Członek pozaetatowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to członek pozaetatowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
kwi

Istota:

Czy gmina, będąc płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych powinna odprowadzać zaliczkę od kwot wypłaconych członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a, art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja Podatkowa (tj. Dz.U. nr 8 z 2005r. poz. 60 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 6, art. 21 ust 1 pkt 17 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz.U. nr 14 poz. 176 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dn. 5.07.2006r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie zasad opodatkowania kwot wypłacanych członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wyszkowiestwierdzaże stanowisko przedstawione we wniosku jest nieprawidłowe Uzasadnienie Wnioskiem z dnia 5.07.2006r. uzupełnionym pismem z dnia 5.09.2006r. Urząd Gminy w Somiance zwrócił się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wyszkowie o wydanie interpretacji co do zakresu i stosowania prawa podatkowego w kwestii wyjaśnienia zasad opodatkowania kwot wypłaconych członkom Gminnej Komisji (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy wynagrodzenia pozaetatowego członka Kolegium korzysta ze zwolnienia na mocy art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późniejszymi zmianami) po rozpatrzeniu wniosku płatnika z dnia 29.11.2005 r. udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie dot. czy wynagrodzenie pozaetatowego członka Kolegium... korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz czy na płatniku ciąży obowiązek poboru zaliczek stwierdzam, że: stanowisko przedstawione w tym wniosku dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych jest prawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego. UZASADNIENIE Płatnik Regionalna .... pismem z dnia 29.11.2005 r. wystąpił do Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gdańsku z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy istnieje obowiązek pobierania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzeń wypłacanych pozaetatowym członkom kolegium za udział w posiedzeniach oraz zwrotu kosztów podróży?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216, art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa /j.t. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz.60 z późn.zm./ Naczelnik Urzędu Skarbowego po rozpatrzeniu wniosku Samorządowego Kolegium Odwoławczego o pisemną interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa w indywidualnej sprawie dotyczącej obowiązku pobierania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzeń wypłacanych pozaetatowym członkom kolegium za udział w posiedzeniach oraz zwrotu kosztów podróży postanawia uznać stanowisko Płatnika za prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 03 października 2005r. Płatnik wystąpił z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, dotyczącym obowiązku pobierania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzeń wypłacanych pozaetatowym członkom Samorządowego Kolegium Odwoławczego za udział w posiedzeniach oraz zwrotu kosztów podróży. Z (...)