Członek zarządu | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to członek zarządu. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
16
gru

Istota:

Brak powstania przychodu z tytułu nieodpłatnego świadczenia w związku z pełnieniem funkcji członka zarządu.

Fragment:

Zmianie uległ również skład zarządu Spółki - w dniu 29 sierpnia 2018 r. na podstawie powołania członkiem zarządu został niemiecki rezydent podatkowy (dalej: Członek Zarządu). Formularze aktualizujące dotyczące opisanych wyżej zmian zostały wysłane do stosownego Sądu Rejonowego (Wydziału Krajowego Rejestru Sądowego). W chwili obecnej Członka Zarządu nie wiąże ze Spółką umowa o pracę, ani jakakolwiek inna umowa, na podstawie której otrzymywałby od Wnioskodawcy wynagrodzenie za pełnioną funkcję. Spółka-Matka nie planuje również obciążać Spółki opłatami w związku z pełnieniem przez jej wspólnika i członka zarządu funkcji w polskiej Spółce. Jednocześnie, Członek Zarządu oprócz funkcji pełnionych w Spółce jest wspólnikiem Spółki-Matki, jak również pełni w niej funkcję członka zarządu. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy w sytuacji, gdy funkcję członka zarządu Spółki pełni Członek Zarządu (będący pośrednim udziałowcem Spółki), a Spółka nie jest obciążana płatnościami z tego tytułu, po stronie Spółki powstaje przychód z tytułu nieodpłatnego świadczenia w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 2 Ustawy o CIT? Zdaniem Wnioskodawcy w sytuacji, gdy funkcję członka zarządu Spółki pełni Członek Zarządu (będący pośrednim udziałowcem Spółki), a Spółka nie jest obciążana płatnościami z tego tytułu, po stronie Spółki nie powstaje przychód z tytułu nieodpłatnego świadczenia w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 2 Ustawy o CIT.

2018
30
lis

Istota:

Czy Spółka powinna wysokość kosztów poniesionych z tytułu szkoleń zaliczyć do przychodu Menadżera i związku z tym odprowadzić należny podatek dochodowy od osób fizycznych?

Fragment:

Zauważyć bowiem należy, że udział Menedżera/Członka Zarządu w szkoleniu nastawiony jest na poszerzenie jego indywidualnej wiedzy i umiejętności. Członek Zarządu otrzymuje w ten sposób konkretne przysporzenie majątkowe, bowiem gdyby nie pokrycie wydatku na szkolenie przez Spółkę – osoba ta musiałaby ponieść taki koszt z własnych środków. Wyjątkiem od powyższej zasady jest jedynie przypadek, gdy Menedżer/Członek Zarządu został zobowiązany (np. w ramach zawartej umowy) do obowiązkowego uczestnictwa w konkretnych szkoleniach (tak jak w przedmiotowej sprawie – gdzie w opisie stanu faktycznego zawartego w uzupełnieniu Wnioskodawca wprost wskazał, że w ramach zawartych umów o świadczenie usług w zakresie zarządzania Członek Zarządu ma obowiązek uczestniczenia w seminariach, konferencjach, szkoleniach oraz innych formach podnoszenia kwalifikacji związanych z przedmiotem działalności Spółki. Fakt ten został ujęty w Regulaminie pracy Zarządu.). W takiej sytuacji, nie sposób mówić o powstaniu przychodu po stronie Członka Zarządu, gdy uczestnictwo w danych szkoleniach jest jednym z warunków wykonania umowy. W tej kwestii zastosowanie znajduje też orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 lipca 2014 r., sygn. akt K 7/13, w którym wskazano, że aby można było mówić o powstaniu przychodu z tytułu nieodpłatnego świadczenia, musi dojść do uzyskania korzyści w postaci powiększenia aktywów lub uniknięcia wydatku, który podatnik musiałby ponieść.

2018
23
lis

Istota:

W zakresie:1) braku powstania przychodu w postaci nieodpłatnego świadczenia z tytułu pełnienia funkcji członków zarządu Spółki bez wynagrodzenia – jest prawidłowe.

Fragment:

W Spółce członkowie zarządu pełnią swoje funkcje na podstawie powołania. Za pełnione funkcje zarządcze członkowie zarządu nie otrzymują wynagrodzenia od Spółki. Jednocześnie osoby fizyczne, które pełnią w Spółce funkcje członków zarządu bez wynagrodzenia są pracownikami podmiotu powiązanego - spółki matki, w której są wynagradzani z tego tytułu. Członkowie Zarządu nie otrzymują wynagrodzenia za pełnienie funkcji w Zarządzie w spółce matce, otrzymują wynagrodzenie z tytułu umów o pracę. Spółka matka posiada większościowy udział w kapitale zakładowym Spółki (99%). Członkowie zarządu nie posiadają udziałów ani w Spółce ani w spółce matce. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy w związku z pełnieniem przez osoby fizyczne wskazane w opisie stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego funkcji członków zarządu Spółki bez uzyskiwania z tego tytułu jakiegokolwiek wynagrodzenia od Spółki, Spółka powinna wykazać przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń? Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z pełnieniem przez osoby fizyczne wskazane w opisie stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego funkcji członków zarządu Spółki bez uzyskiwania z tego tytułu wynagrodzenia od Spółki, Spółka nie uzyskuje przychodu z tytułu nieodpłatnych świadczeń.

2018
1
paź

Istota:

Nierozpoznanie przychodu z tyt. nieodpłatnych świadczeń

Fragment:

Członkowie Zarządu pełnią również funkcje członków zarządu u Wnioskodawcy. Członkowie Zarządu wykonują swe funkcje u Wnioskodawcy na podstawie aktu powołania do zarządu Spółki Zależnej (uchwały wspólnika Wnioskodawcy). Wnioskodawca nie będzie przyznawał Członkom Zarządu wynagrodzenia za pełnienie ich funkcji u Wnioskodawcy. Członkowie Zarządu nie będą również posiadali innych tytułów/podstaw do wypłaty wynagrodzenia ze Spółki Zależnej. Członkowie Zarządu będą otrzymywali wynagrodzenie za pełnienie swoich funkcji wyłącznie od Spółki Dominującej. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Wnioskodawca na gruncie art. 12 ust. 1 pkt 2 updop powinien rozpoznać przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń w związku z wykonywaniem u Wnioskodawcy funkcji przez Członków Zarządu bez wynagrodzenia, mając na względzie, że Członkowie Zarządu będą jednocześnie pełnić funkcje członków zarządu w Spółce Dominującej, która będzie wypłacać im z tego tytułu wynagrodzenie? Zdaniem Wnioskodawcy, w sytuacji przedstawionej w opisie zdarzenia przyszłego, gdy Członkowie Zarządu Spółki Zależnej będący jednocześnie Członkami Zarządu Spółki Dominującej sprawują swoją funkcję bez przyznanego wynagrodzenia od Spółki Zależnej, ale otrzymują wynagrodzenie za sprawowane funkcje od Spółki Dominującej, po stronie Wnioskodawcy nie powstaje przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 2 updop.

2018
14
wrz

Istota:

Możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych przez spółkę na życie członków zarządu

Fragment:

Beneficjentami ubezpieczenia, w sytuacji ziszczenia się warunków wypłaty świadczeń, są członkowie zarządu, bądź uposażeni przez nich członkowie rodziny (w razie śmierci obydwu członków zarządu). Spółka podjęła decyzję o zawarciu na rzecz członków zarządu ubezpieczenia na życie, z uwagi na specyfikę wykonywanej pracy na rzecz spółki t.j. konieczność odbywania bardzo częstych podróży służbowych - samochodem lub samolotem - w celu odbywania spotkań handlowych z klientami oraz rozwoju spółki na terenie całej Polski, jak również Europy lub USA. Korzystanie z różnych środków transportu jest niejako wymuszone przez specyfikę działalności spółki i jednocześnie rodzi wysokie ryzyko dla członków zarządu związane głównie z wypadkami drogowymi. Członkowie zarządu nie są pracownikami spółki w rozumieniu przepisów kodeksu pracy. Członkowie zarządu są udziałowcami spółki. Jeden z członków zarządu uzyskuje wynagrodzenie z tytułu powołania do pełnienia funkcji w spółce na mocy uchwały zgromadzenia wspólników. Drugi z członków zarządu nie uzyskuje żadnego wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w spółce, jedynym uposażeniem uzyskiwanym ze spółki przez członka zarządu jest ubezpieczenie na życie z uwagi na konieczność odbywania wielu podróży służbowych i wiążącego się z tym faktem niebezpieczeństwa uczestnictwa w wypadku drogowym, a zatem zagwarantowanie członkowi zarządu i jego rodzinie środków do życia lub powrotu do zdrowia w przypadku zachorowania lub w razie nieszczęśliwego wypadku.

2018
11
sie

Istota:

Obowiązki płatnika w związku ze zwrotem członkowi zarządu kosztów za użytkowanie samochodu prywatnego do celów służbowych w jazdach lokalnych

Fragment:

(...) członka zarządu zadań. Ponadto wskazać należy, że obowiązek zapewnienia prawidłowej organizacji działalności gospodarczej nie może być utożsamiany tylko z zapewnieniem biurka, materiałów biurowych, czy pokryciem kosztów eksploatacji samochodu służbowego czy kosztów zużytej energii elektrycznej. Skoro więc, prawidłowe i efektywne wykonywanie obowiązków wymaga od członka zarządu użycia prywatnego samochodu, to sfinansowanie ww. kosztów przez spółkę nie jest korzyścią członka zarządu spółki, ale właśnie wypełnieniem przez spółkę obowiązku właściwej organizacji prowadzonej działalności gospodarczej, tak aby była ona wydajna, należytej jakości i przynosiła wymiernie ekonomicznie efekty. Tym samym, otrzymywana przez członka zarządu kwota, wypłacana tytułem zwrotu kosztów poniesionych przez niego w związku z użyciem prywatnego samochodu w jazdach lokalnych, nie powoduje powstania po stronie członka zarządu przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Spółka zaś, jako płatnik, nie powinna doliczać do przychodów członka zarządu kwoty wypłacanego świadczenia stanowiącego zwrot kosztów z tytułu używania przez niego samochodu prywatnego w celach służbowych do jazd lokalnych.

2018
20
cze

Istota:

Sposób opodatkowania diet wypłaconych Członkom Zarządu oraz ryczałtu wypłaconego Prezesowi Zarządu za udział w posiedzeniach Zarządu.

Fragment:

Składa się On z członków rzemieślników i przedsiębiorców: Prezesa Zarządu jako Prezesa Wnioskodawcy oraz 13 członków Zarządu. Uchwałą Zarządu ustalono ryczałt w wysokości 2 000 zł brutto miesięcznie dla Prezesa Zarządu, za pełnienie dyżurów, przewodniczenie posiedzeniom Zarządu i reprezentowanie Wnioskodawcy, oraz dietę w wysokości 200 zł brutto dla Zastępców Prezesa i członków Zarządu, za udział w posiedzeniu Zarządu lub Prezydium. Prezesa Zarządu oraz członków Zarządu z Wnioskodawcą nie wiąże żadna umowa, otrzymują wynagrodzenie od Izby w związku z pełnioną funkcją. Jak wynika z powyższego wynagrodzenie Prezesa Zarządu oraz Członków Zarządu, należy uznać za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 oraz art. 13 pkt 7 ustawy o PIT, jako przychody otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powołania, należące do składu zarządów. Koszty uzyskania przychodów z tytułów określonych w art. 13 pkt 5, 7 i 9 ustala się w wysokości określonej w ust. 2 pkt 1, a jeżeli podatnik tego samego rodzaju przychody uzyskuje od więcej niż jednego podmiotu albo od tego samego podmiotu, ale z tytułu kilku stosunków prawnych, w wysokości określonej w ust. 2 pkt 2 (art. 22 ust. 9 pkt 5 wskazanej ustawy).

2018
29
maj

Istota:

Wykonywanie funkcji członka zarządu spółki bez uzyskiwania z tego tytułu wynagrodzenia stanowi nieodpłatne świadczenie podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Fragment:

Stosownie do art. 201 § 4 k.s.h., członek zarządu jest powoływany i odwoływany uchwałą wspólników, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. Z przywołanych wyżej przepisów wynika, iż członkiem zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest osoba, której poprzez powołanie do zarządu przyznano upoważnienie do prowadzenia spraw spółki oraz jej reprezentacji (K. Kułak, Stosunek członkostwa w zarządzie spółki kapitałowej, Warszawa 2015, s. 38). Skuteczne powołanie do zarządu jest warunkiem powstania stosunku członkostwa w zarządzie spółki kapitałowej. Należy zauważyć, że to od woli wspólników spółki zależy, czy powołanie (w rozumieniu przepisów kodeksu spółek handlowych) będzie stanowiło jedyną podstawę wykonywania przez członka zarządu obowiązków, czy też z członkiem zarządu zostanie, niejako dodatkowo, nawiązana umowa o pracę albo umowa o zarządzanie. Co istotne, przepisy kodeksu spółek handlowych nie wprowadzają obowiązku wypłaty członkowi zarządu wynagrodzenia. Należy zatem uznać, że dopuszczalne jest, aby członek zarządu sprawował swoją funkcję nieodpłatnie. Przepisy ustawy o CIT nie zawierają definicji przychodu podatkowego. Ustawodawca ograniczył się jedynie do wymienienia w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j.

2018
29
maj

Istota:

Obowiązki płatnika zawiązane z ubezpieczeniem członków zarządu

Fragment:

Integralną częścią umowy ubezpieczenia (polisy) są Ogólne Warunki Ubezpieczenia (dalej: OWU), zgodnie z którymi „ ubezpieczony ” oznacza osobę fizyczną, która w okresie ubezpieczenia była, jest lub będzie: członkiem organów Spółki (przez którego rozumie się dowolną osobę pełniącą funkcję członka zarządu lub rady nadzorczej Spółki), prokurentem ustanowionym przez zarząd, o ile jest on prawidłowo wpisany, jako prokurent do rejestru przedsiębiorców prowadzonego dla Spółki, faktycznym członkiem zarządu, pracownikiem, prawnym współmałżonkiem członka organów Spółki lub pracownika, jednak wyłącznie w sytuacji, gdy roszczenie jest wynikiem nieprawidłowego działania danego członka organów spółki lub pracownika, spadkobiercą lub prawnym przedstawicielem zmarłego członka organów Spółki lub pracownika, prawnym przedstawicielem członka organów Spółki lub pracownika w przypadku utraty zdolności do czynności prawnych lub upadłości danego członka organów Spółki lub pracownika, dowolną z osób sprawujących funkcje kontrolowane, wymienione w punkcie s59 Ustawy o Usługach i Rynkach Finansowych z 2000 r. („ Financial Services and Markets Act 2000 ”), osobą przewidzianą do objęcia funkcji członka zarządu, wskazaną w dowolnym giełdowym memorandum informacyjnym lub prospekcie wydanym przez Spółkę, prawnikiem zatrudnionym przez Spółkę, który w ramach pełnienia obowiązków zobowiązany jest przestrzegać przepisów Ustawy ....”), głównym księgowym, ale tylko wtedy, gdy i tylko w takim zakresie, w jakim Ubezpieczony działa na rzecz i w imieniu Spółki w każdej z wyżej wymienionych możliwości.

2018
28
maj

Istota:

Czy w związku z nieodpłatnym pełnieniem przez Wspólnika funkcji członka Zarządu Spółki po stronie Wnioskodawcy powstaje przychód z nieodpłatnych świadczeń podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?

Fragment:

Stosownie do art. 201 § 4 k.s.h., członek zarządu jest powoływany i odwoływany uchwałą wspólników, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. Z przywołanych wyżej przepisów wynika, że członkiem zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest osoba, której poprzez powołanie do zarządu przyznano upoważnienie do prowadzenia spraw spółki oraz jej reprezentacji (K. Kułak, Stosunek członkostwa w zarządzie spółki kapitałowej, Warszawa 2015, s. 38). Skuteczne powołanie do zarządu jest warunkiem powstania stosunku członkostwa w zarządzie spółki kapitałowej. Należy zauważyć, że to od woli wspólników spółki zależy, czy powołanie (w rozumieniu przepisów kodeksu spółek handlowych) będzie stanowiło jedyną podstawę wykonywania przez członka zarządu obowiązków, czy też z członkiem zarządu zostanie, niejako dodatkowo, nawiązana umowa o pracę albo umowa o zarządzanie. Co istotne, przepisy kodeksu spółek handlowych nie wprowadzają obowiązku wypłaty członkowi zarządu wynagrodzenia. Należy zatem uznać, że dopuszczalne jest, aby członek zarządu sprawował swoją funkcję nieodpłatnie. Przepisy ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j.