Członek wspólnoty mieszkaniowej | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to członek wspólnoty mieszkaniowej. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
kwi

Istota:

Strona wnosi o wyjaśnienie czy „ odpłatne korzystanie na zasadzie wynajmu z lokalu użytkowego, stanowiącego nieruchomość wspólną przez członka Wspólnoty Mieszkaniowej, stanowi obrót opodatkowany podatkiem od towarów i usług”?

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa – Śródmieście, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 5 oraz art. 169 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997r. nr 137, poz. 926 z późn. zm.), w związku z pismem Strony z dnia 21.06.2006 r. (wpływ do tut. Urzędu 30.06.2006r.) o udzielenie pisemnej interpretacji w trybie art. 14a Ordynacji podatkowej co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego postanawia uznać stanowisko Strony przedstawione w piśmie z dnia 21.06.2006r. za nieprawidłowe. Uzasadnienie Strona zamierza zawrzeć z członkiem Wspólnoty Mieszkaniowej umowę o odpłatne korzystanie przez niego z lokalu użytkowego należącego do Wspólnoty. Strona wnosi o wyjaśnienie czy „ odpłatne korzystanie na zasadzie wynajmu z lokalu użytkowego, stanowiącego nieruchomość wspólną przez członka Wspólnoty Mieszkaniowej, stanowi obrót opodatkowany podatkiem od towarów i usług”? Zdaniem (...)

2011
1
lut

Istota:

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej w T. zwraca sie z uprzejmą prośbą o rozstrzygnięcie następujących problemów:- jakie czynności wykonywane przez Wspólnotę podlegają działaniu ustawy o podatku od towarów i usług a jakie czynności są wyłączone spod działania tej ustawy lub są zwolnione.Stan faktyczny jest następujący:Wspólnotę naszą tworzy ogół właścicieli lokali, które wchodzą w skład całej nieruchomości . Są to osoby fizyczne- właściciele lokali mieszkalnych oraz Urząd Miasta - właściciel lokali komunalnych i użytkowych.Jako Wspólnota nie posiadamy własnego majątku.Działamy w oparciu o ustawę z 24 czerwca 1994 r. o własności lokali.Zgodnie z art.12 i art.13 w/w ustawy właściciele zobowiązani są do ponoszenia dwojakiego rodzaju wydatków. Są to wydatki związane z utrzymaniem własnego lokalu oraz wydatki związane z kosztami zarządu nieruchomością wspólną , na które składają się głównie wydatki na remonty i bieżącą konserwację , opłaty za dostawę energii elektrycznej i cieplnej , gazu i wody w części dotyczącej nieruchomości wspólnej , wydatki na otrzymanie porządku i czystości , wynagrodzenie członków zarządu. W związku z tym właściciele uiszczają na rzecz Wspólnoty zaliczki w formie bieżących opłat ( art.15 w/w ustawy ) na pokrycie kosztów utrzymania części wspólnych jak też i poszczególnych wyodrębnionych lokali.Na dostawę mediów tj. : energii elektrycznej , wody, odprowadzania ścieków, wywozu nieczystości umowy zostały zawarte przez Zarząd Wspólnoty. Ponadto w chwili obecnej prowadzimy modernizację kotłowni znajdującej się w naszej nieruchomości , przystosowując ją do wytwarzania energii cieplnej na gaz.Wszystkie umow na czynności związane z powyższą modernizacją zawiera Zarząd Wspólnoty. Energia cieplna będzie dostarczana tylko dla właścicieli w celu ogrzewania lokali mieszkalnych i użytkowych.Nie będzie odsprzedawana na rzecz osób trzecich. Rozliczeń z Urzędem Miasta (właścicielem lokali mieszkalnych i użytkowych ) dokonujemy za pośrednictwem PGKiM Sp z o.o , zgodnie z dyspozycją tj. obciążamy zaliczkami na poczet ponoszonych kosztów związanych z utrzymaniem zarówno lokali mieszkalnych i lokali użytkowych . Z PGKiM nie wiążą nas żadne umowy . W zebraniach właścicieli Wspólnoty ustalających wysokość zaliczek i podejmujących stosownie uchwały bierze udział pełnomocnik Urzędu Miasta . Na ich podstawie obciążamy PGKiM.

Fragment:

(...) Stosownie do treści przepisu art.14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137,poz.926 z późn. zm.) w odpowiedzi na zapytanie zawarte w piśmie złożonym w tut.urzędzie skarbowym w dniu 17 sierpnia 2004 r. o udzielenie pisemnej informacji w zakresie stosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług , Naczelnik Urzędu Skarbowego w Tomaszowie Lubelskim uprzejmie wyjaśnia: - zgodnie z treścią przepisu art. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54,poz.535 ) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają:1) odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;2)eksport towarów;3)import towarów;4)wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;5)wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.W/w czynności podlegają opodatkowaniu niezależnie od tego ,czy zostały wykonane z zachowaniem warunków oraz form określonych przepisami prawa.Zatem w (...)