnego (np. stosunku pracy, umowy o zarządzanie, czy umowy o świadczenie usług). Nie jest to jednak konieczne. Pełnienie funkcji członka zarządu na podstawie powołania odbywa się bez wynagrodzenia albo za wynagrodzeniem. Jak wynika z powyższego, możliwość uznania za koszty uzyskania przychodów wydatków dot. członka zarządu uzależniona jest również od łączącego go ze Spółką stosunku (pracy lub inny). W przypadku, gdy członek zarządu nie jest pracownikiem Spółki, konieczność ponoszenia przez Spółkę wydatków na jego rzecz winna wynikać z prawidłowo zawartych umów (np. cywilnoprawnych), a w przypadku ich braku z uchwał wspólników podjętych zgodnie z prawem albo mieć podstawę w umowie Spółki, czy też wynikać z postanowień regulaminów, uchwał lub statutu spółki, określających prawa członków jego władz statutowych.
2016
29
cze

Istota:
Czy wypłacane Członkom Zarządu przez Spółkę diety lub zwrot kosztów z tytułu Delegacji będą podlegały zwolnieniu przedmiotowemu do wysokości określonej w odrębnych przepisach?
Fragment:
Wnioskodawczyni wraz ze Wspólnikiem (dalej łącznie: „ Wspólnicy ” lub „ Członkowie Zarządu ”) pełnią funkcje członków zarządu Spółki na podstawie powołania. Na podstawie umowy Spółki każdy z Członków Zarządu jest uprawniony do samodzielnego prowadzenia spraw Spółki oraz reprezentowania spółki wobec osób trzecich. Jednocześnie Wnioskodawca nie wyklucza, że Członkowie Zarządu Spółki na podstawie umów zawieranych przez Spółkę z jej kontrahentami oraz na podstawie zawartych przez Wspólników ze Spółką umów zlecenia i o dzieło będą podejmowali czynności związane z realizacją uzyskanych przez Spółkę zleceń, w szczególności w zakresie projektowania ubioru oraz projektowania rozwiązań informatycznych dla klientów Spółki. Uzyskane przez Spółkę zlecenia będą zatem realizowane przez Wspólników w ramach umów o dzieło lub umów zlecenia pomiędzy Członkami Zarządu Spółki Spółką. Umowy zlecenia i o dzieło będą wykonywane co do zasady na terenie siedziby Spółki. Wnioskodawca nie może jednak wykluczyć, że Członkowie Zarządu będą, korzystając z samochodów własnych, samochodów Spółki lub innych środków transportu wyjeżdżać na delegacje do miejsc, gdzie zlecenia będą wdrażane lub gdzie będą prowadzone negocjacje i szkolenia związane z pozyskiwanymi zleceniami, wyznaczonych Spółce przez klientów poza siedzibą Spółki.
2016
10
cze

Istota:
Czy pełnienie funkcji Członka zarządu bez otrzymywania z tego tytułu wynagrodzenia przez pracownika/współpracownika oddelegowanego do Spółki przez Wspólnika będzie stanowiło dla Spółki nieodpłatne świadczenie skutkujące powstaniem przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych?
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 18 marca 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie braku powstania przychodu z nieodpłatnych świadczeń w sytuacji, gdy Członek Zarządu pełni swoją funkcję w Spółce bez wynagrodzenia. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe. I. Sp. z o.o. (dalej: „ Wnioskodawca ” lub „ Spółka ”) posiada status spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Jednym z jej wspólników, posiadającym 50% udziałów w kapitale zakładowym jest A. S.A. (dalej: „ Wspólnik ”). Zarząd Spółki składa się z Prezesa Zarządu oraz Członka Zarządu. Wspólnik do pełnienia funkcji członka Zarządu w Spółce oddelegowuje swojego pracownika/współpracownika (dalej: „ Członek Zarządu ”). Członek Zarządu Spółki nie otrzymuje od Wnioskodawcy żadnego wynagrodzenia z tytułu pełnionej funkcji. Wynagrodzenie oddelegowanemu pracownikowi/współpracownikowi wypłaca Spółka dominująca, tj. A. S.A. na podstawie zawartej z oddelegowanym pracownikiem/współpracownikiem umowy. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy pełnienie funkcji Członka zarządu bez otrzymywania z tego tytułu wynagrodzenia przez pracownika/współpracownika oddelegowanego do Spółki przez Wspólnika będzie stanowiło dla Spółki nieodpłatne świadczenie skutkujące powstaniem przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych...
2016
10
cze

Istota:
Czy pełnienie funkcji Członka zarządu bez otrzymywania z tego tytułu wynagrodzenia przez pracownika/współpracownika oddelegowanego do Spółki przez Wspólnika będzie stanowiło dla Spółki nieodpłatne świadczenie skutkujące powstaniem przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych?
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 18 marca 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie braku powstania przychodu z nieodpłatnych świadczeń w sytuacji, gdy Członek Zarządu pełni swoją funkcję w Spółce bez wynagrodzenia. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe. N. Sp. z o.o. (dalej: „ Wnioskodawca ” lub „ Spółka ”) posiada status spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Jednym z jej wspólników jest A. S.A. (dalej: „ Wspólnik ”). Zarząd Spółki składa się z Prezesa Zarządu oraz Członka Zarządu. Wspólnik do pełnienia funkcji członka Zarządu w Spółce oddelegowuje swojego pracownika/współpracownika (dalej: „ Członek Zarządu ”). Członek Zarządu Spółki nie otrzymuje od Wnioskodawcy żadnego wynagrodzenia z tytułu pełnionej funkcji. Wynagrodzenie oddelegowanemu pracownikowi/współpracownikowi wypłaca Spółka dominująca, tj. A. S.A. na podstawie zawartej z oddelegowanym pracownikiem/współpracownikiem umowy. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy pełnienie funkcji Członka zarządu bez otrzymywania z tego tytułu wynagrodzenia przez pracownika/współpracownika oddelegowanego do Spółki przez Wspólnika będzie stanowiło dla Spółki nieodpłatne świadczenie skutkujące powstaniem przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych...
2016
10
cze

Istota:
Czy pełnienie funkcji Członka zarządu bez otrzymywania z tego tytułu wynagrodzenia przez pracownika/współpracownika oddelegowanego do Spółki przez Wspólnika będzie stanowiło dla Spółki nieodpłatne świadczenie skutkujące powstaniem przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych?
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 18 marca 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie braku powstania przychodu z nieodpłatnych świadczeń w sytuacji, gdy Członek Zarządu pełni swoją funkcję w Spółce bez wynagrodzenia. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe. E. Sp. z o.o. (dalej: „ Wnioskodawca ” lub „ Spółka ”) posiada status spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Jednym z jej wspólników jest A. S.A. (dalej: „ Wspólnik ”). Zarząd Spółki składa się z Prezesa Zarządu oraz Członka Zarządu. Wspólnik do pełnienia funkcji członka Zarządu w Spółce oddelegowuje swojego pracownika/współpracownika (dalej: „ Członek Zarządu ”). Członek Zarządu Spółki nie otrzymuje od Wnioskodawcy żadnego wynagrodzenia z tytułu pełnionej funkcji. Wynagrodzenie oddelegowanemu pracownikowi/współpracownikowi wypłaca Spółka dominująca, tj. A. S.A. na podstawie zawartej z oddelegowanym pracownikiem/współpracownikiem umowy. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy pełnienie funkcji Członka zarządu bez otrzymywania z tego tytułu wynagrodzenia przez pracownika/współpracownika oddelegowanego do Spółki przez Wspólnika będzie stanowiło dla Spółki nieodpłatne świadczenie skutkujące powstaniem przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych...
2016
10
cze

Istota:
Czy pełnienie funkcji Członka zarządu bez otrzymywania z tego tytułu wynagrodzenia przez pracownika/współpracownika oddelegowanego do Spółki przez Wspólnika będzie stanowiło dla Spółki nieodpłatne świadczenie skutkujące powstaniem przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych?
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 18 marca 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie braku powstania przychodu z nieodpłatnych świadczeń w sytuacji, gdy Członek Zarządu pełni swoją funkcję w Spółce bez wynagrodzenia. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe. C. Sp. z o.o. (dalej: „ Wnioskodawca ” lub „ Spółka ”) posiada status spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Jednym z jej wspólników jest A. S.A. (dalej: „ Wspólnik ”). Zarząd Spółki składa się z Prezesa Zarządu oraz Członka Zarządu. Wspólnik do pełnienia funkcji członka Zarządu w Spółce oddelegowuje swojego pracownika/współpracownika (dalej: „ Członek Zarządu ”). Członek Zarządu Spółki nie otrzymuje od Wnioskodawcy żadnego wynagrodzenia z tytułu pełnionej funkcji. Wynagrodzenie oddelegowanemu pracownikowi/współpracownikowi wypłaca Spółka dominująca, tj. A. SA. na podstawie zawartej z oddelegowanym pracownikiem/współpracownikiem umowy. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy pełnienie funkcji Członka zarządu bez otrzymywania z tego tytułu wynagrodzenia przez pracownika/współpracownika oddelegowanego do Spółki przez Wspólnika będzie stanowiło dla Spółki nieodpłatne świadczenie skutkujące powstaniem przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych...
2016
10
cze

Istota:
Czy pełnienie funkcji Członka zarządu bez otrzymywania z tego tytułu wynagrodzenia przez pracownika/współpracownika oddelegowanego do Spółki przez Wspólnika będzie stanowiło dla Spółki nieodpłatne świadczenie skutkujące powstaniem przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych?
Fragment:
Zgodnie natomiast z § 4 tego przepisu członek zarządu jest powoływany i odwoływany uchwałą wspólników, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. Przy czym „ powołanie ” jest ogólnym terminem obejmującym każdą formę prowadzącą do nawiązania stosunku organizacyjnego do pełnienia funkcji. Przepisy Kodeksu spółek handlowych nie łączą wykonywania funkcji członka zarządu z wynagrodzeniem. Zatem należy przyjąć, że możliwa jest i przez prawo dopuszczalna sytuacja pełnienia funkcji członka zarządu bez wynagrodzenia. Zgodnie z opisanym we wniosku stanem faktycznym i zdarzeniem przyszłym, Członek Zarządu, będący pracownikiem/współpracownikiem wspólnika Wnioskodawcy pełni swoje funkcje w Spółce bez wynagrodzenia. Uwzględniając opisany we wniosku stan faktyczny i zdarzenie przyszłe oraz powołane przepisy prawa w rozpatrywanej sprawie należy stwierdzić, że pełnienie przez Członka Zarządu swojej funkcji w Spółce bez wynagrodzenia nie będzie stanowić dla Spółki przychodu z nieodpłatnych świadczeń. W ramach stosunków łączących spółkę kapitałową ze wspólnikami takiej spółki szczególną rolę odgrywają świadczenia wynikające z umowy spółki. Do takich świadczeń zaliczyć można między innymi obowiązek wniesienia wkładu na kapitał zakładowy spółki, obowiązek wnoszenia dopłat uchwalonych przez zgromadzenie wspólników, pełnienie funkcji w organach spółki, itp.
2016
10
cze

Istota:
Czy pełnienie funkcji Członka zarządu bez otrzymywania z tego tytułu wynagrodzenia przez pracownika/współpracownika oddelegowanego do Spółki przez Wspólnika będzie stanowiło dla Spółki nieodpłatne świadczenie skutkujące powstaniem przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych?
Fragment:
Zgodnie natomiast z § 4 tego przepisu członek zarządu jest powoływany i odwoływany uchwałą wspólników, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. Przy czym „ powołanie ” jest ogólnym terminem obejmującym każdą formę prowadzącą do nawiązania stosunku organizacyjnego do pełnienia funkcji. Przepisy Kodeksu spółek handlowych nie łączą wykonywania funkcji członka zarządu z wynagrodzeniem. Zatem należy przyjąć, że możliwa jest i przez prawo dopuszczalna sytuacja pełnienia funkcji członka zarządu bez wynagrodzenia. Zgodnie z opisanym we wniosku stanem faktycznym i zdarzeniem przyszłym, Członek Zarządu, będący pracownikiem/współpracownikiem wspólnika Wnioskodawcy pełni swoje funkcje w Spółce bez wynagrodzenia. Uwzględniając opisany we wniosku stan faktyczny i zdarzenie przyszłe oraz powołane przepisy prawa w rozpatrywanej sprawie należy stwierdzić, że pełnienie przez Członka Zarządu swojej funkcji w Spółce bez wynagrodzenia nie będzie stanowić dla Spółki przychodu z nieodpłatnych świadczeń. W ramach stosunków łączących spółkę kapitałową ze wspólnikami takiej spółki szczególną rolę odgrywają świadczenia wynikające z umowy spółki. Do takich świadczeń zaliczyć można między innymi obowiązek wniesienia wkładu na kapitał zakładowy spółki, obowiązek wnoszenia dopłat uchwalonych przez zgromadzenie wspólników, pełnienie funkcji w organach spółki, itp.
2016
10
cze

Istota:
Czy pełnienie funkcji Członka zarządu bez otrzymywania z tego tytułu wynagrodzenia przez pracownika/współpracownika oddelegowanego do Spółki przez Wspólnika będzie stanowiło dla Spółki nieodpłatne świadczenie skutkujące powstaniem przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych?
Fragment:
Zgodnie natomiast z § 4 tego przepisu członek zarządu jest powoływany i odwoływany uchwałą wspólników, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. Przy czym „ powołanie ” jest ogólnym terminem obejmującym każdą formę prowadzącą do nawiązania stosunku organizacyjnego do pełnienia funkcji. Przepisy Kodeksu spółek handlowych nie łączą wykonywania funkcji członka zarządu z wynagrodzeniem. Zatem należy przyjąć, że możliwa jest i przez prawo dopuszczalna sytuacja pełnienia funkcji członka zarządu bez wynagrodzenia. Zgodnie z opisanym we wniosku stanem faktycznym i zdarzeniem przyszłym, Członek Zarządu, będący pracownikiem/współpracownikiem wspólnika Wnioskodawcy pełni swoje funkcje w Spółce bez wynagrodzenia. Uwzględniając opisany we wniosku stan faktyczny i zdarzenie przyszłe oraz powołane przepisy prawa w rozpatrywanej sprawie należy stwierdzić, że pełnienie przez Członka Zarządu swojej funkcji w Spółce bez wynagrodzenia nie będzie stanowić dla Spółki przychodu z nieodpłatnych świadczeń. W ramach stosunków łączących spółkę kapitałową ze wspólnikami takiej spółki szczególną rolę odgrywają świadczenia wynikające z umowy spółki. Do takich świadczeń zaliczyć można między innymi obowiązek wniesienia wkładu na kapitał zakładowy spółki, obowiązek wnoszenia dopłat uchwalonych przez zgromadzenie wspólników, pełnienie funkcji w organach spółki, itp.
2016
10
cze

Istota:
Czy pełnienie funkcji Członka zarządu bez otrzymywania z tego tytułu wynagrodzenia przez pracownika/współpracownika oddelegowanego do Spółki przez Wspólnika będzie stanowiło dla Spółki nieodpłatne świadczenie skutkujące powstaniem przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych?
Fragment:
Zgodnie natomiast z § 4 tego przepisu członek zarządu jest powoływany i odwoływany uchwałą wspólników, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. Przy czym „ powołanie ” jest ogólnym terminem obejmującym każdą formę prowadzącą do nawiązania stosunku organizacyjnego do pełnienia funkcji. Przepisy Kodeksu spółek handlowych nie łączą wykonywania funkcji członka zarządu z wynagrodzeniem. Zatem należy przyjąć, że możliwa jest i przez prawo dopuszczalna sytuacja pełnienia funkcji członka zarządu bez wynagrodzenia. Zgodnie z opisanym we wniosku stanem faktycznym i zdarzeniem przyszłym, Członek Zarządu, będący pracownikiem/współpracownikiem wspólnika Wnioskodawcy pełni swoje funkcje w Spółce bez wynagrodzenia. Uwzględniając opisany we wniosku stan faktyczny i zdarzenie przyszłe oraz powołane przepisy prawa w rozpatrywanej sprawie należy stwierdzić, że pełnienie przez Członka Zarządu swojej funkcji w Spółce bez wynagrodzenia nie będzie stanowić dla Spółki przychodu z nieodpłatnych świadczeń. W ramach stosunków łączących spółkę kapitałową ze wspólnikami takiej spółki szczególną rolę odgrywają świadczenia wynikające z umowy spółki. Do takich świadczeń zaliczyć można między innymi obowiązek wniesienia wkładu na kapitał zakładowy spółki, obowiązek wnoszenia dopłat uchwalonych przez zgromadzenie wspólników, pełnienie funkcji w organach spółki, itp.
2016
10
cze
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.