Członek zarządu | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to członek zarządu. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
1
paź

Istota:

Nierozpoznanie przychodu z tyt. nieodpłatnych świadczeń

Fragment:

Członkowie Zarządu pełnią również funkcje członków zarządu u Wnioskodawcy. Członkowie Zarządu wykonują swe funkcje u Wnioskodawcy na podstawie aktu powołania do zarządu Spółki Zależnej (uchwały wspólnika Wnioskodawcy). Wnioskodawca nie będzie przyznawał Członkom Zarządu wynagrodzenia za pełnienie ich funkcji u Wnioskodawcy. Członkowie Zarządu nie będą również posiadali innych tytułów/podstaw do wypłaty wynagrodzenia ze Spółki Zależnej. Członkowie Zarządu będą otrzymywali wynagrodzenie za pełnienie swoich funkcji wyłącznie od Spółki Dominującej. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Wnioskodawca na gruncie art. 12 ust. 1 pkt 2 updop powinien rozpoznać przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń w związku z wykonywaniem u Wnioskodawcy funkcji przez Członków Zarządu bez wynagrodzenia, mając na względzie, że Członkowie Zarządu będą jednocześnie pełnić funkcje członków zarządu w Spółce Dominującej, która będzie wypłacać im z tego tytułu wynagrodzenie? Zdaniem Wnioskodawcy, w sytuacji przedstawionej w opisie zdarzenia przyszłego, gdy Członkowie Zarządu Spółki Zależnej będący jednocześnie Członkami Zarządu Spółki Dominującej sprawują swoją funkcję bez przyznanego wynagrodzenia od Spółki Zależnej, ale otrzymują wynagrodzenie za sprawowane funkcje od Spółki Dominującej, po stronie Wnioskodawcy nie powstaje przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 2 updop.

2018
14
wrz

Istota:

Możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych przez spółkę na życie członków zarządu

Fragment:

Beneficjentami ubezpieczenia, w sytuacji ziszczenia się warunków wypłaty świadczeń, są członkowie zarządu, bądź uposażeni przez nich członkowie rodziny (w razie śmierci obydwu członków zarządu). Spółka podjęła decyzję o zawarciu na rzecz członków zarządu ubezpieczenia na życie, z uwagi na specyfikę wykonywanej pracy na rzecz spółki t.j. konieczność odbywania bardzo częstych podróży służbowych - samochodem lub samolotem - w celu odbywania spotkań handlowych z klientami oraz rozwoju spółki na terenie całej Polski, jak również Europy lub USA. Korzystanie z różnych środków transportu jest niejako wymuszone przez specyfikę działalności spółki i jednocześnie rodzi wysokie ryzyko dla członków zarządu związane głównie z wypadkami drogowymi. Członkowie zarządu nie są pracownikami spółki w rozumieniu przepisów kodeksu pracy. Członkowie zarządu są udziałowcami spółki. Jeden z członków zarządu uzyskuje wynagrodzenie z tytułu powołania do pełnienia funkcji w spółce na mocy uchwały zgromadzenia wspólników. Drugi z członków zarządu nie uzyskuje żadnego wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w spółce, jedynym uposażeniem uzyskiwanym ze spółki przez członka zarządu jest ubezpieczenie na życie z uwagi na konieczność odbywania wielu podróży służbowych i wiążącego się z tym faktem niebezpieczeństwa uczestnictwa w wypadku drogowym, a zatem zagwarantowanie członkowi zarządu i jego rodzinie środków do życia lub powrotu do zdrowia w przypadku zachorowania lub w razie nieszczęśliwego wypadku.

2018
11
sie

Istota:

Obowiązki płatnika w związku ze zwrotem członkowi zarządu kosztów za użytkowanie samochodu prywatnego do celów służbowych w jazdach lokalnych

Fragment:

(...) członka zarządu zadań. Ponadto wskazać należy, że obowiązek zapewnienia prawidłowej organizacji działalności gospodarczej nie może być utożsamiany tylko z zapewnieniem biurka, materiałów biurowych, czy pokryciem kosztów eksploatacji samochodu służbowego czy kosztów zużytej energii elektrycznej. Skoro więc, prawidłowe i efektywne wykonywanie obowiązków wymaga od członka zarządu użycia prywatnego samochodu, to sfinansowanie ww. kosztów przez spółkę nie jest korzyścią członka zarządu spółki, ale właśnie wypełnieniem przez spółkę obowiązku właściwej organizacji prowadzonej działalności gospodarczej, tak aby była ona wydajna, należytej jakości i przynosiła wymiernie ekonomicznie efekty. Tym samym, otrzymywana przez członka zarządu kwota, wypłacana tytułem zwrotu kosztów poniesionych przez niego w związku z użyciem prywatnego samochodu w jazdach lokalnych, nie powoduje powstania po stronie członka zarządu przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Spółka zaś, jako płatnik, nie powinna doliczać do przychodów członka zarządu kwoty wypłacanego świadczenia stanowiącego zwrot kosztów z tytułu używania przez niego samochodu prywatnego w celach służbowych do jazd lokalnych.

2018
20
cze

Istota:

Sposób opodatkowania diet wypłaconych Członkom Zarządu oraz ryczałtu wypłaconego Prezesowi Zarządu za udział w posiedzeniach Zarządu.

Fragment:

Składa się On z członków rzemieślników i przedsiębiorców: Prezesa Zarządu jako Prezesa Wnioskodawcy oraz 13 członków Zarządu. Uchwałą Zarządu ustalono ryczałt w wysokości 2 000 zł brutto miesięcznie dla Prezesa Zarządu, za pełnienie dyżurów, przewodniczenie posiedzeniom Zarządu i reprezentowanie Wnioskodawcy, oraz dietę w wysokości 200 zł brutto dla Zastępców Prezesa i członków Zarządu, za udział w posiedzeniu Zarządu lub Prezydium. Prezesa Zarządu oraz członków Zarządu z Wnioskodawcą nie wiąże żadna umowa, otrzymują wynagrodzenie od Izby w związku z pełnioną funkcją. Jak wynika z powyższego wynagrodzenie Prezesa Zarządu oraz Członków Zarządu, należy uznać za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 oraz art. 13 pkt 7 ustawy o PIT, jako przychody otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powołania, należące do składu zarządów. Koszty uzyskania przychodów z tytułów określonych w art. 13 pkt 5, 7 i 9 ustala się w wysokości określonej w ust. 2 pkt 1, a jeżeli podatnik tego samego rodzaju przychody uzyskuje od więcej niż jednego podmiotu albo od tego samego podmiotu, ale z tytułu kilku stosunków prawnych, w wysokości określonej w ust. 2 pkt 2 (art. 22 ust. 9 pkt 5 wskazanej ustawy).

2018
29
maj

Istota:

Wykonywanie funkcji członka zarządu spółki bez uzyskiwania z tego tytułu wynagrodzenia stanowi nieodpłatne świadczenie podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Fragment:

Stosownie do art. 201 § 4 k.s.h., członek zarządu jest powoływany i odwoływany uchwałą wspólników, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. Z przywołanych wyżej przepisów wynika, iż członkiem zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest osoba, której poprzez powołanie do zarządu przyznano upoważnienie do prowadzenia spraw spółki oraz jej reprezentacji (K. Kułak, Stosunek członkostwa w zarządzie spółki kapitałowej, Warszawa 2015, s. 38). Skuteczne powołanie do zarządu jest warunkiem powstania stosunku członkostwa w zarządzie spółki kapitałowej. Należy zauważyć, że to od woli wspólników spółki zależy, czy powołanie (w rozumieniu przepisów kodeksu spółek handlowych) będzie stanowiło jedyną podstawę wykonywania przez członka zarządu obowiązków, czy też z członkiem zarządu zostanie, niejako dodatkowo, nawiązana umowa o pracę albo umowa o zarządzanie. Co istotne, przepisy kodeksu spółek handlowych nie wprowadzają obowiązku wypłaty członkowi zarządu wynagrodzenia. Należy zatem uznać, że dopuszczalne jest, aby członek zarządu sprawował swoją funkcję nieodpłatnie. Przepisy ustawy o CIT nie zawierają definicji przychodu podatkowego. Ustawodawca ograniczył się jedynie do wymienienia w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j.

2018
29
maj

Istota:

Obowiązki płatnika zawiązane z ubezpieczeniem członków zarządu

Fragment:

Integralną częścią umowy ubezpieczenia (polisy) są Ogólne Warunki Ubezpieczenia (dalej: OWU), zgodnie z którymi „ ubezpieczony ” oznacza osobę fizyczną, która w okresie ubezpieczenia była, jest lub będzie: członkiem organów Spółki (przez którego rozumie się dowolną osobę pełniącą funkcję członka zarządu lub rady nadzorczej Spółki), prokurentem ustanowionym przez zarząd, o ile jest on prawidłowo wpisany, jako prokurent do rejestru przedsiębiorców prowadzonego dla Spółki, faktycznym członkiem zarządu, pracownikiem, prawnym współmałżonkiem członka organów Spółki lub pracownika, jednak wyłącznie w sytuacji, gdy roszczenie jest wynikiem nieprawidłowego działania danego członka organów spółki lub pracownika, spadkobiercą lub prawnym przedstawicielem zmarłego członka organów Spółki lub pracownika, prawnym przedstawicielem członka organów Spółki lub pracownika w przypadku utraty zdolności do czynności prawnych lub upadłości danego członka organów Spółki lub pracownika, dowolną z osób sprawujących funkcje kontrolowane, wymienione w punkcie s59 Ustawy o Usługach i Rynkach Finansowych z 2000 r. („ Financial Services and Markets Act 2000 ”), osobą przewidzianą do objęcia funkcji członka zarządu, wskazaną w dowolnym giełdowym memorandum informacyjnym lub prospekcie wydanym przez Spółkę, prawnikiem zatrudnionym przez Spółkę, który w ramach pełnienia obowiązków zobowiązany jest przestrzegać przepisów Ustawy ....”), głównym księgowym, ale tylko wtedy, gdy i tylko w takim zakresie, w jakim Ubezpieczony działa na rzecz i w imieniu Spółki w każdej z wyżej wymienionych możliwości.

2018
28
maj

Istota:

Czy w związku z nieodpłatnym pełnieniem przez Wspólnika funkcji członka Zarządu Spółki po stronie Wnioskodawcy powstaje przychód z nieodpłatnych świadczeń podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?

Fragment:

Stosownie do art. 201 § 4 k.s.h., członek zarządu jest powoływany i odwoływany uchwałą wspólników, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. Z przywołanych wyżej przepisów wynika, że członkiem zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest osoba, której poprzez powołanie do zarządu przyznano upoważnienie do prowadzenia spraw spółki oraz jej reprezentacji (K. Kułak, Stosunek członkostwa w zarządzie spółki kapitałowej, Warszawa 2015, s. 38). Skuteczne powołanie do zarządu jest warunkiem powstania stosunku członkostwa w zarządzie spółki kapitałowej. Należy zauważyć, że to od woli wspólników spółki zależy, czy powołanie (w rozumieniu przepisów kodeksu spółek handlowych) będzie stanowiło jedyną podstawę wykonywania przez członka zarządu obowiązków, czy też z członkiem zarządu zostanie, niejako dodatkowo, nawiązana umowa o pracę albo umowa o zarządzanie. Co istotne, przepisy kodeksu spółek handlowych nie wprowadzają obowiązku wypłaty członkowi zarządu wynagrodzenia. Należy zatem uznać, że dopuszczalne jest, aby członek zarządu sprawował swoją funkcję nieodpłatnie. Przepisy ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j.

2018
28
maj

Istota:

Czy w związku z nieodpłatnym pełnieniem przez Wspólnika funkcji członka Zarządu Spółki po stronie Wnioskodawcy powstaje przychód z nieodpłatnych świadczeń podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?

Fragment:

Stosownie do art. 201 § 4 k.s.h., członek zarządu jest powoływany i odwoływany uchwałą wspólników, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. Z przywołanych wyżej przepisów wynika, że członkiem zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest osoba, której poprzez powołanie do zarządu przyznano upoważnienie do prowadzenia spraw spółki oraz jej reprezentacji (K. Kułak, Stosunek członkostwa w zarządzie spółki kapitałowej, Warszawa 2015, s. 38). Skuteczne powołanie do zarządu jest warunkiem powstania stosunku członkostwa w zarządzie spółki kapitałowej. Należy zauważyć, że to od woli wspólników spółki zależy, czy powołanie (w rozumieniu przepisów kodeksu spółek handlowych) będzie stanowiło jedyną podstawę wykonywania przez członka zarządu obowiązków, czy też z członkiem zarządu zostanie, niejako dodatkowo, nawiązana umowa o pracę albo umowa o zarządzanie. Co istotne, przepisy kodeksu spółek handlowych nie wprowadzają obowiązku wypłaty członkowi zarządu wynagrodzenia. Należy zatem uznać, że dopuszczalne jest, aby członek zarządu sprawował swoją funkcję nieodpłatnie. Przepisy ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j.

2018
28
maj

Istota:

Skutki podatkowe i obowiązki płatnika w związku z ponoszonymi przez Spółkę świadczeniami na rzecz Członków Zarządu, w części dotyczącej zwrotu wydatków za podróż samochodem prywatnym w celu uczestniczenia w spotkaniach, konferencjach, seminariach i innych wydarzeniach oraz pokrycia wydatków noclegowych związanych z uczestnictwem w konferencji bądź seminarium dotyczących tematyki branżowej, oraz w części dotyczącej udostępnienia składników majątkowych spółki oraz pokrycia kosztów uczestnictwa w konferencji, seminarium dotyczących tematyki branżowej.

Fragment:

Należy bowiem zauważyć, że reprezentowanie Spółki na spotkaniach, konferencjach, seminariach i innych wydarzeniach (dotyczących tylko tematyki branżowej) przez Członków Zarządu stanowi wykonywanie czynności zarządu przez Członków Zarządu w oparciu o zawartą ze Spółką umowę. Nie sposób mówić zatem o powstaniu przychodu po stronie Członka Zarządu w sytuacji, gdy uczestnictwo w konferencji, bądź seminarium jest jednym z warunków wykonywania umowy. Tak więc, skoro Członkowie Zarządu nie otrzymują od Spółki jakiegokolwiek przysporzenia majątkowego (brak przychodu), to na Wnioskodawcy nie ciążą obowiązki płatnika z tytułu poniesienia kosztów opłaty za wstęp Członków Zarządu na Konferencje. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie braku powstania przychodu po stronie Członków Zarządu, w związku z pokryciem kosztów ich uczestnictwem w konferencji bądź seminarium dotyczącym tematyki branżowej oraz braku obowiązku obliczenia i odprowadzenia zaliczki na podatek przez Wnioskodawcę jest prawidłowe. W odniesieniu do kwestii pokrycia Członkom Zarządu wydatków noclegowych oraz zwrotu wydatków za podróż samochodem prywatnym, celem uczestnictwa przez nich w spotkaniach, konferencjach, seminariach i innych wydarzeniach należy zauważyć, że pokrywanie przez Wnioskodawcę wydatków z ww. tytułu stanowić będzie dla Członków Zarządu przychód w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2018
23
maj

Istota:

Wykonywanie funkcji członka zarządu spółki bez uzyskiwania z tego tytułu wynagrodzenia stanowi nieodpłatne świadczenie podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Fragment:

Funkcję członków zarządu Wnioskodawcy pełnią T.M. (Prezes), T.G. (Członek) oraz B.W. (Członek) – którzy są również członkami zarządu lub pracownikami Spółki Y. Członkowie zarządu Wnioskodawcy nie pobierają wynagrodzenia za sprawowanie Zarządu w owej spółce, wynagradzani są za sprawowanie zarządu/pracę w Spółce Y. lub w innych spółkach grupy kapitałowej. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy zarządzanie Wnioskodawcą przez członków zarządu Spółki Y., będącej jedynym udziałowcem Spółki X., bez wynagrodzenia wypłacanego przez Wnioskodawcę, stanowi świadczenie nieodpłatne w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2343, z późn. zm., dalej: „ u.p.d.o.p. ”), podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych z tytułu nieodpłatnego świadczenia? Zdaniem Wnioskodawcy, pełnienie przez ww. osoby, będące członkami zarządu Spółki Y., funkcji członków zarządu Wnioskodawcy, bez uzyskiwania z tego tytułu wynagrodzenia, nie stanowi świadczenia nieodpłatnego, a tym samym nie spowoduje to powstania po stronie Wnioskodawcy przychodu do opodatkowania z tytułu nieodpłatnego świadczenia.