Czesne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to czesne. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2015
1
gru

Istota:

Obowiązki płatnia w związku z niepobieraniem bądź obniżeniem kwoty czesnego z tytułu uczęszczania dzieci pracowników i zleceniobiorców do szkoły, dzieci spowinowaconych z pracownikami Wnioskodawcy i dzieci będących rodzeństwem.

Fragment:

W świetle powyższego wyjaśnienia, świadczenia uzyskiwane od Wnioskodawcy przez pracowników czy zleceniobiorców w związku z brakiem obowiązku uiszczenia czesnego z tytułu uczęszczania ich dzieci do szkoły bądź uiszczenia czesnego w obniżonej wysokości zostaną spełnione w interesie pracownika (zleceniobiorcy) – będą stanowić dla tych osób wymierną korzyść – przysporzenie majątkowe. Osoby te uzyskają bowiem wymierną korzyść majątkową, gdyż nie zostaną one zobligowane do poniesienia wymaganej kwoty czesnego (niewątpliwie dobrowolnie a nie pod przymusem) – jaką zapewne musieli ponieść gdyby z Wnioskodawcą nie wiązał ich żaden stosunek prawny; nie należeliby do grona pracowników bądź zleceniobiorców) – czyli wydatku, który musieliby ponieść gdyby ich dzieci uczęszczały, np. do innej szkoły pobierającej czesne. Korzyść ta będzie również przypisana konkretnemu pracownikowi (zleceniobiorcy), który skorzysta ze zwolnienia bądź obniżki opłat za czesne. Podsumowując, niepobranie przez Wnioskodawcę od rodziców (będących pracownikami, zleceniobiorcami) należnej kwoty czesnego będzie rodziło po stronie pracowników przychód ze stosunku pracy a po stronie zleceniobiorców przychód z działalności wykonywanej osobiście przychód. Tym samym na Wnioskodawcy będą ciążyć obowiązki płatnika z tego tytułu.

2015
26
mar

Istota:

Czy stosowana przez Wnioskodawcę praktyka związana z możliwością uczęszczania do szkoły przez dzieci pracowników bez pobierania od ich rodziców kwoty czesnego rodzi po stronie Szkoły obowiązki płatnika w podatku dochodowym od osób fizycznych w stosunku do pracowników zatrudnionych u Wnioskodawcy na umowę o pracę oraz obowiązki sporządzania informacji PIT-8C w stosunku dla pozostałych pracowników?

Fragment:

Zgodnie z polityką Szkoły, określoną w statucie oraz innych dokumentach, Szkoła oferowała w poprzednich latach oraz nadal oferuje swoim pracownikom, a w tym oczywiście nauczycielom świadczącym na jej rzecz usługi edukacyjne (bez względu na formę zatrudnienia tych nauczycieli), możliwość uczęszczania do Szkoły przez dzieci tych pracowników, bez opłacania wymaganego czesnego lub za częściową odpłatnością. Przed wprowadzeniem zasad dotyczących uczęszczania dzieci pracowników do Szkoły, bez opłacania wymaganego czesnego lub za częściową odpłatnością czesnego, Wnioskodawca przeprowadził badania dotyczące polityki opłacania czesnego przez pracowników, w placówkach dydaktycznych na świecie, których działalność oparta jest na podobnych zasadach co działalność Szkoły. Wnioskodawca wskazuje, że zgodnie z wynikami przeprowadzonej analizy, pośród podobnych co Szkoła instytucji, praktyka związana z możliwością uczęszczania przez dzieci pracowników do szkoły bez opłacania czesnego jest powszechna. Wszystkie europejskie szkoły, biorące udział w przeprowadzonym przez Szkołę badaniu, potwierdziły stosowanie tego rodzaju praktyki, różniąc się jedynie brakiem limitów lub ich występowaniem w stosunku do liczby dzieci, kwot, itp. W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie: Czy stosowana przez Wnioskodawcę praktyka związana z możliwością uczęszczania do szkoły dzieci pracowników, bez pobierania od ich rodziców kwoty czesnego, rodzi po stronie Szkoły: obowiązki płatnika w podatku dochodowym od osób fizycznych w stosunku do pracowników zatrudnionych u Wnioskodawcy na umowę o pracę, obowiązki sporządzania informacji PIT-8C w stosunku dla pozostałych pracowników...

2015
26
mar

Istota:

Czy stosowana przez Wnioskodawcę praktyka związana z możliwością uczęszczania do szkoły przez dzieci pracowników bez pobierania od ich rodziców kwoty czesnego rodzi po stronie Szkoły obowiązki płatnika w podatku dochodowym od osób fizycznych w stosunku do pracowników zatrudnionych u Wnioskodawcy na umowę o pracę oraz obowiązki sporządzania informacji PIT-8C w stosunku dla pozostałych pracowników?

Fragment:

Zgodnie z polityką Szkoły, określoną w statucie oraz innych dokumentach, Szkoła oferowała w poprzednich latach oraz nadal oferuje swoim pracownikom, a w tym oczywiście nauczycielom świadczącym na jej rzecz usługi edukacyjne (bez względu na formę zatrudnienia tych nauczycieli), możliwość uczęszczania do Szkoły przez dzieci tych pracowników, bez opłacania wymaganego czesnego lub za częściową odpłatnością. Przed wprowadzeniem zasad dotyczących uczęszczania dzieci pracowników do Szkoły, bez opłacania wymaganego czesnego lub za częściową odpłatnością czesnego, Wnioskodawca przeprowadził badania dotyczące polityki opłacania czesnego przez pracowników, w placówkach dydaktycznych na świecie, których działalność oparta jest na podobnych zasadach co działalność Szkoły. Wnioskodawca wskazuje, że zgodnie z wynikami przeprowadzonej analizy, pośród podobnych co Szkoła instytucji, praktyka związana z możliwością uczęszczania przez dzieci pracowników do szkoły bez opłacania czesnego jest powszechna. Wszystkie europejskie szkoły, biorące udział w przeprowadzonym przez Szkołę badaniu, potwierdziły stosowanie tego rodzaju praktyki, różniąc się jedynie brakiem limitów lub ich występowaniem w stosunku do liczby dzieci, kwot, itp. W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie: Czy stosowana przez Wnioskodawcę praktyka związana z możliwością uczęszczania do szkoły dzieci pracowników, za zmniejszoną kwotę czesnego, rodzi po stronie Szkoły: obowiązki płatnika w podatku dochodowym od osób fizycznych w stosunku do pracowników zatrudnionych u Wnioskodawcy na umowę o pracę, obowiązki sporządzania informacji PIT-8C w stosunku dla pozostałych pracowników...

2014
18
wrz

Istota:

Czy zwolnienie z czesnego za rok akademicki 2013/2014 z powodu wyjątkowo trudnej sytuacji materialnej spowodowanej ciężką chorobą, wypadkiem losowym lub szczególną sytuacją, których skutki w znacznym stopniu utrudniają lub uniemożliwiają wnoszenie opłat, zostało słusznie wykazane jako źródło przychodu w dokumencie PIT-11 za 2013 r. wystawionym przez A......., w punkcie E.1 Dochody oraz pobrane zaliczki?

Fragment:

UZASADNIENIE W dniu 23 czerwca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji w indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych z tytułu zwolnienia z czesnego. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Wnioskodawczyni jest pracownikiem administracyjnym Pionu Doskonalenia Kadr Wojskowych A................... oraz doktorantką Wydziału Bezpieczeństwa A................. (studia zaoczne). Czesne za realizowane przez Wnioskodawczynię studia wynosi 5.246,00 złotych (słownie pięć tysięcy dwieście czterdzieści sześć złotych) za jeden rok akademicki. Z powodu trudniej sytuacji materialnej, Wnioskodawczyni zwróciła się do Dziekana Wydziału Bezpieczeństwa z prośbą o umorzenie opłat czesnego za rok akademicki 2013/2014. Decyzją z dnia 30 grudnia 2013 roku (na podstawie art. 104 ustawy dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. Z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm); § 61 - ust. 3, 4 Regulaminu studiów w A............. i Uchwały Senatu nr 39/2010 Wnioskodawczyni została zwolniona z opłaty czesnego (tekst Regulaminu oraz Uchwały - załączniki nr 4 i nr 3). W uzasadnieniu decyzji wskazano, że istnieją uzasadnione podstawy do zwolnienia Wnioskodawczyni z opłaty czesnego za świadczone usługi edukacyjne za rok akademicki 2013/2014. Przytoczone wyżej zapisy Uchwały Senatu stanowią, że prawo do zwolnienia z całości lub części opłat przysługuje studentom, którzy znaleźli się w wyjątkowo trudnej sytuacji materialnej spowodowane ciężką chorobą wypadkiem losowym lub szczególną sytuacją których skutki w znacznym stopniu utrudniają lub uniemożliwiają wnoszenie opłat.

2013
17
sty

Istota:

Czy koszty związane z podjętymi studiami (czesne, materiały dydaktyczne, dojazdy) mogą zostać odliczone?

Fragment:

Mając zatem na uwadze zdarzenie przyszłe przedstawione we wniosku oraz przytoczone przepisy prawa, wydatki związane z podjęciem studiów o kierunku psychologia (czesne, materiały dydaktyczne, dojazdy) należy ocenić jako nie spełniające kryterium celowości, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a w konsekwencji nie mogą one stanowić kosztów uzyskania przychodów. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

2011
1
wrz

Istota:

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie określenia momentu powstania przychodu z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.

Fragment:

Z kolei „ zaliczka ” to część pieniędzy wpłaconych lub wypłaconych na poczet czegoś. Należy jednak zwrócić uwagę, że nie zawsze wcześniejsze otrzymanie należności (przed ostatecznym wykonaniem usługi) oznacza zaliczkę lub przedpłatę, która nie powoduje powstania przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej. O kwalifikacji otrzymanej zapłaty jako przychodu lub jako przedpłaty (zaliczki) decyduje charakter tej zapłaty. Przysporzenie uważane za przychód podatkowy musi mieć charakter definitywny, podczas gdy przedpłata, zaliczka nie mają takiego charakteru ze względu na każdorazową możliwość ich zwrotu przed terminem wykonania usług, na poczet których zostały wpłacone. Fakt, że dana wpłata stanowi zaliczkę (przedpłatę) na poczet konkretnej usługi, która zostanie wykonana w następnym okresie sprawozdawczym, musi zatem wynikać z postanowień zawartej umowy i powinien znaleźć odzwierciedlenie w treści dokumentacji. Z informacji zawartych we wniosku wynika, że słuchacz rozpoczynający kurs językowy podpisuje deklarację, na mocy której zobowiązuje się do zapłaty należności za naukę języka w trzech ratach, natomiast w pierwszym tygodniu zajęć powinien wpłacić 20% opłaty należnej za trymestr.

2011
1
wrz

Istota:

Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków na studia oraz odsetek z tytułu pożyczek oraz kredytu na studia.

Fragment:

Posiada również wyciągi transakcji bankowych (kopię przesyła jako załącznik) poświadczone przez bank, które dokumentują wszystkie opłaty (wydatki) przelane z tytułu czesnego, opłaty rekrutacyjne za studia oraz opłaty za wydanie dyplomu. Zadłużenie na spłatę czesnego za studia. W dniu 13.11.2006 r. Wnioskodawca wziął w „ banku 1 ” pierwszą pilną pożyczkę na spłatę części czesnego. Kwota z tytułu pożyczki w wysokości 3.600 zł wpłynęła na jego rachunek 20.11.2006 r. Od razu (20.11.2006 r.) Wnioskodawca uregulował z niej część czesnego (rata II i III) 1.620 zł. Wypłacił też trzy kwoty, z których uregulował potem kolejne raty czesnego: wypłacił 1.000 zł (21.11.2006 r.), 300 zł (27.11.2006 r.), 450 zł (19.12.2006 r.). W sumie Wnioskodawca wypłacił 1.750 zł. Tą kwotą uregulował następnie: wpłacając 610 zł (08.03.2007 r.), uregulował część raty IV (opłata całej IV raty z 08.03.2007 r. wyniosła 840 zł).- wpłacając 820 zł (26.03.2007 r.), uregulował całą ratę V czesnego w wysokości 820 zł (opłata 26.03.2007 r.), wpłacając 700 zł 18.04.2007 r., (320 zł pieniądze z pożyczki + 380 zł pieniądze własne), pieniędzmi m.in. z pożyczki uregulował część raty VI (18.04.2007 r. w kwocie 820 zł). Na spłatę powyższych rat czesnego Wnioskodawca wydatkował wszystkie pieniądze z pożyczki wypłacone (samodzielne wypłacone, potem wpłacone): 610 zł + 820 zł + 320 zł = 1.750 zł.

2011
1
wrz

Istota:

Czy zapłatę czynszu i czesnego należy uznać za przychód zawodniczki i dokonać opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

W ramach umowy zobowiązuje się do wynajęcia i pokrycia kosztów lokalu mieszkalnego oraz pokrycia czesnego za studia. Kierunek studiów nie jest związany z wykonywaną pracą. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy zapłatę czynszu i czesnego należy uznać za przychód zawodniczki i dokonać opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych... (pytanie oznaczone we wniosku numerem 2) Zdaniem Wnioskodawcy zapłata czynszu i czesnego winna być traktowana jako przychód pracownika. Zgodnie z art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychodami są co do zasady: wartości otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Jeżeli na mocy zawartej umowy zleceniodawca jest zobowiązany do pokrywania kosztu wynajęcia lokalu i czesnego za studia - poniesione wydatki należy traktować jako świadczenie w naturze. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. W myśl art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a, 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

2011
1
sie

Istota:

Czy całość przychodów uzyskanych z wpłat rodziców obejmujących czesne i koszty wyżywienia dziecka będą objęte zwolnieniem od podatku od towarów i usług?

Fragment:

Rodzice opłacają za każdy miesiąc czesne oraz pokrywają koszty wyżywienia dziecka w przedszkolu. Wyżywienie obejmuje trzy posiłki: śniadanie, obiad i podwieczorek. Śniadania i podwieczorki personel przygotowuje we własnym zakresie, obiady natomiast kupowane są w stołówce szkolnej i przywożone do przedszkola. Personel porcjuje obiad i podaje dzieciom. W nadesłanym na wezwanie tut. Organu uzupełnieniu wniosku, Strona sprecyzowała, iż działalność przedszkoli (w tym zgodnie ze statutem: działalność edukacyjna, sprawowanie opieki, zapewnienie posiłków) określona jest symbolem 80.10.11. Jednocześnie Wnioskodawca nadmienił, że obiady zakupione przez przedszkole w stołówce szkolnej wydawane są w przedszkolu wyłącznie wychowankom. Strona nie prowadzi sprzedaży posiłków osobom innym niż podopieczni przedszkola, która to działalność mogłaby być klasyfikowana pod symbolem 56.29. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy całość przychodów uzyskanych z wpłat rodziców obejmujących czesne i koszty wyżywienia dziecka będą objęte zwolnieniem od podatku od towarów i usług... Zdaniem Wnioskodawcy działalność przedszkola objęta jest w całości zwolnieniem z podatku od towarów i usług.

2011
1
sie

Istota:

Czy dokonane wpłaty (zarówno 100% jak i poszczególne raty czesnego) będą stanowiły przychód w momencie ich otrzymania zgodnie z regulacją art. 14 ust. 1c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

Natomiast w danym stanie faktycznym umowa nie będzie przewidywała ustalenia okresów rozliczeniowych, a jedynie terminy płatności rat czesnego i tym samym ustalenie momentu osiągnięcia przychodu na ostatni dzień okresu rozliczeniowego będzie niedopuszczalny. Reasumując stoi Pan na stanowisku, że dokonane wpłaty czesnego zarówno 100% jak i ich raty będą stanowiły przychód w momencie ich otrzymania, z tą też datą zostanie wystawiona faktura Vat dokumentująca fakt otrzymania należności. Na poparcie swego stanowiska przytacza Pan decyzję Izby Skarbowej w Katowicach w sprawie interpretacji prawa podatkowego z 2 stycznia 2006 r. (nr PBB1/421/1-10/05 ), która co prawda dotyczy tylko wybranego fragmentu niniejszego wniosku, to jest sytuacji wpłaty 100% czesnego, to jednak znajdzie zastosowanie w danej sprawie również w stosunku do płatności czesnego dokonywanego w ratach, gdyż organ podatkowy zajął stanowisko, że decydującym będzie moment wystawienia faktury, który w stanie faktycznym objętym wnioskiem, będzie zbieżny z datą otrzymania czesnego. W wydanej decyzji Dyrektor Izby Skarbowej uznał: „...jeżeli sprzedaż usług edukacyjnych jest fakturowana za cały semestr na jego początku, tj. do 7 października danego roku kalendarzowego, to podatnik wartość tych usług w całości powinien zaliczyć do przychodów w dacie wystawienia faktury.