Członek zarządu | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to członek zarządu. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
29
maj

Istota:

Wykonywanie funkcji członka zarządu spółki bez uzyskiwania z tego tytułu wynagrodzenia stanowi nieodpłatne świadczenie podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Fragment:

Stosownie do art. 201 § 4 k.s.h., członek zarządu jest powoływany i odwoływany uchwałą wspólników, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. Z przywołanych wyżej przepisów wynika, iż członkiem zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest osoba, której poprzez powołanie do zarządu przyznano upoważnienie do prowadzenia spraw spółki oraz jej reprezentacji (K. Kułak, Stosunek członkostwa w zarządzie spółki kapitałowej, Warszawa 2015, s. 38). Skuteczne powołanie do zarządu jest warunkiem powstania stosunku członkostwa w zarządzie spółki kapitałowej. Należy zauważyć, że to od woli wspólników spółki zależy, czy powołanie (w rozumieniu przepisów kodeksu spółek handlowych) będzie stanowiło jedyną podstawę wykonywania przez członka zarządu obowiązków, czy też z członkiem zarządu zostanie, niejako dodatkowo, nawiązana umowa o pracę albo umowa o zarządzanie. Co istotne, przepisy kodeksu spółek handlowych nie wprowadzają obowiązku wypłaty członkowi zarządu wynagrodzenia. Należy zatem uznać, że dopuszczalne jest, aby członek zarządu sprawował swoją funkcję nieodpłatnie. Przepisy ustawy o CIT nie zawierają definicji przychodu podatkowego. Ustawodawca ograniczył się jedynie do wymienienia w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j.

2018
29
maj

Istota:

Obowiązki płatnika zawiązane z ubezpieczeniem członków zarządu

Fragment:

Integralną częścią umowy ubezpieczenia (polisy) są Ogólne Warunki Ubezpieczenia (dalej: OWU), zgodnie z którymi „ ubezpieczony ” oznacza osobę fizyczną, która w okresie ubezpieczenia była, jest lub będzie: członkiem organów Spółki (przez którego rozumie się dowolną osobę pełniącą funkcję członka zarządu lub rady nadzorczej Spółki), prokurentem ustanowionym przez zarząd, o ile jest on prawidłowo wpisany, jako prokurent do rejestru przedsiębiorców prowadzonego dla Spółki, faktycznym członkiem zarządu, pracownikiem, prawnym współmałżonkiem członka organów Spółki lub pracownika, jednak wyłącznie w sytuacji, gdy roszczenie jest wynikiem nieprawidłowego działania danego członka organów spółki lub pracownika, spadkobiercą lub prawnym przedstawicielem zmarłego członka organów Spółki lub pracownika, prawnym przedstawicielem członka organów Spółki lub pracownika w przypadku utraty zdolności do czynności prawnych lub upadłości danego członka organów Spółki lub pracownika, dowolną z osób sprawujących funkcje kontrolowane, wymienione w punkcie s59 Ustawy o Usługach i Rynkach Finansowych z 2000 r. („ Financial Services and Markets Act 2000 ”), osobą przewidzianą do objęcia funkcji członka zarządu, wskazaną w dowolnym giełdowym memorandum informacyjnym lub prospekcie wydanym przez Spółkę, prawnikiem zatrudnionym przez Spółkę, który w ramach pełnienia obowiązków zobowiązany jest przestrzegać przepisów Ustawy ....”), głównym księgowym, ale tylko wtedy, gdy i tylko w takim zakresie, w jakim Ubezpieczony działa na rzecz i w imieniu Spółki w każdej z wyżej wymienionych możliwości.

2018
28
maj

Istota:

Czy w związku z nieodpłatnym pełnieniem przez Wspólnika funkcji członka Zarządu Spółki po stronie Wnioskodawcy powstaje przychód z nieodpłatnych świadczeń podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?

Fragment:

Stosownie do art. 201 § 4 k.s.h., członek zarządu jest powoływany i odwoływany uchwałą wspólników, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. Z przywołanych wyżej przepisów wynika, że członkiem zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest osoba, której poprzez powołanie do zarządu przyznano upoważnienie do prowadzenia spraw spółki oraz jej reprezentacji (K. Kułak, Stosunek członkostwa w zarządzie spółki kapitałowej, Warszawa 2015, s. 38). Skuteczne powołanie do zarządu jest warunkiem powstania stosunku członkostwa w zarządzie spółki kapitałowej. Należy zauważyć, że to od woli wspólników spółki zależy, czy powołanie (w rozumieniu przepisów kodeksu spółek handlowych) będzie stanowiło jedyną podstawę wykonywania przez członka zarządu obowiązków, czy też z członkiem zarządu zostanie, niejako dodatkowo, nawiązana umowa o pracę albo umowa o zarządzanie. Co istotne, przepisy kodeksu spółek handlowych nie wprowadzają obowiązku wypłaty członkowi zarządu wynagrodzenia. Należy zatem uznać, że dopuszczalne jest, aby członek zarządu sprawował swoją funkcję nieodpłatnie. Przepisy ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j.

2018
28
maj

Istota:

Czy w związku z nieodpłatnym pełnieniem przez Wspólnika funkcji członka Zarządu Spółki po stronie Wnioskodawcy powstaje przychód z nieodpłatnych świadczeń podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?

Fragment:

Stosownie do art. 201 § 4 k.s.h., członek zarządu jest powoływany i odwoływany uchwałą wspólników, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. Z przywołanych wyżej przepisów wynika, że członkiem zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest osoba, której poprzez powołanie do zarządu przyznano upoważnienie do prowadzenia spraw spółki oraz jej reprezentacji (K. Kułak, Stosunek członkostwa w zarządzie spółki kapitałowej, Warszawa 2015, s. 38). Skuteczne powołanie do zarządu jest warunkiem powstania stosunku członkostwa w zarządzie spółki kapitałowej. Należy zauważyć, że to od woli wspólników spółki zależy, czy powołanie (w rozumieniu przepisów kodeksu spółek handlowych) będzie stanowiło jedyną podstawę wykonywania przez członka zarządu obowiązków, czy też z członkiem zarządu zostanie, niejako dodatkowo, nawiązana umowa o pracę albo umowa o zarządzanie. Co istotne, przepisy kodeksu spółek handlowych nie wprowadzają obowiązku wypłaty członkowi zarządu wynagrodzenia. Należy zatem uznać, że dopuszczalne jest, aby członek zarządu sprawował swoją funkcję nieodpłatnie. Przepisy ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j.

2018
28
maj

Istota:

Skutki podatkowe i obowiązki płatnika w związku z ponoszonymi przez Spółkę świadczeniami na rzecz Członków Zarządu, w części dotyczącej zwrotu wydatków za podróż samochodem prywatnym w celu uczestniczenia w spotkaniach, konferencjach, seminariach i innych wydarzeniach oraz pokrycia wydatków noclegowych związanych z uczestnictwem w konferencji bądź seminarium dotyczących tematyki branżowej, oraz w części dotyczącej udostępnienia składników majątkowych spółki oraz pokrycia kosztów uczestnictwa w konferencji, seminarium dotyczących tematyki branżowej.

Fragment:

Należy bowiem zauważyć, że reprezentowanie Spółki na spotkaniach, konferencjach, seminariach i innych wydarzeniach (dotyczących tylko tematyki branżowej) przez Członków Zarządu stanowi wykonywanie czynności zarządu przez Członków Zarządu w oparciu o zawartą ze Spółką umowę. Nie sposób mówić zatem o powstaniu przychodu po stronie Członka Zarządu w sytuacji, gdy uczestnictwo w konferencji, bądź seminarium jest jednym z warunków wykonywania umowy. Tak więc, skoro Członkowie Zarządu nie otrzymują od Spółki jakiegokolwiek przysporzenia majątkowego (brak przychodu), to na Wnioskodawcy nie ciążą obowiązki płatnika z tytułu poniesienia kosztów opłaty za wstęp Członków Zarządu na Konferencje. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie braku powstania przychodu po stronie Członków Zarządu, w związku z pokryciem kosztów ich uczestnictwem w konferencji bądź seminarium dotyczącym tematyki branżowej oraz braku obowiązku obliczenia i odprowadzenia zaliczki na podatek przez Wnioskodawcę jest prawidłowe. W odniesieniu do kwestii pokrycia Członkom Zarządu wydatków noclegowych oraz zwrotu wydatków za podróż samochodem prywatnym, celem uczestnictwa przez nich w spotkaniach, konferencjach, seminariach i innych wydarzeniach należy zauważyć, że pokrywanie przez Wnioskodawcę wydatków z ww. tytułu stanowić będzie dla Członków Zarządu przychód w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2018
23
maj

Istota:

Wykonywanie funkcji członka zarządu spółki bez uzyskiwania z tego tytułu wynagrodzenia stanowi nieodpłatne świadczenie podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Fragment:

Funkcję członków zarządu Wnioskodawcy pełnią T.M. (Prezes), T.G. (Członek) oraz B.W. (Członek) – którzy są również członkami zarządu lub pracownikami Spółki Y. Członkowie zarządu Wnioskodawcy nie pobierają wynagrodzenia za sprawowanie Zarządu w owej spółce, wynagradzani są za sprawowanie zarządu/pracę w Spółce Y. lub w innych spółkach grupy kapitałowej. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy zarządzanie Wnioskodawcą przez członków zarządu Spółki Y., będącej jedynym udziałowcem Spółki X., bez wynagrodzenia wypłacanego przez Wnioskodawcę, stanowi świadczenie nieodpłatne w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2343, z późn. zm., dalej: „ u.p.d.o.p. ”), podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych z tytułu nieodpłatnego świadczenia? Zdaniem Wnioskodawcy, pełnienie przez ww. osoby, będące członkami zarządu Spółki Y., funkcji członków zarządu Wnioskodawcy, bez uzyskiwania z tego tytułu wynagrodzenia, nie stanowi świadczenia nieodpłatnego, a tym samym nie spowoduje to powstania po stronie Wnioskodawcy przychodu do opodatkowania z tytułu nieodpłatnego świadczenia.

2018
23
maj

Istota:

Wykonywanie funkcji członka zarządu spółki bez uzyskiwania z tego tytułu wynagrodzenia stanowi nieodpłatne świadczenie podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Fragment:

Funkcję członków zarządu Wnioskodawcy pełnią T.M. (Prezes), T.G. (Członek) oraz B.W. (Członek) – którzy są również członkami zarządu lub pracownikami Spółki W. lub w innych spółkach grupy kapitałowej. Członkowie zarządu Wnioskodawcy nie pobierają wynagrodzenia za sprawowanie Zarządu w owej spółce, wynagradzani są za sprawowanie zarządu w Spółce W. lub w innych spółkach grupy kapitałowej. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy zarządzanie Wnioskodawcą przez członków zarządu Spółki W., bez wynagrodzenia wypłacanego przez Wnioskodawcę, stanowi świadczenie nieodpłatne w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2343, z późn. zm., dalej: „ u.p.d.o.p. ”), podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych z tytułu nieodpłatnego świadczenia? Zdaniem Wnioskodawcy, pełnienie przez ww. osoby, będące członkami zarządu Spółki W., funkcji członków zarządu Wnioskodawcy, bez uzyskiwania z tego tytułu wynagrodzenia, nie stanowi świadczenia nieodpłatnego, a tym samym nie spowoduje to powstania po stronie Wnioskodawcy przychodu do opodatkowania z tytułu nieodpłatnego świadczenia.

2018
23
maj

Istota:

Wykonywanie funkcji członka zarządu spółki bez uzyskiwania z tego tytułu wynagrodzenia stanowi nieodpłatne świadczenie podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Fragment:

Funkcję członków zarządu Wnioskodawcy pełnią T.M. (Prezes), T.G. (Członek) oraz B.W. (Członek) – którzy są również członkami zarządu lub pracownikami Spółki Z. Członkowie zarządu Wnioskodawcy nie pobierają wynagrodzenia za sprawowanie Zarządu w owej spółce, wynagradzani są za sprawowanie zarządu w Spółce Z. lub w innych spółkach grupy kapitałowej. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy zarządzanie Wnioskodawcą przez członków zarządu Spółki Z., bez wynagrodzenia wypłacanego przez Wnioskodawcę, stanowi świadczenie nieodpłatne w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2343, z późn. zm., dalej: „ u.p.d.o.p. ”), podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych z tytułu nieodpłatnego świadczenia? Zdaniem Wnioskodawcy, pełnienie przez ww. osoby, będące członkami zarządu Spółki Z., funkcji członków zarządu Wnioskodawcy, bez uzyskiwania z tego tytułu wynagrodzenia, nie stanowi świadczenia nieodpłatnego, a tym samym nie spowoduje to powstania po stronie Wnioskodawcy przychodu do opodatkowania z tytułu nieodpłatnego świadczenia.

2018
18
maj

Istota:

W zakresie ustalenia, czy nieodpłatne pełnienie przez Wspólnika funkcji członka Zarządu na rzecz Spółki będzie stanowiło nieodpłatne świadczenie.

Fragment:

Stosownie do art. 201 § 4 k.s.h., członek zarządu jest powoływany i odwoływany uchwałą wspólników, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. Z przywołanych wyżej przepisów wynika, iż członkiem zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest osoba, której poprzez powołanie do zarządu przyznano upoważnienie do prowadzenia spraw spółki oraz jej reprezentacji (K. Kułak „ Stosunek członkostwa w zarządzie spółki kapitałowej ”, Warszawa 2015, s. 38). Skuteczne powołanie do zarządu jest warunkiem powstania stosunku członkostwa w zarządzie spółki kapitałowej. Należy zauważyć, że to od woli wspólników spółki zależy, czy powołanie (w rozumieniu przepisów kodeksu spółek handlowych) będzie stanowiło jedyną podstawę wykonywania przez członka zarządu obowiązków, czy też z członkiem zarządu zostanie, niejako dodatkowo, nawiązana umowa o pracę albo umowa o zarządzanie. Co istotne, przepisy kodeksu spółek handlowych nie wprowadzają obowiązku wypłaty członkowi zarządu wynagrodzenia. Należy zatem uznać, że dopuszczalne jest, aby członek zarządu sprawował swoją funkcję nieodpłatnie. Przepisy Ustawy CIT nie zawierają definicji przychodu podatkowego.

2018
18
maj

Istota:

Ustalenie, czy nieodpłatne pełnienie przez Wspólnika funkcji członka Zarządu na rzecz Spółki będzie stanowiło nieodpłatne świadczenie

Fragment:

Stosownie do art. 201 § 4 k.s.h., członek zarządu jest powoływany i odwoływany uchwałą wspólników, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. Z przywołanych wyżej przepisów wynika, iż członkiem zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest osoba, której poprzez powołanie do zarządu przyznano upoważnienie do prowadzenia spraw spółki oraz jej reprezentacji (K. Kułak „ Stosunek członkostwa w zarządzie spółki kapitałowej ”, Warszawa 2015, s. 38). Skuteczne powołanie do zarządu jest warunkiem powstania stosunku członkostwa w zarządzie spółki kapitałowej. Należy zauważyć, że to od woli wspólników spółki zależy, czy powołanie (w rozumieniu przepisów kodeksu spółek handlowych) będzie stanowiło jedyną podstawę wykonywania przez członka zarządu obowiązków, czy też z członkiem zarządu zostanie, niejako dodatkowo, nawiązana umowa o pracę albo umowa o zarządzanie. Co istotne, przepisy kodeksu spółek handlowych nie wprowadzają obowiązku wypłaty członkowi zarządu wynagrodzenia. Należy zatem uznać, że dopuszczalne jest, aby członek zarządu sprawował swoją funkcję nieodpłatnie. Przepisy Ustawy o CIT nie zawierają definicji przychodu podatkowego.

2018
10
maj

Istota:

Brak powstania przychodu z nieodpłatnych świadczeń w sytuacji, gdy członek zarządu Wnioskodawcy jest jednocześnie członkiem zarządu w spółce holdingowej będącej jego akcjonariuszem i na podstawie zawartego kontraktu menedżerskiego pełni swoją funkcję u Wnioskodawcy bez wynagrodzenia

Fragment:

Członkami zarządu Wnioskodawcy są członkowie zarządu Spółki. Członkowie zarządu w Spółce pełnią w niej swoje funkcje na podstawie kontraktu menedżerskiego. Otrzymują oni w Spółce odpowiednie wynagrodzenie za pełnienie funkcji członka zarządu. Pełnienie funkcji członków zarządu u Wnioskodawcy następuje nieodpłatnie. Członkowie zarządu, z tytułu pełnienia swojej funkcji u Wnioskodawcy, nie pobierają żadnego wynagrodzenia. W celu ustalenia warunków wykonywania obowiązków członków zarządu, Wnioskodawca podpisał z członkami zarządu kontrakty menedżerskie. Zawarcie kontraktów menedżerskich nie zmieniło jednak nieodpłatnego charakteru pełnienia funkcji członków zarządu u Wnioskodawcy. Nadal jedyne wynagrodzenie członków zarządu Wnioskodawcy za świadczone na jego rzecz usługi stanowi wynagrodzenie, jakie osoby te otrzymują z tytułu pełnienia swojej funkcji w Spółce. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy w związku z pełnieniem przez członków zarządu Spółki funkcji członka zarządu Wnioskodawcy bez uzyskiwania z tego tytułu jakiegokolwiek wynagrodzenia od Wnioskodawcy, Wnioskodawca powinien wykazać przychód (np. z tytułu nieodpłatnych świadczeń)? Stanowisko Wnioskodawcy.

2018
10
maj

Istota:

Brak powstania przychodu z nieodpłatnych świadczeń w sytuacji, gdy członek zarządu Wnioskodawcy jest jednocześnie członkiem zarządu w spółce holdingowej będącej jego udziałowcem i na podstawie zawartego kontraktu menedżerskiego pełni swoją funkcję u Wnioskodawcy bez wynagrodzenia

Fragment:

Członkami zarządu Wnioskodawcy są członkowie zarządu Spółki. Członkowie zarządu w Spółce pełnią w niej swoje funkcje na podstawie kontraktu menedżerskiego. Otrzymują oni w Spółce odpowiednie wynagrodzenie za pełnienie funkcji członka zarządu. Pełnienie funkcji członków zarządu u Wnioskodawcy następuje nieodpłatnie. Członkowie zarządu, z tytułu pełnienia swojej funkcji u Wnioskodawcy, nie pobierają żadnego wynagrodzenia. W celu ustalenia warunków wykonywania obowiązków członków zarządu, Wnioskodawca podpisał z członkami zarządu kontrakty menedżerskie. Zawarcie kontraktów menedżerskich nie zmieniło jednak nieodpłatnego charakteru pełnienia funkcji członków zarządu u Wnioskodawcy. Nadal jedyne wynagrodzenie członków zarządu Wnioskodawcy za świadczone na jego rzecz usługi stanowi wynagrodzenie, jakie osoby te otrzymują z tytułu pełnienia swojej funkcji w Spółce. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy w związku z pełnieniem przez członków zarządu Spółki funkcji członka zarządu Wnioskodawcy bez uzyskiwania z tego tytułu jakiegokolwiek wynagrodzenia od Wnioskodawcy, Wnioskodawca powinien wykazać przychód (np. z tytułu nieodpłatnych świadczeń)? Stanowisko Wnioskodawcy.

2018
10
maj

Istota:

Brak powstania przychodu z nieodpłatnych świadczeń w sytuacji, gdy członek zarządu Wnioskodawcy jest jednocześnie członkiem zarządu w spółce holdingowej będącej jego udziałowcem i na podstawie zawartego kontraktu menedżerskiego pełni swoją funkcję u Wnioskodawcy bez wynagrodzenia

Fragment:

Członkami zarządu Wnioskodawcy są członkowie zarządu Spółki. Członkowie zarządu w Spółce pełnią w niej swoje funkcje na podstawie kontraktu menedżerskiego. Otrzymują oni w Spółce odpowiednie wynagrodzenie za pełnienie funkcji członka zarządu. Pełnienie funkcji członków zarządu u Wnioskodawcy następuje nieodpłatnie. Członkowie zarządu, z tytułu pełnienia swojej funkcji u Wnioskodawcy, nie pobierają żadnego wynagrodzenia. W celu ustalenia warunków wykonywania obowiązków członków zarządu, Wnioskodawca podpisał z członkami zarządu kontrakty menedżerskie. Zawarcie kontraktów menedżerskich nie zmieniło jednak nieodpłatnego charakteru pełnienia funkcji członków zarządu u Wnioskodawcy. Nadal jedyne wynagrodzenie członków zarządu Wnioskodawcy za świadczone na jego rzecz usługi stanowi wynagrodzenie, jakie osoby te otrzymują z tytułu pełnienia swojej funkcji w Spółce. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy w związku z pełnieniem przez członków zarządu Spółki funkcji członka zarządu Wnioskodawcy bez uzyskiwania z tego tytułu jakiegokolwiek wynagrodzenia od Wnioskodawcy, Wnioskodawca powinien wykazać przychód (np. z tytułu nieodpłatnych świadczeń)? Stanowisko Wnioskodawcy.

2018
10
maj

Istota:

Brak powstania przychodu z nieodpłatnych świadczeń w sytuacji, gdy członek zarządu Wnioskodawcy jest jednocześnie członkiem zarządu w spółce holdingowej będącej jego udziałowcem i na podstawie zawartego kontraktu menedżerskiego pełni swoją funkcję u Wnioskodawcy bez wynagrodzenia.

Fragment:

Członkami zarządu Wnioskodawcy są członkowie zarządu Spółki. Członkowie zarządu w Spółce pełnią w niej swoje funkcje na podstawie kontraktu menedżerskiego. Otrzymują oni w Spółce odpowiednie wynagrodzenie za pełnienie funkcji członka zarządu. Pełnienie funkcji członków zarządu u Wnioskodawcy następuje nieodpłatnie. Członkowie zarządu, z tytułu pełnienia swojej funkcji u Wnioskodawcy, nie pobierają żadnego wynagrodzenia. W celu ustalenia warunków wykonywania obowiązków członków zarządu, Wnioskodawca podpisał z członkami zarządu kontrakty menedżerskie. Zawarcie kontraktów menedżerskich nie zmieniło jednak nieodpłatnego charakteru pełnienia funkcji członków zarządu u Wnioskodawcy. Nadal jedyne wynagrodzenie członków zarządu Wnioskodawcy za świadczone na jego rzecz usługi stanowi wynagrodzenie, jakie osoby te otrzymują z tytułu pełnienia swojej funkcji w Spółce. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy w związku z pełnieniem przez członków zarządu Spółki funkcji członka zarządu Wnioskodawcy bez uzyskiwania z tego tytułu jakiegokolwiek wynagrodzenia od Wnioskodawcy, Wnioskodawca powinien wykazać przychód (np. z tytułu nieodpłatnych świadczeń)? Stanowisko Wnioskodawcy.