Częstotliwość wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to częstotliwość wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
kwi

Istota:

W dniu 24 lipca 2003 roku podatnik zakupił dwie działki budowlane, które obecnie zamierza sprzedać. Jednocześnie z wniosku wynika, iż podatnik nie prowadzi żadnej działalności gospodarczej. Wobec powyższego podatnik pyta, czy sprzedaż działek będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług. Zdaniem wnioskodawcy sprzedaż ta nie będzie opodatkowana podatkiem VAT.

Fragment:

(...) Zgodnie z treścią art.15 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r. Nr 54 poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust.2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych. - ust.2. W kontekście (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy usługi pośrednictwa świadczone przez Spółkę powinny powiększać obrót przy wyliczaniu proporcji z art. 90 i 91 ustawy o VAT?

Fragment:

(...) Pismem z dnia 25.03.2005 r. Spółka zwróciła się do Naczelnika Urzędu Skarbowego o udzielenia pisemnej interpretacji przepisów ustawy o VAT. Spółka pytała czy w przedstawionej we wniosku sytuacji postępuje prawidłowo. Jak wyjaśniła w 2004 r. zastosowała wskaźnik proporcji wyliczony na podstawie obrotów 2003 r. Dokonując korekty na podstawie art. 91 ustawy, przy wyliczaniu rzeczywistego wskaźnika sprzedaży za rok 2004 r., nie zaliczyła do obrotów usług pośrednictwa finansowego, uznając je za świadczone sporadycznie. W wniosku podkreślono, iż usługi te nie należą do podstawowej działalności Spółki, a przychody z nimi związane nie są stałe i stanowią śladowy procent przychodów firmy (ich udział w czynnościach opodatkowanych nie przekroczył 0,4 proc). Dalej Spółka zajęła stanowisko wedle którego dopiero w sytuacji przekroczenia przez wspomniane usługi 5 proc. udziału w sprzedaży należałoby je uwzględnić przy wyliczaniu wskaźnika (...)

2011
1
mar

Istota:

Podatnik stoi na stanowisku, iż sprzedaż działek budowlanych z jego majątku prywatnego, nie powinna być opodatkowana podatkiem VAT oraz podlegać ewidencji w rejestrze sprzedaży, a także rozliczeniu w deklaracji VAT-7.

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późniejszymi zmianami), po rozpatrzeniu wniosku Podatnika prowadzącego Gospodarstwo Rolne, z dnia 08.04.2005r. (data wpływu z dnia 20.04.2005r.), w którym w/w wnosi o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie sprzedaży działek budowlanych i obowiązku rozliczenia podatku VAT od tej dostawy, obowiązku wystawienia faktur VAT oraz rozliczenia ich w ewidencji sprzedaży i deklaracji VAT-7. Ponadto podatnik zapytuje, czy na fakturze jako sprzedawcę ma wpisać Gospodarstwo Rolne, czy też osobę fizyczną. stwierdzam, że: stanowisko przedstawione we wniosku, jest prawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego. U Z A S A D N I E N I E Przedstawiając stan faktyczny, Podatnik wskazał, że prowadzi gospodarstwo rolne i jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od (...)